เรื่องเด่น วันอัฏฐมีบูชา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 18 พฤษภาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
  UtthamiPucha.jpg
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน
  คือหลังจาก “วันวิสาขบูชา” แล้ว ๘ วัน

  ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง
  ซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อจาก “วันวิสาขบูชา”

  “วันอัฏฐมีบูชา” เป็นวันที่ชาวพุทธต้องสูญเสีย
  พระพุทธสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสักการะอย่างสูงยิ่ง

  เราชาวพุทธควรใช้วันนี้เป็นวันแสดงธรรมสังเวช อัปปมาทธรรม
  (ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งปวง)
  ทำจิตใจให้สงบน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณอันหาประมาณมิได้
  ให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศลด้วยเถิด
  นอกจากนี้แล้ว วันนี้ยังเป็น วันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา

  พระพุทธมารดา สิ้นพระชนม์ หลังประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ
  และเป็น วันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข
  ณ พระแท่นวัชรอาสน์ หรือโพธิบัลลังก์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  ตลอด ๗ วัน หลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อีกด้วย
  หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
  เหล่าภิกษุสงฆ์ เทพ พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ ได้ถวายการสักการะพระพุทธสรีระ
  พวกเจ้ามัลลกษัตริย์จัดบูชาด้วยของหอม ดอกไม้
  และเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองกุสินาราตลอด ๗ วัน
  แล้วให้พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ระดับหัวหน้า ๘ คน สระสรงเกล้า นุ่งห่มผ้าใหม่
  อัญเชิญพระพุทธสรีระไปทางทิศตะวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิง
  พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ถามถึงวิธีปฏิบัติพระพุทธสรีระกับพระอานนท์เถระ
  แล้วทำตามคำของพระอานนท์เถระนั้น คือ
  ห่อพระพุทธสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลี
  แล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีก ทำเช่นนี้จนหมดผ้า ๕๐๐ คู่
  แล้วอัญเชิญลงในรางเหล็กที่เติมด้วยน้ำมัน
  แล้วทำจิตกาธานด้วยดอกไม้จันทน์ และของหอมทุกชนิด
  จากนั้นให้พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ระดับหัวหน้า ๔ คน
  พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอน แต่ก็ไม่อาจให้ไฟติดได้ จึงสอบถามสาเหตุ
  พระอนุรุทธะเถระแจ้งว่า “เพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอ
  พระมหากัสสปเถระและหมู่ภิกษุใหญ่ ๕๐๐ รูป
  ผู้กำลังเดินทางมาเพื่อถวายบังคมพระบาทเสียก่อน

  ครั้งนั้นพระมหากัสสปเถระและหมู่ภิกษุใหญ่ ๕๐๐ รูป
  เดินทางจากเมืองปาวาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
  ระหว่างทางได้พบกับพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกมณฑารพสวนทางมา
  พระมหากัสสปเถระได้เห็นก็ทราบว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
  ดอกมณฑารพนี้มีเพียงในเทวโลกไม่มีในเมืองมนุษย์
  การที่มีดอกไม้นี้อยู่แสดงว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพระบรมศาสดา
  พระมหากัสสปเถระถามพราหมณ์นั้นว่า
  ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพระบรมศาสดาบ้างหรือไม่
  พราหมณ์นั้นตอบว่า พระสมณโคดมได้ปรินิพพานไปล่วงเจ็ดวันแล้ว
  MaghutpantanaJedi.jpg
  มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
  สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  คนท้องถิ่นเรียกว่า “รามภาร์-กา-ดีลา” หรือ รัมภาร์สถูป


  เมื่อพระมหากัสสปเถระและหมู่ภิกษุใหญ่เดินทางมาถึงสถานที่ถวายพระเพลิง
  “มกุฏพันธนเจดีย์” เมืองกุสินาราแล้ว ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
  ประนมอัญชลี กระทำประทักษิณรอบเชิงตะกอน ๓ รอบ
  พระมหากัสสปเถระเปิดผ้าทางพระบาทแล้ว
  ถวายบังคมพระบาททั้งสองด้วยเศียรเกล้าแล้วอธิษฐานว่า
  “ขอพระยุคลบาทของพระองค์ที่มีลักษณะเป็นจักร
  อันประกอบด้วยซี่พันซี่ จงชำแรกคู่ผ้า ๕๐๐ ออกเป็นช่อง
  ประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าของข้าพระองค์ด้วยเถิด”
  เมื่ออธิษฐานเสร็จ พระยุคลบาทก็แหวกคู่ผ้า ๕๐๐ คู่ออกมา
  พระเถระจับพระยุคลบาทไว้และน้อมนมัสการเหนือเศียรเกล้าของตน
  เมื่อพระเถระและหมู่ภิกษุใหญ่ ๕๐๐ รูปถวายบังคมแล้ว
  ฝ่าพระยุคลบาทก็เข้าประดิษฐานในที่เดิม
  ครั้นแล้วเปลวเพลิงก็ลุกโพลงท่วม
  พระพุทธสรีระของพระบรมศาสดาด้วยอำนาจของเทวดา
  เมื่อเพลิงใกล้จะดับ ก็มีท่อน้ำไหลหลั่งลงมาจากอากาศ
  และมีน้ำพุ่งขึ้นจากกองไม้สาละ ดับไฟที่ยังเหลืออยู่นั้น

  พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ก็ประพรมพระบรมสารีริกธาตุด้วยของหอม ๔ ชนิด
  รอบๆ บริเวณก็โปรยข้าวตอกเป็นต้น แล้วจัดกองกำลังอารักขา
  จัดทำสัตติบัญชร (ซี่กรงทำด้วยหอก) เพื่อป้องกันภัย
  แล้วให้ขึงเพดานผ้าไว้เบื้องบน
  ห้อยพวงของหอม พวงมาลัย พวงแก้ว
  ให้ล้อมม่านและเสื่อลำแพนไว้ทั้งสองข้าง
  ตั้งแต่มกุฏพันธนเจดีย์จนถึงศาลาด้านล่าง ให้ติดเพดานไว้เบื้องบน
  ตลอดทางติดธง ๕ สีโดยรอบ ให้ตั้งต้นกล้วย และหม้อน้ำ
  พร้อมกับตามประทีปมีด้ามไว้ตามถนนทุกสาย

  พวกเจ้ามัลลกษัตริย์นำพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายวางลงในรางทอง
  แล้วอัญเชิญไว้บนคอช้าง นำพระบรมสารีริกธาตุเข้าพระนคร
  ประดิษฐานไว้บนบัลลังก์ที่ทำด้วยรัตนะ ๗ อย่าง
  กั้นเศวตรฉัตรไว้เบื้องบน แล้วจัดกองกำลังอารักขา
  จากนั้นจัดเหล่าช้างเรียงลำดับกระพองต่อกันล้อมไว้
  พ้นจากเหล่าช้างก็เป็นเหล่าม้าเรียงลำดับคอต่อกัน
  จากนั้นเป็นเหล่ารถ เหล่าราบ รอบนอกสุดเป็นทหารธนูล้อมอยู่
  พวกเจ้ามัลลกษัตริย์จัดฉลองพระบรมสารีริกธาตุตลอด ๗ วัน

  “มกุฏพันธนเจดีย์” ตั้งอยู่ห่างจาก “มหาปรินิพพานสถูป”
  ไปทางด้านทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร
  เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  เดิมทีเป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์หอม
  หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ก็ได้สร้างพระสถูปครอบลง
  ต่อมาก็ได้ถูกรุกรานทำลายเหลือแต่ซากปรักหักพัง
  ภายหลังได้ถูกขุดค้นพบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่
  ดังที่เห็นในปัจจุบัน พระสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได้ ๔๖.๑๔ เมตร
  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗.๑๘ เมตร
  อย่างไรก็ตาม ตามหลักฐานก็เป็นที่ชัดเจนว่านั่นคือ
  สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  หรือมกุฏพันธนเจดีย์ตามที่ชาวพุทธเรียกชื่อกัน
  ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
  ************************
  ขอบพระคุณที่มา :- http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=86&t=53713&p=406788#p406788
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
 12. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  823
  ค่าพลัง:
  +623
  อนุโมทนา สาธุ ครับ
  หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง เคยสอนว่า กลางสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจ
  และ พ.ศ.๑,๐๐๒,๕๓๑ พระศรีอาริยเมตตรัย จะมาเกิด คนจะมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี คนทั่วโลกนับถือศาสนาพุทธ (เท่านั้น) นี่แหละครับ ความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา ขอสาธุ ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2017
 13. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  434
  ค่าพลัง:
  +345
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,524
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - วันอัฏฐมีบูชา
 1. พระเสริฐ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  261
 2. พระเสริฐ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  252
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  393
 4. บุญญสิกขา
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,163
 5. Flankspeed
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  553

แชร์หน้านี้

Loading...