ร่วมบุญสร้างพระใหญ่ จ.ภูเก็ต "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี"

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย คนมีกิเลส, 25 ธันวาคม 2007.

 1. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  ร่วมบุญสร้างพระใหญ่ จ.ภูเก็ต "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี"

  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>25 ธันวาคม 2550 08:57 น.</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] 0 โครงการสร้าง "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี" เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ในบทที่ ๓ ที่ได้เน้นถึงการพัฒนาจิตใจของเยาวชน  และประชาชน ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ในปลายปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ก็เน้นถึงการฟื้นฟูบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โดยการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาขัดเกลาจิตใจ  นายสุพร วนิชกุล ประธานคณะกรรมการจัดสร้าง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ เป็นบุญกิริยาวัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เป็นตำนานของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม  ๒.เพื่อให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ๓.เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็น ตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึงแก่นพระศาสนา โดยการจัดเป็นพุทธอุทยาน รวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวัน ไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมในบริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พร้อมทั้งจัดพรรณไม้ในพุทธประวัติเป็นพุทธอุทยาน ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


  ๔.เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เจริญสมถะ วิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญาและสันติสุขของประชาชนให้ยึดมั่นในการกระทำความดีละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ผ่องใสอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
  ๕.เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บูชา เป็นหนทางของผู้ปฏิบัติบูชานำไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด ๖.เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุขของชีวิตและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดกิตติสังฆาราม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เลขที่ ๔๒/๑๔ ถนนเทพกษัตรี หมู่ ๒ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.๐๘-๑๘๙๑-๓๘๒๗, ๐-๗๖๒๓-๘๔๗๐, ๐-๗๖๒๓-๙๔๒๑ หรือที่ info@mingmongkolphuket.com

  เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง

  -->[​IMG]
  โครงการสร้าง "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี" เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ในบทที่ ๓ ที่ได้เน้นถึงการพัฒนาจิตใจของเยาวชน

  [​IMG]
  และประชาชน ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ในปลายปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ก็เน้นถึงการฟื้นฟูบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โดยการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาขัดเกลาจิตใจ

  [​IMG]

  นายสุพร วนิชกุล ประธานคณะกรรมการจัดสร้าง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ เป็นบุญกิริยาวัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เป็นตำนานของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม

  [​IMG]


  ๒.เพื่อให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ๓.เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็น ตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึงแก่นพระศาสนา โดยการจัดเป็นพุทธอุทยาน รวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวัน ไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมในบริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พร้อมทั้งจัดพรรณไม้ในพุทธประวัติเป็นพุทธอุทยาน ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๔.เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เจริญสมถะ วิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญาและสันติสุขของประชาชนให้ยึดมั่นในการกระทำความดีละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ผ่องใสอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
  ๕.เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บูชา เป็นหนทางของผู้ปฏิบัติบูชานำไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด ๖.เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุขของชีวิตและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดกิตติสังฆาราม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เลขที่ ๔๒/๑๔ ถนนเทพกษัตรี หมู่ ๒ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.๐๘-๑๘๙๑-๓๘๒๗, ๐-๗๖๒๓-๘๔๗๐, ๐-๗๖๒๓-๙๔๒๑ หรือที่ info@mingmongkolphuket.com
  เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง

  จาก คม-ชัด-ลึก
  http://www.komchadluek.net/2007/12/25/j001_182709.php?news_id=182709
  <TABLE align=center><TBODY></TBODY></TABLE>  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  สร้างพระพุทธรูปก็จักได้อานิสงส์ ๙ กัลป

  ขออนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการจัดสร้างครับ
  สาาาาา...ธุ<O:p</O:p
   
 3. บุญบันดาล

  บุญบันดาล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +1,000
  ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ร่วมสร้าง ทั้งผู้ที่ลงแรง ลงความคิด ลงทุนทรัพย์ ลงปัญญา
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...