เสียงธรรม สิวลีปริต (จากศรีลังกา)

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย Jindamunee, 10 กรกฎาคม 2017.

 1. Jindamunee

  Jindamunee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +1,154


  สิวลีปริต (จากศรีลังกา)

  ๑. ปูเรนตา ปาระมิ สัพเพ – สัพเพ ปัจเจกะ นายะกัง
  สีวะลี คุณะ เตเชนะ – ปะริตตัง ตัง ภะณามะเห

  นะชาลีตี’ติ ชาลิตัง – อา อี อู อามะ
  อิสวาหา, พุทธะสามิ พุทธะ สัตยาม

  ๒. ปะทุมุตตะโร นามะ ชิโน – สัพพะ ธัมเมสุ จักขุมา
  อิโต สะตะ สะหัสสัมหิ – กัปเป อุปปัชชิ นายะโก

  ๓. สีวะลี จะ มะหา เถโร – โส’ระโห ปัจจะยาทินัง
  ปิโย เทวะมะนุสสานัง – ปิโย พรหมาณะมุตตะโม
  ปิโย นาคะ สุปัณณานัง - ปีณินทริยัง นะมามะ’หัง

  ๔. นาสัง สีโม จะ เม สีสัง – นานาชาลีติ สัญชะลิง
  สะเทวะ มะนุสสะ ปูชิตัง – สัพพะ ฬาภา ภะวันตุ เต

  ๕. สัตตาหัง ทวาระ มูลโห’หัง – มะหาทุกขะ สะมัปปิโต
  มาตา เม ฉันทะ ทาเนนะ – เอวะมาสิ สุทุกขิตา

  ๖. เกเสสุ ฉิชชะมาเนสุ – อะระหัตตะ มะปาปุนิง
  เทวา นาคา มะนุสสา จะ – ปัจจะยานุ’ปะเนนติ มัง

  ๗. ปะทุมุตตะระ นามัญจะ – วิปัสสิง จะ วินายะกัง
  สังปูชะยิง ปะมุทิโต – ปัจจะเยหิ วิเสสะโต

  ๘. ตะโต เตสัง วิเสเสนะ – กัมมานัง วิปุลุตตะมัง
  ลาภัง ละภามิ สัพพัตถะ – วะเน คาเม ชะเล ถะเล

  ๙. ตะทา เทโว ปะนีเตหิ – มะมัตถายะ มะหามะติ
  ปัจจะเยหิ มะหาวีโร – สะสังโฆ โลกะ นายะโก

  ๑๐. อุปัฏฐิโต มะยา พุทโธ – คันตวา เรวะตะ มัททัสสะ
  ตะโต เชตะวะนัง คันตวา – เอตะทัคเค ฐะเปสิ มัง

  ๑๑. เรวะตัง ทัสสะนัตถายะ – ยะทา ยาติ วินายะโก
  ติงสะ ภิกขุ สะหัสเสหิ – สะหะ โลกัคคะ นายะโก

  ๑๒. ลาพพีนัง สีวะลี อัคโค – มะมะ สิสเสสุ ภิกขะโว
  สัพพะ โลกะ หิโต สัตถา– กิตตะยิ ปะริสาสุ มัง

  ๑๓. กิเลสา ฌาปิตา มัยหัง - ภะวา สัพเพ สะมูหะตา
  นาโควะ พันธะนัง เฉตวา – วิหะรามิ อะนาสะโว

  ๑๔. สวาคะตัง วะตะ เม อาสิ – พุทธะ เสฏฐัสสะ สันติกัง
  ติสโส วิชชา อะนุปปัตตา – กะตัง พุทธัสสะ สาสะนัง

  ๑๕. ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส โจ – วิโมกขาปิ จะ อัฏฐะ’โม
  ฉะฬะภิญญา สัจฉิกะตา – กะตัง พุทธัสสะ สาสะนัง

  ๑๖. พุทธะ ปุตโต มะหาเถโร – สีวะลี ชินะสาวะโก
  อุคคะเตโช มะหาวิโร – เตชะสา ชินะสาสะเน

  ๑๗. รักขันโต สีละ เตเชนะ – ธะนะวันเต ยะสัสสิโน
  เอวัง เตชานุภาเวนะ – สะทา รักขันตุ สีวะลี

  ๑๘. กัปปัฏฐายีติ พุทธัสสะ – โพธิมูเล นิสีทะยิ
  มาระเสนัปปะมัททันโต – สะทารักขันตุ สีวะลี

  ๑๙. ทะสะปาระมิตัปปะโต – ปัพพะชี ชินะสาสะเน
  โคตะมะ สักยะ ปุตโตสิ – เถเรนะ มะมะ สีวะลี

  ๒๐. มะหาสาวะกา อะสีติงสุ – ปุณณัตเถโร ยะสัสสิโน
  ภะวะโภเค อัคคะลาภีสุ – อุตตะโม เตนะ สีวะลี

  ๒๑. เอวัง อะจินติยา พุทธา – พุทธะธัมมา อะจินติยา
  อะจินติเยสุ ปะสันนานัง – วิปาโก โหติ อะจินติโย

  ๒๒. เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ – ขันติ เมตตะ พะเลนะ จะ
  เตปิ ตวัง อะนุรักขันตุ - สัพพะ ทุกขะ วินาสะนัง

  ๒๓. เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ – ขันติ เมตตะ พะเลนะ จะ
  เตปิ ตวัง อะนุรักขันตุ – สัพพะ ภะยะ วินาสะนัง

  ๒๔. เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ – ขันติ เมตตะ พะเลนะ จะ
  เตปิ ตวัง อะนุรักขันตุ – สัพเพ โรคะ วินาสะนัง
   

แชร์หน้านี้

Loading...