สายพุทธธรรม - ข้อมูลธรรมะทางโทรศัพท์

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย thanan, 15 มีนาคม 2005.

 1. thanan

  thanan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +5,150
  <center><h4> ๖ ๖ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑</center></h4>
  <u>สายพุทธธรรมรายเดือน </u>

  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  และข่าวสารทางพระพุทธศาสนา ผ่านทางสายโทรศัพท์
  มีบทความออกใหม่ประจำทุกเดือน
  ขณะเดียวกันบทความเก่าก็ยังคงอยู่ให้ประชาชน
  สามารถโทรศัพท์เข้ามาเลือกฟังบทพุทธธรรมที่ต้องการ
  ตามวันเวลาที่ตนสะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  ยกเว้นค่าโทรศัพท์ 3 บาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ต่างจังหวัดจ่ายตามอัตราทางไกลปรกติที่ต้องจ่ายให้กับ
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือจ่ายตามอัตรา
  ของเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้บริการอยู่

  หากท่านผู้ใดต้องการสารบัญพุทธธรรมรายเดือน
  และสารบัญข่าวสารทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนปัจจุบัน
  สามารถเปิด Email Address: saibuddhadham@hotmail.com
  ด้วย Password: s6623111 และเลือกเปิด Mail ที่ระบุเลขที่เดือน
  ที่ท่านต้องการ และเพื่อให้สารบัญฯ เหล่านี้ อยู่ในมือประชาชนอย่างแพร่หลาย
  ท่านผู้ที่มีแผ่นสารบัญฯ อยู่ในมือ หรืออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  กรุณาถ่ายเอกสารและนำแจกจ่าย หรือส่งแฟ็กซ์ หรือส่ง Email
  ให้กับผู้ที่ท่านรู้จักหรือคนรอบข้างตัวท่าน หรือหากท่านเป็นเจ้าของสื่อใดๆ
  จะกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ในสื่อของท่าน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
  ถือเป็นบุญที่ท่านได้ให้ธรรมะเป็นทานทางหนึ่ง

  + + + + + + + + + + + + + + + + +

  <u>สารบัญพุทธธรรม </u>
  เลขที่เรื่อง/ตอนที่

  1051 ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  โดย มูลนิธิอนุสรณ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  1 ปฐมกาลแห่งประวัติและพระธรรมเทศนา (3)
  2 กำเนิดอริยะบุคคลแห่งยุค (3)
  3 ปฐมสุบินนิมิตอันเทพยดาบันดาล (4)
  4 จริยวัตรของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (4)
  5 ศิษย์ผู้อาจารย์ให้การยกย่อง (4)
  6 การบำเพ็ญสมาธิ (4)
  7 พระผู้เป็นเลิศทางธุดงควัตร (4)
  8 เผชิญอันตรายจากภูตผีและสัตว์ร้าย (4)
  9 รสพระธรรมนำน้อมจับใจ (4)
  10 คำสอนแห่งคดีโลก (4)
  11 ธรรมอันเป็นรากแก้วแห่งความเป็นมนุษย์ (4)
  12 อรรถาคำอธิบายอันอาจหาญของพระอาจารย์ (4)
  13 บรรลุภูมิธรรมขั้นอนาคามี (4)
  14 พระปรมาจารย์แห่งพระอริยสงฆ์ทั้งปวง (4)
  15 พระผู้ชี้ทางนิพพานแก่ศิษย์ (4)
  16 พระสหธรรมิกของพระอาจารย์ (4)
  17 บรรลุพระอรหันตผล (4)
  18 อุบายการสอนน่าอัศจรรย์ (4)
  19 เหตุอัศจรรย์อันปรากฎแก่พระอาจารย์ (4)
  20 แสดงความเป็นไปแห่งเทวดา (4)
  21 แสดงธรรมโปรดดวงวิญญาณ (4)
  22 ธรรมานุสติ (4)
  23 พระธรรมเทศนาสำคัญในวันวิสาขบูชา (4)
  24 พระบรมโพธิธรรมแห่งพุทธศาสนิกชน (4)
  25 ลาวัตตวนะเป็นครั้งสุดท้าย (4)
  26 ปัจฉิมธรรมเทศนาเป็นที่น่าอัศจรรย์ (4)
  27 ดับสังขารสู่พระนิพพานชั่วนิรันดร์ (4)
  28 อัฐิกลายเป็นพระธาตุ (3)

  1191
  ธรรมะของชาวบ้าน
  โดย คุณแม่สิริ กรินชัย
  1 หลักการปฏิบัติวิปัสสนาในขั้นต้น (15)
  2 อาหารของใจ (16)
  3 ชุมทางชีวิต (17)
  4 ของขวัญจากพระพุทธเจ้า (13)
  5 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา (14)
  6 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ต่อ (15)
  7 ทุกคนก็มีดี (16)
  8 พระในบ้าน (15)
  9 สังสารวัฏฏและการสืบชาติ (15)
  10 ความเพียร (15)
  11 ความดีเด่นของพระพุทธศาสนา (14)
  12 เบญจเพศ (15)
  13 รั้วกั้นภัย (15)
  14 ต้นคดปลายตรง (16)
  15 ขันธ์ที่บริสุทธิ์ (13)
  16 สุขพาพินาศ (17)
  17 สุขกายสุขใจ (13)
  18 เรื่องของใจ (15)
  19 ทางสวัสดี (14)
  20 ทางสันติสุข (14)
  21 มิตรและมาร (16)
  22 เมื่อมารให้โอกาส (16)
  23 มงคลในครอบครัว สงเคราะห์สามี ภรรยา (13)
  24 มงคลในครอบครัว สงเคราะห์บุตร ธิดา (12)

  1210
  พุทธจริยา
  ประพันธ์โดย อาจารย์วศิน อินทสระ
  1 บทที่ 1 ประสูติ (10)
  2 บุคคลผู้เป็นอัจฉริยมนุษย์ (8)
  3 พลังจิตเป็นสิ่งมีอำนาจ (11)
  4 บทที่ 2 กำพร้าและพระอัธยาศัยในเยาว์วัย (10)
  5 พราหมณ์ชราทั้ง 7 คน (11)
  6 หลังจากได้พิจารนาเลือกเฟ้น (10)
  7 บทที่ 3 สัจจะและมายา (11)
  8 เมื่อผู้ยิงนกมาขอโดยอ้างว่า (9)
  9 พระสหายคู่พระทัยของพระองค์ (10)
  10 บทที่ 4-5 ในโลกแห่งความเป็นจริง (10)
  11 เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนี้ (10)
  12 ข้อ 3 อัศดรทั้ง 4 หมายถึงอริยสัจ 4 (10)
  13 พระสิทธัตถะทรงพยักพระพักต์ (10)
  14 เมื่อทอดพระเนตรดังนั้น (10)
  15 ดูก่อนมาคัณฑิยะ (11)
  16 บทที่ 6 เครื่องผูกมัดที่ตัดอยาก (9)
  17 น่าจะแก้ได้ พะยะค่ะ (9)
  18 เมฆฝนแห่งการเสด็จออกบรรพชา (6)
  19 บทที่ 7 สู่ความเป็นอนาคาริกมุนี (8)
  20 เจ้าชายเสด็จผ่านกลุ่มสตรี (9)
  21 ม้าแสนรู้ได้เห็นเจ้าชาย (7)
  22 บทที่ 8 พระมหากรุณา (10)
  23 พระสิทธัตถะ ทรงตอบขอบพระทัย (12)
  24 ผู้แสวงบุญสิทธัตถะได้ตรัสแก่พระราชา (9)
  25 บทที่ 9 สิ่งที่ทำได้ยาก (12)
  26 ต่อจากนั้น ทรงเสวยผักต่างๆ บ้าง (10)
  27 ทรงปรารภกับพระองค์เองว่า (10)
  28 บทที่ 10 พระผู้พิชิตมาร (10)
  29 หนึ่งคืนก่อนที่พระผู้เป็นดวงตาของโลก (10)
  30 ดูก่อนสิทธัตถะ (12)
  31 บทที่ 11 ทรงประสบความสำเร็จ (12)
  32 ส่วนประกอบประการที่สาม (9)

  1951
  คู่มือมนุษย์
  ของ ท่านเจ้าคุณพุทธทาสภิกขุ
  บันทึกเสียงโดย ธรรมสภา
  1 บทนำเรื่อง (9)
  2 เรื่อง ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน (9)
  3 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติ (10)
  4 พวกเราเองจะไปอ้างเอาพุทธศาสนาเนื้องอก (11)
  5 เมื่อใครมีชีวิตอยู่ด้วยความงาม 3 ประการ (9)
  6 เรื่อง พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร (11)
  7 พระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่า (10)
  8 การที่ผูกพันตัวอยู่ภายใต้ผลของความดี (9)
  9 เรื่อง ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง ไตรลักษณ์ (9)
  10 ที่ว่าไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นนี้ (9)
  11 เราเอาชนะความอยากทั้ง 3 อย่าง (8)
  12 แม้ว่าจะมีใครมาแย่งชิง (9)
  13 เรื่อง อำนาจของความยึดติด อุปทาน (11)
  14 ข้อนี้เป็นเพราะประพฤติธรรม (11)
  15 เรื่อง ขั้นของการปฏิบัติศาสนา ไตรสิกขา (10)
  16 ถัดไปนี้ ก็ถึงความเกี่ยวเนื่องกัน (11)
  17 เรื่อง คนเราติดอะไร เบญจขันธ์ (10)
  18 เราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ (10)
  19 ตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้ง (11)
  20 เรื่อง การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ (11)
  21 ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม (10)
  22 ในกรณีเจ็บไข้ ก็มีปัญญารู้ว่า (10)
  23 ครั้นพอมีความเบื่อหน่ายแล้ว (11)
  24 เรื่อง การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา (10)
  25 วิปัสสนาตัวที่ 2 (10)
  26 เมื่อวิปัสสนาดำเนินไปถูกทาง (10)
  27 การพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง (10)
  28 เรื่อง ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก (9)
  29 ในกิเลสขั้นละเอียดที่ผูกพันคนเรา (9)
  30 การละกิเลส 3 ประการนี้ได้เด็ดขาด (10)
  31 กิเลสอันละเอียด ข้อที่ 7 (10)
  32 สำหรับอวิชชาในเรื่องความดับสนิทของทุกข์ (9)
  33 สรุปความ (6)

  2021
  นิทานบันเทิงธรรม
  จัดทำโดย ธรรมสภา
  1 ผู้นำกลางทะเลทราย (10)
  2 เจ้าชายสอนยักษ์ (12)
  3 พ่อค้าสองตระกูล (12)
  4 มิตรแท้ของเจ้าชาย (11)
  5 หนูตายนำโชค (11)
  6 พระราชาผมหงอก (9)
  7 ถาดทองคำ (10)
  8 รักกลางป่า (10)
  9 นำใจกวางทอง (13)
  10 ฦๅษีกับพระราชา (13)
  11 ลูกกวางสองพี่น้อง (14)
  12 เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย (12)
  13 ลิงเจ้าปัญญา (9)
  14 ม้านักรบ (15)
  15 แพะระลึกชาติ (10)
  16 สุนัขผู้กล้าหาญ (12)
  17 วัวเจ้าพลัง (13)
  18 ช้างเกเรกลับใจ (11)
  19 วัวดำยอดกตัญญู (11)
  20 หมูเจ้าสำราญ (10)
  21 สัตว์สามสหาย (11)
  22 นกทะเลาะกัน (12)
  23 นกคุ้มดับไฟป่า (12)
  24 หงส์เลือกคู่ (12)
  25 เจ้าชายจากแดนไกล (18)
  26 คนกับสัตว์ (12)
  27 ปูกับนกยาง (12)
  28 ลิงขโมยสร้อย (11)
  29 พญาช้างผู้เสียสละ (12)
  30 พระอินทร์กับอสูร (13)
  31 คนทำดี (11)
  32 คำเตือนของนกพิราบ (11)

  2121
  โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
  แปลโดย มีสโจ
  1 โอวาทข้อที่หนึ่ง การสร้างอนาคต (11)
  2 พ่อซักท่านต่อไปว่า (10)
  3 แล้วท่านก็บอกพ่อว่า (12)
  4 จะยกตัวอย่างให้ดู (11)
  5 พ่อได้ทำสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่ง (12)
  6 โอวาทข้อที่สอง วิธีแก้ไขความผิดพลาด (9)
  7 แต่ลูกจะต้องจำไว้ให้ดีว่า (9)
  8 ลูกจะต้องคิดให้ได้ว่า (9)
  9 โอวาทข้อที่สาม วีธีสร้างความดี (10)
  10 สมัยพระเจ้าเองจงเป็นฮ่องเต้ (9)
  11 มีซิวจ๋ายท่านหนึ่ง แซ่ซื้อ (8)
  12 อีกท่านหนึ่ง แซ่จือ (10)
  13 ความดีข้อที่สี่ (9)
  14 อีกตัวอย่างหนึ่ง มีเซียนท่านหนึ่ง (10)
  15 อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ชนะใจตนเองได้ (11)
  16 คนดีคนเลวนั้น มักจะคบหากันไม่ได้ (9)
  17 ข้อ 8. ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม (8)
  18 โอวาทข้อที่สี่ ความถ่อมตน (9)
  19 หลวงจีนจึงสอนว่า (8)

  2161
  เพื่อนทุกข์
  โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
  1 รู้สึกท้อแท้กับสภาพสังคม (2)
  2 แข่งขันอย่างไรไม่ให้เห็นแก่ตัว (1)
  3 ทํางานอย่างไรไม่ให้เบื่อ (1)
  4 ทําอย่างไรจึงจะมองโลกในแง่ดี (2)
  5 ทําอย่างไรถึงจะแก้นิสัยขี้โกรธ เจ้าอารมณ์ (2)
  6 กลัวสอบตกทําอย่างไร (2)
  7 ลูกอยู่ไม่ติดบ้านทําอย่างไร (2)
  8 เห็นคนทุกข์ยากกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วเครียด (2)
  9 อยากทราบวิธีทําสมาธิอย่างง่าย (2)
  10 เห็นคนอื่นได้ดีแล้วอิจฉา (2)
  11 ผิดไหมที่เป็นภรรยาน้อย (2)
  12 แฟนเป็นเอดส์ทําอย่างไร (2)
  13 มีชู้ทางใจทําอย่างไร (2)
  14 ถ้าพ่อแม่คาดหวังในตัวเราสูงควรทําอย่างไร (2)
  15 ชีวิตเหงาจังทําอะไรดี (2)
  16 เมื่อเจ้าานายไม่ฟังเหตุผล (2)
  17 ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ทำอย่างไร (2)
  18 เป็นคนปรารถนาดีกับคนอื่นเกินไป (2)
  19 รักเพื่อนเพศเดียวกันผิดหรือไม่ (2)
  20 เมื่อสามีเปลี่ยนใจมีผู้หญิงอื่น (2)
  21 พ่อแม่ขี้บ่นทําอย่างไร (2)
  22 จะทําอย่างไรกับสังคมที่มีการฆ่าตัวตายมากขึ้น (2)
  23 เป็นคนไม่เชื่อมั่นในตนเอง (2)
  24 ทํางานเก็บเงินเต็มที่แต่สร้างตัวไม่ได้เสียที (2)
  25 เป็นหญิงอิสระชอบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ (2)
  26 รักกันแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ (2)
  27 พี่น้องแย่งสมบัติกันทําอย่างไร (2)
  28 เมื่อพบว่าตัวเองมีความกร้าวร้าว (2)
  29 เมื่อรู้ตัวว่าต้องตายด้วยโรคร้ายฯ (2)
  30 หนีปัญหาด้วยการบวชดีหรือไม่ (2)
  31 ดวงไม่ดีต่อชะตาอย่างไร (2)
  32 เพื่อนร่วมงานพูดจาส่อเสียด (2)
  33 แฟนขี้หึงมากแก้อย่างไร (2)
  34 ลูกฟุ้งเฟ้อตามเพื่อนจะสอนอย่างไร (2)
  35 พ่อแม่ทะเลาะกันทําอย่างไร (2)
  36 อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ (2)
  37 ทําทานอย่างไรจะได้บุญมากๆ (2)
  38 เมื่อต้องคบกับคนไม่จริงใจ (2)
  39 คนเราตายแล้วไปไหน (2)
  40 ทางสายกลางอยู่ที่ไหน (2)
  41 เมื่อคนที่เรารักตายอย่างกระทันหัน (2)
  42 จะอยู่อย่างไรเมื่อคนที่เรารักตายจาก (2)
  43 อยากลืมอดีตที่ขมขื่น (2)
  44 เมื่อรักต้องจบลง (2)

  1180
  เรายกวัดมาไว้ที่ เซเว่นฯ

  1651
  หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
  ของ ท่านสัทธรรมรังสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์
  1 ประวัติท่านสัทธรรมรังสีสยาดอ (3)
  2 องค์คุณของนักปฏิบัติ 4 ประการ (9)
  3 องค์คุณฯประการที่ 2 และ ที่ 3 (9)
  4 องค์คุณฯประการที่ 4 (9)
  5 แนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (11)
  6 กำหนดรู้อารมณ์กรรมฐาน (11)
  7 วิธีการกำหนดเวทนา (9)
  8 นักปฏิบัติได้เกิดปัญญาหยั่งรู้ (10)
  9 การเดินจงกรม (8)
  10 เวลายกเท้าขึ้นมีอาการเบา (8)
  11 อิริยาบถย่อยในอิริยาบถใหญ่ การยืน (9)
  12 การเดิน การนั่ง และการนอน (10)
  13 อิริยาบถย่อยในขณะรับประทานอาหาร (11)
  14 สามเณรสังฆรักขิตะ (11)
  15 การเจริญสติปัฏฐาน 4 (10)
  16 ประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (8)
  17 ประโยชน์ประการที่ 3, ที่ 4 และ ที่ 5 (8)
  18 วิธีอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้า สังขารที่เกิดขึ้น (10)
  19 วิปัสสนาญาณขั้นที่ 5 ภังคญาณ (8)
  20 การปฏิบัติอย่างจดจ่อ (10)
  21 เวลาที่กำหนดว่าพองหนอ (10)
  22 สมมุติบัญญัติกับสภาวะปรมัตถ์ (9)
  23 นักปฏิบัติที่กำหนดรู้เวทนา (9)
  24 เวทนาหรือความรู้สึก (10)

  1201
  หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

  1206
  หลักสูตรบรรพชา "สามเณรใจเพชร"

  1230
  การบริจาคทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมของยุวพุทธฯ

  1251
  สิ่งเกื้อกูลชีวิต
  ประพันธ์โดย อาจารย์วศิน อินทสระ
  1 คำนำ และ ชีวิตกับแสงเทียน (11)
  2 ทรัพย์โดยย่อมี 2 อย่าง (10)
  3 ผู้ต้องการมีทรัพย์ (10)
  4 การใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ต่อตน ต่อคนอื่น (8)
  5 ใช้ทรัพย์เพื่อบำบัดอันตราย (10)
  6 การใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง พลีที่ 2 (10)
  7 เรื่อง โจรชื่ออภัย (10)
  8 การใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง พลีที่ 3 (9)
  9 พระราชาถวายทานแล้ว (9)
  10 การใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง พลีที่ 4 (8)
  11 การใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อตน (12)
  12 สิ่งเกื้อกูลชีวิต ประการที่ 2 ความไม่มีโรค (12)

  1190
  สมาคมวิปัสสนาธัมโมทยะ
  กำหนดการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  ของ คุณแม่สิริ กรินชัย

  1802
  พระธรรมคำสั่งสอน ของ หลวงพ่อชา สุภัทโท
  บันทึกเสียงโดยธรรมสภา
  1 เรื่อง กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว (11)
  2 ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเรา (10)
  3 เมื่อใจเราสบาย มันสว่าง มันขาว มันสงบ (10)
  4 คนเราให้รักษาศีลรักษาธรรม (10)
  5 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อม (11)
  6 อามิสบูชากับปฏิบัติบูชา (10)
  7 เรื่อง การปล่อยวาง (9)
  8 อารมณ์ก็เหมือนกันที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวัน (10)
  9 อันนี้เราก็อยู่กันไปได้ (9)
  10 ให้เข้าใจว่าการที่ตรัสธรรมนั้น (11)
  11 เรื่อง การฝึกใจ (9)
  12 เมื่อเราปฏิบัติธรรม (8)
  13 พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก (9)
  14 วันนี้ท่านภิกษุชาวตะวันตก (10)

  2200
  เพลงจากบทสวดมนต์
  สร้างสรรค์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
  1 เพลงพระคาถาชินบัญชร (8)
  2 เพลงกาพย์ยานีชินบัญชร (13)

  2281
  คติธรรมนำชีวิต
  โดย พระพิพิธธรรมสุนทร
  1 ร่ำรวยความสุข (3)
  2 พิชิตความล้มเหลว (3)
  3 เทพเจ้าแห่งความเพียร (3)
  4 เรียนอย่างไรให้เก่ง (3)
  5 หัวใจเศรษฐี (3)
  6 สูตรปรุงชีวิต (3)
  7 วิวัฒนาการแห่งความรัก (3)
  8 ทำงานแบบพระอรหันต์ (3)
  9 ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด (3)
  10 นักบริหารมืออาชีพ (3)
  11 ผู้นำ (3)
  12 บันใดสู่สวรรค์ (3)
  13 ให้กับได้ (3)
  14 ดูไม่ดีมีลางร้าย ดูให้ดีมีรางวัล (3)
   
 2. koymoo

  koymoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  2,068
  ค่าพลัง:
  +7,062
  ก้อยอยากได้เทปธรรมะของธรรมทัศน์มากเลยค่ะ ไม่ทราบว่า ธรรมทัศน์นี่เป็นสำนักงานหรือเปล่า? ทำอย่างไรดีคะ ติดต่อไปตามข้อมูลข้างบนได้หรือเปล่า?
   
 3. thanan

  thanan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +5,150
  ที่คุณก้อยบอกมา ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ข้อมูลข้างบนนี่ ผมไปเจอในเว็บนึง เห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์ก็เลย copy ข้อมูลมา เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
   

แชร์หน้านี้

Loading...