อมิตาพุทธ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย pong-sit, 8 สิงหาคม 2006.

 1. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,779
  (i) คุณเคยสงสัยมั้ยว่า เวลาดูหนังจีนกำลังภายใน ทำไมพระจีนจึงชอบกล่าวว่า อมิตาพุทธ อยู่เรื่อยไป ดังนั้น ถ้าคุณได้อ่านกระทู้นี้ รับรองคุณรู้แน่ อุดมคติของชาวพุทธทุกคนนั้นคือการบรรลุธรรมขั้นสุง เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในเรื่องนี้ พุทธศาสนามหายาน หรือเถราวาทระบุไว้ชัดว่าจะต้องปฏิบัติตนตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) หรือตามอริยมรรคมีองค์๘ ซึ่งการปฏิบัตินี้ไม่ใช่ทุกคนจะปฏิบัตืได้ และก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จได้ง่ายนัก คือใช้มุ่งที่จะพึ่งตนเองเป็นหลักและปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแต่เพียงผู้เดียว เป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่ยากจะปฏิบัติได้ ดังนั้นฝ่ายมหายานจึงเสนอแนวทางอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่ทุกคนปฏิบัติได้ คือการปฏิบัติด้วยตนเองบางส่วน และอาศัยพุทธานุภาพ อานุภาพของพระโพธิสัตว์ให้มาช่วยคุ้มครองจากหมู่มารก็จะบรรลุธรรมโดยง่าย แม้ว่าศาสนามหายานจะแบ่งได้ย่อยๆได้ถึง ๑๐นิกาย และทุกนิกายได้กล่าวสรรญเสริญคุณของชั้นสุขาวดีพุทธเกษตร และต่างมุ่งสอนให้ทุกคนได้ตั้งปณิธานเพื่อการไปเกิด ณ แดนสุขาวดี ดังนั้น คำถามของทุกคนจะสงสัยว่า สุขาวดีเป็นอย่าไร น่ารื่นรมณ์เพียงใด ใครทรงอำนาจในปัจจุบัน และต้องทำอย่างไรถึงจะได้ไปเกิด ในพระสูตรของมหายานนั้นได้กล่าวถึงสุขาวดี ๓พระสูตร แต่จะเล่าความเพียง ๑ พระสูตรคือ มหาสุขาวดีวยูหสูตร ความว่า ในสมัยพุทธกาลนั้นครั้งหนึ่ง ณ ท่ามกลางธรรมสภาอันประกอบด้วยพระอรหันต์จำนวนมาก พระโพธิสัตว์และปวงเทพยดาเหลือคณานับ ได้ปรากฏเหตุอัศจรรย์คือพระฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปล่งรัศมีเรืองรอง พระอานนท์เถระจึงทูลถามเหตุนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสเล่าให้ฟังว่า แต่เดิมนั้นพระอมิตาภพุทธเจ้า ได้เป็นมหาราชาพระองค์หนึ่ง และได้มีโอกาศเข้าเฝ้าพระโลเกศวรราชพุทธเจ้า ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวชเป็นพระภิกษุนามว่า พระธรรมกร ครั้นทรงผนวชได้ปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่ โดยมุ่งหวังจะบรรลุซึ่งพุทธภูมให้ได้(ตั้งความหวังเป็นพระพุทธเจ้า)โดยตั้งปณิธานอย่งมั่นคงว่า ถ้าพระองค์จะได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วไซร้ ขอให้พระองค์เป็นผู้ได้มงคล ๔๘ ประการ ถ้าไม่สามารถเป็นไปตามที่ตั้งใจทั้ง๔๘ประการก็ขอที่ยังไม่บรรลุพุทธภูมิ ในรายละเอียดมงคลทั้ง๔๘ประการนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายเช่น ขอให้พระองค์มีพุทธเกษตรที่วิจิตรยิ่งชื่อว่า สุขาวดีพุทธเกษตร ขอให้ผู้ที่ได้เกิดแดนของพระองค์จงเป็นผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทุกคนในอนาคต ขอให้ผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์อมิตาภพุพุทธเจ้าและได้รำรึก สวดพระนามของพระองค์และตั้งใจไปเกิดในสุขาวดี จงได้ไปเกิดทุกคน ในที่สุดพระธรรกร ภิกขุ ก็ได้บรรลุเป็น พระอมิตาภพุทธเจ้า ดังตั้งใจ และในแดนสุขาวดีพุทธเกษตรนั้น มีพระอมิตาพุทธเจ้าเป็นใหญ่ อัครสาวกเบื้องขวาคือ พระมหาสถามปราปต์โพธิสัต์ อัครสาวกเบื้องซ้ายคือ พระอวโลกิเตศวร กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ดังนั้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ทำไมพระจีนจึงชอบพูดว่า อมิตาพุทธ ก็เพราะมุ่งหวังที่จะไปเกิด ณ แดนสุขาวดีพุทธเกษตร จึงสวดพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้าอยู่เป็นนิจ(i)
   

แชร์หน้านี้

Loading...