ภพภูมิในพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย rinnn, 19 พฤศจิกายน 2006.

 1. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ในทางพระพุทธศาสนานั้น แบ่งภพภูมิที่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในวัฏสงสารจะสามารถไปเกิดได้ ตามผลกรรมของตน ไว้ทั้งสิ้น 31 ภูมิใหญ่ๆ เรียงจากภูมิสูงไปหาภูมิต่ำได้ดังนี้คือ
  (ดูจากล่างขึ้นบน จะเข้าใจได้ง่ายกว่า)
  [/FONT]​
  <table align="center" bgcolor="#cce6ff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อรูปภูมิ
  4
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td colspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อากิญจัญญายตนภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]วิญญาณัญจายตนภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อากาสานัญจายตนภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="16">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]รูปภูมิ
  16
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td rowspan="7">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]จตุตถฌานภูมิ
  7
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td rowspan="5">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สุทธาวาสภูมิ
  5
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อกนิฏฐาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สุทัสสีภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สุทัสสาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อตัปปาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อวิหาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]เวหัปผลาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อสัญญสัตตภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ตติยฌานภูมิ
  3 ชั้น[/FONT]​
  </td> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สุภกิณหกา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อัปปมาณสุภา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ปริตตสุภา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ทุติยฌานภูมิ
  3 ชั้น[/FONT]​
  </td> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อาภัสสรา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อัปปมาณาภา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ปริตตาภา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="3">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ปฐมฌานภูมิ
  3 ชั้น[/FONT]​
  </td> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]มหาพรหมาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]พรหมปุโรหิตาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]พรหมปาริสัชชาภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="11">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]กามภูมิ
  11
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td rowspan="7">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]กามสุคติภูมิ
  7
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td rowspan="6">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สวรรค์
  6
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ปรนิมมิตวสวัตตี[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]นิมมานรตี[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ดุสิต[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ยามา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ดาวดึงส์[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]จาตุมหาราชิกา[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]มนุษยภูมิ[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td rowspan="4">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อบายภูมิ
  4
  ชั้น [/FONT]​
  </td> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สัตว์เดรัจฉาน[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อสุรกาย[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]เปรต[/FONT]​
  </td></tr> <tr> <td colspan="2">
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]นรกภูมิ[/FONT]​
  </td></tr></tbody></table>
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ลักษณะพิเศษในบางภพภูมิ
  [/FONT]​
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อริยบุคคลทุกประเภทจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สิ่งมีชีวิตในอบายภูมิจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีทั้งที่อยู่ระดับพื้นดิน ที่เรียกว่าภุมมัฏฐเทวดา เช่น รุกขเทวดา เป็นต้น และที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเรียกว่า อากาสเทวดา [/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่รวมของนักปราชญ์และผู้มีปัญญา รวมถึงพระโพธิสัตว์[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]รูปภูมิเป็นที่เกิดของผู้ที่ได้รูปฌาน[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ผู้ที่เกิดในอสัญญสัตตภูมิจะมีเฉพาะรูปขันธ์เท่านั้น ไม่มีนามขันธ์อยู่เลย คือจะมีเฉพาะร่างกายไม่มีความรู้สึกใดๆ เลย เกิดในอิริยาบทใด ก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต ไม่มีการเคลื่อนไหว เพราะก่อนตายในชาติก่อนได้จตุตถฌานแต่ไม่ยินดีในการมีความรู้สึก[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]สุทธาวาสภูมิเป็นที่เกิดของอนาคามีบุคคล (ปุถุชนและอริยบุคคลชั้นต่ำกว่านี้จะไปเกิดที่นี่ไม่ได้)[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]อรูปภูมิเป็นที่เกิดของผู้ที่ได้อรูปฌาน[/FONT]
  • [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ผู้ที่เกิดในอรูปภูมิจะมีเฉพาะนามขันธ์ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณขันธ์เท่านั้น ไม่มีรูปขันธ์ คือไม่มีร่างกายอยู่เลย เพราะจิตไม่มีความยินดีในรูปทั้งหลาย [/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]ผู้รวบรวม
  ธัมมโชติ
  8 กรกฎาคม 2544
  [/FONT]


  [FONT=MS Sans Serif, CordiaUPC, BrowalliaUPC]http://www.sala-sara.net/wizContent.asp?wizConID=294&txtmMenu_ID=7
  [/FONT]​
   
 2. Peacefulness

  Peacefulness เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +246
  ขออนุญาต ท่าน rinnn แนะนำหนังสือนะครับ

  :cool: เป็นบทความที่ ให้ความเข้าใจได้เยอะขึ้น อีกที่เดียวครับ
  (verygood)
  ยอดเยี่ยมครับ !!!

  To download the book
  CLick Here
  [​IMG]
  [​IMG]

  ข้าพเจ้าขอ อนุโมทนาบุญ กับ ทุกๆท่าน ด้วยครับ
  สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2006

แชร์หน้านี้

Loading...