เรื่องเด่น อานิสงส์กฐินทานในพระไตรปิฏก

ในห้อง 'บุญ-อานิสงส์การทำบุญ' ตั้งกระทู้โดย wong3210, 13 กันยายน 2006.

 1. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  เทวดาในหมื่นโลกธาตุสาธุ ส่วนบุญของ ติณณปาละคนเข็ญใจ ได้เปลื้องผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินทาน และต่อไปจะได้สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรย์


  IMG_5722.JPG


  อานิสงส์กฐินทานในพระไตรปิฏก


  ......ในครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอุบัติในโลก มีบุรุษเข็ญใจไร้ญาติพี่น้องทั้งทรัพย์


  สินเงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสี ไปหาสิริธรรมมหาเศรษฐีมีทรัพย์

  ๘๐ โกฏิ แล้ววิงวอนขออยู่เป็นลูกจ้าง ท่านเศรษฐีมีความสงสารจึงถามว่ามีความรู้อะไรบ้าง บุรุษเข็ญ

  ใจบอกว่า ข้าพเจ้าไม่มีความรู้อะไรเลย มีแต่กำลังกายเท่านั้นท่านเศรษฐีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจง

  ไปรักษาหญ้าเราจะให้ข้าววันละหม้อ
  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บุรุษก็รักษาหญ้าจนมีชื่อว่า ติณณปาละ อยู่มาวันหนึ่ง ติณณปาละมาคิดว่าตัวเรานี้ ในชาติปางก่อนคงจะไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดไว้เลย มาถึงชาติ นี้เราจึงได้ลำบากยากแค้น แม้แต่อาหารจะรับประทานไปวันหนึ่งๆ ก็ทั้งยาก แต่นี้ต่อไปเราจะต้องขวนขวายให้ทานทุก ๆ วัน เมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้แล้ว ก็แบ่งอาหารออกเป็น ๒ ส่วน ๆ หนึ่ง ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ อีกส่วนหนึ่งไว้บริโภคเองทำอย่างนี้มาตลอดทุก ๆ วันมิได้ขาดด้วยอำนาจบุญกุศล ที่ติณณปาละทำนั้น ก็ทราบไปถึงสิริธรรมเศรษฐีผู้เป็นนายจ้างจึงสั่งให้เพิ่มอาหารขึ้นอีกเป็น ๓ ส่วน


  ติณณปาละก็แบ่งออกไปอีกเป็น ๓ ส่วน

  ส่วนหนึ่งถวายภิกษุสามเณร

  อีกส่วนหนึ่งให้แก่ยาจก

  อีกส่วนตนเก็บไว้บริโภค ทำอยู่อย่างนี้เป็นลำดับมา
  จนถึงฤดูออกพรรษาประชาชนและท่านสิริธรรมเศรษฐีได้พากันทำกฐินทานเพื่อจะถวายแก่ภิกษุสงส์ ผู้อยู่จำพรรษาด้านไตรมาส สามเดือน ติณณปาละได้ทราบ ข่าวดังนี้แล้วก็เข้าไปหาสิริธรรมเศรษฐีถามถึง  อานิสงส์ผลของกฐินทานว่าการถวายทานอย่างนี้ คงจะมี ผลเป็นอันมาก เพราะประชาชนไม่นิ่งนอนใจ ช่วยกันหลายคนเศรษฐีบอกถึงคุณานุภาพ ของกฐินทานโดยละเอียดจนติณณปาละเกิดศรัทธาแก่กล้า ก็ถามว่าอีกเมื่อไรจะถึงกำหนดถวาย เศรษฐีบอกว่าอีก ๗ วัน

  ติณณปาละก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนก็คิดว่าจะนำของไปเห็นวัตถุทานก็ไม่มี เห็นอยู่แต่ผ้านุ่งผืน

  เดียวเท่านั้นที่จะนำเข้าเป็นส่วนกฐินทานได้ เมื่อจะเปลื้องผ้าออกทาน ตัวกิเลสคือความตระหนี่เหนียว

  แน่นก็มากั้นไว้ถ้าสละผ้าผืนนั้นแล้วเราจะไหนนุ่ง มีอยู่ผืนเดียวเท่านี้ ผลที่สุดก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเรา
  จะต้องถวายแน่ ก็เปลื้องผ้ามาทำการซักฟอกและย้อมด้วยน้ำฝาดตนเองก็เอาใบไม้มานุ่ง ป้องกันความ

  อายเท่านั้น แล้วรีบนำผ้าไปหาเศรษฐี มอบอนุโมทนาผ้านั้นเข้าเป็นส่วนบริวารของกฐินนั้น เศรษฐีก็รับ

  อนุโมทนานำผืนของติณณปาละเข้าเป็นส่วนผ้าบริวาร ซึ่งยังขาดอยู่ผืนหนึ่งแล้วนำไปถวายแก่พระภิกษุ

  สงฆ์

  เสียงโกลาหลก็บังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเสียงสาธุการของเทวดาทั่วทั้งอากาศและปฐพี พระมหากษัตริย์ได้ทรงสดับเสียงนั้นแล้ว ก็ตกพระทัยกลัวว่าจะมีมรณภัยมาถึงพระองค์รับสั่งให้หาปุโรหิตแล้วตรัสถามถึงเหตุโกลาหลอื้ออึงนั้น  ในครั้งนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งที่รักษาอยู่เศวตฉัตรจึงกล่าวว่า " ดูกรมหาบพิตรเสียงโกลาหลอื้ออึ้งนั้น มิใช่ว่าจะมีภัยมาถึงพระองค์นั้นเป็นเสียงของเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุได้สาธุการส่วนบุญของติณณปาละเป็นคนเข็ญใจ รักษาไร่หญ้าของเศรษฐี ได้เปลื้องผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินทาน พระองค์อย่าตกพระทัยไปเลย "


  พระราชาทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงปีติยินดีรับ สั่งให้หาติณณปาละพร้อมทั้งส่งผ้าสาฏกคูหนึ่ง ราคาผืนละหนึ่งแสนกหาปณะไปพระราชทาน นายติณณปาละก็นุ่งสาฎกเข้าเฝ้าพระราชา  ครั้นพระราชาทรงขอซื้อส่วนกุศลด้วยทรัพย์มีประมาณพันหนึ่ง จนทวีขึ้นเป็นลำดับจนถึงแสนกหาปณะ ติณณปาละ ก็ไม่ขายให้ตามพระประสงค์ได้จึงกราบทูล จะทรงซื้อด้วยทรัพย์นั้นไม่ได้ พระเจ้าข้าถ้าหากพระองค์จะอนุโมทนาส่วนบุญนี้ได้อยู่ พระเจ้าข้า  พระราชามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งให้คนดีฆ้องร้องประกาศตลอดทั้งพระนครแล้วพระราช


  ทาน ช้าง ม้า โค กระบือ ข้าทาส ชายหญิงอย่างละหนึ่งร้อย บูชาแก่ติณณปาละเป็นอันมาก แล้วตั้งไว้ ในตำแหน่งเศรษฐีส่วนพ่อค้าคฤหบดีเศรษฐี ก็พากันสละทรัพย์เป็นจำนวนมากออกบูชาคุณติณณปาละเป็นสมบัติมากมาย ที่ติณณปาละได้แล้วก็ด้วยบุญกุศลเจตนาอันแรงกล้า จึงเป็นผลสำเร็จให้ผลทันตาเห็นในปัจจุบันชาติ ครั้นติณณปาละทำกิริยาตายแล้ว ก็ไปเกิดในดาวดึงส์สวรรค์
  ครั้นถึงพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัส ติณณปาละเทวบุตร ก็จะจุติลงมาอุบัติเป็นราชโอรส แห่งนครมัณฑาลวดี

  ครั้นต่อมาเสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดา อยู่ ๔ หมื่นปีแล้วออกบวชเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรย์ มีนามว่าติณณปาละเถระ ดังนี้เป็นต้น

  ตสฺมา สาธโว เมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ทราบรู้เหตุรู้ผลของการถวายผ้ากฐินทานว่ามีอานิสงส์อย่างไรแล้วก็ขออย่าให้ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ประมาท ในเมื่อถึงคราวกาลสมัยที่จะถวายก็ควรจะถวายก็ควรทำจะเป็น ของมากน้อยอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญอยู่ว่าให้ทำและทำด้วยศรัทธาอย่างจริงจัง แล้วตั้งความปรารถนาของตนไว้ด้วยดี มิใช่ว่าทำเห็นแต่หน้าหา ความศรัทธามิได้ ทรัพย์ที่เราสละไปก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ ถ้าเราทำด้วยความเต็มใจแล้วถึงแม้จะน้อยก็ ย่อมมีอานิสงส์มากดังเรื่องติณณปาละ

  เนื่องจากเห็นว่าใกล้เทศกาลกฐินจึงนำมาฝากครับ สาธุ  ข้อมูล : logo8.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 กันยายน 2018
 2. khomeraya

  khomeraya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,833
  ค่าพลัง:
  +21,362
  อานิสงส์ของกฐินมหาศาลยิ่งนัก เหตุหนึ่งก็คือ ทำในช่วงเวลาจำกัด

  ตอนนี้หน้ากฐิน ก็เชิญชวนทุกท่านทำบุญกฐินกันนะครับ เฉพาะในเวบพลังจิตก็น่าร่วมไปหมดทุกงานแหละครับ ที่สำคัญคือ ขอให้ทำด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้น ทรัพย์จะมากจะน้อยไม่สำคัญ ดูติณณปาละมานพเป็นตัวอย่างก่อนปะไร แม้ทรัพย์จะน้อย แต่ทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์ น่าอนุโมทนาเป็นยิ่งนัก สะเทือนเลื่อนลั่นทั่วทั้งปฐพี
   
 3. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  อานิสงส์การทอดกฐินและการทอดผ้าป่า

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ

  ผู้ถาม

  การทอดผ้าป่า กับการทอดกฐิน อย่างไหนได้อานิสงส์มากกน้อยกว่ากันคะ.........?

  หลวงพ่อ

  ความจริงผ้าป่า กับกฐิน เป็น สังฆทาน ด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ทว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐิน ได้มากกว่าเพราะกฐินมีเวลาจำกัด จะทอดตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒

  แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือผู้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้น

  การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตตระ ท่านเคยเทศน์วาระหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นมหาทุกขตะ

  คำว่ามหาทุกขตะนี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ท่านเอาเสื้อผ้าเก่า ๆ ของตนนำไปแลกกับด้ายหนึ่งกลุ่ม เข็มหนึ่งเล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

  ท่านกล่าวว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง จะปรารถนาพุทธภูมิ ก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้

  แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดอานิสงส์จะให้ผลท่านผู้นั้น
  เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดา แล้วลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ๕๐๐ ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ เป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ เป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ เป็น คหบดี ๕๐๐ ชาติ

  แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วมในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันจะหมดกก็ปรากฏว่าท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน
  ผ้าป่า ก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผู้รับมีอานิสงส์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่าอานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ

  ผู้ถาม

  องค์กฐิน ที่แท้จริง เป็นอย่างไรคะ........?

  หลวงพ่อ

  องค์กฐิน จริง ๆ คือผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลา กรานกฐินจริง ๆ เรากรานได้แต่ผ้า
  การถวายก็ไม่ยาก เรามีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จะถวายทั้งไตรก็ได้ ถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดนี่ (วัดท่าซุง) จัดเป็นกฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคนได้อานิสงส์เท่ากันหมด
   
 4. ZyTon

  ZyTon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2006
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +377
  ใกล้เทศกาลกฐินพอดี ทำกฐินมาหลายครั้งแต่ไม่เคยรู้เลยว่าอนิสงส์จะมากมายขนาดนี้

  อนุโมทนาที่นำมาให้อ่านครับ สาธุ
   
 5. chin19319

  chin19319 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +11
  ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะอริยะเมตไตยยังมาไม่ถึงครับ
  เพราะสมัยของพระองค์ท่านจะต่อจากพุทธันดรนี้
   
 6. jing_p

  jing_p เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2007
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +107
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ดิฉันเพิ่งได้ร่วมบุญกับทางเว็บพลังจิต กฐินแสนกองและมหากฐินวัดท่าซุง อยากให้เพื่อน ๆ ร่วมบุญกันเยอะ ๆ นะคะ
   
 7. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,579
  [​IMG]

  ติงเคยเป็นเจ้าภาพกฐินสองครั้ง
  นอกนั้น ก็ร่วมถวายบริวารกฐิน
  มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมทอดกฐินค่ะ

  [​IMG]
   
 8. prapanuch

  prapanuch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +853
  เมื่อนานมาแล้วเคยเห็นแต่คนอื่นเขาทำปรารถนาอยากทำ พอดีได้โอกาสทำครั้งแรก โดยอุทิศให้แม่ผู้ล่วงลับ ปรากฎว่าท่านมาเข้าฝันตอบขอบใจที่ทำกฐินให้ท่าน จึงเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งใจ ขอทำทุกปีตลอดสิ้นอายุขัยค่ะยิ่งเมื่อรับทราบว่าอานิสงค์มากมาย ยิ่งเกิดพลังและกำลังใจทำความดีไปตลอด ขอบคุณมากสำหรับผู้นำเสนอเรื่องราวให้ได้รับรู้ค่ะ
   
 9. thumbelina

  thumbelina เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  156
  ค่าพลัง:
  +752
  ครั้นถึงพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัส

  ติณณปาละเทวบุตร "ก็จะ" จุติลงมาอุบัติเป็นราชโอรส แห่งนครมัณฑาลวดี

  ครั้นต่อมาเสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดา อยู่ ๔ หมื่นปี แล้วออกบวชเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรย์ มีนามว่าติณณปาละเถระ

  http://www.84000.org/anisong/12.html
   
 10. Sir-Pai

  Sir-Pai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,157
  ค่าพลัง:
  +3,355
  อนุโมทนากับทุกคนที่ร่วมบุญกฐินทุกครั้งนะครับ

  ผมไม่เคยเป็นเจ้าภาพหรอก เคยแต่ร่วมกับเขาและก็มีความสุขทุกครั้งชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆ

  แต่การที่ชีวิตดีขึ้นเป็นแค่ผลพลอยได้ ผมสนใจแค่การทำสังฆทานมากกว่า สาธุๆๆครับ
   
 11. ถิ่นธรรม

  ถิ่นธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,827
  ค่าพลัง:
  +5,397
  กฐินทาน ถ้าทำด้วยจิตเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยมจะมีอานิสงค์มากมหาศาลจนไม่อาจคำนวณได้ จะได้ท่องเที่ยวเสวยบุญอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์หลายกัปป์ จนเข้านิพพานไปแล้วบุญยังไม่หมดเลย
   
 12. Thanaworapong

  Thanaworapong สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +42
  ขออนุญาติ บอกบุญมายังท่านใจดีมีเมตตาทุกท่าน ผมจะจัดตั้งกองกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดนพเกตุวราราม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 สามารถร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของร่วมกฐิน ตามที่อยู่ข้างล่าง นายธนวรพงศ์ บวรโชติทัพพะ โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เบอร์โทร 095-4476759 เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึง 210-1-08138-5 ขอผลบุญกุศลอันประเสริฐ จงบังเกิดแก่ผู้ร่วมบุญ ให้สุขภาพดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เดินทางปลอดภัย สมหวังทุกประการเทอญ (ตุลาคม 2560 ผมเป็นประธานกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดห้วยทับควาย อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี)
   

แชร์หน้านี้

Loading...