ปิดรับบริจาค หาผู้บอกบุญแทนผม " กองทุนพระอาพาธธรรมจาริกทั่วไทย "

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย glassbuddha2009, 23 กุมภาพันธ์ 2012.

 1. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ผู้ใดปราถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด
  a.jpg
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:
  “ โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย ”

  " ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด "

  " เนื้อหาข้อความจากผู้ลาออก

  กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเวปพลังจิต

  เนื่องจากผมนายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุลไม่มีเวลาในการบอกบุญให้กับ กองทุนพระอาพาธธรรมจาริกทั่วไทย ซึ่งผมกับ นพ. ศุภชัย โรจนขจรนภาลัย ได้ร่วมกันตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 ต่อมาผมไม่มีเวลาจึงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่นี้ คือ ตำแหน่งหน้าที่บอกบุญเพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีท่านหนึ่งท่านใดหรือคณะหนึ่งคณะใดจะมาดำรงตำแหน่งหน้าที่แทนผม โดยท่านหรือคณะสามารถจัดหาวิธีการบอกบุญได้ด้วยการใช้กระทู้นี้ หรือ จะตั้งกระทู้ใหม่ โดยการปรึกษาพระปลัดสุชาติ สุวุฒฑิโก ประธานกองทุนฯของเรา ผมขอลาออกตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้การดำรงคงอยู่ของกองทุนพระอาพาธพระธรรมจาริกนั้น เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 รูปโดยประมาณ กล่าวคือ พระธรรมจาริกเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีจำนวน 350 รูป พระบัณฑิตอาสาเมื่อปี 2554 มีจำนวน 40 รูป พระป่า พระปฏิบัติ พระบ้าน และพระธุดงค์ในเขตใกล้เคียงและที่รู้จักกับพระธรรมจาริกอีกนับพันรูป อานิสงส์ของกองทุนนี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงพระธุดงค์ที่อยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วไปล้มป่วยอาพาธกลางทางด้วย

  ผมหวังว่า คงจะมีท่านหนึ่งท่านใดหรือคณะหนึ่งคณะใดจะช่วยสานงานนี้ต่อจากผมด้วยความขอบพระคุณและอนุโมทนาอย่างสูงยิ่ง "

  **************************************

  ข้อความเดิมตอนตั้งกระทู้เมื่อ 28 ก.ค. 2554

  เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงของประเทศไทย อันประกอบด้วยพระธรรมจาริก 350 รูป พระบัณฑิตอาสา 40 รูป ในกว่า 125 อาศรมพระธรรมจาริกกระจายอยู่ทั่วไปใน 10 จังหวัดชายแดนของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอิสาณเหนือ อีกทั้งพระปฏิบัติกรรมฐาน พระป่า พระที่อาศัยอยู่ใกล้อาศรมพระธรรมจาริกอีกนับ 1,000 รูป และพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในถิ่นทุรกันดารอีกมาก ส่วนมากเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีเงินทองเก็บสะสมแต่อย่างใด ในยามเจ็บป่วยอาพาธไม่มีค่ารักษาหรือค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เหตุการณ์เช่นนี้พบอยู่เป็นประจำ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายในยามอาพาธ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ เจ็บป่วยธรรมดาที่ต้องเข้ารับการรักษา

  ดังนั้นคุณหมอ นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย และผม นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล ได้ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่มี และทราบมาว่า หน่วยงานใหญ่ที่สุดที่รับผิดชอบพระธรรมจาริกคือวัดศรีโสดา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นประธานพระธรรมจาริก เดิมมีความตั้งใจจะให้เกิดหน่วยงานนี้ขึ้นนานแล้ว บัดนี้ เมื่อมีทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้มีจิตอาสา ต้องการให้มีหน่วยงานรักษาพระอาพาธนี้ขึ้นมา พระเทพโกศลจึงอนุมัติให้หน่วยงานนี้ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับที่ระบุมา และขออนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสทุกรูปทุกนามที่ร่วมบุญร่วมอนุโมทนา

  ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>
  หมวดที่ 1ข้อความทั่วไป<O:p></O:p>
  ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร พ.ศ. 2554"<O:p></O:p>
  ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554<O:p></O:p>

  ข้อ3 ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร (ทอ.พท.)<O:p></O:p>
  ข้อ 4 ทอ.พท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารและ เพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพระภิกษุสามเณรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>
  หมวดที่ 2 คณะกรรมการ<O:p></O:p>
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร”หรือที่เรียกว่า “ทอ.พท” คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน เว้นแต่ตำแหน่งรองประธานกรรมการไม่เกินสองคน และกรรมการอื่นอีกตามจำนวนที่เห็นสมควร ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งถอดถอนตามมติคณะกรรมการ ส่วนตำแหน่งเหรัญญิก ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดหนึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี หากพ้นจะตำแหน่งแล้ว ถ้าถูกคัดเลือกมาเป็นกรรมการอีกกี่สมัยก็ได้<O:p></O:p>
  ข้อ 6 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ<O:p></O:p>
  (1.) มรณภาพ<O:p></O:p>
  (2.) ลาออก<O:p></O:p>
  (3.) พ้นจากสภาพการเป็นคณะกรรมการโดยความประพฤติมิชอบ<O:p></O:p>
  (4.) ประธานกรรมการและคณะกรรมการเห็นควรให้ออก<O:p></O:p>

  (5) ออกตามวาระ<O:p></O:p>
  ข้อ 7 คณะกรรมการทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ ทอ.พท. ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ อำนาจหน้าที่รวมไปถึง<O:p></O:p>
  (1.) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ เพื่อเสนอให้ประธานและคณะกรรมการ พิจารณาดำเนินการต่อไป<O:p></O:p>
  (2.) ตราระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งไม่แย้งหรือขัดกับข้อบังคับนี้ รวมทั้งการตราระเบียบข้อกำหนด วิธีการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี<O:p></O:p>
  การประชุมต้องมีคณะกรรมการอยู่ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการและมติให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่อยู่ หรือถือว่าอยู่ประชุมในขณะลงมติ<O:p></O:p>
  ข้อ 8 เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะจึงจะเป็นองค์ประชุม<O:p></O:p>
  ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมคราวใดประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นประธานเฉพาะการประชุมคราวนั้น<O:p></O:p>
  มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีจำเป็น ประธานกรรมการจะใช้หนังสือเวียน แทนการประชุมก็ได้<O:p></O:p>
  ข้อ 9 ในการบริหารกิจการของ ทอ.พท. คณะกรรมการ ทอ.พท. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามคณะกรรมการ ทอ.พท. มอบหมาย หรือเพื่อดำเนินกิจการใดๆ แล้วแต่กรณี<O:p></O:p>

  หมวดที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการอภิบาล<O:p></O:p>
  ข้อ 10 สมาชิกมี 3 ประเภท คือ<O:p></O:p>
  (1) พระธรรมจาริก<O:p></O:p>
  (2) พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา<O:p></O:p>
  (3) พระสงฆ์ที่มีสำนักสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>


  หมวดที่ 6 การจ่ายเงินสงเคราะห์<O:p></O:p>
  ข้อ 11 หากพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นกันดารได้อาพาธและรักษาตัวที่คลีนิคหรือในโรงพยาบาล ต้องแจ้งให้กับหัวหน้าศูนย์อบรมศีลธรรมบนพื้นที่สูงหรือหัวหน้าเครือข่ายแต่ละเขต พร้อมทั้งนำหลักฐานเช่นภาพ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนั้นๆ มาให้กับคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยการมอบผ่านผู้รับผิดชอบหรือโอนเข้าบัญชีแล้วแต่จะตกลงกัน<O:p></O:p>

  หมวดที่ 7 การเงิน<O:p></O:p>
  ข้อ 12 บรรดาเงินต่าง ๆ ของ ทอ.พท. ให้นำไปฝากธนาคารในนามของ “ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร ” นอกจากจะนำเงินฝากธนาคารตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้ใช้หรือแสวงผลประโยชน์เฉพาะเรื่องต่อไปนี้<O:p></O:p>
  (1) ช่วยเหลือพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าภัตตาหาร ค่าเดินทางมารักษาพยาบาล ตามความเป็นจริง<O:p></O:p>
  (2) ประธานคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติเงินในการสงเคราะห์สมาชิกเมื่อฉุกเฉินได้ ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) จากนั้นให้ทำรายละเอียดการช่วยเหลือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้กับคณะกรรมการและสมาชิกทราบทีหลัง<O:p></O:p>
  (3) การอนุมัติหรือสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ หรือเพื่อดำเนินการต่างๆ ของ ทอ.พท. ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ<O:p></O:p>
  ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการร่วมกับเหรัญญิก มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์สองในสาม อาศัยความตามระเบียบของธนาคารเป็นหลัก<O:p></O:p>
  ข้อ 14 เหรัญญิกมีหน้าที่รับจ่าย รักษา ควบคุมเงิน และเลขานุการมีหน้าที่ดูแล จัดทำการบัญชี ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ ทอ.พท.หรือตามที่ประธานกรรมการได้มอบหมาย<O:p></O:p>


  หมวดที่ 8 การทะเบียนและการรายงานกิจกรรม<O:p></O:p>
  ข้อ 15 ให้เลขานุการจัดทำควบคุมทะเบียนสมาชิกและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 5 ปี <O:p></O:p>
  ข้อ 16 ให้เลขานุการพิจารณารวบรวมบัญชีงบดุลที่คณะกรรมการ ทอ.พท. อนุมัติแล้ว ตลอดจนข้อความหรือกิจการอันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก แจ้งหรือประกาศให้ทราบทั่วกันเป็นครั้งคราว<O:p></O:p>


  บทเฉพาะกาล<O:p></O:p>
  ข้อ 17 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบว่าทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารการเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน และการรับเงินสงเคราะห์ หรือมติคณะกรรมการ ทอ.พท. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะออกระเบียบหรือมติคณะกรรมการ ทอ.พท. ตามข้อบังคับนี้ต่อไป<O:p></O:p>

  ให้ไว้ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554<O:p></O:p>
  <O:p</O:p

  (พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก)<O:p></O:p>
  ประธานคณะกรรมการ<O:p></O:p>
  ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
  a.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23 KB
   เปิดดู:
   90
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.9 KB
   เปิดดู:
   73
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   43.7 KB
   เปิดดู:
   21
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   49.1 KB
   เปิดดู:
   38
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   68.1 KB
   เปิดดู:
   25
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   73.2 KB
   เปิดดู:
   38
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   69.4 KB
   เปิดดู:
   26
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   157.9 KB
   เปิดดู:
   20
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   114.1 KB
   เปิดดู:
   21
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23 KB
   เปิดดู:
   27
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.9 KB
   เปิดดู:
   38
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   43.7 KB
   เปิดดู:
   24
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   49.1 KB
   เปิดดู:
   37
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   68.1 KB
   เปิดดู:
   25
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   73.2 KB
   เปิดดู:
   39
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   69.4 KB
   เปิดดู:
   25
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   157.9 KB
   เปิดดู:
   47
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   114.1 KB
   เปิดดู:
   21
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23 KB
   เปิดดู:
   25
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.9 KB
   เปิดดู:
   48
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   43.7 KB
   เปิดดู:
   28
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   49.1 KB
   เปิดดู:
   18
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   68.1 KB
   เปิดดู:
   41
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   73.2 KB
   เปิดดู:
   35
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   69.4 KB
   เปิดดู:
   28
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   157.9 KB
   เปิดดู:
   34
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   114.1 KB
   เปิดดู:
   20
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23 KB
   เปิดดู:
   31
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.9 KB
   เปิดดู:
   21
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   43.7 KB
   เปิดดู:
   22
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   49.1 KB
   เปิดดู:
   26
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   68.1 KB
   เปิดดู:
   23
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   73.2 KB
   เปิดดู:
   39
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   69.4 KB
   เปิดดู:
   47
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   157.9 KB
   เปิดดู:
   37
  • a.jpg
   a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   114.1 KB
   เปิดดู:
   24
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 สิงหาคม 2017
 2. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ..................................................................................
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  การลาออกของผมเป็นไปตามระเบียบที่ได้ตั้งไว้ดังนี้ครับ

  ข้อ 6 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ<O:p></O:p>
  (1.) .

  (2.) ลาออก<O:p></O:p>

  ******************************

  ผู้ใดปราถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด
  [​IMG]
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:
  “ โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย ”
  " ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด "

  " เนื้อหาข้อความจากผู้ลาออก

  กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเวปพลังจิต

  เนื่องจากผมนายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุลไม่มีเวลาในการบอกบุญให้กับ กองทุนพระอาพาธธรรมจาริกทั่วไทย ซึ่งผมกับ นพ. ศุภชัย โรจนขจรนภาลัย ได้ร่วมกันตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 ต่อมาผมไม่มีเวลาจึงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่นี้ คือ ตำแหน่งหน้าที่บอกบุญเพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีท่านหนึ่งท่านใดหรือคณะหนึ่งคณะใดจะมาดำรงตำแหน่งหน้าที่แทนผม โดยท่านหรือคณะสามารถจัดหาวิธีการบอกบุญได้ด้วยการใช้กระทู้นี้ หรือ จะตั้งกระทู้ใหม่ โดยการปรึกษาพระปลัดสุชาติ สุวุฒฑิโก ประธานกองทุนฯของเรา ผมขอลาออกตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้การดำรงคงอยู่ของกองทุนพระอาพาธพระธรรมจาริกนั้น เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 รูปโดยประมาณ กล่าวคือ พระธรรมจาริกเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีจำนวน 350 รูป พระบัณฑิตอาสาเมื่อปี 2554 มีจำนวน 40 รูป พระป่า พระปฏิบัติ พระบ้าน และพระธุดงค์ในเขตใกล้เคียงและที่รู้จักกับพระธรรมจาริกอีกนับพันรูป อานิสงส์ของกองทุนนี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงพระธุดงค์ที่อยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วไปล้มป่วยอาพาธกลางทางด้วย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2013
 4. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  [​IMG]

  [​IMG][/URL]
  [​IMG] [​IMG]

  *********************************************************

  รายงานครบรอบเดือนทุนนิธิสงฆ์อาพาธแก่ประธานใหญ่ทุนนิธิฯ

  ผมได้ส่ง จ.ม. กราบเรียนพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านเป็นองค์ประธานใหญ่และเป็นผู้อนุมัติให้ทุนนิธิสงฆ์อาพาธนี้ดำเนินการได้ ได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของทุนนิธิในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. ถึง 14 ก.ย. 2554 ถึงกระทู้บอกบุญในเวปพลังจิต โดยได้พิมพ์ข้อความและรูปในกระทู้ถวาย และทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี 81,364.32 บาทเมื่อวันที่ 05/09/54<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  พระอาจารย์ปลัดสุชาติได้โทรบอกผมว่า วันนี้พระอาจารย์สุชาติและคณะกรรมการสงฆ์อาพาธผู้ที่มีลายมือชื่อในบัญชีเงินฝาก "ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร" ของเรามาพร้อมกันทั้ง 2 รูปกับอีก 1 คน จึงอยากให้ผมได้กราบนมัสการและพบที่วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ ช่วงเวลาประมาณ 1 - 2 ทุ่ม ผมจึงได้ไปกราบนมัสการและพบตามช่วงเวลานั้น และได้นำรูปมาฝากทุก ๆ ท่านด้วยครับ<!-- google_ad_section_end -->
  [​IMG]
  พระอาจารย์ปลัดสุชาติ สุวุฑฒโก ประธานทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร

  พระอาจารย์ปลัดสุชาติบอกว่า สิ่งที่ภูมิใจมาก ๆ ในกรณีที่เราได้ขออนุญาตพระเทพโกศลให้อนุมัติก่อตั้งทุนนิธิสงฆ์อาพาธครั้งนี้คือ พระหลวงตาอุทิศที่รู้จักกันมา 20 ปี และเมื่อหลวงตาอุทิศทราบว่ามีกองทุน จึงให้พระอุปัฏฐากรีบส่งองค์ไปรักษาที่เชียงใหม่ ไม่เช่นนั้น หากไม่มีเงินกองทุนก็ยังคงไม่มีโอกาสได้รักษาหลวงปู่ที่สะโพกกระดูกแตก<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  [​IMG]
  รูปถ่ายคือ พระไฉน สิริปญฺโญ
  พระที่เป็นกรรมการสงฆ์อาพาธของเราอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อในบัญชี เวลาจะถอนเงินจากทุนนิธิ ต้องมีพระปลัดสุชาติและพระรูปนี้เซ็นต์ชื่อถอน 2 ใน 3 จึงจะถอนได้<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  [​IMG]
  [​IMG]
  คนซ้ายมือคือคุณสมควร ทะนะ
  รูปกลางพระไฉน สิริปญฺโญ
  ขวาพระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  3 ท่านที่เป็นผู้ไปเปิดบัญชีของกองทุนสงฆ์อาพาธ " ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร " ซึ่งดูแลพระภิกษุ 3 กลุ่มทั่วประเทศไทย จำนวนรวมประมาณนับพันรูป

  1 พระธรรมจาริก 350 รูป
  2 พระบัณฑิตอาสา 40 รูป
  3 พระป่า พระปฏิบัติ และพระธุดงค์ที่อยู่ใกล้อาศรมพระธรรมจาริกในถิ่นทุรกันดาร<!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  *********************************************************


  ผู้ชายขวามือคือคุณสมควร ทะนะ ผู้ที่เป็นหนึ่งในสามลงนามถอนเงินจากบัญชีทุนนิธิได้

  *********************************************************

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  [​IMG]
  ส่วนภาพนี้คือห้องน้ำที่หลวงปู่อุทิศเคยหกล้ม พระเทเวศน์จึงนำปัจจัยที่มีคนโอนเข้าสมุดคู่ฝากมาซ่อมแซมก่อนที่หลวงปู่อุทิศจะกลับ พระเทเวศน์บอกว่า จะติดราวจับสแตนเลสให้หลวงปู่อุทิศที่ผนังข้างกำแพงรอบ ๆ ห้องน้ำด้วย<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************
  พระพิชิต ติสสวังโส ไม่ใช่พระธรรมจาริก เคยอยู่ใกล้อาศรมแต่ย้ายไปเสียก่อน<!-- google_ad_section_end -->

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 5. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ผลงานของกองทุนพระอาพาธธรรมจาริก ( บางส่วน )

  13-08-2011, 04:08 PM
  รูปขนาดเล็ก</LEGEND>
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2013
 6. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  พระพิชิต ติสฺสวํโส เดิมเป็นพระที่มีถิ่นฐานอยู่ใกล้อาศรมพระธรรมจาริกแถบแม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย ทำงานสอนพระพุทธศาสนาในเขตแม่จันมานานสิบกว่าปี บัดนี้แพทย์ รพ. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงรายได้ตรวจพบว่าเป็ฯมะเร็งปอดระยะสุดท้าย คาดว่ายังมีเวลาอยู่ได้อีกประมาณ 3 - 6 เดือน อาการล่าสุดลุกนั่งได้แต่เดินไม่ได้เนื่องจากร่างกายไม่มีเรี่ยวแรง ทั้งยังมีอาการปวดตามแขน ไหล่ หลังและกล้ามเนื้อท้องด้านขวา คณะญาติพี่น้องได้ลงความเห็นว่าควรนำท่านกลับไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน เพราะสะดวกแก่การเดินทางมาอุปัฏฐากและอยู่ใกล้กับญาติพี่น้อง ดังนั้นจึงได้จ้างเช่าเหมารถมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำท่านกลับไปโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อให้โรงพยาบาลดังกล่าวทำหนังสือส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะญาติซึ่งยากจนได้ใช้เงินที่รวบรวมได้ทั้งหมด 11,000.- บาทในการย้ายพระพิชิตกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลแล้ว และได้เข้าตรวจใน รพ. ดังกล่าวแล้ว และแพทย์ลงความเห็นว่า หากรักษาก็ไม่หาย พระพิชิตและญาติจึงตัดสินใจให้พระพิชิตไปอยู่กระท่อมปลายนา ซึ่งเป็นบ้านของน้องชายพระพิชิต

  และได้ขอตั้งเบิกค่าช่วยเหลือจากทุนนิธิอภิบาลพระผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร คณะกรรมการพิจารณาว่า ไม่ใช่พระธรรมจาริก ไม่ใช่พระบัณฑิตอาสา และไม่ใช่พระที่มีถิ่นอยู่อาศัยใกล้อาศรมในขณะนั้น จึงไม่อนุมัติความช่วยเหลือ

  ผมได้บอกบุญและได้ช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวไป 5,000.- บาท หากแต่ว่า ไม่ทันการเสียแล้ว พระพิชิตได้ละสังขารก่อน จึงกลายเป็นช่วยค่าจัดงานศพ
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  นายสมศักดิ์ บุญสนธิ์
  79 หมู่ 2 บ้านโนนขาวสะอาด
  ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  34260
  <O:p</O:pเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้
  088-0852-715 นายสมศักดิ์น้องชายพระพิชิต
  087-8776-169 นายทวีชัยพี่ชายพระพิชิต
  085-4138-818 นายจ่อยน้องชายพระพิชิต<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 เวลาเช้า พระพิชิตได้มรณภาพลงที่กระต๋อบปลายนา
  ผมช่วยพระพิชิตโดยโอนให้ญาติไปจำนวน 5,000.- บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  ซ้ายพระสุวรรณ เหรัญญิกกองทุน................ขวาพระเทเวศน์ พระอุปัฏฐากหลวงปู่อุทิศ<!-- google_ad_section_end -->
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]<LEGEND>
  ไฟล์แนบข้อความ</LEGEND>
  <TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์06.pdf (599.5 KB, 1 views)</TD></TR></TBODY></TABLE>
  พระเทเวศน์ไปรับเงินค่าน้ำมันรถจากกองทุนทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารจำนวน 2,000.- บาท เพื่อเป็นค่าน้ำมันพาหลวงปู่อุทิศกลับเชียงราย ส่วนรถกระบะที่มารับนั้นเป็นรถของชาวบ้าน จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ<!-- google_ad_section_end -->

  พระสุวรรณ ( พระเหรัญญิก ) ของกองทุนทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารเป็นผู้มอบค่าน้ำมันให้พระเทเวศน์เพื่อพาหลวงปู่อุทิศกลับเชียงราย หลังจากที่ผ่าตัดที่ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่เป็นผลสำเร็จ หลวงปู่อุทิศขณะนี้เริ่มฝึกหัดเดินด้วยวอลคเก้อร์ได้บ้างแล้ว<!-- google_ad_section_end -->

  จำนวนที่ถอนออกมา 7,000.- บาท เป็นค่าน้ำมันหลวงปู่อุทิศ 2,000.- บาท ส่วน 5,000.- บาท เป็นค่าช่วยเหลือพระสุชาติ สุชาโต ที่อาพาธต้องฟอกเลือดล้างไตเดือนละ 8 ครั้งรูปนั้นครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  <HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1>

  *********************************************************

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  วันนี้พระอาจารย์บรรเจิดส่งรูปพระธรรมจาริกอาศรมกัลยาณิวัฒนา ชื่อพระบรรจงรัก นิ่มนวล ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากหลังคากุฏิ ได้ไปพบแพทย์ที่ รพ. นครพิงค์ เชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลใส่เฝือกอ่อนที่หน้าอกให้ พระอาจารย์ปลัดสุชาติได้ถวายค่าน้ำมันที่วิ่งมาจากกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง ห่างจาก รพ. นครพิงค์นับร้อยกิโลเมตร สาเหตุที่มาไกลเพราะระหว่างทางไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีขนาดใหญ่กว่าอนามัย จึงมุ่งมาที่ รพ. นครพิงค์

  ขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญกันครับ พวกเราได้อุปัฏฐากพระภิกษุแม้ในยามที่ท่านประสบอุบัติเหตุ นับเป็นกุศลยิ่งครับ

  *********************************************************

  จากกรณีหลวงปู่อุทิศหกล้มเป็นเหตุให้กระดูกข้อต่อสะโพกแตกหัก พระเทเวศน์มีความคิดทำราวจับเพื่อเป็นการป้องกันการหกล้มซ้ำ และเป็นการฝึกหัดเดินหลังการผ่าตัดที่เพิ่งผ่านมา คณะกรรมการกองทุนฯเห็นว่าเป็นเรื่องการซ่อมเสนาสนะ ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาแต่อย่างใด ผมจึงอาสาบอกบุญได้เงินมา 4,000.- บาทเพื่อถวายหลวงปู่อุทิศได้ทำราวจับฝึกหัดเดินต่อไป
  [​IMG]

  *********************************************************

  เมื่อวานนี้ได้กราบนมัสการกับพระอาจารย์ปลัดสุชาติเกี่ยวกับการขอเงินสงเคราะห์จากกองทุนพระอาพาธของเรา ให้ถวายกับหลวงปู่อุทิศเพื่อเป็นค่านมสร้างกล้ามเนื้อ อาหารเช้าที่ย่อยง่าย เป็นประเภทข้าวต้มที่จะต้องจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ มีอาหารแห้ง กุ้งแห้ง หมูหยอง และอื่น ๆ ที่ลูกศิษย์จะต้องขอเงินจำนวนนี้ไปซื้อมาปรุงให้หลวงปู่อุทิศทุกเช้า เพื่อให้หลวงปู่อุทิศสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้ พระอาจารย์ปลัดสุชาติได้โอนแล้วโดยโอนเข้าบัญชีพระเทเวศน์จำนวน 5,000.- บาท

  ดังนั้น ในกรณีหลวงปู่อุทิศ ผมได้ติดตามไม่ได้ละทิ้งเลยแต่อย่างใด หลังผ่าตัดแล้ว ขณะนี้หลวงปู่ต้องฟื้นตัวให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้น และต้องฝึกหัดเดินให้ได้ด้วยตนเอง และพวกเราก็กำลังพยายามทำทุกวิถีทางให้หลวงปู่ฟื้นตัวเร็วที่สุดครับ


  ขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านครับ<!-- google_ad_section_end -->
  [​IMG]<!-- google_ad_section_end -->
  *********************************************************

  คุณสมบุรณ์ส่งรูปหลวงปู๋อุทิศให้ผมโพสต์ กองทุนได้ถวายเครื่องดูดเสมหะหลวงปู่มูลค่าหกพันกว่าบาทด้วย หลังสุดหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เอง<!-- google_ad_section_end -->
  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  </FIELDSET>

  *********************************************************

  วันนี้เป็นวันตรุษจีนจึงมีโอกาสกลับมาบ้าน มีเวลาไม่มากนัก

  พระอาจารย์ปลัดสุชาติส่งเมล์ถึงผม มีพระภิกษุได้รับบาดเจ็บและทางกองทุนได้อนุเคราะห์ตามสมควร ผมจึงได้โพสต์รูปใบยื่นถึงประธานกองทุนครับ
  <!-- google_ad_section_end -->
  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND>[​IMG] [​IMG]
  </FIELDSET>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 7. love997

  love997 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  478
  ค่าพลัง:
  +1,895
  23/02/12 29.99 บาท อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย ขอแม่พระธรณีและพระยายมบาล จงเป็นพยานในการทำบุญนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำบุญในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยทั้ง 3 สรณะสูงสุดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมทุกพระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทุกๆ พระองค์ พร้อมด้วยพระโพธิสัตว์เจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า พระบรมโพธิสัตว์เจ้า พระอนิตยโพธิสัตว์ พระนิตยโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งสากลโลก องค์ท่านท้าวสักกเทวราชองค์พ่อปู่พระอินทร์ องค์พระแม่ย่า องค์ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ท่านเวสสุวรรณ ท่าวท้าวธตรฐ ท่านท้าววิรุฬหก ท่าวท้าววิรูปักษ์ พร้อมถึงบริวารของท่านทุกๆพระองค์ องค์พระสยามเทวาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ องค์พ่อพญายมราช องค์พ่อพิฆเนศ องค์พ่อวิษณุกรรม องค์ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ องค์พ่อปู่ฤาษีนารายณ์ องค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟ องค์พ่อปู่ฤาษีตาวัว องค์พ่อปู่ฤาษีนารอด องค์พ่อปู่ฤาษีเสด็จพ่อแก่ องค์พ่อปู่ฤาษีกไลยโกฏฺ องค์พ่อปู่ฤาษีปู๋เจ้าสมิงพราย องค์พ่อปู่ฤาษีพยัคฆา องค์พ่อปู่ฤาษีนาคาราช องค์พ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้ทำแล้วแก่บิดามารดาทุกภพทุกชาติ อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติ เจ้าบุญนายคุญทุกภพทุกชาติ ญาติสนิทมิตรสหายทุกภพทุกชาติ เทพพรหมเทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิ พระเพลิง พระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มนุษย์ทั้งหลายในอนันตจักรวาล ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภูมิอบายทั้ง 4 อันได้แก่ ภูมินรก ภูมิเปรต ภูมิอสูรกาย และภูมิสัตว์เดรัจฉาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้ช่วยแปลสภาพบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ให้สัตว์ในอบายภูมิทั้ง 4 ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วย ขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมาอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  ขอส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ แผ่ไปให้ไพศาล ท่านที่ได้ทุกข์ ขอให้ท่านพ้นทุกข์ ท่านที่มีความสุข ขอให้ท่านได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิธาน ธนสารสมบัติ ขอให้ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้เป็นพลวะปัจจัย อุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้า และสัพพะทุกดวงวิญญาณในสังสารวัฏนี้ ได้พบกับพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติ ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฏิ หมั่นทำบุญทำทาน เพื่อสละความโลภ หมั่นรักษาศีลและเจริญพรหมวิหาร 4 เพื่อระงับความโกรธ หมั่นเจริญภาวนา ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อกำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา อนุสัยและอาสวะให้หมดสิ้นไป ได้สำเร็จซึ่งมรรค 4 ผล 4 ตลอดจนได้เข้าถึงแดนทิพย์พระนิพพานเอกันตบรมสุขกันทุกท่าน รวมทั้งขอข้าพเจ้าได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าองค์หนึ่งเมื่อบุญบารมีถึงพร้อมแล้ว ตลอดจนถึงกาลเวลาอันสมควรแล้วในอนาคตเบิ้องหน้าด้วยเทอญ สาธุๆๆ
   
 8. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  ********************************

  RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5033571", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,179
  พลังการให้คะแนน: 359 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5033571 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ต้องขอโมทนากับคุณสมบูรณ์ด้วยครับที่ตามติดงานพระอาพาธอย่างดี หากไปมหาราชเชียงใหม่ น่าจะได้ผ่าตัด และหากเป็นตามสิทธิ์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ ตัวเงินบริจาคอาจนำไปใช้ในแง่เพื่ออุปกรณ์กายภาพบำบัด หรือ walker หรือเบาะกันแผลกดทับระหว่างพักฟื้นต่อที่วัด หรือ ส่งตัวไปกายภาพรพ เอกชนใกล้ๆวัดในภายหลังจากกลับจากรพมหาราชแล้ว ก็ได้ครับ<!-- google_ad_section_end --> </TD></TR></TBODY></TABLE>
  ******************************************************
  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  รถตู้มาถึง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่เวลาประมาณ 07.00 น.
  เพื่อมาเข้ารับการตรวจแบบ O.P.D. ที่ห้องตรวจเบอร์ 10 ตึกสงฆ์อาพาธ
  รพ. มหาราชนครเชียงใหม่<!-- google_ad_section_end -->

  ***********************************

  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  ยังอยู่ในขั้นตอนการสุ่มเสี่ยงว่า ทาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จะรับไว้เป็นคนไข้ในหรือไม่ ? หากไม่รับ จะต้องให้รถตู้นำองค์หลวงปู่กลับเชียงราย ซึ่งก็จะทำให้ค่อนข้างหมดหวังต่อการรักษา<!-- google_ad_section_end -->

  ******************************************************

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  ผลจากการวินิจฉัยของแพทย์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  ทาง รพ. มหราชฯ รับองค์หลวงปู่ไว้เป็นคนไข้ในทันที<!-- google_ad_section_end -->

  ******************************************************

  ไฟล์แนบข้อความ <TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]/TD><TD>โยมสมบูรณ์02_0001.pdf (608.2 KB, 5 views)</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์02.pdf (608.2 KB, 4 views)</TD></TR></TBODY></TABLE>
  [​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 9. thongchat

  thongchat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  474
  ค่าพลัง:
  +2,146
  วันนี้โอนเงินเข้าบัญชี "ทุนนิธิอภิลาลพระเผยแพร่พุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร" เป็นเงิน 2,000.- ครับ
   
 10. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ผมหวังว่า คงจะมีท่านหนึ่งท่านใดหรือคณะหนึ่งคณะใดจะช่วยสานงานนี้ต่อจากผมด้วยความขอบพระคุณและอนุโมทนาอย่างสูงยิ่ง "

  **************************************

  ข้อความเดิมตอนตั้งกระทู้เมื่อ 28 ก.ค. 2554

  เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงของประเทศไทย อันประกอบด้วยพระธรรมจาริก 350 รูป พระบัณฑิตอาสา 40 รูป ในกว่า 125 อาศรมพระธรรมจาริกกระจายอยู่ทั่วไปใน 10 จังหวัดชายแดนของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอิสาณเหนือ อีกทั้งพระปฏิบัติกรรมฐาน พระป่า พระที่อาศัยอยู่ใกล้อาศรมพระธรรมจาริกอีกนับ 1,000 รูป และพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในถิ่นทุรกันดารอีกมาก ส่วนมากเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีเงินทองเก็บสะสมแต่อย่างใด ในยามเจ็บป่วยอาพาธไม่มีค่ารักษาหรือค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เหตุการณ์เช่นนี้พบอยู่เป็นประจำ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายในยามอาพาธ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ เจ็บป่วยธรรมดาที่ต้องเข้ารับการรักษา

  ดังนั้นคุณหมอ นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย และผม นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล ได้ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่มี และทราบมาว่า หน่วยงานใหญ่ที่สุดที่รับผิดชอบพระธรรมจาริกคือวัดศรีโสดา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นประธานพระธรรมจาริก เดิมมีความตั้งใจจะให้เกิดหน่วยงานนี้ขึ้นนานแล้ว บัดนี้ เมื่อมีทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้มีจิตอาสา ต้องการให้มีหน่วยงานรักษาพระอาพาธนี้ขึ้นมา พระเทพโกศลจึงอนุมัติให้หน่วยงานนี้ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับที่ระบุมา และขออนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสทุกรูปทุกนามที่ร่วมบุญร่วมอนุโมทนา
   
 11. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>
  หมวดที่ 1ข้อความทั่วไป<O:p></O:p>
   
 12. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร พ.ศ. 2554"<O:p></O:p>
  ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554<O:p></O:p>
  ข้อ3 ข้อบังคับทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร (ทอ.พท.)<O:p></O:p>
  ข้อ 4 ทอ.พท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารและ เพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพระภิกษุสามเณรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>
  หมวดที่ 2 คณะกรรมการ<O:p></O:p>
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร”หรือที่เรียกว่า “ทอ.พท” คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน เว้นแต่ตำแหน่งรองประธานกรรมการไม่เกินสองคน และกรรมการอื่นอีกตามจำนวนที่เห็นสมควร ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งถอดถอนตามมติคณะกรรมการ ส่วนตำแหน่งเหรัญญิก ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดหนึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี หากพ้นจะตำแหน่งแล้ว ถ้าถูกคัดเลือกมาเป็นกรรมการอีกกี่สมัยก็ได้<O:p></O:p>
   
 13. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ข้อ 6 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ<O:p></O:p>
  (1.) มรณภาพ<O:p></O:p>
  (2.) ลาออก<O:p></O:p>
  (3.) พ้นจากสภาพการเป็นคณะกรรมการโดยความประพฤติมิชอบ<O:p></O:p>
  (4.) ประธานกรรมการและคณะกรรมการเห็นควรให้ออก<O:p></O:p>
  (5) ออกตามวาระ<O:p></O:p>
  ข้อ 7 คณะกรรมการทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ ทอ.พท. ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ อำนาจหน้าที่รวมไปถึง<O:p></O:p>
   
 14. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  (1.) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ เพื่อเสนอให้ประธานและคณะกรรมการ พิจารณาดำเนินการต่อไป<O:p></O:p>
  (2.) ตราระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งไม่แย้งหรือขัดกับข้อบังคับนี้ รวมทั้งการตราระเบียบข้อกำหนด วิธีการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี<O:p></O:p>
  การประชุมต้องมีคณะกรรมการอยู่ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการและมติให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่อยู่ หรือถือว่าอยู่ประชุมในขณะลงมติ<O:p></O:p>
  ข้อ 8 เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะจึงจะเป็นองค์ประชุม<O:p></O:p>
  ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมคราวใดประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นประธานเฉพาะการประชุมคราวนั้น<O:p></O:p>
   
 15. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีจำเป็น ประธานกรรมการจะใช้หนังสือเวียน แทนการประชุมก็ได้<O:p></O:p>
  ข้อ 9 ในการบริหารกิจการของ ทอ.พท. คณะกรรมการ ทอ.พท. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามคณะกรรมการ ทอ.พท. มอบหมาย หรือเพื่อดำเนินกิจการใดๆ แล้วแต่กรณี<O:p></O:p>
  หมวดที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการอภิบาล<O:p></O:p>
  ข้อ 10 สมาชิกมี 3 ประเภท คือ<O:p></O:p>
  (1) พระธรรมจาริก<O:p></O:p>
  (2) พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา<O:p></O:p>
  (3) พระสงฆ์ที่มีสำนักสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>

  หมวดที่ 6 การจ่ายเงินสงเคราะห์<O:p></O:p>
   
 16. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ข้อ 11 หากพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นกันดารได้อาพาธและรักษาตัวที่คลีนิคหรือในโรงพยาบาล ต้องแจ้งให้กับหัวหน้าศูนย์อบรมศีลธรรมบนพื้นที่สูงหรือหัวหน้าเครือข่ายแต่ละเขต พร้อมทั้งนำหลักฐานเช่นภาพ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนั้นๆ มาให้กับคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยการมอบผ่านผู้รับผิดชอบหรือโอนเข้าบัญชีแล้วแต่จะตกลงกัน<O:p></O:p>

  หมวดที่ 7 การเงิน<O:p></O:p>
  ข้อ 12 บรรดาเงินต่าง ๆ ของ ทอ.พท. ให้นำไปฝากธนาคารในนามของ “ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร ” นอกจากจะนำเงินฝากธนาคารตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้ใช้หรือแสวงผลประโยชน์เฉพาะเรื่องต่อไปนี้<O:p></O:p>
  (1) ช่วยเหลือพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าภัตตาหาร ค่าเดินทางมารักษาพยาบาล ตามความเป็นจริง<O:p></O:p>
  (2) ประธานคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติเงินในการสงเคราะห์สมาชิกเมื่อฉุกเฉินได้ ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) จากนั้นให้ทำรายละเอียดการช่วยเหลือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้กับคณะกรรมการและสมาชิกทราบทีหลัง<O:p></O:p>
  (3) การอนุมัติหรือสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ หรือเพื่อดำเนินการต่างๆ ของ ทอ.พท. ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ<O:p></O:p>
  ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการร่วมกับเหรัญญิก มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์สองในสาม อาศัยความตามระเบียบของธนาคารเป็นหลัก<O:p></O:p>
  ข้อ 14 เหรัญญิกมีหน้าที่รับจ่าย รักษา ควบคุมเงิน และเลขานุการมีหน้าที่ดูแล จัดทำการบัญชี ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ ทอ.พท.หรือตามที่ประธานกรรมการได้มอบหมาย<O:p></O:p>
   
 17. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  หมวดที่ 8 การทะเบียนและการรายงานกิจกรรม<O:p></O:p>
  ข้อ 15 ให้เลขานุการจัดทำควบคุมทะเบียนสมาชิกและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 5 ปี <O:p></O:p>
  ข้อ 16 ให้เลขานุการพิจารณารวบรวมบัญชีงบดุลที่คณะกรรมการ ทอ.พท. อนุมัติแล้ว ตลอดจนข้อความหรือกิจการอันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก แจ้งหรือประกาศให้ทราบทั่วกันเป็นครั้งคราว<O:p></O:p>

  บทเฉพาะกาล<O:p></O:p>
  ข้อ 17 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบว่าทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารการเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน และการรับเงินสงเคราะห์ หรือมติคณะกรรมการ ทอ.พท. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะออกระเบียบหรือมติคณะกรรมการ ทอ.พท. ตามข้อบังคับนี้ต่อไป<O:p></O:p>

  ให้ไว้ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554<O:p></O:p>
  <O:p</O:p
   
 18. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  (พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก)<O:p></O:p>
  ประธานคณะกรรมการ<O:p></O:p>
  ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<O:p></O:p>
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2013
 19. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  ขออภัยที่การย้อนกลับไปแก้ไขภาพจากดอทคอมมาเป็นดอทโออาร์จี ทำให้ต้องยกหน้ากระทู้ขึ้นมาใหม่

  ผมได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ก่อตั้งกองทุนพระธรรมจาริกอาพาธแล้วด้วยเหตุผลบางประการ

  กระทู้นี้ถือว่าปิดแล้วครับ
   
 20. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,375
  [​IMG][/URL]
  เจริญพรโยมสมบูรณ์และทุกท่าน

  ตอนนี้มีพระอุทิศ อตสุโพ พระธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อายุ ๘๔ ปี ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านชาวเขานานกว่า 30 ปี นับว่าท่านได้เสียสละความสุขส่วนตัวให้กับคนส่วนมากอย่างยิ่งและทำหน้าที่ดีตลอดมา บัดนี้ท่านป่วยเป็นความดันโลหิตสูง 210 หัวใจเต้นอ่อน 30 ครั้งต่อนาที นอกจากนั้นท่านกระดูขาขวาแตก ท่านไม่สามารถเดินหรือสามารถยืนได้ ท่านที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือพระผู้อาพาธแจ้งวัตถประสงค์หรือโอนเงินเข้าบัญชีผ่านกองทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือแจ้งไปโดยตรงพระที่ดูแลท่าน คือ พระวิเชียร อารยธมฺโม 080 - 0323086
  พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  ประธานกองทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  18-08-2011, 09:53 PM
  โยมสมบูรณ์และทุกท่าน
  ด้วยพระครูปลัดเพชร อาภสฺสโร รองประธานทุนนิธิอภิบาลฯ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราม 1 แพทย์วินิจัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ท่านที่มีความประสงค์ช่วยค่าใช้จ่ายในการักษา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีทุนนิธิฯ ได้ ทางคณะกรรมการจะดำเนินการสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป อาตมาภาพในนามประธายทุนนิธิอภิบาลฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ไห้การสนับสนุนและอนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านที่ได้เสียสละปัจจัยอาจจะเป็นเงินที่น้อยนิดของท่าน แต่จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง เพราะลำห้วยหลายสายจะรวมกันเป็นแม่นำที่ยิ่งใหญ่ได้ แรงศรัทธาจากทุกท่านจะช่วยให้พระสงฆ์มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ขอให้ทุกท่านจงสบายใจเงินทุกบาททุกสตังค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

  พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  ประธานทุนนิธิอภิบาลพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร
  [​IMG]

  *********************************************************

  25-08-2011, 01:41 PM
  <TABLE class=tborder id=post5033571 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] วันนี้, 12:58 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right>#116 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5033571", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,179
  พลังการให้คะแนน: 359

  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5033571 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ต้องขอโมทนากับคุณสมบูรณ์ด้วยครับที่ตามติดงานพระอาพาธอย่างดี หากไปมหาราชเชียงใหม่ น่าจะได้ผ่าตัด และหากเป็นตามสิทธิ์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ ตัวเงินบริจาคอาจนำไปใช้ในแง่เพื่ออุปกรณ์กายภาพบำบัด หรือ walker หรือเบาะกันแผลกดทับระหว่างพักฟื้นต่อที่วัด หรือ ส่งตัวไปกายภาพรพ เอกชนใกล้ๆวัดในภายหลังจากกลับจากรพมหาราชแล้ว ก็ได้ครับ<!-- google_ad_section_end --> </TD></TR></TBODY></TABLE>
  *********************************************************
  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  รถตู้มาถึง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่เวลาประมาณ 07.00 น.
  เพื่อมาเข้ารับการตรวจแบบ O.P.D. ที่ห้องตรวจเบอร์ 10 ตึกสงฆ์อาพาธ
  รพ. มหาราชนครเชียงใหม่<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  ยังอยู่ในขั้นตอนการสุ่มเสี่ยงว่า ทาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จะรับไว้เป็นคนไข้ในหรือไม่ ? หากไม่รับ จะต้องให้รถตู้นำองค์หลวงปู่กลับเชียงราย ซึ่งก็จะทำให้ค่อนข้างหมดหวังต่อการรักษา<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  ผลจากการวินิจฉัยของแพทย์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  ทาง รพ. มหราชฯ รับองค์หลวงปู่ไว้เป็นคนไข้ในทันที<!-- google_ad_section_end -->

  *********************************************************

  ไฟล์แนบข้อความ <TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์02_0001.pdf (608.2 KB, 5 views)</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์02.pdf (608.2 KB, 4 views)</TD></TR></TBODY></TABLE>
  [​IMG][​IMG]
  หลังจาก รพ. มหาราชนครเชียงใหม่รับองค์หลวงปู่เป็นคนไข้ในแล้ว
  พระเทเวศน์และเจ้าของรถตู้ที่รับจ้างย้ายองค์หลวงปู่จึงมารับเงินจากกองทุน
  ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร เป็นจำนวนเงิน 4,500.- บาท
  ปัจจัยนี้ได้ช่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธแล้ว โดยเป็นปัจจัยค่าเดินทาง
  นับเป็นปฐมสำหรับโครงการกองทุนพระอาพาธของพวกเราครับ<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2013

แชร์หน้านี้

Loading...