อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. พระบรมศาสดา และเหล่าผู้พระสาวก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2014.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  พระผู้มีพระภาคทรงทำลายอวิชชา เปรียบดังการเจาะกระเปาะไข่ ออกมาถึง ๓ ครั้ง คือ วิชชา ๓ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การปรารถความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ บรรลุ ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ตามลำดับเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว จึงทรงน้อมจิตไปเพื่อวิชชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ
  ******************
  ทรงอุปมาด้วยลูกไก่
  [๑๑] “พราหมณ์ ไข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ที่แม่ไก่กกหรือฟักดีแล้ว ลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะ ไข่ออกมาได้ก่อน ควรเรียกมันว่า เป็นตัวพี่ หรือตัวน้อง” “ควรเรียกว่า พี่ เพราะมันแก่กว่าเขา”
  “เช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ ในขณะที่หมู่สัตว์ ถูกกระเปาะไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่ เราได้ทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชา ผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม จึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลก

  ฌาน ๔
  พราหมณ์ เราปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ

  ปฐมฌาน
  เราสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่

  ทุติยฌาน
  เพราะวิตก วิจารสงบระงับไปแล้ว เราบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่

  ตติยฌาน
  เพราะปีติจางคลายไปแล้ว เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย ได้บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข

  จตุตถฌาน
  เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว เราได้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่”

  วิชชา ๓
  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  [๑๒] “เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้น ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒
  ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐,๐๐๐ ชาติบ้าง
  ตลอดสังวัฏฏกัปบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง หลายกัปว่า ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมี
  อายุอย่างนั้นๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น มีชื่อ มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหารเสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้นๆ จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ เราระลึกชาติ
  ก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้
  พราหมณ์ เราได้บรรลุวิชชาที่ ๑ ในยามแรกแห่งราตรี ความมืดมิดคือ อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เรา เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ
  พราหมณ์ นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่ ๑ ของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่”

  จุตูปปาตญาณ
  [๑๓] “เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุบัติ ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต
  มโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  พราหมณ์ เราได้บรรลุวิชชาที่ ๒ ในยามที่ ๒ แห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชา เรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เรา เปรียบเหมือนแสงสว่าง
  เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ
  พราหมณ์ นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่ ๒ ของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่”

  อาสวักขยญาณ
  [๑๔] “เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย
  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตได้หลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป
  พราหมณ์ เราได้บรรลุวิชชาที่ ๓ ในยามที่ ๓ แห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เรา เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจพราหมณ์ นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่ ๓ ของเรา
  เหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่”...
  *******************************
  ดูรายละเอียดในเวรัญชกัณฑ์
  วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑-๑๔/๑-๘ มหาจุฬา ฯ

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18034221_1922354261374418_131547564170532564_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  17759767_1855756551345553_7883403115800583618_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  สำหรับบุคคลใดยังต้องเกิด พระศรีอาริย์ฯท่านเคย
  บอกฝากไว้ บอกว่า คนของผมอยู่ในระหว่างของ
  ท่านหลายแสนคน คนที่เกิดทันสมัยท่านบำเพ็ญ
  บารมีมาด้วยกันนะ ประมาณ ๓ แสนคน ผมฝากด้วย
  ขอให้ทุกคนรักษากรรมบถ ๑๐ ให้ครบถ้วนทุกวัน
  ถ้าเป็นการบังเอิญครบถ้วนทุกวันไม่ได้ วันปกติบก
  พร่องบ้างก็ตาม แต่ว่าวันพระอย่าให้บกพร่อง วันพระ
  ต้องเต็ม อย่างนี้คนพวกนั้นจะเกิดทันสมัยผม และฟัง
  เทศน์เพียงครั้งเดียว

  ถ้ายังอ่อนฟังเทศน์ครั้งแรกก็
  เป็นพระโสดาบัน ถ้ารักษากรรมบถ ๑๐ ได้ครบถ้วน
  ตลอดวันทุกวัน ทั้งวันดีวันพระอย่างนี้ฟังเทศน์จบจะ
  เป็นพระอรหันต์ทันที

  โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง)
  ที่มา: ธรรมปฏิบัติ ๓๘

  18056631_1286556218048562_8904021253771991961_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ?temp_hash=8b6d0df7182783f44976cee194535103.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  - พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน
  - ตื่นอยู่โดยมาก
  - ปรารภอุเบกขา
  - มีจิตตั้งมั่น
  คำเหล่านี้ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้อย่างไร
  ********************************
  ในสารีปุตตสุตตนิทเทส เป็นคำถาม-ตอบระหว่างพระสารีบุตรกับพระผู้มีพระภาค มี ๒๑ คาถา แบ่งเป็น
  - คำสรรเสริญพระพุทธคุณ ๒ คาถา
  - คำถาม ๖ คาถา
  - คำตอบของพระผู้มีพระภาค ๑๓ คาถา
  รวมเป็น ๒๑คาถา
  สำหรับคาถาที่ยกขึ้นมานี้ เป็นคาถาที่ ๑๘ ซึ่งมีข้อความว่า

  [๒๐๗] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
  ภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดส่ายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข
  พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ตื่นอยู่โดยมาก ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น พึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความคะนอง
  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๔ มจร.

  ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายคำตอบของพระผู้มีพระภาคไว้โดยละเอียด น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ในที่นี้จะขอยกเนื้อความมานำเสนอเฉพาะบางส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติต่อไป ดังนี้

  คำว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ในคำว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ตื่นอยู่โดยมาก อธิบายว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ
  ๑. ภิกษุเป็นผู้ประกอบ คือ ขวนขวาย มุ่งมั่น มุ่งมั่นเสมอเพื่อทำปฐมฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เป็นผู้ประกอบ ขวนขวาย มุ่งมั่น มุ่งมั่นเสมอ เพื่อทำทุติยฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ... เพื่อทำตติยฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น... เพื่อทำจตุตถฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น รวมความว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน เป็นอย่างนี้บ้าง
  ๒. ภิกษุซ่องเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้ว ซ่องเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้ว ... ตติยฌานที่เกิดขึ้นแล้ว ... จตุตถฌานที่เกิดขึ้นแล้ว รวมความว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน เป็นอย่างนี้บ้าง

  คำว่า ตื่นอยู่โดยมาก อธิบายว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกางกั้นด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดวัน คือ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกางกั้นด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จการนอนอย่างราชสีห์ โดยตะแคงด้านขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ กำหนดเวลาตื่นไว้ในใจ ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้น แล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกางกั้นด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี รวมความว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ตื่นอยู่โดยมาก

  คำว่า ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น อธิบายว่า

  คำว่า อุเบกขา ได้แก่ อุเบกขา คือ ความเพิกเฉย ความเพิกเฉยอย่างยิ่ง ความที่จิตสงบ ความที่จิตสงัด ความที่จิตเป็นกลางในจตุตถฌาน

  คำว่า มีจิตตั้งมั่น ได้แก่ ความตั้งมั่น ความดำรงมั่น ความไม่คลอนแคลน ความไม่กวัดแกว่ง ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ความที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ

  คำว่า ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น อธิบายว่า ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีใจไม่ซัดส่าย รวมความว่า ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น
  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๖-๖๐๗ มจร.


  ?temp_hash=adaa68f8efceac655f662cc08b70afe5.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  เธอทั้งหลาย จงเดินไปตาม ทางมรรคมี องค์ 8 นี้

  อันเป็นทางที่ ทำให้มาร หลงติดตาม มิได้

  เธอทั้งหลาย จงตั้งใจปฏิบัติ เพื่อ ทำทุกข์ให้สิ้นไป

  ตถาคต เป็นเพียง ผู้บอกทาง เท่านั้น

  เมื่อปฏิบัติดังนี้ ...

  พวกเธอ จักพ้น จากมาร และ บ่วงแห่งมาร


  18119459_832188886934371_503060651391041716_n.jpg
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18156938_1404137659633597_449520831327698236_n.jpg
  "สุขหรือทุกข์ต่างกันนิดเดียว แค่คิดได้ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นสุขแล้ว.."
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18341915_214351492403394_1442227346107107082_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ?temp_hash=0ceef4cbf628867d3359e1848570cb7a.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18485699_1936974219912422_6806047253246002168_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18491415_1449736295085755_8982347646348505404_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18813855_2033702270195026_4930477696838199069_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18814169_1949786961964481_4593325219652086997_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ?temp_hash=fa2d9c278f2e353a98a49bda5b5f289d.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18920413_1953204708289373_1840283630851364659_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18951218_1398169280225942_6966788945966884969_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18951482_1217489585040654_6581253580710364971_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  19029551_1366005633434701_4311323464144968666_n.jpg  "..ขี้เกียจ เป็นอารมณ์หลง
  เมื่อรู้แล้วว่า มันไม่ดี ก็จงอย่าทำจิต
  ให้อยู่ในอารมณ์ขี้เกียจสิ
  คนขี้เกียจ ทำงานใดๆ ก็ไม่สำเร็จ
  ปฏิบัติธรรมใดๆ ก็ไม่สำเร็จ
  คนจะไปนิพพานนั้น ขี้เกียจไม่ได้.."

  หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม


  **********************************   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  19149233_1958885857721258_8265563702620234523_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ พระบรมศาสดา
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  0
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1

แชร์หน้านี้

Loading...