เรื่องเด่น ลักษณะเบื้องต้นของนางแก้วคู่บารมีผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 16 มิถุนายน 2019.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,069
  กระทู้เรื่องเด่น:
  293
  ค่าพลัง:
  +63,775
  Untitled-234 copy1.jpg

  ลักษณะเบื้องต้นของนางแก้วคู่บารมีผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

  ๑. ยินดีในการปรารถนาพระโพธิญาณของผู้ปรารถนาพุทธภูมิซึ่งเป็นสามีของตน
  ๒. ยินดีในการเป็นคู่ร่วมทุกข์-ร่วมสุขกันไปทุกชาติ
  ๓. ยินดีในการเป็นคู่ร่วมสร้างบุญ-บารมีกันไปทุกชาติ
  ๔. มีศรัทธาเสมอกัน
  ๕. มีศีลเสมอกัน
  ๖. มีจาคะเสมอกัน
  ๗. มีปัญญาเสมอกัน
  ๘. มีปกติเข้าใจและอนุโมทนาในทุกบุญที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิกระทำ
  ๙. มีปกติบำเพ็ญบุญพร้อมกับผู้ปรารถนาพุทธภูมิ
  (เช่น ไปทำบุญที่วัดพร้อมกัน สวดมนต์-นั่งสมาธิที่บ้านพร้อมกัน ฯลฯ)
  ๑๐. มีปกติช่วยงานอยู่เบื้องหลังผู้ปรารถนาพุทธภูมิ
  (เช่น ผู้ปรารถนาพุทธภูมิจะถวายข้าวใส่บาตรพระ นางแก้วก็หุงข้าวมาให้ ฯลฯ)

  นางแก้วคู่บารมีเกิดแต่บุญของท่านผู้ปรารถนาพุทธภูมิ
  ไม่ควรไปไขว่ขว้า-อยากได้-อยากมีจนมากเกินไป
  ท่านผู้ปรารถนาพุทธภูมิที่บำเพ็ญตนดีแล้ว เมื่อถึงเวลาย่อมได้พบนางแก้วแน่นอน
  (นางแก้วที่ไม่ได้บำเพ็ญบุญมาด้วยกันนั้นหายาก)
  สมชีวิสูตรที่ ๑

  [๕๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามฤคทายวันใกล้บ้านสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคฤหบดี แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้งนั้นแล คฤหบดีผู้นกุลบิดาและคฤหปตานีผู้นกุลมารดา เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว คฤหบดีผู้นกุลบิดาได้กราบทูลกะพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำคฤหปตานีผู้นกุลมารดาซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหปตานีผู้นกุลมารดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพ แม้คฤหปตานีผู้นกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำหม่อมฉันซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อคฤหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันมิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหบดีผู้นกุลบิดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า หม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ

  ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก ฯ

  จบสูตรที่ ๕

  สมชีวิสูตรที่ ๒

  [๕๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก ฯ

  จบสูตรที่ ๖

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  ขอบคุณที่มา
  https://palungjit.org/threads/ลักษณะเบื้องต้นของนางแก้วคู่บารมีผู้ปรารถนาพุทธภูมิ.524358/
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378
  มีลูกศิษย์ถามหลวงตาฯท่านว่า ถ้าจะเป็นนางแก้วได้ไหม ทนลำบากได้ทุกอย่างเหมือนในพระไตรปิฎก

  ...หลวงตาฯท่านบอกว่า " อย่าประมาทธรรมในตัวเอง ถ้ากำลังใจถึงขนาดนั้นแล้ว ทำไมไม่อธิษฐานให้สำเร็จพระโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเลยหละ..."
   
 3. ปทุมมุต

  ปทุมมุต ผมเป๋นใตร?

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +285
  แล้วถ้าใครปรารถนาเป็นนางแก้ว ก็ให้ปรารถนาพุทธภูมิเลย ใหนเลยจะมีนางแก้ว ใหนเลยจะมีโพธิสัตว์ แล้วจะมีพระพุทธเจ้าได้อย่างไร
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378  ***********************************


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2019
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378
  เป็นความรักที่เหนือความรักแห่งวิสัยโลกียชน
  ทรงวินิจฉัย ทรงกระทำด้วยจิตเจตนา อันลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ ไพศาล
  แล้วตั้งมั่นกระทำจนสำเร็จ เพื่อจะปลดปล่อยทุกชีวิตที่ทรงรัก

  เกินกว่าถ้อยคำใดที่จะไปตัดสินในการตัดสินพระทัยแห่งพระองค์
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,378
  ในชาติต้นๆที่กำลังบำเพ็ญพระบารมี10 ผู้ปรารถนาเป็นนางแก้วฯ ถ้าได้อัตภาพของบุรุษในการเกิดมาในชาติอื่น มีโอกาสที่จะเปลี่ยนกำลังใจมาตั้งอธิษฐานเพื่อสำเร็จพระโพธิญาณได้
  เพราะ ไม่มีอารมณ์รักจากอัตภาพกายแห่งสตรีมาเกี่ยวข้อง

  เมื่อเวลาเป็นปัจจัยกลั่นกรอง ผ่านภพชาติมากขึ้น และมีวิสัยบำเพ็ญบารมีใกล้เคียงกับผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ มีจิตภายในเสมือนพรหม ตอนนั้นจะทราบได้ว่า
  กำลังใจตนจะมั่นในพระโพธิญาณ หรือ หยุดที่เพียงความเป็นนางแก้ว

  ผู้บำเพ็ญจนเข้าเขตปรมัตถบารมี ที่จะได้เป็นนางแก้วคู่พระบารมีฯ มีกำลังใจสูง ที่จะทำแทบทุกอย่างเหมือนผู้ตั้งจิตสำเร็จพระโพธิญาณ เมื่อไม่ประมาทธรรมในตน
  จะทราบเมื่อถึงเวลานั้นว่า จะเดินเส้นทางใด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2019
 9. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,069
  กระทู้เรื่องเด่น:
  293
  ค่าพลัง:
  +63,775
   

แชร์หน้านี้

Loading...