เรื่องเด่น สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสให้บัณฑิตอย่าหลงผิดคิดว่าเก่งกว่าคนอื่น

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 17 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,599
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,076
  e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894.jpg
  สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสแก่บัณฑิต มมร อย่าประมาทหลงผิดคิดว่ามีปริญญาแล้วเป็นคนเก่งกว่าคนอื่น จะกลายเป็นกิเลศนำสู่ความเสื่อม ขอให้เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางลง

  เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894-1.jpg
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำรัสแก่ผู้จบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลั(มมร) ตอนหนึ่งว่า ขอบัณฑิตทั้งหลายอย่าประมาท หลงผิดคิดไปว่าเมื่อมีปริญญาแปลว่ามีความรู้มากพอแล้ว ก่อให้เกิดทิฐิมานะว่าเป็นคนเก่ง หรือดีกว่าคนอื่น ความคิดเช่นนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง จักนำความเสื่อมมาสู่ตนและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งทรงเตือนให้ทบทวนวิชาความรู้สม่ำเสมอ มิเช่นนั้นจะเป็นมลทิน ซึ่งมลทินที่ร้ายแรงคืออวิชชา จึงขอให้มีความวิริยะอุตสาหะในการขวนขวายศึกษาสรรพวิชาอยู่เนืองนิตย์ เพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางลง และหมดสิ้นไป

  สำหรับ พิธีประทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562 สถามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 รูป/คน ดุษฎีบัณฑิต 10 รูป/คน มหาบัณฑิต 95 รูป/คน และปริญญาบัณฑิต 1,258 รูป/คน ในส่วนของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการ และ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894-2.jpg
  1. พระธรรมไตรโลกาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 2.พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 3.แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต 4. ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 5. ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต

  6. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 8.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 9. รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา และ 10. นางสุพัตรา เมนะพันธุ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา การปกครอง

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894-3.jpg
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894-4.jpg
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894-5.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.posttoday.com/dhamma/606607
   

แชร์หน้านี้

Loading...