ปิดรับบริจาค ร่วมปิดยอดวันสุดท้ายทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฏีถวายพร้อมกฐิน ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา ชร

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 18 ตุลาคม 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  บอกบุญด่วน !! “ผู้ใดสร้างห้องน้ำห้องส้วม ห้องสุขา ถวายวัด ผลบุญจะนำพาท่าน เกิดมา ไม่เป็นโรคร้าย หรือโรคกรรม เป็นคนไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์”

  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ๒ ห้อง ถวายสำหรับพระสงฆ์ใช้บนเขา(ดำเนินการสร้างให้เสร็จ) ถวายพร้อมองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


  ค่าใช้จ่ายสร้างห้องน้ำพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์และติดตั้งไฟฟ้า ห้องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ห้อง
  กองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๖๐๐ กองบุญ
  หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา


  ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  ท่านใดร่วมทำบุญกองบุญนี้รบกวนแจ้งรายชื่อผู้ร่วมทำบุญ ไว้ในโพสนี้ด้วยครับ
  ระยะเวลาบอกบุญ : ปิดรับวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด


  ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง ๔๐ กัลป ปรากฎความในชาดกดังนี้
  ......ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ
  ๑. ให้ของที่สะอาด
  ๒. ให้ของประณีต
  ๓. ให้ถูกกาล
  ๔. ให้ของที่สมควร
  ๕. เลือกให้
  ๖. ให้เสมอ ๆ
  ๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
  ๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน
  ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา
  ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”
  อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป

  สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า
  อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์
  ห้องน้ำพระ.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ตุลาคม 2019
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
  ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ๑.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"นรินสาคร" พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๒.คุณNaidam Diamondez พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๓.คุณภัทรวดี อันแสน และคุณศวรรณี ซาดนูรดิจน์ ร่วมทำบุญ ๑๙.๙๙ บาท
  ๔.คุณวิทยา-คุณวิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ มารดาของข้าพเจ้าคุณจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และ บิดาของข้าพเจ้าคุณประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"Wheeler990" พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๕ บาท
  ๖.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"mypolicexp" พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๗.
  คุณวิทยา-คุณวิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และมารดาของข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นายประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ทำบุญกองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๖๐๐ กองบุญ
  ๑.คุณนครินทร์ จันทร์ประทีป พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๖๐ บาท
  ๒-๔.คุณสฤษดิ์-คุณบุญสาย ตรียะวงค์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๕.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖.คุณSuchitra Panyawachiraskul พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท

  ๗-๑๐.คุณวรุตม์ ศรีพิพัฒน์ พร้อมครอบครัว อันได้แก่ บุตร ภรรยา บิดามารดา เป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๑๑-๑๓.คุณจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๔.คุณเพ็ญรุ่ง สิงห์ทอง-ไชยวัฒน์ ทันสม พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๙๙ บาท
  ๑๕.คุณสุจิตรา รวยรื่น พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๖.คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๕ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘-๒๐.คุณธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๑.คุณพีระเดช-คุณกมลลักษณ์ พุทธเจริญ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒.นาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"สายรุ้ง Sairung" พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2019
 3. นรินสาคร

  นรินสาคร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  82
  ค่าพลัง:
  +150
  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา ชร จำนวน 10 บาท ครับ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธ สาธุ สาธุ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"นรินสาคร" พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
   
 5. ต้นทาง

  ต้นทาง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +4
  นาย นครินทร์ จันทร์ประทีป และครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1 กอง และอีก 60 บาท รวมเป็น 160 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณNaidam Diamondez พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณนครินทร์ จันทร์ประทีป พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย ทำบุญปัจจัย ๑๖๐ บาท
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสฤษดิ์-คุณบุญสาย ตรียะวงค์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณSuchitra Panyawachiraskul พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
   
 11. คุณเต๋า

  คุณเต๋า สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +8
  ข้าพเจ้านายวรุตม์ ศรีพิพัฒน์ และครอบครัวอันได้แก่ บุตร ภรรยา บิดามารดา ขอร่วมบริจาคปัจจัยร่วมสร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ๒ ห้อง ถวายสำหรับพระสงฆ์ใช้บนเขา(ดำเนินการสร้างให้เสร็จ)ถวายพร้อมองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

  c_oc=AQlAEmKuQpt7cLNu2c5XtXw3oeZBYUN2F7Zi2cclmTC0RqQOcmk7GUF93czZsHV53_c&_nc_ht=scontent.fbkk2-5.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม 2019
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวรุตม์ ศรีพิพัฒน์ พร้อมครอบครัว อันได้แก่ บุตร ภรรยา บิดามารดา ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย ทำบุญปัจจัย ๔๐๐ บาท
   
 13. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,265
  ค่าพลัง:
  +2,819
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  สร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  และมารดา ของข้าพเจ้า นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ขอร่วมบุญ 20 บาท

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  สร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณเพ็ญรุ่ง สิงห์ทอง-คุณไชยวัฒน์ ทันสม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙ บาท
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภัทรวดี อันแสน และคุณศวรรณี ซาดนูรดิจน์ ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๙.๙๙ บาท
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวิทยา-คุณวิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ มารดาของข้าพเจ้าคุณจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และ บิดาของข้าพเจ้าคุณประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
   
 18. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  895
  ค่าพลัง:
  +5,817
  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนสร้างเวจกุฏี (ห้องนํ้า-ห้องสุขา) พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ห้อง ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี คุณ พรเทพ ธํารงสมบัติ เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 27/10/19 เวลา 10.12 น. ยอดเงิน 25 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุจิตรา รวยรื่น พร้อมครอบครัว
  ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา พร้อมครอบครัว
  ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๕ บาท
   
 21. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,005
  ค่าพลัง:
  +3,731
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"Wheeler990" พร้อมครอบครัว
  ร่วมทำบุญสร้างเวจกุฏีห้องน้ำห้องส้วมพระ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา เชียงราย เป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๒๕ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...