เสียงธรรม ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 17 สิงหาคม 2005.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,357
  กระทู้เรื่องเด่น:
  62
  ค่าพลัง:
  +60,506
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. น้ำมนต์

  น้ำมนต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +1,158
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับเดิม)

  ๑.อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา.
  อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโนวัจจะโส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวาโลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา.
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p< font>
  ๒.อะระหังตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะระหันตังสิระสา นะมามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สิระสานะมามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสานะมามิ.
  สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สุคะตัง สิระสา นะมามิ.
  โลกะวิทังสะระณัง คัจฉามิ.

  โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.<O:p< p O:p<>
  ๓.อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโสภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา.
  อิติปิ โสภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา.

  อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโสภะคะวา.<O:p< p O:p<>
  ๔.อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะนุตตะรังสิระสา นะมามิ.
  ปุริสะธัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ.
  ปุริสะธัมมะสาระถิ สิระสานะมามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสานะมามิ.
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  พุทธัง สิระสา นะมามิ.

  อิติปิ โสภะคะวาฯ<O:p< p O:p<>
  ๕.อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธอะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวาเวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิ โสภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิโส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวาอิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา<O:p< p O:p<>
  ๖.อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะวี จักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โสภะคะวา วาโย จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อาโป จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะ จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกาตาวะติงสา ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.<O:p< p O:p<>
  ๗.อิติปิ โส ภะคะวา ยามา ธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตา ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โสภะคะวา นิมมานะระติ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.<O:p< p O:p<>
  ๘.อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะมะฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โสภะคะวา ตะติยะฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุถะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.<O:p< p O:p<>
  ๙.อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจา ยะตะนะเนวะสัญญา นาสัญญา ยะตะนะ อะรูปาวะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โสภะคะวา วิญญาณัจจา ยะตะนะ เนวะสัญญา นาสัญญา ยะตะนะ อะรูปาวะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญา ยะตะนะ เนวะสัญญา นาสัญญา ยะตะนะอะรูปาวะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน.<O:p< p O:p<>
  ๑๐.อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิ มัคคะธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปะฏิ มัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปะฏิ มัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะปะฏิ มัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน.<O:p< p O:p<>
  ๑๑.อิติปิ โส ภะคะวา โสตาอะระหัตตะปะฏิผะละ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาอะระหัตตะปะฏิผะละ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.

  อิติปิ โส ภะคะวา อะนะคามิอะระหัตตะปะฏิผะละ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน.<O:p< p O:p<>

  ๑๒.กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอายาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมภูทิปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะนะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ ปัญจะพุทธา นะมามิหัง อาปามะ จุปะ ทีมะสังอังขุสังวิธาปุกะยะปะ อุปะสะชะสุเห ปาสายะโสโส สะสะ อะอะอะอะนิ เตชะ สุเนมะภูจะนาวิเวอะสังวิสุโลปุสะพุภะ อิสะวาสุ สุสะวาอิ กุสะลาธัมมา จิตติ วิอัตถิ.<O:p< p O:p<>

  ๑๓.อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวังพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญจะ อิสสะโร ธัมมา.<O:p< p O:p<>
  ๑๔.กุสะลาธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธสุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลาธัมมาอิติ วิชชา จะระณะ สัมปันโน อุอุ ยาวะ ตาวะติงสาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะปัญจะสุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ.

  ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัทธะ ปัญจะสัตตะ สัตตา ปาระมีอุนุตตะโร ยะมะกะยะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.<O:p< p O:p<>

  ๑๕.ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะปุริสะธัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.<O:p< p O:p<>

  ๑๖.นิมมานะระติ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะสัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.<O:p< p O:p<>

  ๑๗.ปาระนิมิตตะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมาสังขาระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ พุทธะปะผะ ยาวะชีวัง พุทธังสะระณัง คัจฉามิ.<O:p< p O:p<>

  ๑๘.พรหมมา อิสสะโร กุสะลาธัมมา นัจถิ ปัจจะยาวินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ พุทธิลา โลกะลา กะระ กะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลูสะวาหายะ.<O:p< p O:p<>

  ๑๙.นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะวิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วิตติ วัตติ วัตติฯมะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลูหุลู หุลู สะวาหายะ.<O:p< p O:p<>

  ๒๐.อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวังมะหาพรหมมะ สาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหา เทวาสาวังอิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวังมะหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะ พุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะ สิทธิวิชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหนตุ.<O:p< p O:p<>

  ๒๑.สาวัง คุณณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานนัง โมกขัง คุยหะกัง ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสังตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวิสะติเสนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลูหุลู สะวาหายะ.<O:p< p O:p<>

  ๒๒.นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตารูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิ โสภะคะวา.<O:p< p O:p<>

  ๒๓.นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตารูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโตภะคะวะตา ธัมโม.<O:p< p O:p<>

  ๒๔.นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตารูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโตภะคะวะตา ธัมโม.<O:p< p O:p<>

  ๒๕.นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตารูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.<O:p< p O:p<>

  ๒๖.นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตารูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง.<O:p< p O:p<>

  ๒๗.นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตายาวะตัสสะ หาโย โมนะ อุอะมะทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุอะมะ อาวันทา นะโม พุทธายะนะอะ กะติ นิสะระนะ อาระปะขุธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตาฯ<O:p< p O:p<>
  ***************************​
  </O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<></O:p<>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 กรกฎาคม 2006
 3. น้ำมนต์

  น้ำมนต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +1,158
  พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)

  ๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก  ๒. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เอง ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ด้วยเศียรเกล้า  ๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร คือ ยอดเยี่ยม

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส  ๔. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

  ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็น

  ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ด้วยเศียรเกล้า  ๕. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น รูปขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เวทนาขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สัญญาขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สังขารขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น วิญญาณขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว  ๖. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ดินจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ไฟจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ลมจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ น้ำจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาศจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์  ๗. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นยามา

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นดุสิต

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกามาวจรภูมิ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในรูปาวจรภูมิ  ๘. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปฐมญาน

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ทุติยญาน

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ตติยญาน

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จตุตถญาน

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปัญจมญาน  ๙. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อากาสานัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ วิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อากิญจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ๑๐. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติมรรค

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิมรรค

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิมรรค

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอรหัตตมรรค  ๑๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติผล และ พระอรหัตตผล

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิผล และ พระอรหัตตผล

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิผล และ พระอรหัตตผล  ๑๒. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสสระแห่งชมภูทวีป

  ธรรมะฝ่ายกุศล ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ด้วยหัวใจพระวินัยปิฎก ด้วยหัวใจพระสุตตันตปิฎก ด้วยหัวใจพระอภิธรรมปิฎก

  ด้วยมนต์คาถา ด้วยหัวใจมรรคสี่ ผลสี่ และ นิพพานหนึ่ง ด้วยหัวใจพระเจ้าสิบชาติทรงแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ

  ด้วยหัวใจพระพุทธคุณเก้า ด้วยหัวใจพระไตรรัตนคุณ ธรรมะฝ่ายกุศล มีนัยอันวิจิตรพิสดาร  ๑๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต  ๑๔. ธรรมะฝ่ายกุศล ของผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา

  ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  ธรรมะฝ่ายกุศล พระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นยามา

  ธรรมะฝ่ายกุศล ด้วยความศรัทธาต่อพระพรหม ด้วยพระบารมีอันยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์ทั้งห้า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต  ๑๕. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดุสิต  ๑๖. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดี  ๑๗. ธรรมฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้รู้แจ้ง สังขารขันธ์ รูปขันธ์ เป็นของไม่เที่ยง เป็นความทุกข์ มิใช่เป็นตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี  ๑๘. ธรรมะฝ่ายกุศล ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ด้วยคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตราบเข้าสู่พระนิพพาน  ๑๙. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ด้วยการสวดมนต์พระคาถานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด  ๒๐. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี้ และด้วยการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด  ๒๑. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี้ และด้วยการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด  ๒๒. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ๒๓. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว  ๒๔. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว  ๒๕. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ๒๖. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ๒๗. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยคำสอนของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยพระธรรมคำสั่งสอน ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
   
 4. tatom

  tatom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  283
  ค่าพลัง:
  +644
  ขอบคุณมากๆครับ
   
 5. sakrin

  sakrin สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +2
  ขอบคุณมากครับสำหรับเสียงสวดมนต์ยอดพระไตรปิฏก
   
 6. sakrin

  sakrin สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +2
  ชอบมากครับ
   
 7. ปมณฑ์

  ปมณฑ์ บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  ดีจังค่ะ ที่มีผู้ชายหลายคน สนใจด้านศาสนาและฟังธรรมะกันเยอะ และขอขอบคุณที่นำสิ่งดีมาให้น่ะค่ะ ขออนุโมทนา กับทีมงาน และ ทุกๆท่านด้วยค่ะ
   
 8. oyoyo554

  oyoyo554 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  610
  ค่าพลัง:
  +9,181
  ขออนุโมทนาค่า
   
 9. kritsada_li

  kritsada_li เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2008
  โพสต์:
  451
  ค่าพลัง:
  +349
  ขออนุโมทนสาธุ
   
 10. พงษ์75

  พงษ์75 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +11
  ขออนุโมทนาสาธุครับ
   
 11. Natthakorn

  Natthakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,023
  ค่าพลัง:
  +7,240
  สาธุ....ครับ..ขอให้มีควมสุขกันทุกๆท่านนะครับ...... .
  rx33nuth.hi5.com...........rx33_nuth @hotmail.com...addมาหน่อยนะครับ...
   
 12. อรวี จุฑากรณ์

  อรวี จุฑากรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +185
  ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
   
 13. VikingsX

  VikingsX ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  701
  ค่าพลัง:
  +4,663
  อนุโมทนา สาธุ
   
 14. miss_aommie

  miss_aommie สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  107
  ค่าพลัง:
  +21
  ถ้ารักมาก ทุกข์มาก ลำบากนัก
  ถ้ารักบ่อย ทุกข์บ่อยแน่ แก้ไม่ไหว

  ถ้ารักน้อย ทุกข์น้อย ค่อยคลายใจ
  ถ้าไม่รัก หมดทุกข์ สุขยั่งยืน

  `อนุโมทนา สาธุกับทุกท่านค๊ะ
   
 15. บีว่า

  บีว่า Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2008
  โพสต์:
  93
  ค่าพลัง:
  +93
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 16. ผู้หญิงธรรมดา

  ผู้หญิงธรรมดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2008
  โพสต์:
  1,119
  ค่าพลัง:
  +526
  ขออนุโมทนาบุญ สาธุ
   
 17. longer_85

  longer_85 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2007
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +7
  ขอเรียนถามครับ บทสวดที่ผมมีอยู่ ด้วยผมได้รับแจกบ้าง หรือ จากหนังสือที่หามาได้บ้าง ทำไม ไม่ค่อยเหมือนกัน

  เช่น ในหนังสือของผม บทที่ ๕ จะมีขึ้น อิติปิโส แค่ครั้งเดียวเอง แต่เสียงพระสวดจะขึ้น ๒ ครั้ง

  โห ที่ผ่านมา ผมก็สวดผิดมาตลอดเลยสิ??
   
 18. kosabunyo

  kosabunyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  276
  ค่าพลัง:
  +1,042
  [FONT=&quot]อนุโมทนาสาธุการในผลบุญแห่งทานในครั้งนี้และครั้งต่อ[/FONT] [FONT=&quot]ไปสืบทางข้างหน้าด้วยเน้อ สาธุ<o:p></o:p>[/FONT]
   
 19. M_มิว

  M_มิว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2008
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +404
  อนุโมทนา สาธุครับ
   
 20. yumsonteen

  yumsonteen สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  ขอบคุณคับผม
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 1. Muang99
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  9,472
 2. joni_buddhist
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  11,476
 3. Spammer
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  496
 4. เรือดำน้ำ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,355

แชร์หน้านี้

Loading...