อานิสงค์ยิ่งใหญ่ในวันสงกรานต์

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย พชร (พสภัธ), 9 เมษายน 2010.

 1. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,746
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,856
  [​IMG]
  ......ในเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ ณ บุพพารามมหาวิหารในนครสาวัตถีได้เทศนาถึงอานิสงส์ ก่อเจดีย์ทรายแล้วตั้งความปรารถนาไว้ เป็นใจความว่าวันหนึ่งเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงพักผ่อนพระอิริยาบถให้สบาย ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำไม่ห่างจากพระนครเท่าใดนักได้ทรงทอดพระเนตรเห็นทรายขาวสะอาดราบเรียบดีนัก มีพระดำริว่าควรทำเป็นรูปเจดีย์ขึ้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ดีกว่าที่เราจะมาเดินเล่นโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อทรงดำริเช่นนั้น แล้วก็รีบลงมือก่อเป็นรูปเจดีย์ด้วยพระองค์เอง พวกบริวารทั้งหลายที่ตามเสด็จ ก็ลงมือก่อตามไปด้วย เมื่อสำเร็จแล้วมองก็เป็นทิวแถวสวยงามเกิดมีความปิติยินดีเป็นที่ยิ่ง เพราะนับดูแล้วมี ๘ หมื่น ๔ พันองค์พระบรมกษัตริย์ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนัก ก็เสด็จกลับมาสู่บุพพารามมหาวิหารถวายอภิวาท แล้วก็นั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลถึงอานิสงส์ของการก่อพระเจดีย์ทรายบูชาพระรัตนตรัย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้ว โดยตลอด

  ...... พระพุทธองค์ทรงโปรดประทานพระธรรมเทศนาว่า มหาราชดูกรมหาบพิตรนรชนหญิงชายทั้งหลายเหล่าใด มีศรัทธาเลื่อมใสอุตสาห์พากเพียรพยายาม ทำการก่อสร้างพระเจดีย์ทรายใหญ่น้อยก็ดี มีจำนวนถึง ๘ หมื่น ๔ พันองค์นั้น หรือว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิตลอดร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติบริวารเป็นอันมาก ครั้นตายไปจากมนุษย์โลก ก็จะไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ แม้พระตถาคตก็เคยได้กระทำมาแล้ว ในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีอยู่แล้วพระองค์นำอดีตนิทานมาแสดงต่อไปว่า

  ครั้งนั้น พระตถาคตได้เกิดในตระกูลอนาถา พอเจริญวัยขึ้นก็ต้องเข้าป่าแสวงหาฟืนมาขายเลี้ยงชีพ กระทำอย่านี้เป็นอาจิณ อยู่มาวันหนึ่งได้เห็นทรายขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องในราวป่า ก็มีจิตผ่องใสศรัทธาใคร่จะก่อพระเจดีย์บูชาพระรัตนตรัย จึงสละเวลาไม่ตัดฟืนทั้งวัน ได้ก่อพระเจดีย์ทรายเสร็จแล้วได้ฉีกผ้าห่มผืนหนึ่งปักเป็นธงชัย แล้วบูชาพระรัตนตรัยในพุทธบาทศาสดาของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จพระโพธิญาณ ในอนาคตกาลโน้นเทอญ ครั้นทำลายขันธ์แล้วไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงส์มีวิมานสูง ๑๒ โยชน์ เสวยทิพย์สมบัติอยู่ถึง ๒ พันปีทิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วได้จุติมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสี ได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลก บำเพ็ญบารมีญาณจนเต็มเปี่ยมดีแล้ว จึงได้มาอุบัติเป็นพระตถาคต ดังที่มหาบพิตรปรารภอยู่ขณะนี้ เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายก็มีความยินดีโสมนัส ในการที่พระองค์ทรงก่อพระเจดีย์ทรายบูชาคุณพระรัตนตรัยโดยไม่เปล่าประโยชน์<O:p</O:p
   
 2. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,746
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,856
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ตอนอรรถกถาเถรคาถากล่าวถึงอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายไว้ว่า ในกาลสมัยของโลกที่ว่างจากพระพุทธเจ้า พระวสภะเถระได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อเจริญวัยขึ้นเป็นผู้มีอัธยาศัยไปในเนกขัมมะ ละการครองเรือนออกบวชเป็นดาบสแล้วไปสร้างอาศรมอยู่บนภูเขาชื่อว่าสมัคคะไม่ไกลป่าหิมพานต์ วันหนึ่งคิดว่าตนเป็นผู้หาคนบูชาไม่ได้ เป็นผู้มีความทุกข์ในโลก คิดได้อย่างนี้แล้วก็เนรมิตพระสถูปทราย กระทำการบูชาทุกวันตลอดอายุ ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลก ต่อมาจุติจากพรหมโลกไปบังเกิดในดาวดึงส์ ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภพสุดท้ายได้ไปเกิดในตระกูลลิจฉวี กรุงเวสาลีในพุทธุปบาทกาลนี้ นามว่า วสภะ เป็นผู้มีจิตศรัทธาบวชแล้ว ไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัต
  นอกจากนี้แล้ววรรณกรรมทางศาสนาของล้านนา กล่าวถึงอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายไว้ในวรรณกรรมเรื่องมาลัยเถรวัตถุที่เดิมชื่อภาษาบาลีว่า มาเลยฺยสุตฺต สันนิษฐานว่าแต่งในเมืองลังการาวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ต่อมาพระภิกษุล้านนาชื่อว่า พุทธวิลาส ขยายความให้พิสดาร และให้ชื่อว่า ฎีกามาลัย ความตอนหนึ่งว่า ครั้งที่พระมาลัยถามพระอินทร์ว่า เทวบุตรที่มานั้นเป็นใคร ใช่เป็นพระศรีอาริยเมตไตรยหรือไม่ พระอินทร์ตอบว่าไม่ใช่ หากแต่เป็นเทวบุตรได้ทำกุศลกรรมเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ว่าดั่งนี้ เทวบุตรตนนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เกิดเป็นชายยากจนผู้หนึ่ง หาเลี้ยงชีพด้วยการหาหญ้าหาฟืนขาย วันหนึ่งไปที่ท่าน้ำเห็นทรายกองดูขาวงาม ก็นำทรายนั้นมาก่อเป็นเจดีย์ทราย ด้วยกุศลที่ได้ก่อพระเจดีย์ด้วยทรายนั้น เมื่อตายไปแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  คติความเชื่อในเรื่องบุญของชาวพุทธน่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดมีประเพณีก่อเจดีย์ทราย เรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาเรื่องต่าง ๆ และที่แพร่หลายมากคือเรื่องมาลัยเถรวัตถุ มีอิทธิพลต่อคติความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของนรกสวรรค์ บาปบุญคุณโทษ อานิสงส์ และพระศรีอาริยเมตไตรย และเนื้อเรื่องตอนหนึ่งกล่าวถึงอานิสงส์ในการก่อเจดีย์ทรายของชายทุคตะ มีเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งกินใจชาวพุทธเป็นอย่างมาก จึงน่าจะเป็นต้นกำเนิดของประเพณีของก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ และอีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อของคนในสมัยก่อนในเรื่องของการที่คนได้เอาดินติดเท้าออกจากวัดเมื่อครบหนึ่งปีก็จะต้องขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการทดแทน ในขณะเดียวกันก็จะนำทรายที่ขนเข้าวัดนั้นมาก่อเป็นเจดีย์ทราย ถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก

  สาระสังเขปอานิสงส์ก่อเจดีย์ทรายฉบับวัดทุงยู
  <TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top>
  ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเวฬุวนอารามแห่งเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุ ๕๐๐ รูป พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปสู่แม่น้ำพร้อมด้วยข้าราชบริพาร นำเอาทรายที่ได้จากแม่น้ำก่อเป็นเจดีย์ทราย ประดับด้วยธงแล้วถวายพร้อมกับจีวร ภัตตาหารแด่พระภิกษุ พระเจ้าปเสนทิโกศลแลหมู่คนที่ร่วมกันทำบุญต้องการที่รู้ถึงผลแห่งบุญที่ได้ทำแล้วนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบเป็นคาถาความว่า
  บุคคลใดได้ก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นทาน ก็มีอานิสงส์มาก ย่อมได้รับสุข ๓ ประการ สุดท้ายก็จะได้พบพระนิพพานฯ บุคคลใดได้ก่อเจดีย์ทรายถวาย ตายไปแล้วย่อมไปเกิดในตระกูลพราหมณ์ และตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยทรัพย์สมบัติมาก ย่อมได้ไปเกิดในชมพูทวีป บุคคลทั้งหลายนั้นย่อมมีรูปอันงดงาม เมื่อไปเกิดในที่ใด ก็ย่อมเป็นที่รักใคร่ยินดีแก่คน และเทวดาทั้งหลาย ย่อมไม่ไปเกิดในที่ร้าย คือนรกเป็นต้น บุคคลใดได้ประดับช่อธง ฉัตรบูชาเจดีย์ทราย ก็จะได้ไปเกิดเป็นท้าวพญา ประกอบด้วยแก้วทั้ง ๗ ก็ด้วยการสักการบูชาเจดีย์ทราย

  </TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>

  บุคคลใดได้ก่อเจดีย์ทราย ย่อมมีข้าหญิงชายมาแวดล้อมเป็นบริวาร พ้นจากทุกข์ทุกประการ ได้อยู่ในปราสาทอันงาม มีจาตุรงคเสนามาก ก็ด้วยอานิสงส์ก่อเจดีย์ทราย บุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงย่อมมีวัวควาย ผ้าผ่อน ผ้าแพร เครื่องบริโภคต่าง ๆ ไปในที่ใดคนและเทวดาก็เคารพบูชา บุคคลทั้งหลายนั้นย่อมไปเกิดในสวรรค์ดาวดึงส์ เป็นจอมเทพได้ ๓๔ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ ๓๔ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีปทั้ง ๔ มีเมืองใหญ่เมืองน้อยเป็นบริวารอันประมาณไม่ได้ เสวยราชสมบัติมาก ก็ด้วยอานิสงส์ก่อเจดีย์ทรายถวายแท้แน่นอน
   
 3. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,746
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,856
  การจะก่อให้ได้บุญมากๆควรคิดว่า...เราก่อพระทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา-ธรรมบูชา-สังฆบูชาและเป็นพุทธานุสติ-ธรรมนุสติ-สังฆานุสติ และเพื่อเป็น(วิหารทาน)เพราะว่าทรายนี้หลังจากนั้นทางวัดก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการชำระหนี้สงฆ์ด้วย
  ปล.ขอให้ก่อพระเจดีย์ทรายด้วยความเคารพนอบน้อมจริงๆทุกๆท่านจะได้บุญยิ่งใหญ่มากข้าพเจ้าได้ทำมาทุกๆปีเมื่อ2ปีที่แล้วได้รอดตายจากการถูกรถ10ล้อใหญ่ๆชนและทับก็เพราะบุญทั้งหลายเหล่านี้ที่ตั้งใจทำแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกๆปี(อีกทั้งลาภผลต่างๆก็มีมาก) สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 เมษายน 2010
 4. ying_tuy

  ying_tuy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  277
  ค่าพลัง:
  +1,120
  อยากทำแบบนี้บ้าง มีวัดใหนในกรุงเทพ บ้างคะ จะไปทำบุญบ้างในวันสงกานต์คะ
  อนุโมทบุญนะคะ
   
 5. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,746
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,856
  ทุกครั้งจะไปก่อพระทรายที่วัดอโศการาม+บางปูครับ พอทำบุญเสร็จก็ไปหาอาหารทะเลอร่อยๆที่บางแสน2(บางปู)กิน สนุกมากครับ ที่วัดมีถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ สำรวมมากๆครับ สงบร่มเย็นมากๆครับ เราจะเห็นพระทรายเต็มไปหมดสวยงามมากอยู่ในเต็นไม่ร้อนด้วยครับ เคามีตุงเทวดา-ตุงใส้หมู-ตุงมงคล108-น้ำอบ-ธูปเทียน ให้เราด้วย
  ปล.หลังจากก่อพระทรายเสร็จให้จุดธูปเทียนบูชาด้วยความเคารพ แล้วอุทุศบุญกุศล รับลองเห็นผลทันตาในปีนั้นๆเลย ลองดูนะครับ ทำถูกวิธีมีผลดีมากๆ
   
 6. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,746
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,856
  วัดอโศการามปีที่แล้ว
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. arrin123

  arrin123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  325
  ค่าพลัง:
  +1,758
  อนุโมทนาสาธุค่ะ^ ^

  ______________________________

  สุขใดเหมือนแม้นการไม่เกิดไม่มี

  จะไม่ละความเพียรถภ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน
   
 8. kanchana2001

  kanchana2001 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2009
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +124
  สาธุเจ้าค่ะ
  ได้เห็นภาพแล้ว อยากไปบ้างจัง
  ถ้ามีโอกาส ปีนี้จะชวนครอบครัวไปเจ้าค่ะ
   
 9. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,628
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,514
  วัดสุทัศน์ แถวเสาชิงช้ามีครับ
   
 10. ying_tuy

  ying_tuy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  277
  ค่าพลัง:
  +1,120
  วัดสุทัศน์ แถวเสาชิงช้ามีครับ<!-- google_ad_section_end -->

  อนุโมทนาบุญ สาธุๆ คะ
   
 11. jasmins

  jasmins เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +1,757
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:"Angsana New \;"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
   
 12. toompom

  toompom Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +64
  ถ้าใครอยากไปก่อเจดีย์ทราย อาจารย์ษิริพงษ์ อัครศรียุกต์ กำหนดก่อพระเจดีย์ทรายที่บางละมุงวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคมครับ รายละเอียดสอบถามได้ที่มูลนิธิพิสูจน์ ธรรมหรือ www.siripong.net
  อาจารย์เป็นผู้นำบุญที่น่าศรัทธายิ่งครับ
  อนุวัตร/ ตุ้ม
   
 13. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  ขออนุโมทนา สาธุ ๆ
  กับท่านทั้งหลายทีได้สร้างบุญกุศลทุกอย่าง
  และได้ก่อพระเจดีย์ทราย
  มาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
  เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  และเกิดประโยชน์กับชนส่วนรวม
  จนถึงในกาลปัจจุบันนี้ด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
  นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 เมษายน 2010
 14. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,519
  กระทู้เรื่องเด่น:
  74
  ค่าพลัง:
  +104,280
  ขออนุโมทนา สาธุ ๆ
  กับท่านทั้งหลายทีได้สร้างบุญกุศลทุกอย่าง
  และได้ก่อพระเจดีย์ทราย
  มาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา
  เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  และเกิดประโยชน์กับชนส่วนรวม เป็นการชำระหนี้สงฆ์ และเป็นสังฆทาน วิหารทาน จนถึงในกาลปัจจุบันนี้ด้วยครับ
  ขอบุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความคล่องตัวทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุ
   
 15. เด็กอนุบาล

  เด็กอนุบาล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +4,154
  ถ้าทราบมาไม่ผิด ที่วัดหลักสี่ มีงานก่อพระเจดีย์ทรายวันที่ 17 เมษา เสาร์นี้ครับ ผู้สนใจเชิญครับ
   
 16. เด็กอนุบาล

  เด็กอนุบาล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +4,154
  อา ขอโทษด้วยครับทุกท่านที่แจ้งผิดไป วันนี้ผมไปถามที่วัดหลักสี่ ปรากฎว่าไม่มีงานก่อพระเจดีย์ทราย
   

แชร์หน้านี้

Loading...