อานิสงส์การสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก อานุภาพหลังการสวดยิ่งใหญ่มาก

ในห้อง 'ประสบการณ์ ผลของการสวด' ตั้งกระทู้โดย ไอ้โจ๋ย, 14 กุมภาพันธ์ 2008.

 1. ไอ้โจ๋ย

  ไอ้โจ๋ย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +723
  บทสวดมนต์
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

  อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก


  อานิสงส์การสวดและภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก


  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ไว้สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าคำ เพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาธยาย อันเป็นบ่อเกิด มหาเตชัง มีเดชมาก มหานุภาวัง มีอานุภาพมาก และมีลาภยศ สุขสรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตราย และความพินาศทั้งปวง ตลอดทั้งหมู่มารร้ายและศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแผ้วพานได้

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง เป็นต้น ถ้าสาธยายหรือภาวนาแล้วจะนำมาซึ่งลาภยศ สุขสรรเสริญและปราศจากอันตรายทั้งปวง ตลอดทั้งเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นการเจริญพระพุทธานุสติ วิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นแดนเกิดของสมาธิอีกด้วย

  อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้ว เป็นการมอบกายถวายชีวิตไว้กับองค์พระพุทธเจ้า หรือเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นตาข่ายเพชรคอยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตให้ปราศ จากเวรภัย

  อิติปิโส ภะคะวา รูปะขันโธ เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้ว ขออาราธนาบารมีธรรมของพระพุทธองค์สิงสถิตในเบญจขันธ์ของเราเพื่อให้เกิดพระ ไตรลักษณญาน อันเป็นทางของพระนิพพานสืบต่อไป

  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณสัมปันโน เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนา ขออำนาจสมาธิญาณของพระพุทธองค์เป็นไปในธาตุ ในจักรวาล ในเทวโลกหรือในกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และในโลกุตรภูมิ ขอจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าหรือเรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนา อันเป็นบ่อเกิดแห่งรูปฌาน อรูปฌาน อภิญญา เป็นการเจริญวิปัสสนา อันเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ฯ

  กุสลา ธัมมา อิติปิโส ภะคะวา เป็นต้น เป็นการสาธยายหัวใจพระวินัยปิฎก หัวใจพระสุตตันตปิฎก หัวใจพระอภิธรรมปิฎก และเป็นหัวใจพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ พระเจ้า ๑๐ ชาติ และหัวใจ อิติปิ โส ตลอดทั้งหัวใจอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เมื่อภาวนาแล้วจะนำลาภ ยศ ฐาบรรดาศักดิ์ ทั้ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ และจะป้องกันสรรพภัย ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและบุตรหลานสืบไป

  อินทะสาวัง มหาอินทะสาวัง เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วมีทั้งอำนาจ ตบะ เดชะ ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ

  พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทาน ศีล ภาวนา สม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่ อย่าสงสัย การรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออานิสงส์ ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศล ซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบัน และตามติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วย

  ฉะนั้น ชาวพุทธทั้งหลาย จงเจริญภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกเช้าค่ำเถิด จะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัว ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

  ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก จารเป็นอักษรขอม จารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จึงได้แปลเป็นอักษรไทย หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง)ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลก

  มีคำกล่าวในหนังสือนำนั้นว่า ผู้ใดมียอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันภยันตราย ต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญ ฯลฯ

  ต่อมามีผู้นิยมสร้างหนังสือนี้ขึ้น โดยเชื่อว่าผู้ใดสร้าง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้เป็นธรรมทาน และสวดมนต์สักการะบูชาเป็นประจำ จะมีผลานิสงส์สุดที่จะพรรณ นาให้ทั่วถึงได้ นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จะมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบันกาลและอนาคตภายภาคหน้า ตลอดทั้งบุตรหลานสืบไป ด้วยอำนาจของความเคารพในพระคาถานี้

  ประวัติต้นฉบับเดิมกล่าวว่า หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกเช้าค่ำแล้ว เป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือน ก็ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จะภาวนาพระคาถาอื่น ๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยมยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกนานับปการ ฯ

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ญาติ-มิตรสหาย หรือสวดจนครบ ๗ วัน ครบอายุปัจจุบันของตน
  จะบังเกิดโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะพ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง ฯ

  ผู้ใดตั้งจิตเจริญภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกวันละสามจบ จะไม่มีบาปกรรม ทำสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา สวดวันละเจ็ดจบ กระดูกลอยน้ำได้


  พิธีไหว้พระ
  และสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

  ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่เพ่งตรงยังพระพุทธรูป ระลึกถึงพระรัตนตรัย ค่อยกราบ ๓ หน แล้วสงบจิตระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของบุตร

  จากนั้นจึงจุดเทียนบูชา ให้จุดเล่มด้านขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วจุดเล่มด้านซ้ายต่อไป จุดธูป ๓ ดอก เมื่อจุดเทียนธูปที่เครื่องสักการบูชาเสร็จแล้วเอาจิต (นึกเห็น) พระพุทธองค์มาเป็นประธาน พึงนั่ง ชายพึงนั่งคุกเข่า หญิงนั่งท่าเทพนม ประนมมือ ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า ไตรสรณคมน์และนมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วจึงเจริญภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก จะเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น จะเกิดพลังจิตและมีความมั่นคงในชีวิต พึงทราบด้วยว่า การเจริญภาวนาทุกครั้งต้องอยู่ในสถานที่อันสมควร ขอให้ทำจิตตั้งมั่นในบทสวดมนต์ จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการขออย่าได้ทำเล่น จะเกิดโทษแก่ตนเอง

  ยิ่ง ทำ ยิ่ง ได้ ยิ่ง ให้ ยิ่ง มี  อานิสงส์การสร้างและสวด
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นธรรมทาน

  โบราณท่านว่า ผู้ใดได้พบยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้แล้ว ท่านว่าเป็นบุญตัวอันประเสริฐนัก เมื่อพบแล้วให้พยายามท่องบ่นสวดภาวนาอยู่เป็นนิตย์ตราบเท่าชีวิต จนทำลายขันธ์จากมนุษย์โลก แล้วก็จะไปยังเกิดในสัมปรายภพสวรรค์สุคติภพด้วยพระอานิสงส์เป็นแน่แท้

  ถ้าผู้ใดจะสวดขออานุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้น จะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้ บิดา มารดา หรือครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์ ผู้มีพระคุณของท่านแล้ว ให้เขียน จิ เจ รุ นิ และชื่อท่านนั้น ๆ ใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้ง เมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้วให้นำกระดาษนั้นเผาไฟ และกรวดน้ำโดยคารวะ บอกชื่อฝากพระแม่ธรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้น ได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้ง

  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร

  กิจการงานเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์

  ผู้ใดอุทิศบุญกุศล อันเกิดจากการสร้าง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ให้ ปู่ย่า ตา ยาย บิดา มารดา ฯ บุตร หลาน ที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง

  บิดา มารดา จะมีอายุยืน

  สามีภรรยา รักใคร่ดีต่อกัน บุตรหลานเป็นคนดี

  ปฏิสนธิวิญญาณบุตร เกิดมาเฉลียวฉลาด ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดี

  วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพ

  เสริมบุญบารมีให้ตนเอง

  แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ

  เมื่อสิ้นอายุขัยจะไปสู่สุคติภูมิ

  ขอตั้งสัตยาธิษฐาน ขอความเจริญรุ่งเรือง จงบังเกิดแก่ท่านผู้สร้าง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ เพื่อความงอกงามในพระบวรพระพุทธศาสนาสืบไป.

  คำบูชาพระรัตนตรัย

  โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
  โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
  โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

  คำนมัสการพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ หน)
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ หน)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ หน)

  คำนมัสการพระพุทธเจ้า

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  คำนมัสการไตรสรณคมน์

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  คำนมัสการพระพุทธคุณ
  พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม


  ๑.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา .
  อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะระหันตัง สิระสา นะมามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ.
  สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สุคะตัง สิระสา นะมามิ.
  โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ.
  โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.

  ๒.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
  อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ.
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ.
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ.
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

  ๓.
  อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ-ปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะ-ณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.

  ๔.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๕.
  อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.


  ๖.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๗.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๘.
  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๙.
  กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะ
  นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ, ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเห ปาสายะโส ฯ
  โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ
  นา วิ เว,อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ, อิสวาสุ, สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ.

  ๑๐.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธัมมา.
  กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
  พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

  ๑๑. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.

  นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.

  อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติ-สาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ.

  สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

  ๑๒. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา.

  นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะ-ขันโธ เวทะนาขันโธ

  สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง.

  นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโยโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัต-ตา อุอะมะอะ วันทา

  นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ

  นะโม พุทธายะ นะอะกะติ นิสะระณะ อาระปะขุทธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ


  คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก


  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้า ได้สร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชู อุดหนุน คุณบิดามารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจะตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์ ชั้นจาตุมมะหาราชิกาเบื้องบน สูงสุดจนถึงภวัคคะพรหม และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.

  โบราณว่าผู้ใดสร้างบุญกุศลและได้สวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเป็นประจำจะมี อานิสงส์มาก เมื่อป่วยหนักให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ครั้นกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำว่า อะระหัง หรือ พุทโธ เรื่อย ๆ เมื่อถึงแก่กรรม จงเขียน จิ. เจ. รุ. นิ. บนแผ่นทองหรือแผ่นเงิน ใบลาน, กระดาษ แล้วม้วนเป็นตะกรุด (ห้ามคลี่) ใส่ปากให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพสวรรค์ด้วย
  ขณะที่ท่านสวดมนต์ขอให้สวดออกเสียงเพราะในขณะนั้นเทวดาจะมาร่วมฟังและอนุโมทนาด้วย
  อ่านเรื่องเทวดากับการสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญได้ตามลิงค์ข้างล่างครับเทวดา กับการสวดมนต์..และเทวดารักษาพุทธรูปที่บ้านผู้ที่สวดมนต์ประจำ - PaLungJit.com

  อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 พฤษภาคม 2011
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  20,970
  กระทู้เรื่องเด่น:
  49
  ค่าพลัง:
  +96,566
  อนุโมทนาครับถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและในอนาคตไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพร้อมเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกองค์ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ สาธุ มหาสาธุ<O:p</O:p
  <!-- / message --><!-- sig -->
   
 3. ahantharik

  ahantharik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,597
  ค่าพลัง:
  +6,341
  ผมสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก เฉพาะวันพระครับ ขออนุโมทนากับข้อมูลความรู้

  พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทาน ศีล ภาวนา สม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่ อย่าสงสัย การรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออานิสงส์ ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศล ซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบัน และตามติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วย

  ฉะนั้น ชาวพุทธทั้งหลาย จงเจริญภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกเช้าค่ำเถิด จะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัว ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า
   
 4. tonpai

  tonpai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +41
  อนุโมทนาสาธุด้วยครับ เคยสวดแล้วแต่มันยาว ต่อไปจะพยายามสวดให้บ่อยๆครับ
   
 5. อิสวาร์ยาไรท์

  อิสวาร์ยาไรท์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,611
  ค่าพลัง:
  +1,959
  อนุโมทนา สาธุ ค่ะ
  आपका बहुत बहुत धन्यवाद
   
 6. money696

  money696 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +21
  มีวัตถุมงคล องค์บูชา ของขลังทุกชนิดพร้อมผ่านพิธีปลุกเสก-เทวาพิเสก สนใจติดต่อ 083-221-7798 อ.กันต์ปางคเณศ
  <!-- / message -->
   
 7. NIDchillchill

  NIDchillchill Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +32
  อนุโมทนา คะ

  กำลังตั้งใจสวดภาวนาคาถาบทนี้ วันนี้อยู่พอดีเลย
  โชคดีที่ได้เข้ามาอ่าน ทำให้มีจิตตั้งมั่นในการสวดยิ่งขึ้นไปอีก

  (smile)
   
 8. อรรัชช์ฐาน์

  อรรัชช์ฐาน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +435
  โมทนาสาธุค่ะ...นานๆจะสวดทีค่ะเพราะว่ายาว แต่ตอนนี้จะพยายามสวดในวันพระกับเขาบ้าง
   
 9. buana16

  buana16 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +475
  เคยอ่านเจอว่าถ้าสวดไม่จริงจังจะทำให้เกิดโทษได้ แล้วถ้าคิดจะสวดสัปดาห์ละครั้งจะเป็นไรไหมคะ เพราะยังตัดตัวขี้เกียจออกไม่ค่อยจะได้เลยค่ะ
   
 10. ไอ้โจ๋ย

  ไอ้โจ๋ย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +723
  อนุโมทนาครับ ถ้าจะสวดสัปดาห์ละครั้ง สวดทุกวันพระก็ได้ครับ ถ้าตั้งใจสวดด้วยความเคารพไม่เกิดโทษแน่ครับ
   
 11. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,039
  ค่าพลัง:
  +10,025

  คุณโจ๋ย เขาสวดทุกวันก่อนนอนเลยค่ะ

  แต่สุดท้าย ก็ยังติดขี้เกียจบ้าง หุหุ[​IMG]
   
 12. เกสรช์

  เกสรช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  827
  ค่าพลัง:
  +1,395
  ขออนุโมทนา สาธุคะ

  เกสรช์ก็เริ่มสวดคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกได้ไม่นาน พอได้รู้เรื่องอานุภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ก็รู้สึกมีความตั้งใจมากขึ้นคะ

  ถึงแม้ว่าจะสวดมนต์วันนึงนานเกือบชม.เพราะมีหลายบทสวด สวดคาถาเงินล้านวันละ30จบ และอีกหลายคาถาแต่รู้สึกเราจะชอบเพิ่มคาถาไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นไร รู้สึกไม่เหนื่อย รู้สึกมีความสุขดีขึ้น แล้วต่อด้วยนั่งสมาธิอีก1ชม. พยายามต่อไปเพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม สาธุ......
   
 13. wutthik

  wutthik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  345
  ค่าพลัง:
  +490
  ขอแนะนำจะได้ไม่กังวล
  1.ศรัทธาตั้งมั่นคิดว่าจะทำก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว
  2.เริ่มลงมือทำ(ปฏิบัติ)ผลก็เต็มแล้ว 100 %
  3.เคล็ดลับ เริ่มจับเริ่มสวดไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพย์(ผลประโยชน์)ตัดกังวลทุกอย่างได้ผลบุญเต็ม 100 สาธุ
   
 14. เวฬุวัล

  เวฬุวัล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,844
  ค่าพลัง:
  +511
  ตอนนี้พยายามสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกวันพระ ส่วนวันอื่นๆจะสวดชินบัญชรค่ะ
   
 15. Aunyasit

  Aunyasit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  1,285
  ค่าพลัง:
  +13,033
  ผมสวดคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มาตั้งแต่ปี 37 ปัจจุบันนี้ก็ยังสวดอยู่ครับ ก้จะสวดก่อนนั่งสมาธิภาวนา ถ้าได้จะหวะทำนองเป็นของตนเองก็จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ครับ บทนี้ภพภูมิต่างๆเช่น เทวดา พญานาค จะชอบมาก
   
 16. อุดรเทวะ

  อุดรเทวะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,927
  ค่าพลัง:
  +130
  สวดบ่อยครับรู้สึกว่าพอสวดเสร็จแล้วมันสบายๆตัวสมองโปร่งดีครับ
   
 17. buana16

  buana16 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +475
  ตอนนี้สวดก่อนนอนทุกวันแล้วค่ะ แต่ยังจำไม่ได้และสวดเพราะๆไม่เป็นเลย เทวดาจะว่าไหมน้อ....
   
 18. เวฬุวัล

  เวฬุวัล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,844
  ค่าพลัง:
  +511
  ตอนนี้สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกวันแล้วค่ะ

  วันไหนไม่สวดจะรู้สึกเหมือนขาดๆ อะไรไป
   
 19. Thanarit

  Thanarit สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +13
  ถ้าไม่มีพระพุทธรูปเป็นองค์ประทาน สวดได้ไหมครับ คืออยู่หออะครับ
   
 20. เวฬุวัล

  เวฬุวัล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,844
  ค่าพลัง:
  +511
  น่าจะสวดได้นะคะ เพราะตอนนี้็อยู่หอและไม่มีพระพุทธรูปเหมือนกัน

  แต่ก็สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกวันค่ะ

  โดยการเอาจิตนึกว่ามีพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานในขณะที่สวดค่ะ

  ;8;8;8
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...