เรื่องเด่น 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานกำลังใจ และประทานพระสัมโมทนียกถา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย rachotp, 26 ตุลาคม 2021.

 1. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  130
  ค่าพลัง:
  +15,212
  611284.jpg

  "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานกำลังใจ และประทานพระสัมโมทนียกถา แก่ผู้แทนสงฆ์ในพื้นที่ จ.ชายแดนใต้

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจาก 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เฝ้ากราบทูลรายงานการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา และวิถีความเป็นอยู่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้


  โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งประทานกำลังใจ และประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

  "ขอแสดงความชื่นชมในกุศลจริยา ที่ช่วยกันเสริมสร้างสันติสุขในสังคม กับทั้งอดทนพากเพียรประกอบกรณียกิจ เพื่อความยั่งยืนสถาพรของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย

  ณ โอกาสที่เราทั้งหลายได้มาพบปะกัน อาตมภาพขอเชิญพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งซึ่งทุกท่านคงได้ยินอยู่เนืองๆ มาปรารภไว้เป็นข้อคิดอีกครั้ง สำหรับการประพฤติตนและปฏิบัติงาน ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ พุทธศาสนสุภาษิตบทนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลความว่า "เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

  ความเมตตานั้นมีคุณานุคุณกว้างขวางยิ่งนัก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ถึง 11 ประการ อานิสงส์ข้อสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้เจริญเมตตา "ย่อมเป็นที่รักในหมู่มนุษย์"

  ความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองกันในหมู่มนุษย์ อันหมายถึงสันติสุขที่ทุกคนปรารถนา ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้เลย หากแต่ละบุคคลยังปราศจากเมตตาอย่างจริงใจต่อกัน เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านจงตั้งต้นการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารอยู่เสมอทุกลมหายใจ เริ่มจากคนใกล้ ขยายวงออกไปสู่คนไกล และเริ่มจากคนที่เรารักใคร่ชอบพอ ขยายวงออกไปสู่คนที่มีจิตประทุษร้ายหรือตั้งตนเป็นไพรี

  หากท่านทำได้ดังนี้ ความเมตตาอย่างไม่มีประมาณ จะค่อยๆ ทวีปริมาณขึ้น เป็นกระแสแห่งความร่มเย็น จนกระทั่งในสายตาของท่าน มองไม่เห็นใครที่น่าเกลียดชังอยู่บนโลกนี้ คงมีแต่เพื่อนร่วมโลกที่ควรได้รับกระแสความร่มเย็นจากจิตใจเรา ซึ่งจะทำให้คนที่รักอยู่แล้ว ยิ่งรักใคร่สนิทใจไม่เสื่อมคลาย และทำให้คนที่เคยชัง อาจกลับกลายเป็นรู้สึกเฉยๆ แล้วอาจเปลี่ยนใจมารู้รักสามัคคีกันได้ในที่สุด สภาวะเช่นนี้แล จะช่วยค้ำจุนสังคมไทยให้คงอยู่ร่วมกันได้ในทุกหมู่ชน และยังเป็นการค้ำจุนโลกนี้ไปพร้อมๆ กันด้วย การที่กล่าวมาเช่นนี้ หาใช่อาตมภาพคิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากแต่เป็นการยืนยันเมตตานิสงส์ตามนัยแห่งพระพุทธพจน์ และเป็นการรับรองพุทธศาสนสุภาษิตของบูรพาจารย์ ซึ่งเราทั้งหลายต่างเทิดทูนบูชา

  ในนามคณะสงฆ์ ขอถวายกำลังใจและขอเป็นกำลังใจ ให้พุทธบริษัทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริบูรณ์ด้วยสรรพกำลัง ในอันที่จะเชิดชูสันติสุขของชาติไทย อีกทั้งรักษาพระบวรพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรไม่มีวันเสื่อมสูญ"

  554926.jpg
  554925.jpg
  554924.jpg
  554923.jpg
  554908.jpg
  554922.jpg
  554921.jpg
  554920.jpg
  554919.jpg
  554909.jpg
  554918.jpg
  554917.jpg
  554916.jpg
  554915.jpg
  554914.jpg
  554913.jpg
  554912.jpg
  554911.jpg
  554910.jpg
  Credit: ขอขอบคุณที่มาจาก แนวหน้า ออนไลน์ https://www.naewna.com/local/611284
   

แชร์หน้านี้

Loading...