เรื่องเด่น รู้จักกับพระโพธิสัตว์ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ต้องทำแบบนี้

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 15 กรกฎาคม 2017.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,446
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,057
  ค่าพลัง:
  +30,373
  พระโพธิสัตว์-พลังจิต-01.jpg

  การบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เรียกว่าการบำเพ็ญคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้า (พุทธการกธรรม) หรือเรียกว่า “บารมีธรรม” ที่พระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์มี ๑๐ ประการคือ

  ๑.ทาน ได้แก่ การสละให้สิ่งที่สละให้มี ๓ ระดับ คือ
  - ทรัพย์สิ่งของภายนอก
  - อวัยวะในร่างกายของตน
  - ชีวิตตนเอง หรือสิ่งเสมอด้วยชีวิตตน คือ บุตรภรรยา

  ๒.ศีล ได้แก่ คุณธรรมเครื่องปราบกิเลสอย่างหยาบได้แก่ กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ไม่สามารถยับยั้งใจไว้ได้ต้องลงมือกระทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจา ศีลที่พระโพธิสัตว์รักษามี ๒คือ
  -นิจศีล (ศีล ๕)
  - อุโบสถศีล (ศีล ๘)

  ๓.เนกขัมมะ ได้แก่ การออกจากกาม มี ๒ คือ
  - ออกจากกามโดยสละบ้านเรือนออกบวช
  - ออกจากกามโดยบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุญาณ

  ๔.ปัญญา ได้แก่ ความรอบรู้ ความรู้อย่างลึกซึ้ง มี๓ คือ
  - สุตมยปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน
  - จินตามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณา
  - ภาวนามยปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการฝึกจิตอบรมจิต

  ๕.วิริยะได้แก่ความพากเพียรพยายาม การกระทำอย่างต่อเนื่อง ในทางที่ถูกต้องเรียกว่า สัมมัปปธาน มี๔ อย่างคือ
  - สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น
  - ปหานปธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
  - ภาวนาปธาน เพียรทำบุญให้เกิดขึ้น
  - อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาการทำบุญไว้ต่อเนื่อง

  ๖.ขันติ ได้แก่ ความอดทนมี ๓ คือ
  - ตีติกขาขันติความอดทนแบบอดกลั้นต่ออารมณ์อันไม่พึงประสงค์ต่างๆ
  - ตบะขันติความอดทนด้วยอำนาจตะบะ คือ สมาธิข่มใจ ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส
  - อธิวาสนะขันติความอดทนระงับยับยั้งไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเลยแม้ต้องเอาชีวิตเข้าแลก

  ๗. สัจจะ ได้แก่ความจริง ความเที่ยงแท้ หมายถึง ความจริงใจ พูดและทำตามความคิด

  ๘. อธิษฐาน ได้แก่ความตั้งมั่น ความมั่นคง ไม่หวั่นไหว ในความคิดกระทำสิ่งใดก็ทำจนบรรลุเป้าหมาย

  ๙. เมตตา ได้แก่ความรัก ความปรารถนาดี ด้วยอำนาจคุณธรรมไม่ใช่รักและปรารถนาดีด้วยอำนาจกามราคะ

  ๑๐. อุเบกขา ได้แก่ความวางเฉย ความปล่อยวาง หมายถึง อาการที่จิตเป็นกลาง ไม่ยึดในความดีที่ตนเองได้กระทำลงไปและไม่ทุกข์ใจในการทำผิดซึ่งพลาดพลั้งเกิดขึ้น

  บารมีทั้ง ๑๐ประการข้างต้นพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญด้วยความเสียสละตนเองเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นส่วนของความเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์ และจะต้องฝึกหัดบำเพ็ญบารมีอันนั้นให้เกิดเป็นความต่อเนื่องและจะต้องปฏิบัติให้ได้ตั้งแต่ระดับสามัญ (บารมี) จนถึงระดับที่กระทำได้ยากสุด (ปรมัตถบารมี)

  ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นแล้ว พระโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดคุณธรรมแก่กล้าอันเป็นป็นปัจจัยให้เกิด “โลกุตตรปัญญา” คือความเป็น “พุทธะ ในที่สุดและหากพระโพธิสัตว์ไม่สามารถบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้ให้ครบถ้วนก็ไม่มีทางที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้


  แม้จะดูเหมือนเป็นการบำเพ็ญที่ยากเย็นแสนเข็ญ ในการบำเพ็ญบารมี แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคน หากพัฒนาตนเองตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ แม้บารมีจะไม่สามารถเต็มบริบูรณ์ได้ในชาตินี้ แต่เชื่อได้แน่นอนอย่างหนึ่งว่า ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง และได้อยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครองจากบารมีพระโพธิสัตว์และรัตนตรัยอย่างแน่นอน


  --------------------
  ที่มา :
  http://www.tnews.co.th/contents/197973


   
 2. buakwun

  buakwun ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  2,831
  ค่าพลัง:
  +16,571
  อนุโมทนา สาธุ
   
 3. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  434
  ค่าพลัง:
  +345

แชร์หน้านี้

Loading...