อดีตชาติหลวงพ่อ และ ในหลวงของเรา

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย โมกขทรัพย์, 14 พฤษภาคม 2012.

 1. โมกขทรัพย์

  โมกขทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  477
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,857
  อดีตชาติในหลวงของเรา  [​IMG]  <CENTER>[FONT=trebuchet ms,sans-serif]ภาพจากเว็ป พระรัตนตรัย[/FONT]</CENTER>

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif](คัดลอกบางตอนจากหนังสือธัมมวิโมกข์ หน้า ๙๒-๙๕ ฉบับที่ ๒๑๒ พย. ๒๕๔๑)[/FONT]​


  [FONT=verdana,sans-serif]ผู้โพสได้แทรกความเห็นบ้างจากข้อมูลในนี้เพื่อความเข้าใจครบถ้วน โปรดตรวจสอบต้นฉบับตามข้างบน[/FONT]​  -------------------------------------------------------------​  [FONT=trebuchet ms,sans-serif][FONT=trebuchet ms,sans-serif]ในหลวงเคยเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า และเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าตวันอธิราช และ พระเจ้าพรหมมหาราช ("พระเจ้าตวันอธิราช" ไปเกิดเป็น "พระเจ้าพรหมมหาราช") ทั้ง ๒ ครั้ง ดังนี้[/FONT][/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]พ.ศ. ๒๔๖ สมัยสุวรรณภูมิ ในหลวงเกิดเป็นพระราชโอรส องค์แรก ของ พระเจ้าตวันอธิราช มีพระนามว่า [/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif]พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]ต่อมา พ.ศ. ๙๐๐ สมัยเชียงแสน พระเจ้าตวันอธิราช เกิดเป็น "พระเจ้าพรหมมหาราช" ส่วน พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ตามไปเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกนามว่า "พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า" แต่สิ้นพระชนม์ในสมัยทรงพระเยาว์ พระราชสมบัติจึงตกแก่พระโอรสองค์รองคือ "พระเจ้าชัยสิริ" (หลวงปู่ธรรมชัย) ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์จักรกรี สืบสันติวงศ์ถึงปัจจุบัน พระเจ้าพรหมมหาราช มีพระเชษฐาคือ "พระเจ้าทุกขิตะ" (หลวงปู่คำแสนเล็ก วัดดอนมูล)[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]ย้อนกลับมาสมัยสุวรรณภูมิ พ.ศ.๒๔๖ พระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ พระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกัน (พ่อ-ลูก) พระเจ้าตวันอธิราช กษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินี้ ได้วางรากฐานการสร้างพระบารมีไว้ให้พระราชโอรสของพระองค์ ในฐานะที่จะทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปภายภาคหน้า อาทิ [/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- การสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพของราษฏร โรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์พสกนิกร ฯลฯ [/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- ส่วนด้านพระพุทธศาสนา ได้โปรดสร้างวัด โรงเรียนปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยมี พระโสณะ กับ พระอุตตระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการมอบ "พัศยศ" สำหรับผู้สอบบาลีได้[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- ต่อมาก็มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระองค์แรกของเมืองไทย จนได้สืบต่อวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ มาจนถึงบัดนี้[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จประพาสไปยังนานาประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และที่อยู่ห่างไกลออกไป ส่วนภายในประเทศอาณาเขตของพระองค์ ก็เสด็จเยี่ยมเยือนไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อีกด้วย[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- พระราชจริยวัตรของ พระเจ้าตวันอธิราช นี้ มีลักษณะที่ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระราชจริยวัตรของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพระเจ้ากรุงสยาม ทุกประการ[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- ฉะนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระศาสนา เช่น พิธีกวนข้าวทิพย์ การสวดมนต์ หรือ พิธีการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน ตลอดถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ตามโบราณราชประเพณี เรามีการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็น มรดก มานานนับพันปี[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif](ทั้งหมดนี้เป็น รากฐาน ที่พระเจ้าตวันอธิราช วางไว้ให้ พระราชโอรสคือ พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ทั้ง ๒ พระองค์ต่างก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มข้น)[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]ต่อมา หลังจากพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ก็ทรงมีพระราชหฤทัยที่ดำเนินรอยตามพระยุคคลบาทของสมเด็จพระราชบิดา ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็น พระโพธิสัตว์ เช่น เดียวกัน และก่อนที่ พระโสณะ จะนิพพาน ก็ยังได้พยากรณ์ไว้อีกว่า[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]"พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า จะมาเกิดที่ "กรุงเทพมหานคร" เมื่อนั้น "สุวรรณภูมิ" จะฟื้นชื่อมีคนรู้ทั่ว..."[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- สอดคล้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม องค์ปัจจุบันที่ได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ดังนี้[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]"ดูก่อนอานนท์..ตถาคตสงสารสัตว์เป็นล้นพ้น ที่มีอายุขัยอยู่ใกล้ยุคกึ่งสมัย คือในหลังพุทธกาลนี้ แต่ในเวลานั้น จะมี "พระมหากษัตริย์ธรรมิกราช" ผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง จะเกิดภายในอุปถัมภ์ของ [/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif]"พระมหาเถระโพธิสัตว์" [/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]- พระโพธิสัตว์สองพระองค์นั้น จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระพุทธศาสนาของตถาคต สมณชีพราหมณ์จะตามเสด็จเป็นอันมาก ในระยะนี้จะเป็นยุค "ชาวศรีวิไล" ดังนี้[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif](หลักฐานหนึ่ง ทางด้านโบราณวัตถุได้แก่ กระเบื้องจาร ที่ขุดได้จาก ซากเมือง คูบัว จ.ราชบุรี ก็ได้ยืนยันว่า พ่อกับลูกคู่นี้ ทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมพงศ์พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ ได้ตั้งความปรารถนา " พุทธภูมิ" ประเภท วิริยาธิกะ คือจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ใช้เวลา ๑๖ อสงไขย กับแสนกัปล์ จึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ)[/FONT]


  [FONT=trebuchet ms,sans-serif][​IMG] [/FONT]​


  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]ภาพจากเว็ป พระรัตนตรัย[/FONT]  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]นชาติปัจจุบัน ของ พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า (พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราช)[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]หลวงพ่อเคยถวายพระพรไว้ ณ พระตำหนักภุพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๐... ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามหลวงพ่อว่า[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]"เขาพูดกันว่าผมปรารถนาพุทธภูมิเป็นความจริงไหมครับ..?"[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]หลวงพ่อถวายพระพรว่า...[/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif]เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์ปรารถนามานาน..แต่เวลานี้บารมีเป็น "ปรมัตถบารมี" แล้ว ก็เหลืออีก ๕ ชาติ และที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว..ไม่ใช่ไม่สำเร็จ..! [/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]"พุทธภูมิ" นี่ต้องบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น "วิริยาธิกะ" วิริยาธิกะนี่..ต้องบำเพ็ญบารมีถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป นี่บำเพ็ญมาเกิน ๑๖ อสงไขยแล้ว "แสนกัป" อาจยังไม่ครบ จึงต้องเกิดอีก ๕ ชาติ"[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]ในขณะนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ตรัสถามหลวงพ่อว่า [/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif]"พระ เจ้าอยู่หัวก็ดี หม่อมฉันก็ดี ก็มีความเคารพในพระคุณ พระราชวงศ์จักรี อยู่ตลอดเวลา ที่ท่านจะทรงสามารถจะทรงความเป็นเอกราชไว้ได้ ก็อยากจะทราบว่าทั้งสององค์นี่..จะทรงชาติกับศาสนาไว้ได้ไหม..? "[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]หลวงพ่อถวายพระพรว่า "ก็ได้..ประเทศเราไม่มีเกณฑ์จะต้องตกเป็นเหยื่อคอมมิวนิสต์" [/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]แล้วพระองค์ก็ตรัสถามอีกว่า [/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif]"ฉันทั้งสององค์นี่ ทั้งพระเจ้าอยู่หัวด้วยและฉันด้วย จะต้องตายเพราะการที่เขามุ่งจะฆ่าไหม..? "[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]พอตรัสถามตรงนี้ หลวงพ่อท่านบอกว่าพระดลใจให้ตอบว่าดังนี้..[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]"ก็ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ เป็นนักรบฝีมือดีมาจากสุโขทัย และมาเกิดคราวนี้ ต้องการจะเกิดเพื่อจรรโลงให้คงอยู่ให้ชาติมีความร่มเย็นเป็นสุข แล้วเรื่องอะไร..ที่ต้องตายเพราะคมอาวุธล่ะ..ถ้าจะเจ็บตายเอง.งเป็นเรื่อง ธรรมดา และต้องตายด้วยเรื่อง "คมอาวุธ" อันนี้ไม่มี..!"[/FONT]

  [FONT=trebuchet ms,sans-serif]สรุป..ในหลวงเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ในสมัยสุวรรณภูมิ และเกิดเป็น พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า ในสมัยเชียงแสน ปรารถนา พุทธภูมิ ประเภท วิริยาธิกะ ตอนนี้บารมีใก้ลเต็ม และต้องเกิดสร้างบารมีอีก[/FONT][FONT=trebuchet ms,sans-serif] ๕ ชาติ[/FONT]


  ศ.ธรรมทัสสี
  ขอขอบคุณ คุณ ศ.ธรรมทัสสี สำหรับบทความดีๆ เผยแผ่เป็นธรรมทาน เพื่อลูกหลานหลวงพ่อ และพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 พฤษภาคม 2012
 2. Chang_oncb

  Chang_oncb ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  12,359
  ค่าพลัง:
  +80,203
  [​IMG]

  กราบโมทนา สาธุ ท่านผู้มีใจบุญใจกุศล เสียสละเวลาหาบทความ นำบทความที่ดี มีประโยชน์ ให้ผู้อ่านได้ศึกษา อันก่อให้เกิดปัญญาในการพิจารณา เมื่อปัญญาพิจารณาแล้ว จิตจะเป็นผู้กำหนด เป็นผู้เลือกความถูกต้อง ถือว่าเป็น จาคะ คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง ถือว่าการให้นั้น เป็นธรรมทาน เป็นบุญใหญ่ สมดั่งพระธรรมคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพยดา ปรากฏใน ตัณหาวรรค ธรรมบท ว่า “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย“ ขอโมทนาสาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤษภาคม 2012
 3. tit srion

  tit srion เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มกราคม 2012
  โพสต์:
  442
  ค่าพลัง:
  +946
  ขออนุโมทนา สาธุ ด้วยคนนะครับ ดีใจที่ได้เกิดมาในประเทศไทยและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
 4. นันฐวดี

  นันฐวดี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +45
  โมทนา สาธุด้วยค่ะ ขอบคุณที่นำข้อมูลดี ๆ มาแบ่งปัน
   
 5. Allymcbe222

  Allymcbe222 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  547
  ค่าพลัง:
  +1,445
  ชอบมากครับ
  :cool:
   
 6. Freddy_Kruger

  Freddy_Kruger เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +758
  พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า

  ถ้ายึดตามกเบื้องจาร ที่หลวงปู่อ่ำ วัดโสมนัสฯ กทม. ท่านแปลมา

  จะมีแต่ พระเจ้าดาวแจ่มฟ้า
   
 7. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,186
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
 8. mu-nice

  mu-nice เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  229
  ค่าพลัง:
  +650
  อนุโมทนา สาธุ รักในหลวงที่สุด ขอพระชนม์ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของเราชาวไทยที่จงรักภักดิ์ดีต่อไป ใครที่คิดร้ายมันเหล่านั้นต้องแพ้ภัยตัวเองกรรมนั้นจะคืนสนอง
   
 9. พระยาเดโชชัยมือศึก

  พระยาเดโชชัยมือศึก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2005
  โพสต์:
  3,352
  ค่าพลัง:
  +12,212
  เท่าที่สังเกตดูไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยในภาคของพระยาสุรสีห์เลย อิอิ
   
 10. Unlimited Indy

  Unlimited Indy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,228
  ค่าพลัง:
  +799
  อนุโมทนาบุญกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ครับ

  เย็นศิระ เพราะพระบริบาร
   
 11. CHOLPRATAN319

  CHOLPRATAN319 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,542
  สาธุ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
   
 12. phasusorn

  phasusorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  174
  ค่าพลัง:
  +129
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 13. pooltime

  pooltime เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  156
  ค่าพลัง:
  +113
  โมทนาสาธุครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พวกปัจจามิตรที่คิดร้ายต่อพระองค์ของให้มันอันเป็นไป ด้วยเถิด
   
 14. nicky10210

  nicky10210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  268
  ค่าพลัง:
  +1,629
  ขอโมทนาสาธุ เป็นอย่างสูงครับกับบทความดีๆเช่นนี้ สาธุๆๆ
   
 15. บัวชมพูnaka

  บัวชมพูnaka สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +24
  ขอพระทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง....อายุยิ่งยืนนาน....
  อนุโมทนา สาธุ ด้วยค่ะ
   
 16. n_juniorkid

  n_juniorkid Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2010
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +76
  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 17. joyha

  joyha เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  89
  ค่าพลัง:
  +101
  ดีใจมากที่เกิดมามีพ่อหลวงที่มีน้ำพระทัยงดงาม
   
 18. วิชย

  วิชย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  53
  ค่าพลัง:
  +67
  น้อมกราบองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
   
 19. Chang_oncb

  Chang_oncb ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  12,359
  ค่าพลัง:
  +80,203
  [​IMG][​IMG] [​IMG]

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
   
 20. โมกขทรัพย์

  โมกขทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  477
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,857
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ และขอขอบคุณภาพประกอบจากผู้ดูแลเวปด้วยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...