ภพ 31 ภูมิ ในตำแหน่งต่างๆ ของจักรวาฬ

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย phuang, 28 กรกฎาคม 2005.

 1. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,025
  <TABLE borderColorDark=#f3f3f3 width="80%" borderColorLight=#f3f3f3 border=1><TBODY><TR bgColor=#6699ff><TD class=white10bc width="100%">Religion : ภพ 31 ภูมิ ในตำแหน่งต่างๆ ของจักรวาฬ</TD></TR><TR><TD style="MARGIN-LEFT: auto; WIDTH: 99%; COLOR: #000000; MARGIN-RIGHT: auto" width="100%" bgColor=#ffffff>[​IMG]


  -วัฏสงสาร-  การที่สัตว์ในโลกทั้งปวงทุกรูปทุกนาม ต้องท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในภูมิทั้งหลายคือต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกต่างๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่า วัฏสงสาร = การท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิด เพราะวัฏฏะวนเวียน วัฏสงสารนี้ เมื่อจะจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ เพื่อให้จำได้ง่าย ก็มีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท คือ ๑. เหมฐิมวัฏสงสาร การท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภูมิชั้นต่ำชั้นทรามอันมีความทุกข์มากหรือมีทุกข์โดยส่วนเดียว กล่าวคือ นิรยภูมิ เปตติวิสยภูมิ อสุรกายภูมิ ติรัจฉานภูมิ ๒. มัชฌิมวัฏสงสาร การท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภูมิชั้นกลาง เป็นโลกชั้นดี มีโลกิยสุขพอประมาณคือมีสุขบ้างทุกข์บ้างหรือมีสุข โดยส่วนเดียวแต่เป็นสุขชั้นโลกีย์ ซึ่งมีอยู่ ๗ ภูมิ คือ มนุสสภูมิ จาตุมหาราชิกาภูมิ ตาวติงสภูมิ ยามาภูมิ ตุสิตาภูมิ นิมมานรดีภูมิ ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ ๓. อุปริมวัฏสงสาร การท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภูมิชั้นสูง อันเป็นภูมิชั้นดีวิเศษมีสุขมากแต่ยังเป็นสามิสสสุข คือเป็นสุขเจือทุกข์ ซึ่งมีอยู่ ๒๐ ภูมิคือรูปภูมิ ๑๖ ภูมิและอรูปภูมิ ๔ ภูมิ บรรดาภูมิทั้ง ๓๑ ภูมินี้ ยกเว้นสุทธาวาสภูมิทั้ง ๕ แล้ว ย่อมเป็นที่ อุบัติเกิด เป็นที่อยู่และเป็นที่ตายแห่งสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามสัตว์โลกทั้งหลายย่อมต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย อยู่ในภูมิ เหล่านี้เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ต้องอยู่ภายในวัฏสงสารนี้ มิภูมิใดก็ภูมิหนึ่งอย่างแน่นอน

  </PRE>
  [​IMG]

  ภูเขาสิเนรุ
  เป็นศูนย์กลางของมงคลจักรวาล คือ จักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้
  เป็นเขาที่ละเอียดมองไม่เห็นด้วยตา


  จักรวาลหนึ่ง ๆ วัดโดยรอบได้ ๓,๖๑๐,๓๕๐ โยชน์
  ส่วนที่เป็นพื้นดินหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์
  โดยมีพื้นน้ำรองรับหนา ๘๔๐,๐๐๐ โยชน์
  น้ำนี้ตั้งอยู่บนลม ซึ่งมีความหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์


  เขาสิเนรุ เป็นภูเขาสูงสุดตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล
  ยอดเขาสิเนรุ เป็นผืนแผ่นดินแห่งแรก
  ที่โผล่ขึ้นหลังจากโลกธาตุได้ถูกทำลายลงด้วยน้ำ
  ซึ่งทำลายขึ้นไปจนถึงเทวโลก และพรหมโลก
  คือ ถึง ชั้นสุภกิณหา (ตติยฌานภูมิ ๓)


  แผ่นดินที่โผล่เป็นครั้งแรกนี้ เป็นที่ตั้งของเทวดาชั้น ดาวดึงสาภูมิ
  ภูมิที่อยู่สูงขึ้นไป คือ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
  ต่อจากนั้นก็เป็นภูมิของ รูปพรหม ๑๖ ชั้น และ อรูป พรหม ๔ ตามลำดับ
  ภูมิเหล่านี้สถิตอยู่สูงขึ้นไป ต่อจากยอดเขาสิเนรุทั้งสิ้น

  [​IMG]

  ขุนเขาสิเนรุ สูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์
  จมอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรครึ่งหนึ่ง
  คือหยั่งลงสู่ห้วงน้ำ ๘๔,๐๐๐ โยชน์
  และสูงขึ้นไปในอากาศ ๘๔,๐๐๐ โยชน์
  วัดรอบเขาได้ ๒๕๒,๐๐๐ โยชน์ พื้นดินยอดเขาประกอบด้วย
  รัตนะ ๗ ตามไหล่เขา ๔ ด้าน...ด้านตะวันออกเป็น เงิน
  ด้านตะวันตก เป็น แก้วผลึก...ด้านใต้ เป็นแก้ว มรกต
  ด้านเหนือเป็น ทอง...น้ำในมหาสมุทร อากาศ ต้นไม้ ใบไม้
  ที่อยู่ในด้านนั้น ๆ จะเป็น สีน้ำเงิน สีผลึก สีเขียว สีทอง
  ตามสีของไหล่เขานั้นด้วย

  กลางเขาสิเนรุ เป็นที่ตั้งของเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกาภูมิ
  รอบเขาทั้ง ๔ ทิศ เป็นที่สถิตของท้าวมหาราชทั้ง ๔ คือ
  ท้าวธตรัฏฐ ประจำอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก ประจำอยู่ทิศใต้
  ท้าววิรุฬปักข์ ประจำอยู่ทิศตะวันตก และท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ
  ประจำอยู่ทิศเหนือ มหาราชทั้ง ๔ เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแล
  เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ ทั้งหมด รวมทั้งมนุษยโลกของเราด้วย

  ตอนกลางของภูเขาสิเนรุ ลงมาจนถึงตอนใต้พื้นมหาสมุทร
  มีชานบันไดเวียน ๕ รอบ คือ
  ชั้นที่ ๑ ที่อยู่ใต้พื้นน้ำ เป็นที่อยู่ของพญานาค
  ชั้นที่ ๒ เป็นที่อยู่ของครุฑ
  ชั้นที่ ๓ เป็นที่อยู่ของ กุมภัณฑ์เทวดา
  ชั้นที่ ๔ เป็นที่อยู่ของยักเทวดา
  ชั้นที่ ๕ เป็นที่อยู่ของ จาตุมหาราชิกา ๔ องค์

  รอบเขาสิเนรุ มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ๗ รอบ
  เป็นภูเขาทิพย์ เรียกว่า สัตตบรรพ์
  รอบที่ ๑ ชื่อว่า ยุคันธร
  รอบที่ ๒ ชื่อว่า อีสินธร
  รอบที่ ๓ ชื่อว่า กรวิก
  รอบที่ ๔ ชื่อว่า สุทัสสนะ
  รอบที่ ๕ ชื่อว่า เนมินธร
  รอบที่ ๖ ชื่อว่า วินัตตถะ
  รอบที่ ๗ ชื่อว่า อัสสกรรณ

  นอกจากนี้ ยังมีภูเขาจักรวาล ซึ่งเป็นภูเขาที่กั้นระหว่างจุฬโลกธาตุด้วย

  ในสารัตถทีปนีฎีกา กล่าวไว้ว่า
  มหานรก ทั้ง ๘ ขุม และ อุสสทนรก ซึ่งเป็นนรกบริวารของมหานรก
  ตั้งอยู่ที่ใต้พื้นดินธรรมดา ลึกลงไปตรงกันกับชมพูทวีป
  รวมเนื้อที่กว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ สูง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,651
  กระทู้เรื่องเด่น:
  122
  ค่าพลัง:
  +63,480
  wow
  ได้ภาพประกอบพระไตร
   
 3. นายฉิม

  นายฉิม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  2,107
  ค่าพลัง:
  +2,692
  คนคิดเค้าคิดได้ไงเนอะ
   
 4. YOMI_NK

  YOMI_NK Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  217
  ค่าพลัง:
  +91
  แจ่มจริงๆ นะครับ.
   
 5. clex

  clex สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +20
  อันนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หรือเปล่า หรือว่ามีพวกพระสงฆ์ หรือพารหมเขาสอนมาทีหลังครับ
   
 6. polary

  polary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2004
  โพสต์:
  192
  ค่าพลัง:
  +129
  แล้วคุณอยากขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคะ
   
 7. poprock

  poprock เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +812
  โอ้[b-wai]
   
 8. MissyKelly

  MissyKelly เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  446
  ค่าพลัง:
  +1,190
  ดีมากเลยจ้ะผึ้ง
   
 9. Sittirat

  Sittirat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +821
  ดีมากครับผึ้ง ...อิอิ (bb-flower
   
 10. jirasak

  jirasak เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  334
  ค่าพลัง:
  +1,716
  มีในพระไตรปิฎกครับ
   
 11. A~MING

  A~MING เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,734
  ค่าพลัง:
  +1,729
  ขอบพระคุณมากนะคะ (_/|\_)
   

แชร์หน้านี้

Loading...