ศธ.อาราธนา"มหาจุฬาฯ" ปรับหลักสูตรพุทธศาสนา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย aprin, 10 กุมภาพันธ์ 2010.

 1. aprin

  aprin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  7,475
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +22,491
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  ช่วงปลายเดือนมกราคม 2553 เมื่อครั้งที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิ การ เข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระพุฒา จารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสระเกศราชวรวิหาร เพื่อขอพรในการเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่นั้น ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ฝากให้รัฐมนตรีคนใหม่ดูแลและสนับสนุนงานโรง เรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ อีกทั้งสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้วิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรม

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายสนับ สนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก และต้องการให้มหาวิทยาลัยสงฆ์วิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ รมว. ศึกษาธิการ เห็นความสำคัญและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ได้พยายามพัฒนาและปรับตัวเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการมาโดยตลอด
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้มหาจุฬาฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระ พุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระ พุทธศาสนา 2 เรื่อง คือ

  1.การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ให้เวลาน้อย และในระดับ ม.ปลาย โดยเฉพาะชั้น ม.5-6 มีการสอนสังคมศึกษาแบบร่วม โดยไม่ได้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ

  2.หลักสูตรควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย เพราะเด็กเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่มหาจุฬาฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือนพฤษภาคม 2553
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่ มหาจุฬาฯ จะใช้หลักของภาวนา 4 คือ กายภาวนา หมาย ถึง พฤติกรรม ร่างกายที่แข็งแรง ศีลภาวนา หมายถึง หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตตภาวนา หมายถึง สุขภาพจิตที่ดี ปัญญา หมายถึง การรู้ เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้น และทางแก้ปัญหา เป็นแกนหลัก ควบคู่กับการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งจะมีการฝึกวิธีคิดให้แก่เด็ก

  ในระดับชั้น ป.1-3 จะเน้นเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา เช่น การร้องเพลงสร้างสมาธิ เป็นต้น

  ในระดับชั้น ป.4-6 เน้นการปฏิบัติตนเองในการเป็นชาวพุทธที่ดี การเป็นคนดีควรทำอย่างไร

  ในระดับชั้น ม.1-3 เรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

  และระดับชั้น ม.4-6 จะเน้นนักเรียนให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศึกษาต่อ

  ทั้งนี้ ในหลักสูตรใหม่ยังคงจะต้องมีเรียนพุทธประวัติ หน้าที่ชาวพุทธ หลักธรรมคำสอน เป็นความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

  "สิ่งที่เราจะเน้นในหลักสูตรใหม่ คือ กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนที่ มีมากขึ้น ที่จะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริงได้เห็นของจริง ที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หลักสูตรใหม่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อ ซึ่งจะต้องนำหลักเหตุผลทางพระพุทธศาสนามาสอนให้เขาเข้าใจ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เด็กได้เห็น เช่น การไม่หลงเชื่อคนในเว็บไซต์จนเป็นเหตุให้ไปสู่การหลอกลวง"

  "ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จะเน้นกิจ กรรมที่ทำให้เด็กรู้ตัวตนของตนเองมาก ขึ้น เช่น ให้เด็กได้คิดว่าตนเองชอบอะไรอยากเป็นอะไร อยากที่จะศึกษาต่อด้านไหน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาตมาหวังว่า การปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาครั้งนี้น่าจะช่วยให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริย ธรรม และรู้จักคิดแก้ปัญหาของตนเองได้มากขึ้น" อธิการบดีมหาจุฬาฯ กล่าว

  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEUwTURJMU13PT0

  .................................................


  ศธ.มอบมจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ป.1-ม.6

  ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จริง แก้ปัญหาเด็กเบื่อเรียน ไม่ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระธรรมโกศาจารย์เผยหลักสูตรจัดทำเสร็จแล้ว เตรียมใช้สอนจริงทั่วประเทศ พ.ค.นี้

  (9ก.พ.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มอบหมายให้มจร.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2 เรื่อง

  คือ 1.การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ให้เวลาน้อย และในระดับม.ปลาย โดยเฉพาะชั้นม. 5-6 มีการสอนสังคมศึกษาแบบร่วมๆโดยไม่ได้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ 2.หลักสูตรควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย เพราะเด็กเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับใหม่มจร.ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือน พฤษภาคม นี้

  พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่ มจร.จะใช้หลักของภาวนา 4 คือ กายภาวนา หมายถึง พฤติกรรม ร่างกายที่แข็งแรง ศีลภาวนา หมายถึง หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตภาวนา หมายถึง สุขภาพจิตที่ดี ปัญญา หมายถึง การรู้ เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้น และทางแก้ปัญหา เป็นแกนหลัก ควบคู่กับการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

  รวมทั้งจะมีการฝึกวิธีคิดให้แก่เด็ก ซึ่งในระดับชั้นป.1-3 จะเน้นเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา เช่น การร้องเพลงสร้างสมาธิ เป็นต้น ชั้นป.4-6 เน้นการปฏิบัติตนเองการเป็นชาวพุทธที่ดี การเป็นคนดีควรทำอย่างไร ม.1-3 เรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น และระดับชั้นม..4-6 จะเน้นนักเรียนให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศึกษาต่อ ทั้งนี้ ในหลักสูตรใหม่ยังคงจะต้องมีเรียนพุทธประวัติ หน้าที่ชาวพุทธ หลักธรรมคำสอน เป็นความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

  “สิ่งที่เราจะเน้นในหลักสูตรใหม่ คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีมากขึ้น ที่จะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริงได้เห็นของจริง ที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หลักสูตรใหม่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อ ซึ่งจะต้องนำหลักเหตุผลทางพระพุทธศาสนามาสอนให้เขาเข้าใจ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เด็กได้เห็น เช่น การไม่หลงเชื่อคนในเว็บไซต์จนเป็นเหตุให้ไปสู่การหลอกลวง เป็นต้น ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จะเน้นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้ตัวตนของตนเองมากขึ้น เช่น ให้เด็กได้คิดว่าตนเองชอบอะไรอยากเป็นอะไร อยากที่จะศึกษาต่อด้านไหน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาตมาหวังว่าการปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาครั้งนี้น่าจะช่วยให้เด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักคิดแก้ปัญหาของตนเองได้มากขึ้น”อธิการบดีมจร.กล่าว


  ȸ.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2010
 2. มหาบุตร

  มหาบุตร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +79
  สาธุครับ ดีมากที่เรามองเห็นประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ที่ยังอ่อนอยู่ครับ
   
 3. su37berkut

  su37berkut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  422
  ค่าพลัง:
  +1,119
  อ่านแล้ว...ชื่นใจจัง... ขอให้สำเร็จในเร็ววันครับ
   
 4. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  เห็นด้วยค่ะ
   
 5. MarkZilla

  MarkZilla เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +191
  ปี 2523 มันไม่น่าที่จะเกิดการตัดตอนการสอนพระพุทธศาสนาออกจากหลักสูตรโดยทำเป็นวิชาเลือก ทำให้เกิดผลที่ในปัจจุบัน ปัญหามีมาก หากแต่เราไม่ใช้ภูมิปัญญาที่เรามีอยู่นำมาแก้ ส่วนมากคิดว่าหลักการคิดของไทยล้าหลัง ซึ่งในตอนนี้ได้รับคำตอบแล้ว ยังไม่สายหากยังสามารถคิดได้ อนุโมทนาช่วยนะครับ
   
 6. somkiatdhana

  somkiatdhana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  259
  ค่าพลัง:
  +619
  เด็กดี ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา จะเป็นกำลังสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตของชาติอย่างแน่นอน

  ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ .......... ด้วยครับ
   
 7. samsong

  samsong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  438
  ค่าพลัง:
  +814
  นั่นสิครับ

  ผมก็รู้สึกว่าวิชาสังคมเดียวนี้ไม่ค่อยเน้นวิชาพระพุทธศาสนาเลย

  ทั้งๆๆที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการจะให้เยาวชนเป็นคนดี

  เป็นพลเมืองของชาติที่ดีต่อไป

  เราจึงควรหันมาใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น

  อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ
   
 8. MarkZilla

  MarkZilla เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +191
  ขออย่าให้มีภาวะแทรกซ้อนอีกนะครับ และอนุโมทนาอย่าให้เป็นโรคเลื่อน เอากลับคืนมาเถอะครับ ในเวลานี้ พวกท่านทั้งหลายที่คอยยับยั้งท่านก็ได้ ทุกอย่าง 10% จากที่ท่านต้องการแล้วจากทั้งหมดที่มี ทั้งโควต้าการเรียน ตัวอย่าง จปร ...งบประมาณทั้งหลาย ขอให้มีความสมานฉัทน์กันให้สำเร็จนะครับ จะได้ก้าวเดินไปด้วยกัน นำพาประเทศไปในอนาคต ทุกอย่างย่อมมีความเหมือนและความต่าง ขอให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังที่บรรพชนเราได้นำพามาแต่โบราณ เอาใจช่วยครับ
   
 9. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อนุโมทนา สาธุ ๆ กับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลต่าง ๆ ในกาลนี้ด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
  นิพพานัง ปรมัง สุขขัง<!-- google_ad_section_end -->
   
 10. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อยากให้เป็น วิชาหลักวิชาแกน เหมือนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
  และไม่ต้องให้เรียนยาก เพราะจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน เหมือนเป็นวิชาหลักแต่เป็นวิชาช่วย แล้วฝึกให้เด็กได้เจริญ ศิ สมาธิ ปัญญา รู้จักคำว่า นิพพาน ไตรลักษณ์ อริยะสัจ4 ขออนุโมทนา สาธุ ๆ ด้วยครับ
   
 11. Guide_Raito

  Guide_Raito เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  892
  ค่าพลัง:
  +2,988
  อยากให้สอนด้วยน่ะคับ ว่านิพพานไม่สูญ

  _____________________________________________________________________________________________________________________________
  มีบุญมาฝากคับทางกลุ่มพระพุทธศาสนา ม. สงขลานครินทร์ ภูเก็ต ได้ จัดทำโครงการแจกสือ่ ธรรมะของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำคับ เพราะ ที่นี่มีเด็กหลายคนสนใจมาฝึกมโนมยิทธิและหันมาทำความดีกัน เนื่องด้วย สื่อ ธรรมะ ของหลวงพ่อ ครับทางชมรมเลยจัดโครงการแจกสือ่ธรรมะเป็นสาธารณะประโยชน์ แก่ โรงเรียน ห้องสมุดต่างๆเพื่อ ชักจูง คนให้เป็นสัมมาทิฐิและเป็นกำลังพระศาสนา สืบต่อไปครับ
  ขอให้ชาวเวปพลังจิตทุกท่าน เจริญขึ้นทั้งทางโลก และทางธรรม เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จฯ ได้โดยง่ายครับ
  [​IMG] [​IMG]
  เข้าชมรายละเอียดได้ที่http://palungjit.org/forums/ขอเชิญร่วมบุญ-โครงการธรรมทานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-ภูเก็ต-[.109/FONT]218421.html<O:p></O:p>
   
 12. TaeyoLySiS

  TaeyoLySiS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  383
  ค่าพลัง:
  +277
  ไม่รู้เด็กสมัยนี้(ที่เรียนร.ร.รัฐ) ยังมีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่รึป่าว

  กาลครั้งหนึ่ง สมัยเรียนชั้นมัธยม เนี่ย
  จำได้ว่า
  วิชา พระพุทธศาสนา
  เรียนเนื้อหาเกือบจะเหมือนเดิมวนซ้ำๆ ตั้งแต่ ม.1 ยัน ม.6
  เข้าใจว่า
  ทั้งหมดเป็นความรู้เบื้องต้นที่พุทธศาสนิกชนพึงรู้
  แต่ว่ามันไม่ค่อยเอื้อให้สามารถศึกษาด้วยตนเองต่อไป

  อาทิเช่น
  ถ้าตอนนี้อยากอ่านพระไตรปิฎกพอรู้เรื่อง
  อยากเข้าใจว่าบทสวดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเพณีงานต่างๆ เค้าพูดถึงอะไร
  แทบจะไม่เข้าใจเลย ถ้าไม่ขวนขวายเพิ่มเติมอย่างหนัก

  สุรปคือ ถ้าย้อนกลับไปได้ อย่าให้เปลี่ยนเนื้อหาที่เรียนซ้ำไปมา
  กลายเป็น
  เพิ่มการสอนภาษาบาลีเบื้องต้น (ตอนสมัยเรียนแค่สอนอ่านบาลีเท่านั้น)
  เอาให้พอศึกษาด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้าได้
  เอาให้พอฟังบทสวดออกบ้าง
  (เหมือนวิชาภาษาอังกฤษน่ะ เอาให้พอฟังหนังซับไตเติ้ลรู้เรื่องบ้าง แหะ แหะ)

  แบบว่าฟัง/อ่านแล้วเข้าใจเอง มันซึ้งใจกว่ามีคนมาแปลให้ คริ คริ
   
 13. อสูรเทพ

  อสูรเทพ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +57
  อนุโมทนาครับ ที่มหาจุฬาฯได้เปนผู้แก้ไขการศึกษาของเด็กไทย
   

แชร์หน้านี้

Loading...