Edit Tags: สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งพระพรหมวชิรญาณ –พระวิสุทธิวงศาจารย์- พศจ.เร่งให้ความช่วยเหลือ สำรวจสภาพวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...