ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน สาขาป่าละอู

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย คณะปิดทอง, 7 กรกฎาคม 2011.

 1. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  [​IMG]

  ภารกิจ


  ดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านงานสาธารณะประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


  แนะนำเยาวชนและประชาชนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและศาสนะพิธีอย่างถูก


  ต้อง ให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

  และแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ


  บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  <IFRAME height=300 src="http://player.vimeo.com/video/26194731?title=0&byline=0&portrait=0" frameBorder=0 width=400 allowFullScreen webkitAllowFullScreen></IFRAME>
  </EMBED></EMBED>


  ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง สาขาป่าละอู

  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10 หมู่ 9 บ้านโปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ​


  ประวัติความเป็นมา

  เนื่องจากครูใหญ่ร.ต.ท.สรพัฒน์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง ทำหนังสือขอพระ

  บัญญัติ อตุโล และคณะมาสอนเรื่องพระพุทธศาสนา และฝึกมโนมยิทธิให้กับเด็กนักเรียน

  ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง หลวงพ่อท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ)ได้มอบหมาย

  ให้ พระบัญญัติ อตุโล ไปดูแล และดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆตามแนวทางของพระเดชพระคุณ

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2543 เป็นต้นมา

  ------------------------------

  [​IMG]

  พระบัญญัติ อตุโล และคณะเดินทางมาตามคำขอของทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าน

  ห้วยผึ้ง (คำขอเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์จากทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วย

  ผึ้ง) ขณะนั้นยังไม่ได้สร้างสำนักสงฆ์ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้พักที่โรงเรียนก่อน


  ต่อมาชาวบ้านประชุมร่วมกันเพื่อยกพื้นที่ให้กับวัดท่าซุงเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่

  เศษ โดยประสานงานกับทางท้องที่ และชาวบ้านรวมทั้งบรรดาคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  ที่เข้ามาทำการสนับสนุน

  โดยท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ให้ยึดหลัก เปิดเผย ตรงไป ตรงมา ในการดำเนินงาน

  -------------------------


  งบประมาณการก่อสร้าง


  [​IMG]


  คุณชุมนุมพร สถาปนิกออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน สาขา ป่าละอู

  [​IMG]


  งบประมาณในการก่อสร้างได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

  (อนันต์ พทฺธญาโณ) ให้การสนับสนุน สำหรับชื่อสำนักสงฆ์ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัด

  ท่าซุงหลวงพ่อท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) ตั้งชื่อว่า


  สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง สาขาป่าละอู


  เป็นสำนักสงฆ์สาขาแรกของวัดท่าซุง และท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงได้ให้คำแนะนำว่า


  "การที่ไปสร้างสำนักสงฆ์ในครั้งนี้ไม่ต้องสร้างเพื่อเป็นการแสดงความอวดร่ำอวดรวย


  อวดว่าเราเป็นอาเสี่ย


  แต่การที่จะสร้างสำนักสงฆ์ เราทำเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าคนในพระพุทธศาสนาได้


  ช่วยเหลือสังคมอย่างไร ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ มีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนา


  และมาเพื่อสร้างคน"
  ----------------------------------

  งานก่อสร้าง

  [​IMG]

  เริ่มต้นการก่อสร้างสำนักสงฆ์เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2544 โดยมีคณะพระภิกษุจากวัดท่าซุงนำ

  โดย พระครูใบฎีกาประทีป อัตถทัสสี เป็นหัวหน้าในการดำเนินงานการก่อสร้าง โดยได้ก่อสร้างศาลา

  เอนกประสงค์ 1 หลังเพื่อเป็นที่ทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน, กุฏิพระ, ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้อง

  เก็บของเป็นต้น

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  -------------------------------


  เมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่

  [​IMG]

  พระบัญญัติ อตุโล ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานสาธารณะประโยชน์ เช่น

  การไปสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง,โรงเรียนตำรวจตระเวน

  ชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงกับสำนักสงฆ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย

  แดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่นอกพื้นที่กับทางสำนักสงฆ์ แต่ด้วยทางคณะครูได้มี

  จิตศรัทธาเคารพนับถือในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จึงได้มานิมนต์พระบัญญัติ

  อตุโล ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  พระบัญญัติ อตุโล จึงได้นำคณะไปสอนให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีต่างๆ

  ให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา และได้แนะนำให้ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นโทษของยา

  เสพติด และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้ทำลายป่า และให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหา

  กษัตริย์ และได้แนะนำการฝึกมโนมยิทธิให้กับเด็กและชาวบ้าน ร่วมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ

  ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร เป็นต้น

  -------------------------------


  ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี

  เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม ทางสำนักสงฆ์จึงได้จัดให้มีการบวชภาคฤดูร้อนมี


  ทั้งบวชสามเณร – พราหมณ์ ก็จะมีชาวบ้านมาร่วมถือศีลบวชด้วย

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  --------------------------

  ด้านงานสาธารณะประโยชน์

  งานศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร วัดท่าซุง
  ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  มีการช่วยเหลือชาวบ้านและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้ง,

  ยารักษาโรค, เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆ เป็นต้น
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างฝายน้ำที่หุบเสือดำ

  [​IMG]

  ส่งมอบฝายน้ำให้หน่วยงานราชการ
  [​IMG]


  จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  ภารกิจภาคใต้

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างฐานทหาร

  [​IMG]

  [​IMG]


  มอบยาหน่วยแพทย์มาลาเลีย

  [​IMG]

  มอบสิ่งของจำเป็นฐานตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจพลร่ม

  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างเขตอนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับกรมประมง
  Grassroots Action Program (GAP)

  แผนที่ สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง สาขาป่าละอู
  http://www.กลุ่มอาชีพศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน.com/map/pala-u_map.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2011
 2. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  สถานที่ บรรยากาศภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์ศิษย์

  ขอย้ายภาพบรรยากาศไปหน้า 2 ครับ เพื่อสะดวกในการโหลดภาพเพื่อรับชม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2011
 3. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +35,193
  สาธุขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่าน

  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  <O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
 4. Scorpius

  Scorpius เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  844
  ค่าพลัง:
  +642
  โอ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ งดงามมาก ๆ น่าไปเยี่ยมชมปฏิบัติพระกรรมฐาน.
   
 5. ศนิวาร

  ศนิวาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2008
  โพสต์:
  7,361
  ค่าพลัง:
  +17,609
  สาธุ อนุโมทามิ ขออนุโมทนาบุญที่ชาวคณะศิษย์พระราชพรหมยานได้ทำเอาไว้ทั้งหมดด้วยครับ
   
 6. jaetechno

  jaetechno เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,887
  ค่าพลัง:
  +6,170
  ไปฝึกมโนฯมาแล้วครับ บรรยากาศดีครับ
   
 7. saksiam

  saksiam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2007
  โพสต์:
  575
  ค่าพลัง:
  +1,963
  ** สาธุ สาธุ เห็นกิจกรรมทั้งหลายของทางศูนย์ป่าละอูกับทางวัดท่าซุงทำแล้ว ปลื้มปิติมากครับ ไม่เสียที่ที่ผมเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านเสียสละเพื่อลูกหลานและประเทศนี้อย่างมากมายจริงจริง เมื่อเดือนที่แล้วตั้งใจว่าจะไปที่ศูนย์ป่าละอูซักครั้งปรากฏว่าขับรถหลง เกือบโดนช้างเหยียบ เลยไปไม่ถึงเสียดาย จริง จริง **
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2011
 8. อุทยัพ

  อุทยัพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  3,564
  ค่าพลัง:
  +18,107
  สาธุ สาธุ อนุโมทนา บรรยากาศน่าไปปฎิบัติธรรมจริงๆเลยขอรับ
   
 9. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,315
  โมทนาสาธุครับ
  เชิญทำบุญสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ๙ ศอกปิดทองเพื่อยับยั้งภัยพิบัติ
  http://palungjit.org/threads/เ�...280143.18/
   
 10. คณะปลาวาฬ

  คณะปลาวาฬ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  57
  ค่าพลัง:
  +5
  เวลาที่จะไปสำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน

  ต้องไปตอนเช้าค้างสัก 1 คืนครับถ้าอยู่ปฏิบัติธรรมจะค้างหลายคืนก็ได้ครับ

  แต่ตอนกลับอย่ากลับตอนกลางคืนเพราะช้างจะออกมาหากินบางทีก็เดินขวาง

  ถนนอยู่ครับถ้าเจอช้างชาวบ้านแถวนั้นให้อธิษฐานเรียกท่านว่าท่านปู่ใหญ่ขอ

  เปิดทางให้ลูกได้ไปทำบุญโมทนาบุญกับลูกด้วยท่านรู้ครับ

  อีกข้อนึงครับหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อปฏิบัติคือ

  1.ห้ามบีบแตรรถเขาจะตกใจ

  2.ห้ามเปิดไฟสูงและไฟฉุกเฉิน

  3.ห้ามดับไฟเด็ดขาดเดี๋ยวเขาไม่รู้คิดว่าเป็นสิ่งกีดขวางเขาก็จะเตะเล่น

  4.ถ้าเห็นช้างอยู่ตรงหน้าให้ใส่เกียร์ถอยหลังไว้ครับหรือถ้าเขามาทางขวาเราก็

  ไปทางซ้ายครับ

  ถ้าเดินทางกลับออกจากสำนักสงฆ์ประมาณ 4โมงเย็นกำลังดีครับ

  ที่สำนักสงฆ์มีที่พักครับไม่ต้องเตรียมอะไรไปมากครับเครื่องนอนก็มีครับ

  อาหารก็มีให้ทานครับเป็นลูกศิษย์พระครับ

  โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 11. Orisma

  Orisma สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +0
  โมทนา สาธุ เดี๋ยวนี้หายากนะการทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ ปัจจุบันทำเพื่อส่วนตัวกันเยอะ ขออนุโมทนาที่คณะท่านดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากหลวงพ่อเราดับขันธ์เพราะเบื่อขันธ์ ๕ เต็มทน ก็กำเนิดผู้นำคำสอนหลวงพ่อไปหากินกันเยอะ อย่างแยบยล
   
 12. nippitarnit

  nippitarnit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  331
  ค่าพลัง:
  +183
  ชื่นใจค่ะได้เห็นลูกหลานหลวงพ่อร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล อนุโมทนา สาธุ ด้วยค่ะ ไปบ้านซอยสายลมอยู่บ่อยๆเดี๋ยวจะถามที่ร้านค่ะ....


  ________________________
  สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
   
 13. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ท่านอภินันท์

  ได้ดำเนินการประสานงานกับกรมธนา<WBR>รักษ์ได้มอบสิทธิ์ในการใช้พื้นท<WBR>ี่สร้างวัดที่ศูนย์ศิษย์พระราชพ<WBR>รหมยาน สาขาป่าละอู เป็นจำนวน 111 ไร่

  ทางคณะศิษย์ที่ป่าละอูได้แจ้งเรื่องให้หลว<WBR>งพ่อวัดท่าซุงทราบแล้ว

  ขออนุโมทนากับท่านร<WBR>องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่าง<WBR>สูง

  ----------

  คณะคุณ ใจทิพย์ ใจอ่อน เป็นเจ้าภาพเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ที่สำนักป่าละอู
  ขณะนี้ สามารถติดต่อที่สำนักป่าละอูได้ที่ เบอร์ 084 726 7700

  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
   
 14. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  สถานที่และบรรยากาศ

  ป้ายหน้าทางขึ้นเขา
  [​IMG]

  เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธา<WBR>ตุ ชาวบ้านเป็นผู้สร้างไว้ก่อนสร้างสำนักสงฆ์
  [​IMG]


  มณฑปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ชาวบ้านสร้างไว้ก่อนที่จะสร้างสำนักสงฆ์
  [​IMG]


  รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  [​IMG]  ท่านปู่ ท่านย่า พระอินทร์
  [​IMG]


  ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่
  [​IMG]


  อนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพร
  [​IMG]
  ทางขึ้นศาลาปฏิบัติธรรม
  [​IMG]


  กุฏิพระ
  [​IMG]


  ทางขึ้นลานอเนกประสงค์
  [​IMG]


  ภายในศาลาปฏิบัติธรรม
  [​IMG]


  บรรยากาศระหว่างทางและบริเวณโดยรอบ

  ลำธารก่อนขึ้นเขา
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  แผนที่การเดินทาง
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2011
 15. wancha

  wancha Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  109
  ค่าพลัง:
  +84
  อนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ถ้ามีโอกาศผมจะปฏิบัติธรรมครับ
   
 16. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  เหตุการณ์น้ำท่วมวัดท่าซุง

  ชาวบ้านและคณะศิษย์ทางใต้ ร่วมกับคณะศิษย์ที่กรุงเทพ ในนามกลุ่มป่าละอู

  ร่วมกันทำบุญทั้งปัจจัยและสิ่งของจำเป็นถวายวัดท่าซุง เพื่อให้ทุกคนที่ติดอยู่ที่

  วัดและทางวัดก็ได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานี

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน สาขาป่าละอู

  <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7of3m9eGyhg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  คณะลูกหลานบ้ายสายลมนำโดยคณะคุณเซี้ยง ร่วมทำบุญมาทั้งหมด จำนวน 100,000 บาท

  คุณพจมานคณะจัดเลี้ยง 2,000 บาท

  คุณนงลักษณ์ 2,000 บาท

  คุณอภิชาติ-พลอยไพลิน-พัชณี<WBR>บูล หาญจิต ร่วมทำบุญ 500 บาท

  คุณอมรรัตน์ เดชสีห์ 1,000 บาท

  พันตำรวจเอกพัฒนวุฒิ รุ่งศิริวัฒนกิจ 1,000 บาท

  คุณสมคิด เพชรฟู 200 บาท

  คุณรสวันต์-ศิริวรรณ-สุพั<WBR>ตรา-จารุภัทร อัศวพลังกูล 30,000 บาท

  ครอบครัวจวนเย็น 5,000 บาท

  คุณนพดล,คุณอภิสร เอกเอื้อปฎิภาณและคณะร่วมทำบุญช<WBR>่วยน้ำท่วมวัดท่าซุงผ่านบัญชีมา<WBR>35,200
  บาท


  ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน ในบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยขอรับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2011
 17. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  สถานการณ์น้ำท่วมวัดท่าซุง ทรงตัวนะครับ น้ำลดวันละ 1 เซนติเมตร

  หากท่านใดต้องการร่วมบุญก็ขอพลังลูกหลานหลวงพ่อไปช่วยทำความสะอาด และบูรณะ

  วัดหลังน้ำลดครับผม
   
 18. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  คณะศิษย์จากกรุงเทพและชาวบ้านป่าละอู ถวายสิ่งของ รอบ 2 ไปวัดท่าซุง

  น้ำมันเบนซิน เพื่อนำไปเติมเรือบรรทุกของ
  [​IMG]

  สิ่งของจำเป็นต่างๆ (ปลาเค็ม,น้ำปลา,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,น้ำแก้ว ฯลฯ)
  [​IMG]

  [​IMG]


  ฟักจากชาวบ้านป่าละอูถึงวัดท่าซุง
  [​IMG]


  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน สาขาป่าละอู


  สับปะรดจากชาวบ้าน ป่าละอูทั้งหมด 6 ตัน ส่งถึงวัดท่าซุง หลวงพ่อให้นำไปแจกกับชาวบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี ที่เดือดร้อน
  <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yH0N5_adiww" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  แจกของน้ำท่วมจากวัดท่าซุง
  <IFRAME height=360 src="http://www.youtube.com/embed/Xg1Ccd8gHP4" frameBorder=0 width=480 allowfullscreen></IFRAME>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2011
 19. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  หลวงพ่อเล่าเหตุการณ์น้ำท่วม 2554

  ที่บ้านสายลม 30-09-54

  <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/3aNgWjqzrRc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
 20. คณะปิดทอง

  คณะปิดทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +363
  หลวงพ่อเล่าเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 (ต่อ1)

  ที่บ้านสายลม 30-09-54

  <IFRAME height=360 src="http://www.youtube.com/embed/Z7XoIhUVgb0" frameBorder=0 width=480 allowfullscreen></IFRAME>


  หลวงพ่อเล่าเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 (ต่อ2)

  ที่บ้านสายลม 30-09-54

  <IFRAME height=360 src="http://www.youtube.com/embed/VsCQKKz3mpI" frameBorder=0 width=480 allowfullscreen></IFRAME>


  <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/BYIuZrgsXh0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2011

แชร์หน้านี้

Loading...