เรื่องเด่น อภิญญา ๖

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 7 พฤศจิกายน 2022.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  ?temp_hash=fc8c1c6bac2127d828b10e9d8d1bf7bb.jpg  อภิญญา ๖

  พุทธวิธีน้อมจิตเพื่อจุตูปปาตญาณ (วิชชา ๓)
  • มหาวัจฉโคตตสูตร | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)
   , ปริพาชกวัจฉโคตรขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศล ทั้งที่เป็นอกุศลแก่ตนโดยย่อเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ได้ โดยพิสดารก็ได้ ก็แต่ท่านจักแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศล ทั้งที่เป็นอกุศลแก่ปริพาชกวัจโคตรโดยย่อ
   https://uttayarndham.org/node/1627


  --------------------------

  https://uttayarndham.org/taxonomy/term/956

  เชิญสิกขา https://uttayarndham.org/
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  ปัญญากับฤทธิ์ เราควรเลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่

  Q ถาม :
  เรียนถามท่านอาจารย์ครับ มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งบอกว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่อยากให้สำนักต่าง ๆ พูดถึงฤทธิ์เพราะไม่ใช่ศาสนา
  จึงขอเรียนถามว่า การที่เราเป็นศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้อง และควรเลือกอย่างไรครับ  A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :


  ศาสนาพุทธทุกพุทธันดรจะประกอบด้วยปัญญา ฤทธิ์ และการจัดการที่ดีเสมอ จึงมีอัครสาวกด้านปัญญา พุทธันดรนี้คือท่านพระสารีบุตร อัครสาวกด้านฤทธิ์ พุทธันดรนี้คือท่านพระมหาโมคคัลลานะ และมหาอุปัฏฐากจัดการกิจต่าง ๆ พุทธันดรนี้คือท่านพระอานนท์

  หากจะเอาแต่ปัญญา ปฏิเสธฤทธิ์และการจัดการ ก็จะทำให้พระศาสนาเป็นอัมพาตไป ๒ ส่วน หากจะเอาแต่ฤทธิ์ ไม่เอาปัญญาและการจัดการ ก็ทำให้พระศาสนาเป็นอัมพาตไป ๒ ส่วนเช่นกัน หรือจะเอาแต่การจัดการ ขาดปัญญาและฤทธิ์ พระศาสนาก็เป็นอัมพาตไป ๒ ส่วนอีกเช่นกัน

  หากมีให้เลือก เราควรเลือกสำนักที่อุดมด้วยปัญญา ฤทธิ์ และการจัดการที่ดี นั่นคือพระศาสนาที่บริบูรณ์

  และไม่ควรโจมตี ผู้เป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งที่เราไม่ถนัด

  พวกฤทธิ์ก็ไม่ควรโจมตีพวกปัญญาว่าบ้าคัมภีร์ เพราะกว่าจะพัฒนาปัญญาได้ ต้องทุ่มเทด้วยจิตอันยิ่ง และปัญญาก็เป็นสิ่งมีค่า สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยทิฏฐิปัตตะ

  พวกปัญญาก็ไม่ควรโจมตีพวกฤทธิ์ว่าบ้าสมาธิ เพราะกว่าจะพัฒนาฤทธิ์ได้ ต้องทุ่มเทด้วยจิตอันยิ่งเช่นกัน และฤทธิ์ก็เป็นสิ่งมีค่า สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยกายสักขี และช่วยปราบพวกทิฏฐิกระด้างได้ ซึ่งพระพุทธองค์และมหาสาวกทั้งหลายก็ใช้กันมาก ท่านห้ามใช้ฤทธิ์เพียงเพื่อลาภเท่านั้น ใช้เพื่อพระศาสนา และโปรดสัตว์โลก ท่านไม่ได้ห้าม

  พวกฤทธิ์ และพวกปัญญา ก็ไม่ควรโจมตีพวกจัดการดี ว่าบ้าอำนาจ เพราะกว่าจะจัดการได้ดีต้องเสียสละมาก และการจัดการที่ดีก็เป็นสิ่งมีค่า รักษาพระศาสนาและมาตรฐานหมู่คณะให้มั่นคง และประคับประคองการบรรลุธรรมโดยรวมได้

  ดีที่สุด มีค่าที่สุด คือคนที่มีทั้งปัญญา ทั้งฤทธิ์ ทั้งการจัดการที่ดี ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีเยอะ ด้วยเหตุนี้ เวลามหาสาวกบรรลุธรรม ท่านจึงบอกว่า พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ถึงพร้อมแล้วด้วยอาสวักขยญาณ และอภิญญาหก วิโมกข์แปด ปฏิสัมภิทาสี่ นั่นหมายความว่า ยอดบุรุษทั้งหลายย่อมมีทั้งความบริสุทธิ์ ทั้งปัญญา ทั้งฤทธิ์ ทั้งความสงบ และบางท่านมีทักษะการจัดการที่ดีด้วย นี่คือท่านที่เราควรเลือกส่งเสริม ทำบุญ และเรียนรู้จากท่านเสมอ เพราะท่านเหล่านี้คือเสาหลักของพระศาสนา


  https://uttayarndham.org/dhamma-sha...erakhwreluuexkptibatisingidsinghnuenghruuexim
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  A3oe_4YIqj2vUmK1s6NnKtyWvSBJQWBoE&_nc_ohc=OwFvYw7AaLcAX8Vljx4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk29-4.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  การฝึกอภิญญาที่เหมาะกับสภาวะจิต
  อาจารย์ไชย ณ พล  Q ถาม :

  อยากขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะว่า ผมควรฝึกปฏิบัติอภิญญาใดเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เคยสั่งสมมาในอดีต และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและต่อตนเองต่อไปครับ


  A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

  ก่อนมาเกิด ตอนที่เราเป็นเทพพรหมกัน มีอภิญญาทุกชนิดยกเว้นอาสวักขยญาณ

  ในกรณีเช่นนี้ ปฏิบัติตามพุทธวิธีตรง ๆ เลยครับ

  เมื่อสภาวะจิตเหมาะกับอภิญญาใด อภิญญานั้นจะ activate โดยธรรมชาติ

  Big process

  ขั้นที่ 1 เป็นอิสระจากโลก อยู่กับกายเบาจิตเบา กายสุขจิตสุข สมังคีกันด้วยดี ขั้นนี้ก็ได้อภิญญาหลายประการแล้ว มีตัวลอย เป็นต้น

  ขั้นที่ 2 เป็นอิสระจากกาย อยู่กับจิตเบา จิตสุข ธรรมสงบ ธรรมบริสุทธิ์ ขั้นนี้ก็ได้อภิญญาอีกหลายประการ มีมโนมยิทธิ เป็นต้น

  ขั้นที่ 3 เป็นอิสระจากจิต อยู่กับสภาวะบริสุทธิ์แห่งอมตธาตุ ขั้นนี้ก็จะได้อาสวักขยญาณ
   
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 6. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
 7. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  เอตทัคคะด้านบรรลุอภิญญาใหญ่  พระนางยโสธราทรงผนวช | พระพุทธกิจ พรรษาที่ ๕
   
 8. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 9. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 10. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
  ปัญญาเพียงดังปราสาท
  ว่าด้วย
  พระมหากัสสปเถระ
  เหตุการณ์
  พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ

  Uttayarndham · 14 ปัญญาเพียงดังปราสาท (พระมหากัสสปเถระ)  วันหนึ่ง พระมหากัสสปเถระอยู่ในปิปผลิคูหา เที่ยวไปบิณฑบาต ภายหลังภัต นั่งเจริญอาโลกกสิณ ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้วซึ่งจุติและเกิดในที่ทั้งหลาย มีในน้ำ บนแผ่นดิน และภูเขาเป็นต้น อยู่ ด้วยทิพยจักษุ

  พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแล ทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุ ทรงทราบว่าพระเถระตรวจดูการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่ จึงตรัสว่า

  ชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลาย แม้พุทธญาณไม่ทรงกำหนด ใคร ๆ ไม่สามารถจะทำการกำหนดสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดา อันมารดาบิดายังไม่ทันรู้ก็จุติเสียแล้วได้ การรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของพระเถระ วิสัยของท่านมีประมาณน้อย ส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้จุติและเกิดอยู่โดยประการทั้งปวง เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น

  แล้วทรงแผ่พระรัศมีไป ประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้า ตรัสพระคาถานี้ว่า

  เมื่อใด บัณฑิตบรรเทาความประมาท ด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้น บัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาท ไม่เศร้าโศก ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศก

  ปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได้ เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขา มองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้

  ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมากกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล

  อ่าน
  คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรค
  อรรถกถาเรื่อง พระมหากัสสปเถระ
   
 11. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210


  พุทธวิธีเจริญพุทธานุสสติ | มหานามสูตร


  -----------

  พุทธวิธีปฏิบัติธรรม

  พุทธวิธีเจริญพุทธานุสสติ
  มหานามสูตร

  พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๒๘๑


  ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

  ก่อนจะฟัง พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง
  ความยาววีดีโอ: 4:09 นาที
  เวลาปฏิบัติ: 15 นาที

  ---------

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ เจ้าศากยะ พระนามว่ามหานามะ ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลอยู่ด้วยวิหารธรรมใดเป็นส่วนมาก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อริยสาวกในพระศาสนา ย่อมเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ พุทธวิธีเจริญพุทธานุสสติ อริยสาวกในพระศาสนาย่อมเจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนือง ๆ ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม อริยสาวกผู้ได้บรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมาก

  --------------

  เครดิตภาพ ภาพพระพุทธเจ้า : กฤษณะ สุริยกานต์
  -------------

  ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงสมจริงได้ที่ www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham


  ใบอนุญาต

  ใบอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ที่ต้องมีการระบุแหล่งที่มา (อนุญาตการนำมาใช้ซ้ำ)

   
 12. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 13. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 14. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
   
 15. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  836
  ค่าพลัง:
  +69,210
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...