อดีตชาติในหลวงของเรา

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย piyaa, 2 กันยายน 2010.

 1. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  [​IMG]
  --------------------------------------------------------------------------------
  .....ในหลวง เคยเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า และเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตวันอธิราช และพระเจ้าพรหมมหาราช ("พระเจ้าตวันอธิราช" ไปเกิดเป็น "พระเจ้าพรหมมหาราช") ทั้ง ๒ ครั้ง ดังนี้

  พ.ศ. ๒๔๖ สมัยสุวรรณภูมิ ในหลวงเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรก ของ พระเจ้าตวันอธิราช มีพระนามว่า พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า

  พ.ศ. ๙๐๐ สมัยเชียงแสน พระเจ้าตวันอธิราช เกิดเป็น "พระเจ้าพรหมมหาราช" ส่วนพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ตามไปเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกนามว่า "พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า" แต่สิ้นพระชนม์ในสมัยทรงพระเยาว์ พระราชสมบัติจึงตกแก่พระโอรสองค์รองคือ "พระเจ้าชัยสิริ" (หลวงปู่ธรรมชัย) ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์จักรี สืบสันติวงศ์ถึงปัจจุบัน พระเจ้าพรหมมหาราช มีพระเชษฐาคือ "พระเจ้าทุกขิตะ" (หลวงปู่คำแสนเล็ก วัดดอนมูล)

  ย้อน กลับมาสมัยสุวรรณภูมิ พ.ศ.๒๔๖ พระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ พระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกัน (พ่อ-ลูก) พระเจ้าตวันอธิราช กษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินี้ ได้วางรากฐานการสร้างพระบารมีไว้ให้พระราชโอรสของพระองค์ ในฐานะที่จะทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปภายภาคหน้า อาทิ


  - การสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพของราษฏร โรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์พสกนิกร ฯลฯ

  - ด้านพระพุทธศาสนา ได้โปรดสร้างวัด โรงเรียนปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยมี พระโสณะ กับ พระอุตตระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการมอบ "พัศยศ" สำหรับผู้สอบบาลีได้

  - ต่อมาก็มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระองค์แรกของเมืองไทย จนได้สืบต่อวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ มาจนถึงบัดนี้

  - อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จประพาสไปยังนานาประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และที่อยู่ห่างไกลออกไป ส่วนภายในประเทศอาณาเขตของพระองค์ ก็เสด็จเยี่ยมเยือนไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อีกด้วย

  - พระราชจริยวัตรของพระเจ้าตวันอธิราชนี้ มีลักษณะที่ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวของพระเจ้ากรุงสยามทุกประการ

  - ฉะนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระศาสนา เช่น พิธีกวนข้าวทิพย์ การสวดมนต์ หรือ พิธีการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน ตลอดถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ตามโบราณราชประเพณี เรามีการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมานานนับพันปี

  (ทั้ง หมดนี้เป็นรากฐานที่พระเจ้าตวันอธิราช วางไว้ให้พระราชโอรสคือ พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ทั้ง ๒ พระองค์ต่างก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มข้น)
  ต่อ มา...หลังจากพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ก็ทรงมีพระราชหฤทัยที่ดำเนินรอยตามพระยุคคลบาทของสมเด็จพระราชบิดา ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน และก่อนที่ พระโสณะ จะนิพพาน ก็ยังได้พยากรณ์ไว้อีกว่า

  "พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า จะมาเกิดที่ "กรุงเทพมหานคร" เมื่อนั้น "สุวรรณภูมิ" จะฟื้นชื่อมีคนรู้ทั่ว..."

  - สอดคล้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม องค์ปัจจุบันที่ได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ดังนี้

  "ดู ก่อนอานนท์..ตถาคตสงสารสัตว์เป็นล้นพ้น ที่มีอายุขัยอยู่ใกล้ยุคกึ่งสมัย คือในหลังพุทธกาลนี้ แต่ในเวลานั้น จะมี "พระมหากษัตริย์ธรรมิกราช" ผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะเกิดภายในอุปถัมภ์ของ "พระมหาเถระโพธิสัตว์"

  - พระโพธิสัตว์สองพระองค์นั้น จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระพุทธศาสนาของตถาคต สมณชีพราหมณ์จะตามเสด็จเป็นอันมาก ในระยะนี้จะเป็นยุค "ชาวศรีวิไล" ดังนี้

  (หลักฐานหนึ่ง ทางด้านโบราณวัตถุได้แก่ กระเบื้องจาร ที่ขุดได้จาก ซากเมือง คูบัว จ.ราชบุรี ก็ได้ยืนยันว่า พ่อกับลูกคู่นี้ ทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมพงศ์พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ ได้ตั้งความปรารถนา " พุทธภูมิ"
  วิริยาธิกะ คือจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ใช้เวลา ๑๖ อสงไขย กับแสนกัปล์ จึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ)
  ในชาติปัจจุบัน ของ พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า (พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราช)

  หลวง พ่อเคยถวายพระพรไว้ ณ พระตำหนักภุพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามหลวงพ่อว่า

  "เขาพูดกันว่าผมปรารถนาพุทธภูมิเป็นความจริงไหมครับ..?"

  หลวง พ่อถวายพระพรว่า...เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์ปรารถนามานาน..แต่เวลานี้บารมีเป็น"ปรมัตถบารมี" แล้ว ก็เหลืออีก ๕ ชาติ และที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว..ไม่ใช่ไม่สำเร็จ..!

  "พุทธ ภูมิ" นี่ต้องบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น "วิริยาธิกะ" วิริยาธิกะนี่..ต้องบำเพ็ญบารมีถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป นี่บำเพ็ญมาเกิน ๑๖ อสงไขยแล้ว "แสนกัป" อาจยังไม่ครบ จึงต้องเกิดอีก ๕ ชาติ"

  ในขณะ นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ตรัสถามหลวงพ่อว่า "พระเจ้าอยู่หัวก็ดี หม่อมฉันก็ดี ก็มีความเคารพในพระคุณพระราชวงศ์จักรีอยู่ตลอดเวลา ที่ท่านจะทรงสามารถจะทรงความเป็นเอกราชไว้ได้ ก็อยากจะทราบว่าทั้งสององค์นี่..จะทรงชาติกับศาสนาไว้ได้ไหม..? "

  หลวงพ่อถวายพระพรว่า "ก็ได้..ประเทศเราไม่มีเกณฑ์จะต้องตกเป็นเหยื่อคอมมิวนิสต์"
  แล้วพระองค์ก็ตรัสถามอีกว่า "ฉันทั้งสององค์นี่ ทั้งพระเจ้าอยู่หัวด้วยและฉันด้วย จะต้องตายเพราะการที่เขามุ่งจะฆ่าไหม..? "

  พอตรัสถามตรงนี้ หลวงพ่อท่านบอกว่าพระดลใจให้ตอบว่าดังนี้..

  "ก็ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ เป็นนักรบฝีมือดีมาจากสุโขทัย และมาเกิดคราวนี้ ต้องการจะเกิดเพื่อจรรโลงให้คงอยู่ให้ชาติมีความร่มเย็นเป็นสุข แล้วเรื่องอะไร..ที่ต้องตายเพราะคมอาวุธล่ะ..ถ้าจะเจ็บตายเองเป็นเรื่อง ธรรมดา และต้องตายด้วยเรื่อง "คมอาวุธ" อันนี้ไม่มี..!"

  สรุป..ในหลวง เกิดเป็นพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ในสมัยสุวรรณภูมิ และเกิดเป็นพระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า ในสมัยเชียงแสน ปรารถนา พุทธภูมิ ประเภท วิริยาธิกะ ตอนนี้บารมีใก้ลเต็ม และต้องเกิดสร้างบารมีอีก ๕ ชาติ


  ขอบคุณที่มา : หนังสือธัมมวิโมกข์ หน้า ๙๒ ถึง ๙๕ ฉบับที่ ๒๑๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑...
  __________________


  <ABBR class=timestamp title="25 เมษายน 2010 เวลา 11:48 น." data-date="Sun, 25 Apr 2010 11:48:28 -0700">
  </ABBR>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 กันยายน 2010
 2. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  พระอนาคตวงศ์นี้ เป็นเรื่องกล่าวถึงประวัติย่อของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ผู้บำเพ็ญพระบารมีในชาติหนึ่ง


  ซึ่งปรากฏเป็นยอดปรมัตถบารมีอันประเสริฐ เกิดสำเร็จผล ทรงพระอภินิหาร ประกอบด้วยพระเดชามหานุภาพ

  เป็นพุทธสมบัติที่จะมาอุบัติตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบพระองค์ในโลก ณ อนาคตกาลภายหน้า นั้นคือ

  - พระศรีอาริยเมตไตรย์ พระองค์หนึ่ง
  - พระราม พระองค์หนึ่ง
  - พระธรรมราช พระองค์หนึ่ง
  - พระธรรมสามี พระองค์หนึ่ง
  - พระนารท พระองค์หนึ่ง
  - พระรังสีมุนีนาถ พระองค์หนึ่ง
  - พระเทวเทพ พระองค์หนึ่ง
  - พระนรสีหะ พระองค์หนึ่ง
  - พระติสสะ พระองค์หนึ่ง
  - พระสุมงคล พระองค์หนึ่ง
   
 3. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  ภควา อันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเรา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่า พระติสสะสัพพัญญูพุทธเจ้า เสด็จล่วงลับดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานสิ้นกาลช้านานแล้วฯ ในลำดับนั้น อันว่าช้างปาลิไลยหัตถีตัวรี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างพระบารมีมาเป็นอัน มาก จักได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสุมงคลในอนาคตกาล พระสุมงคลทศพลญาณเจ้านั้น
  - มีพระองค์สูงได้ ๖๐ ศอก
  - พระชนมายุมีประมาณแสนปีเป็นกำหนด
  - ไม้กากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ
  - ประดับด้วยพระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่าง ดังสีทองเป็นอันงามประดุจกลางวัน
  - แล้วจะบังเกิดมีไม้กัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง ห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับ มีประการต่างๆด้วยพระพุทธานุภาพ
  ฝูง มนุษย์ทั้งหลายในพระศาสนาของพระสุมงคล มิได้กระทำซึ่งกสิกรรม วาณิชกรรม ได้อาศัยซึ่งต้นกัลปพฤกษ์นั้น ประพฤติเลี้ยงชีวิตแห่งอาตมา มนุษย์ทั้งหลายมีความผาสุกสบาย ขวนขวายแต่การเล่นเต้นรำแต่งตัวอยู่เป็นนิจ เสมอเหมือนเทพบุตร เทพธิดา ซึ่งได้ทิพยสมบัติในสวรรค์เทวโลกฯ สมเด็จพระสุมงคลทศพลญาณเจ้า ก่อสร้างพระบารมีมาทั้ง ๑๐ ประการ จึงสำเร็จแก่พระพุทธสมบัติเห็นปานดังนี้ฯ อันว่ากองพระบารมีครั้งหนึ่ง พระองค์กระทำมาแต่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้น ปรากฏเป็นปรมัตถบารมีอันยิ่งยอดอย่างเอกอุดมทานฯ

  ดูก่อนสำแดงสารี บุตร แต่กาลก่อนล่วงลับไปแล้วช้านาน ช้างปาลิไลยตัวนี้เป็นพระบรมโพธิสัตว์ บังเกิดเป็นสมเด็จพระบรมจักรพรรตราธิราช ทรงพระนามว่าพระเจ้ามหาปนาทบรมจักร ในภัทรกัปป์อันนี้ และมีแก้ว ๗ ประการคือ
  - จักรแก้ว ๑
  - นางแก้ว ๑
  - แก้วมณีโชติ ๑
  - ช้างแก้ว ๑
  - ม้าแก้ว ๑
  - ปรินายกแก้ว ๑
  - คฤหบดีแก้ว ๑
   
 4. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  ในหลวงจักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ในอนาคตกาล

  จาก การที่ได้หาโอกาสศึกษาและมีวาสนาได้กราบไหว้ใกล้ชิดพระอัจฉริยเถราจารย์ ผู้ทรงคุณธรรมเบื้องสูงจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทำให้ได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่องอันพิเศษๆเป็นอันมาก ที่นอกเหนือจากสามัญมนุษย์ทั่วไป ซึ่งไร้ซึ่งญาณปรีชาจะพึงทราบชัดให้ถูกถ้วนตามความเป็นจริงได้เป็นอันเอนก ปริยาย ดังที่ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะและความรู้รอบตัวต่างๆเป็นธรรม วิทยาทานมาโดยลำดับ ความย่อมเป็นที่แจ้งใจอยู่โดยทั่วไปแล้วนั้น

  บัด นี้ เป็นกาลอันสมควรแล้ว ที่จะได้นำเอาเรื่องราวที่บรรดาพระอริยคณาจารย์ทั้งหลาย ที่ได้เคยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแสดง เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระมหาธรรมราชา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งประชาชาติไทยพระองค์นั้น และเพื่อยังความเป็นสวัสดิมงคลอันยิ่งให้บังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินและมหาชนทั้ง หลายสืบไปตราบชั่วจิรัฏฐิติกาล...
  "ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ..!!!!"
  พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ)วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
  สำหรับปฐมเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯกล่าวความเช่นนี้ ก็เกิดมาจากการที่ท่านได้กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการว่า
  "การ ที่คุณเอาธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้น ไม่ดีเลย เพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ การเอาพระรูปของท่านไปไว้ในที่ต่ำอย่างนั้น ย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมาก ทีหลังอย่าพากันทำ..!!?!"
  และความเป็น"พระโพธิสัตว์"ของในหลวงนั้น ก็เป็นถึงระดับ"นิยตโพธิสัตว์"ผู้เที่ยงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้อง หน้าโน้นอย่างแท้จริงด้วย สมจริงดังที่หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า
  "ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ..!!!!!"
  ภควา อันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเรา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่า พระติสสะสัพพัญญูพุทธเจ้า เสด็จล่วงลับดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานสิ้นกาลช้านานแล้ว ฯ
  ในลำดับ นั้น อันว่าช้างปาลิไลยหัตถีตัวนี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างพระบารมีมาเป็นอัน มาก จักได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระสุมงคล ในอนาคตกาลพระสุมงคลทศพลญาณเจ้านั้น มีพระองค์สูงได้ ๖๐ ศอก พระชนมายุมีประมาณแสนปีเป็นกำหนด ไม้กากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ ประดับด้วยพระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่าง ดังสีทองเป็นอันงามประดุจกลางวัน แล้วจะบังเกิดมีไม้กัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง ห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับ มีประการต่างๆ ด้วยพระพุทธานุภาพ ฝูงมนุษย์ทั้งหลายในพระศาสนาของพระสุมงคล มิได้กระทำซึ่งกสิกรรม วาณิชกรรม ได้อาศัยซึ่งต้นกัลปพฤกษ์นั้น ประพฤติเลี้ยงชีวิตแห่งอาตมา มนุษย์ทั้งหลายมีความผาสุกสบาย ขวนขวายแต่การเล่นเต้นรำแต่งตัวอยู่เป็นนิจ เสมอเหมือนเทพบุตร เทพธิดา ซึ่งได้ทิพยสมบัติในสวรรค์เทวโลกฯ สมเด็จพระสุมงคลทศพลญาณเจ้า ก่อสร้างพระบารมีมาทั้ง ๑๐ ประการ จึงสำเร็จแก่พระพุทธสมบัติเห็นปานดังนี้ ฯ อันว่ากองพระบารมีครั้งหนึ่ง พระองค์กระทำมาแต่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้น ปรากฏเป็นปรมัตถบารมีอันยิ่งยอดอย่างเอกอุดมทาน ฯ
  เพราะด้วยเหตุที่ท่าน เจ้าคุณพระญาณสิทธาจารย์(สิม พุทฺธาจาโร)ซึ่งเป็นพระขีณาสวสงฆ์ผู้ทรงญาณวิสัยอันลึกล้ำ สามารถแทงตลอดในการทุกสิ่งอัน และได้แจ้งในใจในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในอนาคตวงศ์ภายภาคหน้าเป็นอย่างดีที่สุด หลวงปู่สิมจึงได้ถวายความจงรักภักดีในพระองค์ท่านอย่างยิ่ง แม้ตราบเท่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านอย่างน่าซาบซึ้งประทับใจที่สุด ไม่มีใดจะเทียมทันได้ ซึ่งการทั้งปวง อาจเข้าไปชมได้ในหัวข้อ"จงรักภักดีด้วยชีวิต"
  "พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย.."
  หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
  ครั้ง หนึ่ง มีผู้พูดถึง"ผู้ยิ่งใหญ่"ระดับประเทศบางท่านให้หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี พระมหาโพธิสัตว์ใหญ่ที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมากล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองว่า"เป็นหนึ่งในสิบแห่งอนาคตพุทธวงศ์ เบื้องหน้า"ฟัง สังเกตว่า ดูหลวงพ่ออุตตมะท่าน"เฉย"มากๆ ก่อนที่จะปรารภออกมาอย่างราบเรียบที่สุด เหมือนมิได้ไยดีใดๆว่า
  "เขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก
   
 5. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  “ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ...”
  หมาย เหตุสำหรับปฐมเหตุที่ทำให้พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาสกล่าวความเช่นนี้ ก็เกิดมาจากการที่ท่านได้กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการว่า
  “ การที่คุณเอาธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลย เพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ การเอาพระรูปของท่านไปไว้ในที่ต่ำอย่างนั้น ย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมาก ทีหลังอย่าพากันทำ ”
  โดย...ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส

  "พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย"
  โดย...หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

  "วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก"
  หลวงพ่อมองหน้าผมแล้วย้ำว่า...
  "ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ"
  โดย...หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
  ได้กล่าวไว้กับลูกศิษย์คนหนึ่ง เมื่อครั้งที่บวชอยู่กับท่านฯ

  เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
  ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ของท่านว่า
  "มีใครเป็นห่วงพระเจ้าแผ่นดินองค์น้อย (ในหลวง) บ้าง???"
  เมื่อทุกคนกล่าวรับว่าเป็นห่วง เนื่องจากมีข่าวที่น่าเป็นกังวลมาให้ได้ยินอยู่
  คุณ แม่บุญเรือน(พระอริยะเจ้ามหาอุบาสิกา-ฆราวาสนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงผู้เมตตา ทรงอภิญญา และฤทธิ์ปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งในยุคนั้น) ก็ว่าต่อไปอีกหน่อยว่า
  “ถ้าเป็นห่วง ก็ขอให้แม่อธิษฐานช่วยพระองค์ท่านซิ”
  (ตามอริยประเพณี พระอริยะจะทำการสิ่งใดโดยปราศจากเหตุ หรือไม่มีผู้อาราธนามิได้)
  เมื่อศิษย์ทุกคนกล่าวคำขอให้คุณแม่ใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยในหลวงให้ทรงพระเจริญ
  และ แคล้วคลาดจากสรรพภยันตรายทั้งปวงแล้ว คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จึงได้กำหนดที่จะไปเข้า "นิโรธสมาบัติ" คุ้มครองถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บ้านนาซา(เป็นเคล็ดให้เรื่องร้าย"สร่างซา"ลงไป) ของนางสาววาย(เป็นเคล็ดให้เรื่องราวที่ไม่ดีมีอันต้อง"วาย"หายสูญ ไป) วิทยานุกรณ์(น้องสาวพระมหารัชชมังคลาจารย์ วัดสัมพันธวงศ์) ที่ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง เป็นเวลาถึง ๑ ปีเต็ม โดยเวลานั้น คุณแม่บุญเรือน ได้สั่งห้ามมิให้ศิษย์คนใดเข้ามารบกวนท่านในช่วงเวลานั้นเป็นอันเด็ด ขาด...!!!
  ที่มา...หนังสืออนุสรณ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดสารนาถธรรมาราม ระยอง พ.ศ. ๒๕๕๑

  "มีแต่คนที่ไม่ฉลาดเท่านั้น ที่จะไม่รู้ว่า ในหลวงพระองค์นี้ดีอย่างไร"
  โดย...พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร

  “เรา อย่าเห็นสิ่งปลีกย่อยดีกว่าส่วนรวมส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่นั่นล่ะเป็นของสำคัญ พ่อกับแม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อะไรที่เป็นหลักของชาติ เป็นหัวใจของชาติให้พากันรักกันสงวน อย่าพากันทำลาย ลูกเต้าจะอวดดีกว่าพ่อกว่าแม่มันไม่ดีละ
  คิดดูในพุทธศาสนา พระเจ้าอชาตศัตรูทำลายพระราชบิดา ก็ไม่เห็นเจริญอะไร ท่านว่า เย เกจิ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺ อบายภูมิ พวกสัตว์ทั้งหลายถ้านึกลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีความเทิดทูนในสิ่งที่ดีงามที่มีคุณมีประโยชน์ทั้งหลายแล้ว ผู้นั้นเจริญ ผู้ใดไปทำลายหลักใหญ่แล้วจะเอาให้ส่วนเล็กๆนี้ขึ้นครองบ้านครองเมืองมันก็ ไม่ดี ให้พากันรักษาหลักใหญ่เอาไว้
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทยเรา นี่ให้พากันจำเอาไว้นะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี้คือหัวใจของ ชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว มันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด มีแต่ลูกกำพร้าหยิมแหยมๆ มันใช้ไม่ได้นะ สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้วสกุลนั้นไม่เจริญ สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดี
  นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ให้พากันทะนุถนอมนะ อย่าพากันไปทำลาย จะมีแต่ลูกหยอมแหยมๆ พ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี
  ดังที่ท่านว่าอึ่งอ่างกับวัวนั่นละ เราก็เห็นในนิทานอีสปแต่ก่อนเรียนหนังสือ อึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้นนี่ วัวมันตัวขนาดไหน ลูกอยู่ในรู แม่ไปหากิน ลืมแล้วนิทานอีสป มันเป็นอย่างไรละทีนี้ (ลูกเห็นวัว พอแม่กลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าเจอตัวอะไรไม่รู้ใหญ่มาก แม่ก็พองตัว ลูกว่าใหญ่กว่านี้อีก) ได้ไหมๆ สุดท้ายสิ่งที่ได้คือพุงแตก นี่ระวังนะ ตัวเล็กๆ อย่าไปพองตัว มันไม่สมควรจะพอง อึ่งอ่างกับวัว วัวมันตัวใหญ่ขนาดไหน อึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้น มาพอง มันตัวเท่านี้ไหมๆ เรื่อย สุดท้ายเลยตาย เข้าใจไหม นี่อึ่งอ่างกับวัวมันไม่ดีอย่างนั้นละ”
  โดย...หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
   
 6. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  แม่ ไปเมืองจีนคนจีนถามแม่ว่ามาจากประเทศไหน แม่บอกว่า...มาจากประเทศไทย ลูกรู้ไหมคนจีนดีใจจับมือแม่ แล้วบอกว่าแม่โชคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านนับถือพระพุทธศาสนา แม่ได้ยินแล้วน้ำตาคลอ รู้สึกดีใจมากที่ต่างประเทศรู้ว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรามีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน...ทำให้แม่หวนนึก ถึงพระแม่กวนอิมฯ เมื่อครั้งเสด็จมาประทับระยะแรก ๆ
  ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า.....
  พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระโพธิสัตว์ ดังนั้นพระองค์ท่านจึงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่...ที่จะมาสร้างพระมหา เจดีย์ประวัติศาสตร์ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ...”
  ที่มา...หนังสือ หนึ่งทศวรรษ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)
  ที่เสด็จลงมาโปรดมนุษย์ ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔
  “...เพราะ อาตมาถือว่าทุกคนเกิดมาต้องรักชาติ ถ้าไม่รักชาติแล้ว เราจะมีแผ่นดินอยู่หรือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราชาวไทยทุกคนต้องเทิดทูนไว้เหนือกว่าสิ่งอื่นใด...”
  โดย...พระอาจารย์ใหญ่ กวงเซง ไต้ซือ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔
  “...ด้วย ปณิธานของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่กวงเซง ที่ต้องการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องการสนองเบื้องพระยุคลบาท ในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระมหาเมตตา พระบารมีมากล้นรำพัน ท่านจึงมีดำริให้สร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์บนที่ดิน ฝั่งตรงข้ามพระตำหนักพระแม่กวนอิมฯ โชคชัย ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ถวายแด่พระพุทธองค์บนผืนแผ่นดินไทย ให้ทั่วโลกเดินทางมากราบไหว้...ถึงแม้ว่า พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่เมี่ยวซ่าน วัดผู่จี้ เกาะผู่โถวซาน ประเทศจีน...ซึ่งเป็นรองประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนในขณะนั้น (เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นพระอาจารย์...ที่พระอาจารย์ใหญ่กวงเซง ให้ความเคารพอย่างยิ่ง) จะให้ท่านสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ที่เมืองจีนก็ ตาม...พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่กวงเซงเคยกล่าวไว้ว่า คนจีนหลายต่อหลายคนบอกว่าท่านคือคนจีน คือลูกหลานจีน ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ว่าท่านมีเชื้อสายจีน แต่ทว่าท่านเกิดที่เมืองไทย...ท่านคือคนไทย ท่านโชคดีเหลือเกินที่ท่านเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย...ที่ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา...ฉะนั้น พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์...ต้องเกิดขึ้นที่นี่...ชีวิตนี้ ท่านดีใจที่ได้เกิดมารับใช ้พระพุทธศาสนา ได้มาสร้างประโยชน์ให้แก่พระศาสนา ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ชีวิตนี้ท่านขออุทิศให้แก่พระพุทธศาสนา...เพื่อให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้ บูชา...”

  “ พวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะยังประเทศไทยให้อยู่รอดได้ ด้วยหลักการปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ตราบใดที่พวกเรายังตั้งใจปฏิบัติอยู่ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพเจ้าต่าง ๆ ที่รักษาประเทศของเราอย่างสม่ำเสมอ ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังพอมีกำลังที่จะไปคานกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเสวยบุญของตนอยู่และมีเทพเจ้ารักษาอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเขาเสวยบุญอย่างเดียวจริง ๆ โดยการไม่ได้สร้างของใหม่ขึ้นเลย มีแต่สร้างบาปกรรม แต่ในเมื่อวาระบุญมันส่งผลก็ทำให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินขึ้นมา ถ้าพวกเราไม่หมั่นตั้งใจบำเพ็ญภาวนา โดยเฉพาะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพเจ้าต่าง ๆ แล้ว โอกาสที่ประเทศไทยของเราจะล่มจมสูญสลายมีสูงมากเพราะนักการเมืองสมัยนี้ไม่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน นอกจากผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวกูเอง
  ในหลวงนอกจากเหนื่อย ยังชราภาพมากแล้ว สุขภาพไม่ไหวแล้ว อย่างที่อาตมาบอกว่า อยู่ได้วันหนึ่งถือว่ากำไรวันหนึ่ง ถ้าหากว่าพวกเราตั้งหน้าตั้งตาประกอบกรรมทำดี พระองค์ท่านก็ยังมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อ แต่ถ้าหากว่ามือไม่พายแล้วยังเอาเท้าราน้ำอีก มีแต่จะช่วยเหยียบย่ำซ้ำเติมให้ประเทศชาติล่มจมไปง่ายขึ้น ขอบอกว่าถ้าพระองค์ท่านหมดกำลังใจ ตัดสินใจไปเสียวันไหน เราจะเดือดร้อนกว่าที่คิด เพราะว่าบางพวก บางกลุ่ม บางศาสนา เขารออยู่อย่างเดียวว่า เมื่อไหร่ในหลวงจะสวรรคต เขาถือเป็นดีเดย์เลย ไปเมื่อไหร่มันเอาแน่ แล้วถ้าถึงเวลานั้น ที่เดือดร้อนที่สุดจะกลายเป็นพระอย่างอาตมานี่แหละ จะโดนเสียก่อน เพราะว่าพระนั้นมีจุดบอดตรงที่ว่า เครื่องแต่งตัวแปลกแยกกว่าชาวบ้านอย่างชัดเจน ที่อยู่ก็มีหลักแหล่งอย่างแน่นอน ชนิดที่หลบไปไหนไม่ได้ เขาจะใช้กำลังคนหรือกฎหมายก็ตาม สามารถที่จะบีบบังคับจัดการได้ง่าย
  ดังนั้นถ้ามีวิธีใดก็ตาม ที่คิดว่าเราจะสร้างกุศล สร้างกำลังกายกำลังใจ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานต่อไปได้ ให้ขวนขวายและเร่งทำกันให้มากไว้ โดยเฉพาะในส่วนของหลักธรรมต่าง ๆ ถ้าเรายึดถือและปฏิบัติกระทำโดยพร้อมเพรียงกัน ประเทศชาติจะสงบร่มเย็น เพราะว่าต่างคนต่างทำความดี ต่างคนต่างตัดรัก โลภ โกรธ หลง ของตนเอง ไม่ไปกระทบกระทั่งใคร ไม่แห่ตามข่าวลือต่าง ๆ ไป ถ้าเป็นดังนั้นในหลวงท่านก็คงมีกำลังใจที่จะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่ง
  อย่าประมาทเป็นอันขาดหลายท่านว่าในหลวงจะอยู่เป็นร้อยปีสุขภาพของคนแก่ระดับ นั้น โดยเฉพาะใช้งานมามากในตอนหนุ่ม ๆ มาแสดงออกให้เห็นซึ่งความชำรุดทรุดโทรมในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นได้ว่า ทันทีที่ในหลวงเข้าโรงพยาบาลครั้งแรก จะเห็นความทรุดโทรมอย่างชัดเจนเลย เหมือนกับรถยนตร์ที่ใช้งานหนัก ๆ ตอนที่ยังใหม่ พอถึงเวลาช่วงท้าย การชำรุดที่ต้องซ่อมแซมก็หนักกว่าปกติทั่วไป จะไปประมาทว่าท่านจะอยู่เป็นร้อยปี เดี๋ยวก็น้ำตาเล็ดอีก
  ถ้าเราได้วันหนึ่งเอาวันหนึ่ง พยายามเร่งขวนขวายความดีของเราให้มากที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านให้มากที่สุด โดยหวังว่าเทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งหลาย ทั้งที่รักษาพระองค์ท่านก็ดี ทั้งที่รักษาประเทศชาติก็ดี จะได้รับส่วนกุศลนี้ไปและมีกำลังช่วยกันค้ำจุนพระวรกายพรองค์ท่าน ให้ดำรงขันธ์อยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง ช่วยกันค้ำจุนสถานการณ์บ้านเมืองของเรา อย่าให้มีอันเป็นไปมากกว่านี้
  ถ้าหากว่าโดยวาระกรรมของเราแล้ว ประเทศชาติของเราช่วงนี้มันอยู่ในจุดที่แย่ และจะแย่มากขึ้น ดังนั้นวิธีแก้กรรมที่ง่ายที่สุดก็คือ ทำความดีให้เยอะไว้ เหมือนอย่างกับไฟมันร้อนมาก ก็พยายามหาน้ำดับมันให้ได้ แม้ว่าน้ำจะไม่พอดับไฟ อย่างน้อย ๆ มันบรรเทาเบาบางลงก็ยังดี ไม่ทราบว่าญาติโยมคิดผิดหรือเปล่าที่มาที่นี่ มาทีไรได้การบ้านหนัก ๆ กลับไปทุกที ก็ได้แต่เตือนสติพวกเราเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะว่าสถานการณ์ต่าง ๆ มันเร็วมากในปัจจุบัน แค่ข่าวลือวูบเดียวเท่านั้นเอง ทำเอาหุ้นตกฮวบลงไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ในเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันมาเร็ว เราก็ต้องตั้งหลักและยืนหยัดให้ได้
  สิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดได้ในสังคมปัจจุบันก็คือ แน่วแน่มั่นคงและเข้มแข็งในกำลังใจของเราเอง ที่จะไม่ไหลตามกระแสบริโภคนิยม ไม่ไปตามรัก โลภ โกรธ หลง ของคนส่วนใหญ่เขา ถ้าทำอย่างนั้นได้ เราก็จะเหมือนก้อนหินกลางน้ำ อย่างน้อย ๆ ถ้ามันก้อนเล็กไม่สามารถให้คนอื่นเกาะพักพิงได้ ก็ยังยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระแก่คนอื่นเขา แต่ถ้าเราเป็นหินใหญ่กลางน้ำได้ ก็เป็นที่เกาะ ที่อาศัยพักพิงของคนอื่นด้วย ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ด้วย ก็จะช่วยประเทศชาติได้มากกว่านี้
  อาตมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่วนหนึ่งของประเทศ และสถาบันหนึ่งที่เป็นหลักยึด ก็ได้แต่นำสิ่งที่จะพอบอกกล่าวกันได้มาพูด
  ...เพราะว่าหลายต่อหลายอย่างก็เป็นการฝืนกฎของกรรมมากเกินไป บางทีการรู้เรื่องต่าง ๆ แต่พูดไม่ได้ อกมันจะแตกตายเหมือนกัน ”
  (ส่วนหนึ่งจากคำเทศน์เรื่อง “โชคดีที่เรามีในหลวง”)
  พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
  เทศน์ก่อนทำกรรมฐาน ณบ้านอนุสาวรีย์
  วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
  ที่มา(ฉบับเต็ม)
   
 7. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  เพลง ของขวัญจากก้อนดิน

  เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย

  <object style="height: 344px; width: 425px;">


  <embed src="http://www.youtube.com/v/ffzt5CVMGP4?version=3&autoplay=1&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></object>


  เรา ทุกคน
  ก็เหมือนก้อนดิน
  แค่ก้อนหนึ่ง.
  เปราะบาง
  ไร้ค่า ไร้ความหมาย.
  อ่อนแอ เหมือนโคลน
  ไหลไปตามทางเรื่อยไป
  เมื่อน้ำแห้งไป.
  ก็แตกระแหง.
  มี พลัง

  เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา
  เหนี่ยวรั้ง
  เราไว้ ให้กล้าแข็ง.
  รวมผู้คน มากมาย
  ให้ทรงพลังแข็งแรง
  รวมเม็ดดินทุกเม็ด
  ให้เป็นแผ่นดิน.

  เรา ก็รู้
  พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน
  ต้องลำบากใจกาย
  ไม่เคยสิ้น.
  เพราะพ่อรู้ พ่อคือ
  พลัง แห่งแผ่นดิน
  ให้เรา พออยู่พอกิน กันต่อไป

  .หากจะหา ของ ขวัญ
  ให้พ่อ สักกล่อง
  เราทั้งผอง
  จะพร้อม กันได้ไหม.
  บวกกันเป็น ดินเดียว
  ให้พ่อ ได้สุขใจ
  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป
  อย่างที่เป็นมา

  ....ดนตรี..........

  เรา ก็รู้
  พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน
  ต้องลำบากใจกาย
  ไม่เคยสิ้น.
  เพราะพ่อรู้ พ่อคือ
  พลัง แห่งแผ่นดิน
  ให้เรา พออยู่พอกิน กันต่อไป

  .หากจะหา ของ ขวัญ
  ให้พ่อ สักกล่อง
  เราทั้งผอง
  จะพร้อม กันได้ไหม.
  บวกกันเป็น ดินเดียว
  ให้พ่อ ได้สุขใจ
  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป
  อย่างที่เป็นมา
  ช่วยกันทำ ความดี
  ให้พ่อได้สุขใจ
  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป
  อย่างที่แล้วมา </pre>
   
 8. ชานนคนไทย

  ชานนคนไทย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  1,008
  ค่าพลัง:
  +3,128
  ขอขอบคุณมากครับที่นำเรื่องดีๆและสำคัญให้ชาวไทยได้รับรู้ว่าเราได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มโพธิพระโพธิสัตว์...เราต้องรักและสามัคคีกันและทำนุบำรุงชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์,ให้อยู่ตลอดไป...สมกับที่เกิดมาอยู่ในแผ่นดินธรรม,แผ่นดินทอง,ของพ่อหลวงของแผ่นดิน(ชาวไทยทุกๆคน)...รักแผ่นดินไทยและรักพ่อหลวง...ยิ่งกว่าชีวิต...สวัสดีครับ
   
 9. สุทธิมา

  สุทธิมา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  784
  ค่าพลัง:
  +2,116
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ขอคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ค้มครอง ในหลวงของเรา
  หากผู้ใดเคยปรามาสองค์ในหลวงท่านไว้ ขอให้เปลี่ยนใจเถิด
  เพราะพระองค์คือ ผู้ให้ที่แท้จริง แห่งองค์พระโพธิสัตว์
   
 10. yommatood

  yommatood เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  624
  ค่าพลัง:
  +1,298
  ชีวิตนี้ช่างดีนักหนา ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 11. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,186
  [​IMG][​IMG]
  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา
  [​IMG]</O:p><!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กันยายน 2010
 12. gatsby_ut

  gatsby_ut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  821
  ค่าพลัง:
  +14,287
  คือพระองค์ เดียวกัน

  พระเจ้ามังรายมหาราช สามเณร พระเจ้าพรหมมหาราช
  พระร่วงโรจนฤทธิ์ พ่อขุนศรีเมืองมาน
  ขุนหลวงพระงั่ว มหาเศรษฐีอำไพ ขุนแผน
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  เจ้าพระยาโกษาเหล็ก พระยาศรีสิทธิสงคราม ( นายจันหนวดเขี้ยว )
  * หลวงพ่อพระราชพรหมยาน *


  อนุโมทนา สา...ธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 กันยายน 2010
 13. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,534
  ค่าพลัง:
  +9,149
  [​IMG]


  [​IMG]


  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
  พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   
 14. Tanunchapat

  Tanunchapat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  631
  ค่าพลัง:
  +3,191
  อ่านแล้วน้ำตาไหล ไม่รู้จะกลั่นคำพูดอะไรออกมา พูดได้คำเดียวว่า

  "ทรงพระเจริญ"
   
 15. รู้รู้ไป

  รู้รู้ไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  958
  ค่าพลัง:
  +3,163
  ได้เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภาร นั้นเป็นบุญแล้ว
   
 16. คิดอยู่นาน

  คิดอยู่นาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +129
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 17. bcbig_beam

  bcbig_beam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  1,825
  ค่าพลัง:
  +3,244
  ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"
   
 18. justonelife

  justonelife เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +189
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นบุญแท้ที่ชาตินี้ได้เป็นข้าแผ่นดิน
   
 19. ๛อาภากร๛

  ๛อาภากร๛ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  907
  ค่าพลัง:
  +3,600
  ข้าพเจ้าก็เชื่อเช่นนั้น ทรงพระเจริญ
   
 20. รวียากร

  รวียากร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +1,308
  อนุโมทนา สาธุ . . . .

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงประชา ตราบนานเท่านาน
   

แชร์หน้านี้

Loading...