เรื่องเด่น อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 13 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,069
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,103
  ค่าพลัง:
  +3,776
  e0b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1.jpg

  สืบเนื่องจากวันที่ 20 ม.ค.2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งตั้ง “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นพุทธอุทยาน ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและของโลก

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-1.jpg

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ตระหนักว่า การจัดโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา สำนักพุทธมณฑลกำหนดสถานที่ให้ใช้พื้นที่ 22 (ใกล้ป่าเวฬุวัน) ของพุทธมณฑล เป็นสถานที่จัดปฏิบัติธรรม โดยจัดโครงการปีละ 4 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานที่ปฏิบัติธรรมโดยรวมไม่เป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติธรรม สถานที่พักไม่สะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติธรรมไม่สมบูรณ์ และบางครั้งสภาพอากาศไม่อำนวย

  การจัดโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 23 จังหวัด ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2529 มีพระสงฆ์เข้าปฏิบัติธรรม เป็นจำนวน 1,250 รูป เป็นต้น

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-2.jpg

  การจัดโครงการแต่ละครั้ง ต้องมีการปรับพื้นที่และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติธรรม เช่น เต็นท์ปฏิบัติธรรม เต็นท์โรงอาหาร แผ่นปูพื้น ห้องน้ำ เป็นต้น ใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการครั้งละ 4-6 ล้านบาท ในแต่ละปีจึงใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมากถึง 15-20 ล้านบาท

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-3.jpg

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงมีดำริสร้างอาคารถาวร เพื่อสามารถรองรับคณะสงฆ์จากทั่วประเทศและสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรม โดยสร้างเป็นอาคารขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 2 ชั้น ดังนี้

  ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องพักพระวิปัสสนาจารย์ ห้องประชุมย่อย ห้องพักพระมหาเถระ มีห้องน้ำในตัว และห้องโถงใหญ่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ 3,000 รูป/คน

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-4.jpg

  ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 28 ห้อง พักได้ห้องละ 50 รูป/คน มีห้องน้ำจำนวน 409 ห้อง แบ่งเป็นโซนบรรพชิตและ โซนฆราวาส พร้อมทั้งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ

  [​IMG] [​IMG]

  “อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหา วิชชาลัย” เป็นชื่อของอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ โดยได้อัญเชิญนามเทียบเคียงจากบทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตอนที่ทรงคิดวิธีพัฒนาต้นมะม่วงและทรงตั้งมหาวิทยาลัย ชื่อ โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย หรือ ปูทะเลมหาวิชชาลัย เพื่อให้การศึกษาแก่พสกนิกร

  อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่สัปปายะต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ได้รับบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะสงฆ์หนกลาง 23 จังหวัด และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 108 ล้านบาท

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-5.jpg b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-6.jpg

  วัตถุประสงค์ในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยนั้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดำเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและของโลก

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-7.jpg

  ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมพิธีมอบอาคารปฏิบัติธรรม “โพธิญาณมหาวิชชาลัย” และทอดผ้าป่าสามัคคีในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมเด็จพระพุทธ ชินวงศ์ ประธานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล และประธานดำเนินการก่อสร้าง, นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานฝ่ายฆราวาส วันพุธที่ 23 พ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

  b89ee0b898e0b8b4e0b88de0b8b2e0b893e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b8a7e0b8b4e0b88ae0b88ae0b8b2e0b8a5e0b8b1-8.jpg

  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 บาท และสมทบทุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 107-0-73791-9 หรือบริจาคโดยตรงที่ 1.สำนักงานพุทธมณฑล นครปฐม 2.วัดพิชยญาติการาม คลองสาน 3.วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย สอบถามรายละเอียด โทร.0-2438-1739, 08-5909-9590

  บริจาค 1,000 บาท รับเหรียญฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า เลี่ยมกรอบทองไมครอน

  บริจาค 2,000 บาท รับพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดิน พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม โดยพระคณาจารย์ 108 รูป เมื่อปี พ.ศ.2500

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1081504
   
 2. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +1,553
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล
  โอนแล้ว ธนาคารกรุงเทพ 14/05/2018
  อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล.png
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 3. shaj

  shaj ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  3,305
  ค่าพลัง:
  +1,967
  ร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม 111บาทครับ TXN_1184DL2145092a.jpg
   
 4. fon_twin

  fon_twin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  211
  ค่าพลัง:
  +1,762
  ข้าพเจ้าร่วมทำบุญและขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยคะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. kukritar

  kukritar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  108
  ค่าพลัง:
  +509
  ร่วมทำบุญสร้างอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จำนวน 100 บาท โอนแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 18.20 น. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 6. kookkk289

  kookkk289 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2018
  โพสต์:
  164
  ค่าพลัง:
  +444
  ร่วมสมทบทุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จำนวนเงิน 15 บาท ขอผลแห่งบุญนี้ ดลบรรดาลให้ข้าพและครอบครัวมีแต่ความสุข เข้าถึงธรรม พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ความไม่มี ความยากจนเข็ญใจ อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเลย สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. Loveworld

  Loveworld สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +45
  สาธุ. อนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญครับ
  ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล จำนวนเงิน100 บาท ครับ.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. focus100

  focus100 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  189
  ค่าพลัง:
  +913
  วันที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 11.22 น. ได้โอนเงินไปร่วมบุญฯ จำนวน 100 บาทเรียบร้อยครับ
   
 9. fon_twin

  fon_twin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  211
  ค่าพลัง:
  +1,762
  ร่วมทำบุญและอนุโมทนากับทุกท่านคะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. joofjang

  joofjang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +404
  ร่วมบุญด้วยครับ 500 บาท อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ
  PtgZ-shCl_1TIObMf4L8A98MebBl__CbDwc-Sa1BLvjoeHoN1qp1pSU5yzxLUEdovCgI-pxq2bv_wEvTgITrIZW9Sg=w2400.jpg
   
 11. กุญแจธรรม

  กุญแจธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +193
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 1กองจำนวน1000บาท
  สร้างอาคารที่พักผู้ปฎิบัติธรรม
  ร่วมบุญโดยนายรักษ์พล เจริญพานิช
  และนางสุทินธร นามแก้ว ฟีรบู
  และครอบครัว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2018
 12. eakvega

  eakvega ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  292
  ค่าพลัง:
  +635
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมใน "โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาพุทธมณฑล"

  ###ขออุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดในครั้งนี้ไปให้แก่ (จ.อ.สมาน กุนัน หรือ -จ่าแซม-) ทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ด้วยเทอญฯ

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดจงเป็นสักขีพยานและได้โปรดอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาทถ้วน::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  BBl-Screenshot-1530955153377.png
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2018
 13. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,042
  ค่าพลัง:
  +6,818
  โอนปัจจัยร่วมทำบุญสมทบทุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล 100 บาทค่ะ เมื่อ 23:00 น.
   
 14. iammotion

  iammotion สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +28
  ขอร่วมสบทบทุน 20 บาทค่ะ
  15/07/61 เวลา 10.49
   
 15. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  268
  ค่าพลัง:
  +633
  ร่วมบุญ 10 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...