สมาธิมีประโยชน์อย่างไร ?

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย pong-sit, 5 ตุลาคม 2006.

 1. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,779
  สมาธิมีประโยชน์อย่างไร ?

  สมถสมาธิ คือ ความตั้งใจที่จะเอาจิตจดจ่อไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น จิตรู้ลมหายใจเข้าออก ช้า หรือ เร็ว เป็นต้น เรียกว่า อานาปานุสสติกรรมฐาน) ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ 40 แบบ มีคุณประโยชน์ มากมายมหาศาลดังนี้ (คัดจากหนังสือ มิลินทปัญหา โดยวัฒนไชย และ ธัมมวิโมกข์ ฉบับรวมเล่ม หน้า 323 )
  1. จิตมีพลังเข้มแข็งไม่เป็นโรคประสาท กิเลสไม่รบกวน
  2. มีจิตเมตตา อ่อนโยน เยือกเย็น
  4. กำลังของสมาธิฆ่ามานะ กำจัดมิจฉาทิฏฐิ
  5. มีศรัทธา มั่นคงในพระธรรมคำสอน เข้าใจพระคุณของพระรัตนตรัย
  6. กำลังสมาธิทำให้มีจิตร่าเริงในทางปฏิบัติดี
  7. ได้ผลสมาบัติความสุขสงบประณีตของจิต
  8. เป็นผู้มีชื่อดี กลิ่นหอมด้วยศีลสมาธิ
  9. เป็นที่รักของเทวดามนุษย์ทั้งหลาย ไม่มีภัย ไม่มีศัตรู
  10. เป็นกำลังหนึ่งที่จะเป็นพระอริยบุคคล พระขีณาสพได้
  11. เป็นที่ปรารถนาของพระอริยบุคคล
  12. เทวดามนุษย์สรรเสริญชื่นชอบ
  13. เป็นที่กราบไหว้บูชาของอสูร คือ พวกที่ไม่ใช่มนุษย์
  14. เป็นที่สรรเสริญของหมู่มารผู้ที่ฆ่าความดีทั้งหลาย มารเกรงกลัว
  15. เป็นผู้เห็นภัยในโทษ แม้เพียงเล็กน้อย
  16. สมถสมาธิทำให้จิตใจไม่ติดอยู่ในความสุขทางโลก หรือ ไม่ติดใจในลาภ ยศ สรรเสริญสุขทางโลก เพราะรู้ว่าเป็นสุขจอมปลอมชั่วคราว
  17. สมาธิ ทำให้มีผลประโยชน์อันประเสริฐ คือ มรรคผลนิพพาน
  18. มีคุณสมบัติอันประเสริฐประณีต เช่นจิตสะอาดไม่ฟุ้งซ่าน
  19. เป็นผู้ไม่มีความวิตกกังวลห่วงใย ใด ๆ ทั้งสิ้น จิตสงบ
  20. เป็นผู้มีฌานตั้งแต่อุปจารสมาธิ ถึง ฌาน 4
  21. สมาธิแก่กล้าเป็นพลังให้ตัดกิเลสได้ขาดสูญ
  22. จิตมั่นคงอยู่ในคุณธรรม
  23. มีการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ
  24. ผู้มีสมาธิเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างต่ำถ้าตายในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมโลก อย่างสูงตัดมานะในตัวตน ตัดสังโยชน์ 10 ไปเสวยสุขแดนทิพย์อมตะนิพพาน
  25. เป็นผู้ปราศจากความสงสัยในผลการปฏิบัติ หรือไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนขององค์พระพุทธชินวร
  26. เป็นผู้มีวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม กิเลสทั้งปวง
  27. สมาธิวิมุตติทำให้อยู่เป็นสุข ไม่มีโรคภัยอันตรายรบกวน
  28. เป็นผู้ตัดอนุสัย กิเลสละเอียดดองในสันดานได้
  29. เป็นผู้สิ้นอาสวกิเลสทั้งปวงเพราะสมาธิ ทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแก่กล้า ก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยสมาธิวิมุตติ มีความรู้พิเศษ (เช่น จิตเป็นทิพย์ ในความรู้วิชา มโนมยิทธิ เป็นต้น)
   
 2. เถรี

  เถรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +6,511
  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

  -----------------------------

  ถ้าใครเขาว่าสมถภาวนาไม่มีความสำคัญ ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการบรรลุมรรคผล ก็อย่าไปเชื่อเขา เพราะถ้าสมถภาวนาไม่ดีจริงๆ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราปฏิบัติ และพระพุทธเจ้าก็จะไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์ทั้งๆที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว นี่จงอย่าลืมว่าพระอรหันต์ทุกท่าน แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี ใช้กรรมฐาน 40 กอง ควบกับวิปัสสนาญาณเพื่อความอยู่เป็นสุข ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเลิกกัน อย่างนั้นเข้าใจผิด พระอรหันต์นี่ท่านกลับขยันกว่าเราทั้งหมด


  (f) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง<O:p</O:p
   

แชร์หน้านี้

Loading...