หญ้าแฝก รากแห่งแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 7 มิถุนายน 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,432
  ค่าพลัง:
  +141,946
  'หญ้าแฝก' รากแห่งแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>'หญ้าแฝก' รากแห่งแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการรายวัน</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>6 มิถุนายน 2549 19:48 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกหญ้าแฝกโดยพระองค์เอง</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>หญ้าแฝก</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>ภาพจำลองวิธีการปลูก</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left> "...หญ้านั้นมีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี

  คนเราก็เช่นเดียวกันมีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยู่โดยเปล่าประโยชน์ และบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ต้นหญ้าจึงเป็นบทเรียนได้อย่างดีเลิศ สำหรับนำมาพิจารณาเทียบเคียงให้เป็นคติในการดำเนินชีวิตของบุคคลว่าควรจะประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างวัชพืชซึ่งอยู่ ณ ที่ใดก็มีแต่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างหญ้าแฝก ซึ่งมีแต่สร้างสรรค์ประโยชน์และความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนและแก่แผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัย"

  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  * ทรงใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ

  "ถ้าหากไม่ใช่เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีทางที่หญ้าแฝกจะพัฒนาขึ้นมาถึงระดับนี้ได้เลย งานนี้จึงถือเป็นงานของพระองค์จริงๆ เพราะฉะนั้น การที่พระองค์ได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า ทรงเป็นองค์ภูมิพล...พลังแห่งแผ่นดินนั้น ผมคิดว่าหญ้าแฝกเป็นอีกประการหนึ่งที่ได้พิสูจน์พระนามนี้อย่างแน่ชัด"

  คำกล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และดำเนินโครงการพระราชดำริในการปลูกหญ้าแฝก บอกเล่าประสบการณ์ในการสนองโครงการในพระราชดำรินี้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 16 ปี

  จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่ว่าหญ้าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไป ก็เนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากที่ดร.สุเมธ ได้รับเอกสารเล็กๆ เล่มหนึ่ง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกที่มีประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำจากคำแนะนำของเพื่อนชาวต่างชาติ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารดังกล่าวแด่ในหลวง

  "ทรงเอาธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ อันนี้คือหลักการของพระองค์ท่านอยู่แล้ว เลยคิดว่าพระองค์น่าจะทรงสนพระทัย จึงได้ถวายเอกสารนี้ขึ้นไป" หลังจากนั้นไม่นาน ก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวล ว่าพระองค์ทรงสนพระทัยเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

  "ถ้อยพระดำรัสแรกที่ทรงตรัสก็คือ หญ้านี้มหัศจรรย์จริงๆ" หลังจากนั้นก็มีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกไปศึกษาทดลองตามศูนย์ศึกษาวิจัยในโครงการพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาวิจัยต่อมานั้น ได้ก่อตั้งคณะกรรมการแฝกระดับชาติในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ที่ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องศึกษาสายพันธุ์และคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกในเมืองไทย

  ต้องอย่าลืมว่าในปีที่ทรงมีพระราชดำริศึกษาทดลองโครงการนี้นั้น หญ้าแฝกยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติดังเช่นปัจจุบัน พระองค์จึงนับเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง กระทั่งในปี 2536 องค์กร International Erosion Control Association (IECA) ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล International Erosion Control Association's International Merit Award ให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการอนุรักษ์ดินและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยใช้หญ้าแฝก

  และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารโลกก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 'รากหญ้าแฝกชุบสำริด' เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษ์ดินและน้ำ

  ถึงแม้ว่าชาวไทยเองจะคุ้นเคยกับหญ้าแฝกมานาน แต่ก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้จักประโยชน์และคุณค่า เช่นดังเกร็ดที่ดร.สุเมธเล่าให้ฟังว่า

  "พอหลังจากที่รับพระราชกระแสเสร็จแล้ว วันรุ่งขึ้นพวกเราก็ตามเสด็จไปที่หัวหิน พวกเราจะพักที่ค่ายพระราม 6 ค่ายมฤคทายวัน ก็สั่งตชด. ว่าให้ไปหาหญ้าแฝกให้หน่อยได้ไหม พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง จากนั้นก็มีวิทยุกระจายไปทั่วเลยว่าใครมีหญ้าแฝกให้เอามาส่งที่ค่ายมฤคทายวัน อีกสักชั่วโมงครึ่งถัดมา ตชด.ก็วิทยุกลับมาว่า พรุ่งนี้บ่ายสองโมงจะมีรถบรรทุกหญ้าแฝกมาให้สองคันรถ เราก็ดีใจมากว่ารับพระราชกระแสเสร็จปั๊บ สนองปุ๊บในวันรุ่งขึ้นเลย พอบ่าย 2 โมงก็มานั่งใจจดใจจ่อ เห็นรถตชด.แล่นมา 2 คัน ก็เจอหญ้าแฝกจริงๆ ครับ...ผูกมาเป็นตับเรียบร้อยเลย" ปรากฏว่าทางตชด.เข้าใจผิดว่าทรงต้องการหญ้าแฝกที่ชาวบ้านมักใช้มุงหลังคา จึงทำมาให้เสร็จสรรพ ซึ่งภายหลังเหตุการณ์นั้นก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ที่ได้ฟังเสมอ

  หรือครั้งหนึ่ง ทางประเทศอินเดียได้ส่งตัวอย่างต้นแฝกสายพันธุ์อินเดียมายังพระราชวังสวนจิตรลดา แต่รอแล้วรอเล่าต้นแฝกอินเดียที่ว่าก็ยังมาไม่ถึงสักที สุดท้ายพอสอบถามจึงทราบว่าเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้นำไปทิ้งแล้ว เนื่องจากต้นแฝกสายพันธุ์อินเดียมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดถุงดูเลยนำไปทิ้งขยะเพราะไม่รู้ เป็นต้น

  แต่วันนี้ หญ้าแฝกกลายเป็นพืชที่มีค่าในการอนุรักษ์ มิใช่วัชพืชอีกต่อไปก็ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการตั้งศูนย์วิจัยเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และขยายการใช้งานเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ กระทั่งนำมาซึ่งการขยายเครือข่ายแฝกเชื่อมโยงไปทั่วโลก

  "ก่อนหน้านี้มีการปลูกแฝกในเมืองจีน ในออสเตรเลีย แต่ยังไม่มีการดำเนินการในระดับชาติอย่างกระตือรือร้นนอกจากไทย สาเหตุที่ผมพูดได้เต็มปากว่า ไทยเริ่มเอาแฝกเข้าไปในระดับโลกก็คือ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแฝกโลกถึง 2 ครั้งด้วยกัน เพราะในตอนนั้นไม่มีใครยอมเป็นเจ้าภาพ ก็แสดงว่าไม่อยู่ในสายตาของใคร แต่พอครั้งที่ 3 กลับมีการแย่งกันเป็นเจ้าภาพ ประธานในการจัดประชุมแฝกโลก 2 ปีแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคนไทย"

  * รากแก้วของแผ่นดิน

  "บ้านเมืองของเราในขณะนี้มักจะมุ่งไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ วิทยาการสูงๆ ไม่ย้อนกลับมาดูสิ่งที่อยู่ในมือของเรา แล้วอะไรๆ ก็พึ่งแต่เครื่องจักร ทำให้เราขาดอิสรภาพ ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราก็ไม่มีภูมิคุ้มกัน อย่าลืมนะครับว่าเครื่องจักรต่างๆ ต้องใช้น้ำมัน ใช้พลังงานทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ทำไมไม่หันมามองสิ่งง่ายๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว" ดร.สุเมธตั้งคำถามในตอนหนึ่ง

  "ผมประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก เพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ถวายงานมาจนกระทั่ง 20 กว่าปีผ่านมา เจอปัญหาที่ไหน ไม่ได้ทรงคิดไกลเลย พอเจอปัญหาอะไรนั้น ทรงเหลียวดูรอบๆ กายก่อนว่าจะหาของรอบกายที่จะมาแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ได้ทรงมองข้ามไปอาศัยพึ่งพาคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสักนิด มีปัญญาสักหน่อยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องควบคุมความต้องการ ควบคุมความละโมบ อยู่อย่างมีเหตุมีผลพอประมาณอย่างที่พระองค์ท่านทรงรับสั่งไว้"

  ดร.สุเมธยกตัวอย่างที่ผ่านมาว่า ได้มีมติ ครม. บังคับให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งต้องปลูกแฝกในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ โครงการสร้างเขื่อนและถนนขนาดใหญ่ แต่ทว่าก็เป็นเพียงมติ ไม่มีการนำมาใช้ในภาคปฏิบัติ

  "ในการสร้างถนนขนาดใหญ่ ขอบถนนมักจะพังตลอดเวลา และจะมีงบซ่อมมากมาย แต่ถ้าปลูกแฝกรับรองได้ว่าจะมีการป้องกันอย่างดี หรือตามแนวหลังอ่างเก็บน้ำ มันอาจจะมีสารพิษเพราะตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ อย่างที่ห้วยทรายที่ชะอำเป็นต้น มีสนามกอล์ฟ 3-4 สนามเหนือน้ำขึ้นไป แล้วใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลง มันก็ไหลลงอ่างน้ำ เกษตรกรไปใช้ก็แย่ ถ้าเราปลูกแฝกไว้หลายชั้นมันจะช่วยดูดซับสารพิษได้ น้ำก็สะอาดขึ้น"

  ดร.สุเมธบอกว่า ปัจจุบันนี้ในประเทศจีนมีองค์กรธุรกิจปลูกแฝกเพื่อการค้าอย่างจริงจัง ในขณะที่เกษตรกรชาวไทยยังต้องวิ่งพึ่งขอความรู้จากรัฐอยู่ จะทำอย่างไร เกษตรกรไทยจึงจะสามารถปลูกแฝกเพื่อค้าขายเองได้บ้าง ซึ่งในการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาใช้นั้น ดร.สุเมธคิดว่าควรเริ่มจากรากฐานสำคัญอย่างประชาชน

  "รากแก้วของแผ่นดินที่หมายถึงเกษตรกรทั้งหลายต้องมีจิตสำนึกว่า กำลังเผชิญอะไรอยู่ ดินน้ำลมไฟเป็นของมีค่า อย่างอุทกภัยในภาคเหนือที่ผ่านมานั้น สาเหตุก็พิสูจน์ให้เห็นว่าป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้ไม่มีอะไรยึดดินเพราะรากมันตายหมดแล้ว เราอย่าละโมบเลย ผมคิดว่าต้องดูเรื่องดิน ถ้าปราศจากดินแล้วผมว่าจบ เพราะฉะนั้น เราต้องรักษาไว้ให้มั่น อย่าขาย และรู้จักบริหารดินอย่างฉลาด อย่าปล่อยให้รกร้าง ต้องรู้จักทำประโยชน์ แน่นอนว่าคนทำงานกับดินต้องขยัน แล้วสุดท้ายผลตอบแทนก็จะปรากฏแลกกับหยาดเหงื่อที่ได้แลกมา

  "พระเจ้าอยู่หัวทรงหยาดพระเสโทของพระองค์หยดลงสู่แผ่นดินมา 60 ปี และท่านไม่มีที่ดินส่วนพระองค์แม้แต่ชิ้นเดียว ทำให้กับพสกนิกรของพระองค์ทั้งนั้น ทรงชี้แนะทรงชี้นำวิธีการต่างๆ อย่างง่ายๆ เรียบๆ แต่ใจเราต้องอยู่กับตรงนั้นด้วย ถ้าเรามองที่ดินเป็นธนบัตรเมื่อไหร่ มองต้นไม้เป็นเงินเมื่อไหร่ เราก็ตัดเราก็ทิ้ง เพราะฉะนั้น อย่ามอง มองอะไรที่เหนือไปกว่านั้น ซึ่งผมคิดว่าคือความสุข เมื่อ 60 ปีที่แล้วทรงประกาศว่าเป้าหมายในการครองแผ่นดินของพระองค์คือ 'ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม' พระองค์ท่านไม่ได้บอกว่าให้ประชาชนร่ำรวย หรือมีของบริโภคเยอะ แต่ใช้คำว่าประโยชน์สุข ผมว่าทรงไปเหนือวัตถุเงินทองอีก คือให้ตั้งอยู่บนประโยชน์และทุกคนมีความสุข ซึ่งความสุขนั้นเงินซื้อไม่ได้"

  ดร.สุเมธบอกว่า ปัญหาของรากหญ้าแก้ได้ด้วยรากหญ้าแฝก ซึ่งช่วยขจัดความจน ลดค่าใช้จ่าย และไม่ทำลายธรรมชาติ เพราะถ้าผืนดินถูกทำลาย ก็เท่ากับว่า 'ทุน' ของเกษตรกรรากหญ้านั้นหมดไปแล้ว

  สุดท้าย ดร.สุเมธแนะนำว่าในวโรกาสมหามงคลนี้ ประชาชนที่เป็นรากแก้วของแผ่นดินควรดำรงตนให้อยู่ในธรรมะ ซึ่งก็คือธรรมชาติ เมื่อทุกคนครองตัวอยู่ในความดีความถูกต้องแล้วแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อน

  "ถ้าจะทำอะไรถวายพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือช่วยกันลดภาระของพระเจ้าแผ่นดิน ผมอยากเห็นมือ 60 ล้านกว่าคู่มาช่วยกันพยุงแผ่นดินนี้กันได้ไหม ทำไมให้สองพระหัตถ์ของพระองค์นั้นแบกอยู่ลำพังแต่พระองค์เดียวมากว่า 60 ปี ปีนี้ครองราชย์ครบ 60 ปี ยาวนานที่สุดในโลก ปีหน้าพระชนมายุ 80 แล้วยังต้องแบกแผ่นดินด้วยภาระอันหนักหน่วง เราไม่คิดจะช่วยกันแบกหรือ หรือแม้แต่คนไหนที่ไม่อยากเหน็ดเหนื่อยมาช่วยแบก ก็อย่าให้แผ่นดินนี้หนักขึ้นไปอีกเลยครับ แผ่นดินนี้หนักด้วยปัญหาพอแล้ว อย่าเพิ่มน้ำหนักยิ่งขึ้นไปอีกเลย"

  ถามใจตนเองเถิดว่า ท่านอยากจะเป็นเพียงต้นหญ้า หรือจะเป็น 'หญ้าแฝก'

  *********

  ปลูกหญ้าแฝกเป็นของขวัญถวายแด่องค์พ่อหลวง

  เนื่องในปีมหามงคลนี้ พสกนิกรชาวไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นของขวัญแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินได้ ในโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติของ ปตท. ที่เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันกระทำความดี ด้วยการปลูกหญ้าแฝกคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้เห็นผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่นที่ ปตท. ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในการใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน และฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ แนวหญ้าแฝกกว่า 2 ล้านต้นได้ทำหน้าที่ปราการธรรมชาติรักษาแนวท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการก่อสร้างให้กลับคืนสู่สมดุลดังเดิม

  ในการดำเนินการโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จะยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมให้หน่วยงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่มีพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมดำเนินการให้เห็นผลจริงในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับที่ ปตท. เคยดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปีมาแล้ว

  ที่พิเศษในปีนี้ก็คือ มีการจัดการประกวดหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกสำหรับการอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชประสงค์ ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทการปลูก, ประเภทส่งเสริมการปลูก, ประเภทการออกแบบโปสเตอร์สำหรับส่งเสริมการปลูก รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เริ่มเปิดรับสมัครหาผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2549

  ทั้งนี้ ปตท. ได้รับเกียรติจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมใจจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  **********

  'หญ้าแฝก' พืชมหัศจรรย์

  'หญ้าแฝก' พืชมหัศจรรย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเผยแพร่กว่าทศวรรษนั้น เป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยตระหนักเป็นอย่างดีว่า เป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์อเนกอนันต์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถนำไปใช้ได้ในแทบทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย

  หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย และมีการใช้ประโยชน์ในการนำไปมุงหลังคา เป็นที่รู้จักกันในชื่อแฝกลุ่ม ขนาก หรือแฝกท้องขาว แหล่งเดิมหรือศูนย์กลางของการกระจาย สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของประเทศอินเดีย ต่อมาได้มีการนำไปปลูกในหลายเขตของโลก ในปัจจุบันจึงปรากฏแพร่หลายอยู่ทั่วไป สำหรับการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 โดยกรมพัฒนาที่ดินเน้นในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรดิน

  หญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ มีลักษณะเด่นที่ระบบรากยาวหยั่งลึก และแผ่กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง เมื่อนำมาปลูกเป็นแถวชิดกัน จะเสมือนเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ เมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ จึงไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเหมือนวัชพืช สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน ราคาถูก และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริเรื่องการพึ่งตนเองและความพอเพียง

  * ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ********
  เรื่อง - รัชตวดี จิตดี

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,805
  ค่าพลัง:
  +7,481
  เข้ามาอ่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...