รายละเอียด - รายชื่อ ในหนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 91 เล่ม

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย trilakbooks, 12 มิถุนายน 2015.

 1. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  91-040_n.jpg เตรี
  2678.jpg

  1325.jpg 91-114_n.jpg
  ยมการแปะกล่องหนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่มภาษาไทย เพื่อ เตรียมการจัดส่งทั่วประเทศ โดยศุนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์

  รายละเอียด - รายชื่อ ในหนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 91 เล่ม
  ..รายชื่อหนังสือ..
  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91 เล่ม
  ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
  มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ที่
  รายการ
  ราคา ปกแข็ง
  1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 1
  2 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 2
  3 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 3
  4 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 2
  5 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 3
  6 พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1
  7 พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 5 ภาค 2
  8 พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 6 ภาค 1
  9 พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2
  10 พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม 8
  รวม 10 เล่ม
  11 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค เล่ม 1 ภาค 1
  12 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค เล่ม 1 ภาค 2
  13 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1
  14 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 2
  15 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เล่ม 3 ภาค 1
  16 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เล่ม 3 ภาค 2
  รวม 6 เล่ม
  17 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 1
  18 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 2
  19 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 3
  20 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 2 ภาค 1
  21 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 2 ภาค 2
  22 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 3 ภาค 1
  23 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 3 ภาค 2
  รวม 7 เล่ม
  24 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 1
  25 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2
  26 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม 2
  27 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม 3
  28 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม 4 ภาค 1
  29 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม 4 ภาค 2
  30 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม 5 ภาค 1
  31 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม 5 ภาค 2
  รวม 8 เล่ม
  32 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม 1 ภาค 1
  33 พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต - ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 2
  34 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม 1 ภาค 3
  35 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม 2
  36 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก- ฉักกนิบาต เล่ม 3
  37 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก - อัฏฐาก - นวกนิบาต เล่ม 4
  38 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก - เอกาทสกนิบาต เล่ม 5
  รวม 7 เล่ม
  39 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1
  40 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1
  41 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2
  42 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3
  43 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 4
  44 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม 1 ภาค 3
  45 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม 1 ภาค 4
  46 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม 1 ภาค 5
  47 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม 1 ภาค 6
  48 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม 2 ภาค 1
  49 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เล่ม 2 ภาค 2
  50 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 1
  51 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 2
  52 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 3
  53 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 4
  54 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม 2 ภาค 4
  55 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 1
  56 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม 3 ภาค 2
  57 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม 3 ภาค 3
  58 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 4
  59 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 5
  60 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 6
  61 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 7
  62 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 1
  63 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 2
  64 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 3
  65 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม 5 ภาค 1
  66 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม 5 ภาค 2
  67 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิทเทส เล่ม 6
  68 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฎิสัมภิทามรรค เล่ม 7 ภาค 1
  69 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฎิสัมภิทามรรค เล่ม 7 ภาค 2
  70 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 8 ภาค 1
  71 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 8 ภาค 2
  72 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 9 ภาค 1
  73 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม 9 ภาค 2
  74 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม 9 ภาค 3
  รวม 36 เล่ม
  75 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม 1 ภาค 1
  76 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม 1 ภาค 2
  77 พระอภิธรรมปิฎก วิภุงค์ เล่ม 2 ภาค 1
  78 พระอภิธรรมปิฎก วิภุงค์ เล่ม 2 ภาค 2
  79 พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา - บุคคลบัญญัติ เล่ม 3
  80 พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ เล่ม 4 ภาค 1
  81 พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ เล่ม 4 ภาค 2
  82 พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม 5 ภาค 1 ตอน 1
  83 พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม 5 ภาค 1 ตอน 2
  84 พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม 6 ภาค 2
  85 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 1
  86 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 2
  87 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 3
  88 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 4
  89 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 5
  90 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 6
  91 พระอภิธรรมปิฎก ปัฎฐาน เล่ม 7 ภาค 7

  รวม 17 เล่ม

  จำหน่ายยกชุด 91 เล่ม


  ‍ LINEสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/@trilakbooks

  --- --- --- --- --- --- ---
  แผนที่สำหรับเดินทาง มาด้วยตนเอง ที่
  https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2018
 2. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
 3. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
 4. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
 5. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - รายละเอียด รายชื่อ ในหนังสือพระไตรปิฎก
 1. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,288
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,974
 3. littlejazz
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,356
 4. sriutumpron
  ตอบ:
  1,115
  เปิดดู:
  101,859
 5. kikinlala
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  665

แชร์หน้านี้

Loading...