เรื่องเด่น รวมธรรมะครูบาอาจารย์ ตอน พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธี "พยากรณ์โสดาบัน"

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 2 สิงหาคม 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,258
  กระทู้เรื่องเด่น:
  189
  ค่าพลัง:
  +62,977
  รวมธรรมะครูบาอาจารย์ ตอน ทรงสอนวิธี "พยากรณ์โสดาบัน"
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
  คหบดีวรรคที่ ๕
  หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง
  20449221_10213897663545414_8434072304381228452_o.jpg

  คหบดี ! ในกาลใด ภัยเวร ๕ ประการ
  อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้ว ด้วย, อริยสาวกประกอบ
  พร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย, อริยญายธรรม
  เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี
  ด้วยปัญญา ด้วย;
  ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์
  ตนด้วยตน นั่นแหละว่า
  “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว
  มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็น
  ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า”
  ดังนี้.
  คหบดี ! ภัยเวร ๕ ประการ เหล่าไหนเล่า
  อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้ว ?
  (๑) คหบดี ! บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติ
  ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง, ย่อม
  ประสบภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดต่อมา) บ ้าง,
  ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาต
  เป็นปัจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
  จากปาณาติบาต ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
  (๒) คหบดี ! บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้
  ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง,
  ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
  แห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ
  เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน ทำให้สงบ
  รำงับได้แล้ว.
  (๓) คหบดี ! บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม
  ทั้งหลายอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง,
  ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ ้าง, ย่อมเสวย
  ทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย;
  ภัยเวรนั้น ๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจาก
  กาเมสุมิจฉาจาร ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
  (๔) คหบดี ! บุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติ
  ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสบภัยเวรใด
  ในสัมปรายิกบ ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะ
  มุสาวาทเป็นปัจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาด
  แล้วจากมุสาวาท ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
  (๕) คหบดี ! บุคคลผู้ดื่มสุราและเมรัยอันเป็น
  ที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใด
  ในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง,
  ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะสุราและเมรัย
  เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้น ๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
  จากสุราและเมรัยทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
  คหบดี ! ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้แล
  อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
  … … … …
  คหบดี ! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
  ด้วย องค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่าไหนเล่า ?
  (๑) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
  ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
  ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ
  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้
  โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
  เป็นผู้ไปแล้วดว้ ยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ
  ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดา
  และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม
  เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
  (๒) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
  ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
  ไม่หวั่นไหว ในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นสิ่งที่
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ
  ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และ
  ให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า
  ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่
  ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” ดังนี้.
  (๓) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
  ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
  ไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่า “ สงฆ์สาวกของพระผู้มี
  พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
  เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้
  ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่
  นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือสงฆ์สาวกของ
  พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
  เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์
  ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี
  เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า” ดังนี้.
  (๔) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
  ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่
  พอใจของพระอริยเจ้า : เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง
  ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชนสรรเสริญ
  ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำ เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อ
  สมาธิ ดังนี้.
  คหบดี ! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
  ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.
  … … … …
  คหบดี ! ก็ อริยญายธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวก
  เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็น
  อย่างไรเล่า ?
  คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำไว้
  ในใจโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
  ดังนี้ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี; เพราะความเกิดขึ้น
  แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี;
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป : ข้อนี้ได้แก่
  สิ่งเหล่านี้คือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
  เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ; ...ฯลฯ... ...
  ฯลฯ... ...ฯลฯ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ
  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
  ครบถ้วน : ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี
  ด้วยอาการอย่างนี้.
  เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา
  นั้นนั่นเทียว, จึงมีความดับแห่งสังขาร; เพราะมีความดับ
  แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ; ...ฯลฯ... ฯลฯ...
  ฯลฯ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ
  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
  ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้”.
  คหบดี ! อริยญายธรรม๑ นี้แล เป็นธรรมที่
  อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา.
  คหบดี ! ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการ
  เหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วด้วย,
  อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะ
  สี่เหล่านี้ ด้วย, อริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวก
  ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ ก็พยากรณ์ตน
  เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาด้วย;
  ด้วยตนนั้นแหละว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิด
  เดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาต
  สิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) มีความ
  ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้
  พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

  หมายเหตุผู้รวบรวม : ยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่งข้อความอย่างเดียวกัน
  กับสูตรนี้ ผิดกันแต่เพียงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย แทนที่จะตรัสกับ
  อนาถบิณฑิกคหบดี, คือสูตรที่ ๒ แห่งคหปติวรรค อภิสมยสังยุตต์
  นิทาน .สํ.๑๖/๘๕/๑๕๖; และยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง (เวรสูตรที่ ๒
  อุปาสกวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒) มีเค้าโครงและใจความของสูตร
  เหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกันแต่เพียง ในสูตรนั้นมีคำว่า
  “ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์” แทนคำว่า “ย่อมกระทำไว้ในใจ
  โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว” แห่งสูตร
  ข้างบนนี้ เท่านั้น
  ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒

  อ้างอิง
  เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๘๑๒ - ๑๘๘๓. หน้าที่ ๗๕ - ๗๗.
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...