อย่าบังคับจิตให้หยุดนิ่ง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย หลบไป, 29 กรกฎาคม 2020.

 1. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  สัมมาทิฏฐิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ว่า

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแห่งการงานทางใจ 3 อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก คือ เป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นประการ 1 เป็นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้ายต่อคนอื่นประการ 1 เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่ โลกนี้มีอยู่ โลกหน้ามีอยู่ มารดามีอยู่ บิดามีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นโอปปาติกะมีอยู่ สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญา อันยิ่งด้วยตนเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลกประการ 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแห่งการงานทางใจ 3 อย่าง อันมีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก อย่างนี้แล"

  *การที่เราจะได้มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ เบื้องต้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง ยิ่งให้ทานกับทักขิไณยบุคคลย่อมเกิดผลอันไพบูลย์ และการให้ยังสามารถกำจัดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวออกจากใจได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความปรารถนาดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ซึ่งจุดหมายที่แท้จริง เพื่อมุ่งให้เราเป็นคนไม่ตระหนี่ ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเอง

  ยัญที่ทำแล้วมีผลจริง คำว่ายัญมีความหมายหลายอย่าง ในที่นี้หมายถึงการทำสังคมสงเคราะห์ เมื่อเราสงเคราะห์คนที่ด้อยโอกาส ทำให้เขากลายเป็นผู้ได้โอกาส ตัวเราก็ปลื้มปีติที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก และยิ่งได้อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม เราจะยิ่งปลื้มปีติ เพราะได้ให้อายุพระพุทธศาสนา ให้ท่านมีโอกาสทำหน้าที่ของท่านอย่างแท้จริง คืองานสอนศีลธรรม แก่ชาวโลก นับเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะหากโลกนี้ขาดสมณะแท้ ผู้คอยปลูกฝังชาวโลกให้มีสัมมาทิฏฐิแล้ว โลกจะต้องวุ่นวายมากกว่านี้อย่างแน่นอน

  การเซ่นสรวงหรือการบูชามีผลจริง การบูชา คือ การนำสิ่งของที่สมควรไปสักการะ หรือมอบให้ผู้ที่ควรบูชา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณงามความดีทั้งแก่ตนและผู้อื่น จุดมุ่งหมายของการบูชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณต่อเรา เป็นการยอมรับนับถือ ประกาศเกียรติคุณของท่านเหล่านั้นให้โลกรู้ และยึดไว้เป็นแบบอย่าง เป็นการส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป และการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ถือเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตอีกด้วย

  วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริง กรรม แปลว่า การกระทำโดยเจตนา คือการกระทำทางกาย วาจา และใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้กระทำ ถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้น มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข การที่เราตั้งใจศึกษาวิชาการต่างๆ นั้น เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับชีวิต แต่หากไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรม ก็อาจจะนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ในทางที่ผิด หากเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมดีแล้ว เราจะได้เลือกทำแต่ความดี ละเว้นจากความชั่วและบาปอกุศลทุกชนิด

  โลกนี้มีจริง โลกตามหลักพระพุทธศาสนามีความหมาย กว้างมาก คือ ครอบคลุมไปถึง 3 เรื่อง ตั้งแต่สัตวโลก หมายถึง จิตใจของหมู่สัตว์ทั้งหลาย ขันธโลกหรือสังขารโลก หมายถึง สังขารร่างกาย ขันธ์ 5 ของคนและสัตว์ทุกชนิดที่ประกอบด้วยกายและใจ และโอกาสโลก หมายถึง สถานที่สัตวโลกได้อยู่อาศัย และที่ทำมาหากิน รวมถึงบรรยากาศรอบตัวด้วย

  เนื่องจากโลกมีความสำคัญต่อเรา เพราะทำให้เราได้อาศัยสร้างบารมี และโลกใบนี้ก็เป็นโลกแห่งการแสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยบุญ ดังนั้นเราจะต้องเร่งรีบสั่งสมบุญกุศลให้มากๆ ไม่ประมาทหลงไปทำบาปอกุศลอีกต่อไป ต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ทำความดีให้เต็มที่

  สัมมาทิฏฐิประการต่อไป คือ โลกหน้ามีจริง หมายถึง เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริง ไม่ได้ขาดสูญ หากจะสูญ ก็สูญเฉพาะสังขารร่างกายนี้เท่านั้น แต่ถ้ายังไม่หมดกิเลส เราจะได้รูปกายใหม่ที่มีใจดวงเดิมเข้าไปครอง จะไปเป็นอะไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ได้ทำไว้ในภพชาตินี้ เพราะกรรมจะเป็นเครื่อง แบ่งแยกสัตว์ให้แตกต่างกัน เมื่อเข้าใจเช่นนี้ จะได้เตรียมตัวตายให้ถูกหลักพุทธวิธี เป็นการเตรียมตัวเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยและมีชัยชนะ

  มารดามีคุณจริง ถ้าหากเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่า มารดามีคุณต่อเราอย่างน้อย 3 ประการ คือ ให้ชีวิตแก่บุตร ให้ต้นแบบร่างกายที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเหมาะต่อการทำความดี และให้ต้นแบบทางจิตใจแก่บุตร โดยสรุปคือ ท่านได้เปิดโลกให้บุตร ฉะนั้นเราย่อมต้องหาโอกาสตอบแทนคุณท่านอย่างเต็มที่

  บิดามีคุณจริง โดยทั่วไปบิดามีพระคุณต่อบุตร 3 ประการ เช่นเดียวกับมารดา แต่มักมีผู้สงสัยว่า บิดาที่ไม่ได้ให้การเลี้ยงดูบุตร ไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อนั้น จะยังมีคุณต่อลูกหรือไม่ หลวงพ่อขอตอบแทนพ่อทุกคนว่า ท่านมีคุณต่อเรามาก เพราะเราต้องเกิดแบบชลาพุชะ คือ เกิดในครรภ์ จำเป็นจะต้องอาศัยพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิด โดยเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แล้วกลายมาเป็นเรา จะขาดบิดาไม่ได้ ดังนั้นถ้าไม่มีพ่อ เราก็ไม่อาจเกิดมาได้ ในเมื่อท่านอนุญาตให้เป็นทางผ่านเพื่อให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างบารมี เช่นนี้นับว่ามีบุญคุณอย่างเหลือล้นแล้ว

  สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริง คือ เกิดแบบไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดา สัมมาทิฏฐิข้อนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ ต้องอาศัยหลักพุทธศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น ถึงจะรู้ว่าชาวสวรรค์หรือเหล่าสัตว์นรกที่ไปเกิดในอบาย เขาเกิดแบบโอปปาติกะกันอย่างไร แม้ตอนนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้ ขอให้รับฟังไว้ก่อนว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่ เป็นความจริงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใดๆ

  สัมมาทิฏฐิประการสุดท้ายคือ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ชนิดที่ทำให้แจ้งเองด้วยความรู้ยิ่ง และประกาศโลกนี้โลกหน้ามีจริง หมายความว่าพระอรหันต์ผู้ สามารถรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริง ความเห็นที่ถูกต้องนี้ จะนำไปสู่ความศรัทธาเลื่อมใส และอยากทำบุญกับผู้หมดกิเลส หรืออย่างน้อยให้ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่ท่านกำลังฝึกหัดขัดเกลาตนให้หลุดพ้น จากกิเลส เราย่อมจะได้บุญใหญ่ ละโลกแล้ว ย่อมจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
   
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +1,003
  ไปเอามาจากไหน หละ ฮับ

  โอปาปาติกะ ที่สำคัญสุดๆ ต้องมี คำกล่าวว่า

  " มนุษย์เกิดโดยวิธีโอปาปาติกะ ก็มี "

  หาก ธรรมบทใด ขุด ส่วนนี้ทิ้ง ธรรมนั้นไม่ใช่ธรรม
  และ จัดว่าส่งเสริม "การกล่าวตู่ศาสดา"

  ดังนั้น จึงได้ ปรารภเสมอว่า ระวังการ อนุโมทนา
  ตามธรรมบทผู้อื่นโดยไม่ พิจารณา

  แค่ หยิบผิด ก็ อาจปิด นิพพาน ได้

  โดยจัดเป็น อกุศลธรรมใดเกิดแล้ว ไปพอกพูล
  ให้มากยิ่งขึ้น ( เป็นเรื่อง การพินา ธรรมภายนอก
  เป็นธรรมภายใน ขันธ์5เป็นของกลาง หากยังไม่มี
  การระมัดระวัง แปลว่า ยังแบ่ง ขันธ์5 ของku กับ
  ขันธ์5ของผู้อื่น อยู่ )
   
 3. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  วันนี้ถูกหวยด้วย แฮะ หลบอ่านแล้วทะแม่งเลย ยกมาค่ะ
  ในเว็บมีบทความแบบนี้เยอะแยะไปหมด กำลังจะพิมพ์พอดี
  เดี่ยวนี้อ่านแต่อีกฝั่ง
   
 4. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  จริงๆ 10 ข้อนี้ที่ยกมา หลบมองว่าไม่ใช่สัมมาทิฐิ
  สัมมาทิฐิคือ การวางจิตให้ตรง
   
 5. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +1,003
  ฟังของ อารจย์ยอด จิฮับ ( ใช่เป่าไม่รู้ แอบ
  ฟังจาก วิกยุทานซิสเตอร์ ของ พ่อตา เห็น
  มีเรื่องพวกนี้ด้วย

  แอบฟังอยูาพักนึง เพื่อรอดูว่าจะ ขุดออกไหม

  ก็พบว่า ท่าน(ในวิทยุ)ไม่ได้ ขุดออก บรรยาย
  เข้ามาแบบเต็มๆ แม้นไม่ได้ยกตัวอย่าง ซึ่งก็
  คือ "อัมราปาลี" แต่ก็ ชี้ชัด หลักกรรม สำคัญสุด

  อิทธิฤทธิ แพ้ บุญฤทธิ์
  บุญฤทธิ์ แพ้ กรรม

  กรรม จึงมี อิทธิฤทธิ์ มากที่สุด

  พวกฝึก ฤทธิ์ กิน แบล็ค แน่นวล
  ( ฝึกเป็น เมพขิงๆ แต่ใช้วิธีคิด แบบ มหานุด )


  ปล ลิง : ฤทธิ์ฝั่งพุทธ จะมีเหตุ เกิดจาก
  "การที่สิ้นกิเลส อุปทาน"
   
 6. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  พ่อแกก็ฟังอาจารย์ แกขอเกษียญตัวเองก็ไปซื้อที่อยู่บ้านนอก
  ไม่รุใครแนะนำ ให้ฟังอาจารย์ยอด ฟังทุกวันจนติดไปแล้ว แต่ก็แปลกดี
  เพื่อนบ้านมาฟัง กันก็ติดนะ ผลคือกินเหล้าน้อยลง
  ไม่ค่อยกล้าฆ่าสัตว์เท่าไร คนแถวนั้นชอบหาปลาก็หาน้อยลง
  พ่อฟังได้จะปีแล้วมั้ง
  แต่ก็เคยฟังแกผ่านๆ เหมือนกันนะ เรื่องคนปีเสือ อะไรนี้แระ
  จากนั้นไม่ฟังอีกเลย เคยบอกพ่อนะว่า คนเกิดปีอะไร ก็มนุดสมมุติทั้งนั้น
  ไม่เกี่ยวกันหรอก เคยบอกพ่อเหมือนกัน
   
 7. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
 8. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
 9. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  ตอนตี 3 หลับอยู่สะดุ้งเลย คล้ายมีพลัง แด-เมจ(Damage)
  มากระทบเลยนอนดูที่มันกระทบไปอืมมันสงบและเงียบหายไป
  พลังสมถะมันรับรู้ได้แม้เพียงติดไกลๆ ได้เหรอเนี้ย
   
 10. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +1,003
  กะลารุ้ม !!

  ถามอะไร ตอบ ยากส์ ยาก

  คนทอย จะมี ทิฏฐิเรื่อง จิต เป็น หวี หิ้วไป หิ้วมา

  แต่ถ้า พ้น อากาสาวิญญตนะ แล้ว กำหนดรู้ ซึ่ง จิก

  จาพบว่า ไม่มีส่วนไรๆ ใน อนันตจักรวาล ที่ จิก แผ่ไม่ถึง

  ( หากยังมี มิจฉากระติก ก็จะเข้าใจ ไปว่า ตน แผ่หวี
  ไป คลุมแหม่ม มันทั้งจักรวาล )

  แต่ถ้า พินา ตามเหตุ จิต จะอาศัย มหาภูตรูป ปรากฏ
  ส่วนไหนมี มหาภูตรูป ส่วนนั้น จิก ย่อม โทรยิ๊กๆ
  โทรแล้ว โทรอีก ไม่รู้ว่า นก หรือ ไก่
  .......

  จาก วิญญานัญจะ หาก เอ๊อะ จักปล่อยจิต
  ไปเป็น อากิญนัญจวิญตนะ ยังไงก็เหลือ
  พี่เป้า กับ กิ่งโพยม อยู่ดี

  งง ปะ

  จิต ไม่ได้เป็น ดวง

  จิต เป็น ธาตุ ตราบใดมี มหาภูตรูป ที่นั่นย่อมมี .....

  จะเพิกออก ยังไงก็ยังมี มหาภูตรูป อยู่ดี

  ขันธ์5 เป็นของ กลาง ไม่ใช่ ของใคร ของเขา ของเรา

  อุ๊ ทาน ปลา ตัวเบ้อเร้อ หัดยก สังโยชน์
  ชกหน้ามันบ้าง(แต่ห้ามเข้าใจว่า ชกเข้าเป้า)

  ไม่ใช่ ชกแต่ ตัณหา ราคา อรตี ฏีชฏา
  กะลามาสูบ(ราคะ โทษะ โมหะ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2020
 11. กระร่อน

  กระร่อน จรณะ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  5,872
  ค่าพลัง:
  +668
  ไปลงนากัน55
   
 12. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  ก็ดูมันเฉยๆ นะเฮีย ก็บอกอยู่กระทบจนรู้สึกตัวแล้วก็ดูจนหลับไป
   
 13. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
 14. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +1,003
  ก็ต้อง พินา

  พอ ภาวนามาเห็น ขัน เป็นของวาง
  กลางตุ่ม กลางวังน้ำวน

  มันจะมี เยอะ

  ที่บางที หากการเคลื่อนไม่เกิด ประโยชน์ ก็ควรเฉย

  บางที หากการเคลื่อนเกิด ประโยชน์ ก็ควรพินา
  ให้เป็น ธรรม หากไม่เป็นธรรม ก็ควรเฉย

  ไม่ใช่ อะไรๆก็ เฉย ไม่ได้ อันนี้ กิเลส มันหลอก
  ซ้อนซ้ำ

  อย่างกรณี เมืองดิจิตอน อันนี้ พินาแล้วว่า มาแน่ๆ
  ปัญหา แต่ไม่รู้อะไร ก็ ตรึกไปพรางก่อน

  คราวซีนามิมา มัน ซัดตูม เจ็บอกก่อนแล้ว แต่อันนี้
  รู้ไปก็ ช่วยอะไรไม่ได้ งาบเทวดามันไล้เหลี่ยว(อิอิ)

  ในโลกนี้ไม่มี อะไรเกิดลอยๆ

  พระภาวนาเก่งๆ(จำชื่อไม่ได้) พอ ผัสสะ กระทบปุ๊ป
  เปรี้ยง!!! ค้างตกมาตาย นี่พระภาวนาเก่งนะ

  ดังนั้น ต้อง หัดพินา

  เทคนิคโปร วันก่อนบ่ายพฤหัส แนะนำมาก
  เรื่องการเข้า การออก การอยู่ ในสมาธิ อย่า
  เน้นไปเฉยๆ

  ต้อง กำหนดรู้ ทุกอย่าง
   
 15. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011
  เฮียอย่าไปแขวะ งาบมันเลย เดี่ยวนี้ก็ไม่ค่อยกสินทานตะวันแล้วนี่
  เมื่อคืนน่าจะขันธ์มารหลอกนั้นแระ
  แต่ก็วางๆแระ ซื่อตรง ตรงหน้าได้ประโยชน์กว่าเยอะ
  เมืองดิจิตอล มันก็เริ่มมาแล้ว วินหน้าบ้านก็เริ่มใช้ QR Code
  ร้านขายผัก ขายแกงก็มีแอป จ่ายเงินกันแล้ว ที่อยู่เขาบังคับ
  กล้องวงจรปิด เอยมีทุกมุม ทำงานแทน สห
  อ้าวๆ ไหล
  เดี่ยวนี้ทำสมถะได้น้อยลงก็เลยดูตรงๆ หน้านี่แระ ดูซื่อๆ
  ไม่มีเวลาทำมารน้อยๆ คอยตลอดแต่ก็ต้องวางจิต
  วันนี้เขาบอกว่า ปลาตายไปได้ไปสวรรค์ใช่ไหมคะ
  งั้นลูกก็จะไปสวรรค์ด้วย เลยถามว่า สวรรค์ของลูกเป็นไง
  "ก็แบบเป็นกลมๆ หมุมไงคะ" อ้อ...
   
 16. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,951
  ค่าพลัง:
  +1,011

แชร์หน้านี้

Loading...