อริยมรรคมีองค์แปด เรื่องสัมมาวาจา

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 5 ธันวาคม 2016.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  สัมมาวาจา


  สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ วจีสุจริต4 (เว้นจาก วจีทุจริต4)

  การงดเว้นจากการพูดเท็จ
  งดเว้นจากการพูดส่อเสียด
  งดเว้นจากการพูดคำหยาบ
  งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  หลักธรรมเกี่ยวกับสัมมาวาจา

  ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก
  ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด

  ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน

  หรือฟังจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน

  สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง

  ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง
  ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน

  ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน

  เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน

  กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน

  ละคำหยาบ
  เว้นขาดจากคำหยาบ
  กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหู
  ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ


  ละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ

  พูดถูกกาล

  พูดแต่คำ ที่เป็นจริง

  พูดอิงอรรถ

  พูดอิงธรรม

  พูดอิงวินัย

  พูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่กำหนด

  ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร


  รู้จักมิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจา รู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจา ความรู้นั้น เป็น สัมมาทิฐิ
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  พวกสัมมาวาจา ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา

  พวกสัมมากัมมันตะ ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมากัมมันตะ
  พวกสัมมาอาชีวะ ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมาอาชีวะ
  พวกสัมมาวายามะย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวายามะ

  พวกสัมมาสติ ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ

  พวกสัมมาสมาธิ ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ ฯ  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  ..........
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  กุศลจากการพูดอ่อนหวาน
  ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มาก เดินทางไปยังสวรรค์ เห็นทิพยวิมานหลังหนึ่งใหญ่โตงดงามงดงาม
  พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า
  "วิมานของท่านสูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?"
  เทพบุตรตนนั้นตอบพระเถระว่า
  "เพราะข้าพเจ้าได้ทำกุศลด้วยเหตุเพียงพูดอ่อนหวาน ประพฤติด้วยใจ บุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุเพียงพูดอ่อนหวานและยังใจให้เลื่อมใสเท่านี้ จักดำรงอยู่ในชั้นดาวดึงส์นี้สิ้นพันปี และพรั่งพร้อมไปด้วยทิพยกามคุณ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมนั้น"
  ______________________
  จากเรื่อง "ทวารปาลกวิมาน" ในวิมานวัตถุ, ขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก  15697742_588582261335305_5462843854511879105_n.jpg

  https://www.facebook.com/buddhisttr...2993079227558/588582261335305/?type=3&theater
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  ?temp_hash=18ea88ea644445c8138f0978dd93a304.jpg


  เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น
  **************************
  สรุปหลักเกณฑ์การตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า ๖ ข้อ คือ
  ๑. วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ๒. วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็น ที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ๓. วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น
  ๔. วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ๕. วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ๖. วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น
  *********************
  เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า
  [๘๖] ขณะนั้นเอง กุมารน้อยยังนอนหงายอยู่บนพระเพลาของอภัยราชกุมาร ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่า “ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัย
  ความข้อนั้นว่าอย่างไร ถ้ากุมารน้อยนี้อาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญิง พี่เลี้ยง พึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ปาก พระองค์จะพึงปฏิบัติกับกุมารน้อยนั้นอย่างไร”
  อภัยราชกุมารกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะนำออกเสีย ถ้าหม่อมฉันไม่อาจจะนำออกแต่ทีแรกได้ หม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะ แล้วงอนิ้วมือขวา ล้วงเอาไม้หรือก้อนกรวดพร้อมด้วยเลือดออกเสีย ข้อนั้นเพราะ
  เหตุไร เพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารน้อย”

  “ราชกุมาร ตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกัน รู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น
  ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
  อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลาย”  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘ มจร.
  ดูรายละเอียดในอภยราชกุมารสูตร
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ ภาษาไทยhttp://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=13&siri=8
  ภาษาบาลี http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1783
  อรรถกถา http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=91
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2018
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  ?temp_hash=d6878e53a95303e04d0950b58faec7fb.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  ?temp_hash=d6878e53a95303e04d0950b58faec7fb.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  ?temp_hash=475fbc6ea4aadf593b3a9e5d7afd245c.jpg  คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

  โลกนี้ทั้งโลก วุ่นวายอยู่อย่างนี้ก็เพราะวาจา
  พูดปดบ้าง ส่อเสียดบ้าง เพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง
  ยุยงส่งเสริมให้เค้าแตกร้าวกันบ้าง พูดให้ผู้อื่นเสียหายบ้าง

  เรื่องวาจานี้ ฆ่าคนได้เป็นอันมาก

  ...แล้วส่วนใหญ่ ก็ฆ่าตนเองด้วย...


  ให้ใคร่ครวญยอมรับกฎแห่งกรรมเข้าไว้ การระวังเรื่องวาจา ก็จะมีมากขึ้นตามลำดับ

  จักไม่มีการพูดให้สะเทือนใจใคร และไม่พูดตำหนิกรรมของใคร ผู้ใดอีก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  dHruo4g_H-yWlsZHUaO-Lh_xFO2kJerLEvHW1WCm5cIJKfpB6ivmr_UDRMJuPdEbSQIJxg7g&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,056
  51608123_570895996655289_6449009187262300160_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...