วิจัยแนวทางปฏิรูปพุทธคณะสงฆ์ กทม.

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 19 พฤศจิกายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,348
  ค่าพลัง:
  +4,819
  e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b89be0b88fe0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884.jpg
  พบ 4 ปัจจัยส่งผลความสำเร็จ เสนอวิธีสร้างจุดเด่น-เสริมประสิทธิภาพ

  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต นักศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ตามที่ตนทำการวิจัย “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร” โดยสอบถามพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสวัด 124 รูป รองเจ้าอาวาส 1 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 65 รูป และพระลูกวัด 20 รูป ในเขตกรุงเทพฯ โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นเจ้าคณะแขวง 52 รูป เจ้าคณะเขต 19 รูป เจ้าคณะจังหวัด 1 รูป พบว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติมี 4 ด้านคือ 1.ด้านความผูกพันและการยอมรับของผู้บริหารคณะสงฆ์และพระสังฆาธิการระดับรองลงไป 2.ด้านทัศนคติของพระสังฆาธิการผู้นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 3.ด้านความเพียงพอของทรัพยากรดำเนินการ 4.ด้านการทำงานเป็นทีม

  พระมหาสุเทพกล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาจุดเด่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพที่ควรพิจารณา คือ จัดกิจกรรมพัฒนาความผูกพันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารคณะสงฆ์กับพระสังฆาธิการ ในด้านการบริหารงาน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่างเจ้าอาวาส ส่งเสริมให้มีพระสังฆาธิการเป็นต้นแบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีทำงาน ส่งเสริมความรู้และทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของพระสังฆาธิการ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม สร้างและเสริมศักยภาพการขยายเครือข่ายทีมงานพระสังฆาธิการ พัฒนาเครือข่ายทีมทำงานรุ่นใหม่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์แก่พระสังฆาธิการทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการทุกระดับ พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะสงฆ์กับพระสังฆาธิการในการประเมินผลและพัฒนากิจกรรม เสริมสร้างศรัทธาในอุดมการณ์พระพุทธศาสนา เสริมสร้างกำลังใจ พัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/content/1424051
   

แชร์หน้านี้

Loading...