เสียงธรรม มหาสุทัสสนสูตร พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 มิถุนายน 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  LpKukritSotipalo.jpg
  ความเพียรทางจิตสำคัญที่สุด พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
  Published on Nov 24, 2015
  พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ ช่วยกันรักษาศาสนาพุทธ ด้วยการศึกษา ปฏิบัติ เฉพาะคำสอนของตถาคต เท่านั้น
  ทางที่จะให้ถึง อสังขตะ(นิพพาน) [๖๗๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางที่จะให้ถึงอสังขตะแก่ท่านทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง
  ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อสังขตะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่าอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "กายคตาสติ" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใดอันศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์พึงกระทำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะห์ กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลัง เลย นี้เป็นอนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ [๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางที่จะให้ถึงอสังขตะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสังขตะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ นี้เรียกว่าอสังขตะ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "สมถะและวิปัสนา" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯลฯ [๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน "สมาธิที่มีทั้งวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร สมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "สติปัฏฐาน ๔" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "สัมมัปปธาน ๔" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "อิทธิบาท ๔" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "อินทรีย์ ๕" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "พละ ๕" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน

  "โพชฌงค์ ๗" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ [๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉน
  "อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘" นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใดอันศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์พึงกระทำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นเราอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลย นี้เป็นอนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
  พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๘ สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หน้าที่ ๓๖๒-๓๖๓ ข้อที่ ๖๗๔-๖๘๔
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  *@พุทธวจน_อย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์ เพราะอำนาจแห่งความเพลิน*/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  พุทธวจน*เมื่อมีสติ ความเพลินย่อมดับ/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  จะได้ประโยชน์อะไรจากการมารู้ลมหายใจ? เมื่อความตายมาถึงควรวางจิตอย่างไร?/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม

  Published on Feb 11, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  *แค่รู้ลมหายใจ จะทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไร?/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  ทำอย่างไรอวิชชาและความมีตัวตนจะหมดไป? คำถามประเด็นอื่นๆ *ฝึกสมาธิจันทร์20สิงหาคม2561

  พุทธวจน ธรรมะจากพระโอษฐ์ตถาคต
  Published on Jun 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  *@พุทธวจน_ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายกฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อย่างละเอียด

  *@พุทธวจน_ หนทางแห่งการหลุดพ้น *ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  *@สุขที่เลิศกว่ากามคือ..นิพพาน!!.. พุทธวจนสนทนาเช้าอาทิตย์24มิถุนายน2561

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
  Published on Jun 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  *@พุทธวจน_วิธีฝึกให้รู้ว่า...ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา...ทำอย่างไร (วันอาทิตย์ ๑๑ /ธันวาคม/ ๒๕๕๙

  *@ผัสสะทางใจเป็นอย่างไร? *แค่รู้ลมหายใจ วิชชาวิมุตติก็ปรากฏ!!..และคำถามอื่นๆ

  *@ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา *แชร์ประสบการณ์วางมิจฉาทิฏฐิ มาเดินตามคำสอนตถาคต พุทธวจน20140927

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
  Published on Mar 21, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  ชีวิตที่เหลืออยู่เร่งความเพียร *ง่ายๆ ลัด สั้น *ละนันทิ *กายคตาสติ เช้าอาทิตย์ ๖/ส.ค./๒๕/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม

  Published on Aug 6, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  อย่ามัวเพลินกับโลกธรรม!!.. ให้พิจารณาเรื่องการพ้นทุกข์เป็นหลักของชีวิต/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
  Published on Jul 16, 2018

   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  มรรคมีองค์ 8 อย่างละเอียด/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

  'สังโยชน์ ๑o' พุทธวจน

  "อนิจจสัญญา" และวิธีการนำหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ #พุทธวจน


  ปฏิจจสมุปบาท 3 ชม

  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
  Published on Feb 8, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ตุลาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๓ ฉบับ ก้าวย่างอย่างพุทธะ 8 Hrs.

  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ 3 Hrs.

  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ อ่านโดย ศันสนีย์ นาคพงศ์
  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม 4 Hrs.

  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน 5 Hrs.

  พุทธวจนล้านนา เรดิโอ

  Published on Sep 21, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา (1/2) 9 Hrs.

  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ฉบับที่ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ 8 Hrs.

  เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ อ่านโดย คุณไก่ มีสุข (2/2) 8 Hrs.

  พุทธวจนล้านนา เรดิโอ

  Published on May 31, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  เข้าฌาน ๑-๔ ด้วยอานาปานสติ/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

  อย่าเพ่งเรื่องศีล จนลืมอานิสงส์อานาปานสติ / พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

  "นั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียว สามารถหลุดพ้นได้อย่างไร"/ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
  Published on Oct 26, 2015

  "นั้งรู้ลมหายใจอย่างเดียว สามารถหลุดพ้นได้อย่างไร" พุทธวจน เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์


   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา - พุทธวจน

  นั่งสมาธิให้เอาจิตอยู่กับกาย เพื่อสังเกตุการทำงานของจิตจะได้รู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่เรา

  ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
  Published on Mar 20, 2015

   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  "วิธีการอยู่อย่างมีความสุขแบบฆราวาส" พุทธวจน

  'สังโยชน์ ๑o' พุทธวจน

  "โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี" และคุณสมบัติโดยละเอียดลึกซึ้ง

  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
  Published on Apr 6, 2017


   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372

  บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร ๙ ประเวศ กรุงเทพ


  พุทธวจน ธรรมะยามเช้า วันที่ 30 สิงหาคม 2560

  รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า ตอนที่ 3ep2 (ต้นฉบับ)

  พุทธวจนบรรยายธรรม ณ พุทธวจนบ้านรามอินทรา

  พุทธวจนทีวี
  Published on Aug 29, 2018
  เรื่อง -การแก้กรรม -การให้ทาน -เหตุแห่งการสมปราถนา
  พุทธวจนบรรยายโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  พุทธวจน บรรยายนอกสถานที่ # วังสวนกล้วย เรื่อง จิต มโน วิญญาณ

  "กรรม" การดับกรรมที่ถูกต้องตามคำตถาคต พุทธวจน

  "ความเห็นผิดของปุถุชน" #พุทธวจน I23-08-2018I

  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล บรรยายธรรม ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ ลพบุรี วันพุธที่ 7 ก พ 61

  พุทธวจนทีวี

  Published on Aug 28, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2018

แชร์หน้านี้

Loading...