หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสากล จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรฯ

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย oat0813472244, 4 พฤศจิกายน 2019.

 1. oat0813472244

  oat0813472244 ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2019
  โพสต์:
  161
  ค่าพลัง:
  +9
  p_2036806.jpg
  ชุดหนังสือ ภาษาไทย - อังกฤษ
  หนังสือ พระไตรปิฎกฉบับสากล 1 เล่มจบ (ภาษาไทย)
  และ COMMON BUDDHIST TEXE 1 เล่มจบ (ภาษาอังกฤษ)

  ขนาด 16.5 x 22 C.M
  ปกแข็ง-สันโค้ง-ปั้มทองอย่างดี

  เป็นฉบับที่ย่อความและเทียบเคียง
  คำสอนของพระพุทธศาสนา

  แต่ละหัวข้อหลักๆ
  เทียบเทียงกัน 3 นิกาย คือ

  หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา”
  และ COMMON BUDDHIST TEXT
  ชุดนี้นี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอน ๓ นิกาย
  คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน อยู่ในเล่มเดียวกัน
  อ่านแล้วจะให้ความรู้ และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนา
  ในมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็เชื่อมโยงประสาน
  อิงอาศัยกันและกันได้อย่างดี เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องของทั้ง ๓ นิกายแล้ว
  ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพราะแต่ละคำสอนของทั้ง ๓ นิกาย
  ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก
  พิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อความที่คัดสรรมาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา
  โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างทั่วถึง ผู้อ่านอาจได้พบข้อความที่เป็น
  แรงบันดาลใจ เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือเป็นความท้าทาย แต่โดยรวมแล้ว
  ข้อมูลเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นภาพของสายธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยาว
  ผ่านกาลเวลาหลายศตวรรษ ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่าน
  e_1586270.jpg
  ในโครงสร้างของหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล เล่มนี้
  หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
  1. ประวัติและคุณลักษณะของพระพุทธเจ้า
  2.พระธรรม หรือคำสอนของพระพุทธศาสนา
  3.พระสงฆ์ หรือชุมชนของผู้ปฏิบัติธรรม แต่ละบท
  โดย หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากลเล่มนี้ ได้คัดสรรคำสอน
  ซึ่งแปลมาจากภาษาบาลี สันสกฤต จีน และทิเบต
  โดยใช้คำศัพท์บัญญัติทางพระพุทธศาสนาเดียวตลอดทั้งเล่ม
  ซึ่งผู้แปลและรวบรวมได้รักษามาตรฐานทางวิชาการอย่างเคร่งครัด
  แนวทางการจัดพิมพ์นั้น ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
  ในปีพุทธศักราช 2560 และในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
  โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี และนักวิชาการชาวพุทธ
  กำลังดำเนินการแปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม
  ภาษาบาฮาซา ภาษาสิงหล และภาษาสเปน
  ในการดำเนินการแปลและรวบรวมหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
  วิถีธรรมจากพุทธปัญญานั้น พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร., อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
  และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ
  เป็นประธานบรรณาธิการทั้ง ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  e_1586275.jpg
  ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว การจัดทำหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากลเล่มนี้นั้น
  มุ่งนำเนื้อหาคำสอนอันทรงคุณค่า ที่ว่าด้วยเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ต้องประสบ
  ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก ของพระพุทธศาสนาสายหลัก
  จะได้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึง
  มรดรอันล้ำค่า ทางศาสนาและจริยธรรมของพระพุทธศาสนา
  ที่ปรากฎในคัมภีร์หลักของนิกายทั้ง 3 คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน
  และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่ผู้ที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสสนิกชนเกี่ยวกับคุณค่า
  และหลักคำสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา
  ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความเหมือนและความแตกต่าง ของความหมาย
  ในแต่ละหัวข้อ ของทั้ง 3 นิกาย ที่มีอยู่ในคัมภีร์นี้
  e_1586273.jpg
  หัวข้อหนึ่ง ใน หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
  เรื่อง การเกิด

  คำสอนหลักๆ ของเถรวาท ซึ่งก็เหมือนกับพระพุทธศาสนานิกายอื่นๆ
  คือเรื่องการเกิดใหม่และเรื่องกรรม ชีวิตมนุษย์ที่แสนสั้นของเรา คือชาติล่าสุดของ
  ชีวิตที่เกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนภพชาติ ไม่รู้ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด ในอดีต บางครั้ง
  เราเป็นมนุษย์ บางครั้งก็เป็นเทพที่มีอายุขัยยืนยาว แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องตาย
  การเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี หรือเป็นเทพก็ดี นับว่าได้เกิดในสุคติภูมิ แต่บางครั้งเราก็ไปเกิด
  ในทุคติภูมิ อาจเคยเกิดเป็นสัตว์ต่างๆ (รวมถึง นก ปลา หรือแมลง) หรือเกิดเป็นเปรต
  ที่ถูกครอบงำด้วยความยึดติดและความโลภ หรือเกิดเป็นสัตว์นรก ที่ต้องทน
  ทุกข์ทรมานดุจฝันร้ายเป็นเวลายาวนาน การได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือว่ามีเสรีภาพ
  ในการเลือกมากกว่า และมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคนในเชิงศีลธรรมและจิต

  การที่เราต้องเวียนว่าย จากชีวิตหนึ่ง สู่ชีวิตหนึ่ง มิใช่เรื่องที่เป็นไปโดย
  บังเอิญ หรือเป็นการกำหนดของพระเจ้า ทว่า เป็นไปโดยอำนาจแห่งผลกรรม
  ที่กระทำโดยเจตนา การกระทำที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ หรือความหลง
  จะหว่านเมล็ดพันธ์ลงในจิต ซึ่งเมื่อสุขงอมแล้ว จะส่งผลให้ไปเกิดในทุคติภูมิ
  ไม่ภูมิใดก็ภูมิหนึ่ง (แต่สัตว์ในภูมิเหล่านี้ ยังมีอานิสงส์แห่งกรรมดีเหลืออยู่ ซึ่งเมื่อเวลา
  เหมาะสม ก็จะส่งผลให้ได้กลับมาเกิดในภพภูมิที่ดี) การกระทำที่เกิดจากทาน เมตตา
  ปัญญา จะหว่านเมล็ดพันธ์ที่มีผลนำให้ไปสู่ภพภูมิมนุษย์และเทวดาที่สุขกว่า
  e_1586274.jpg
  e_1586272.jpg
  e_1586327.jpg
  e_1586271.jpg
  e_1586368.jpg
  — — — — — — — — — — — — — —


  "จงจำไว้ว่า ชีวิตนี้สั้นนัก
  ฉะนั้นจงปฏิบัติธรรมเสียในขณะที่ยังมีโอกาส

  ดั่งสายน้ำหลากที่พัดพาเอาหมู่บ้าน ซึ่งหลับไหลไปหมดสิ้น
  ความตาย ย่อมพรากบุคคลซึ่งขาดสติ
  ที่หลงใหลอยู่แต่กับความงามของชีวิต"

  วิฑูฑภวัตถุ
  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๔๑.
  จากหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสากล หน้าที่ ๔๗๕

  — — — — — — — — — — — — — —

  e_1586269.jpg
  e_1586391.jpg
  — — — — — — — — — — — — — —


  วัชรยาน ศรัทธา 3 ระดับ
  ความศรัทธา 3 ระดับ ในมุมของ ศาสนาพุทธ นิกาย วัชรยาน
  คำสอนต่อไปนี้ เป็นการแจกจ่างศรัทธา 3 ระดับ
  ศรัทธาทั้ง 3 นี้จะค่อยๆ พัฒนาไปตามลำดับ ซึ่งได้แก่

  1. ศรัทธาที่แจ่มชัด (ตรงข้ามกับ “ศรัทธาที่มือบอด)
   ศรัทธาระดับนี้ เป็นความรู้สึกแจ้งแก่ใจ ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับประสบการณ์
   ทางศาสนาที่ทำให้เกิดความตื่นตะลึง

  2. ศรัทธาที่เป็นความปรารถนา
   คือศรัทธาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าสู่มรรคาธรรม
   และได้สัมผัสพระธรรมโดยตรง

  3. ศรัทธาที่เป็นความเชื่อมั่น
   ซึ่งเป็นศรัทธาที่จะตามมา เมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมแล้ว
   กล่าวคือ จะเกิดความเชื่อมั่น ในคุณลักษณะอันประเสริฐ
   ของพระรัตนตรัย ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมใน
   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  จากหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสากล หน้าที่ 616

  — — — — — — — — — — — — — —

  e_1586268.jpg
  e_1586267.jpg
  e_1586266.jpg
  e_1586326.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...