เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)
  นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

  เริ่มการศึกษาเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

  พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๐ ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร์ (วัดยาง) จังหวัดสุพรรณบุรี

  พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๓ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนเรียนดีของ กระทรวงศึกษาธิการ

  บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ออายุย่าง ๑๓ ปี เริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น

  พ.ศ. ๒๔๙๕ ย้ายไปอยู่ที่วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม และได้เข้าฝึกวิปัสสนา เมื่อจบการฝึกแล้ว พระอาจารย์ผู้นำการปฏิบัติได้ชวนไปอยู่ประจำในสำนักวิปัสสนา แต่โยมบิดาไม่ยินยอม เพราะเห็นว่าสามเณรบุตรชาย ควรได้ศึกษาปริยัติธรรมขั้นสูงต่อไป

  พ.ศ. ๒๔๙๖ ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรรูปที่ ๔ ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้นามฉายาว่า ‘ปยุตฺโต’ แปลว่า ‘ผู้เพียรประกอบแล้ว’

  พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้ วิชาชุดครู พ.ม. ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖

  หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขาธิการและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙
  นอกจากสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยาย ณ University Museum แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ และที่ Swarthmore College สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้รับนิมนต์ให้เป็น visiting scholar และได้รับแต่งตั้งเป็น research fellow ณ Divinity Faculty แห่งมหาวิทยาลัย Harvard

  ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ สถาบันการศึกษาชั้นสูงเกือบ ๒๐ แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตำแหน่งเชิดชูเกียรติต่างๆ มี ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์จาก นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย และเมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นอาทิ

  สำนักของท่านในปัจจุบัน คือวัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่ ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  papayutto-1.jpg
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
  สมณศักดิ์
  • พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
  • พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี
  • พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที
  • พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาศนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
  งานเผยแผ่พุทธธรรม
  ศาสนกิจ
  • พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ก็เป็นอาจารย์สอนในชั้นปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างนั้น บางปี บรรยายที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโครงการศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙ เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับอาราธนาไปบรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยที่ University Museum, University of Pennsylvania
  • พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑ ได้รับอาราธนาไปบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania
  • พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับอาราธนาเป็น Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World Religions และบรรยาย วิชาการทางพุทธศาสนา สำหรับ Divinity Faculty และ Arts Faculty ที่ Harvard University
  • พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  ประกาศเกียรติคุณ
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๙
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑
  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๓
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๓๖
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗
  • ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) นวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๓๘
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑
  • ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔
  • ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๔
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาวิชาการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๕
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒
  • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๒
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
  • พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  • พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว สำหรับงานนิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
  • พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล ‘มหิดลวรานุสรณ์’
  • พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ ‘สังข์เงิน’ สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  • พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
  • พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น ‘ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม’
  • พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตำแหน่ง “ตรีปิฎอาจารย์” หมายถึงอาจารย์ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฎก
  • พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ถวายรางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และ มานุษยวิทยาสำหรับผลงานทางวิชาการดีเด่น หนังสือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล ‘สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล’ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น ‘ศาสตราจารย์พิเศษ’ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ถวายตำแหน่ง ‘เมธาจารย์’ (Most Eminent Scholar) ในฐานะนักปราชญ์ ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น ‘ราชบัณฑิต (พิเศษ)’
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ โล่วัชรเกียรติคุณ จาก คณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ ‘ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย’ จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • พ.ศ. ๒๕๕๕ เกียรติคุณสดุดี ‘พระสงฆ์ดีเด่นประจำปี’ จาก ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดนครปฐม
  • พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัล ‘ศาสตรเมธี’ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  • พ.ศ. ๒๕๕๕ ‘โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา’ ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชนมายุ ๙๙ พรรษา
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือ พุทธธรรม ได้รับรางวัล ‘TTF AWARD เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๖’
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัล ‘บุคคลเกียรติยศของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖’
  • พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัล ‘๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก’
  • พ.ศ. ๒๕๕๙ ‘ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐’ โดยประกาศคุรุสภา ณ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล ‘ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์’ (Human Resource Excellence Award) ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี การสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "สร้างปัญญา..แทน..ตัณหา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ชนะชีวิต..อิทธิบาท๔" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "อยากให้..พ้นทุกข์" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Sep 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "เล่าเรื่อง..ท่านพุทธทาส" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  เล่าเรื่อง "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ # ๑" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  เล่าเรื่อง " หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ # ๒" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Apr 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "รู้ก่อน..เจริญภาวนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สมาธิแบบพุทธ # ๑" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "มีศรัทธา ปัญญาเกิด" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on May 15, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ @ สมเด็จพระพุุทธโฆษาจารย์

  "รู้ทัน..ความอยาก" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "กินใช้..ด้วย.ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Jun 29, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "หาความเข้าใจ..วัตถุมงคล" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on May 27, 2018


   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

  พุทธธรรม Buddhadham
  Published on Dec 7, 2016
  สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปนาเป็น
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
  ....ไม่สำคัญว่าเป็นอะไร แต่สำคัญว่าจะทำอะไร...
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "ท่านท้าวมหาพรหม" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ท่านท้าวมหาพรหม" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ภัย..พุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)Live !

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
  Published on Apr 30, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มิถุนายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)Live!

  "รู้จัก..นิพพาน" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan

  Published on Mar 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "พระไม่ปฎิบัติ=หมอผี" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "บูชา..อย่างไร..ดี" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Jun 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "ตักเตือนหรือซ้ำเติม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ทำไมเมืองพุทธ..ไม่สงบ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Jul 13, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ตอบโจทย์ : "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก (20 พ.ค. 59)

  ThaiPBS
  Published on May 20, 2016
  ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์ ผู้แปลหนังสือพุทธธรรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... สิ่งที่ได้รับจากการแปลหนังสือพุทธธรรมของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ชีวิตของชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นบวช
  หลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท และท่าน ป.อ.ปยุตฺโต
  ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "ประเสริฐด้วยการฝึก" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ @ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  punjanin

  Published on Jul 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "รู้แจ้ง..สันโดษ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ตัณหา ฉันทะ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เจริญ.. เสื่อม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Aug 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "วินัย..ชาวพุทธ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ธรรมะ..ธรรมชาติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ทำ..ใจ..รู้" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "มรรค ๘" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 16, 2018


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "ฝึก..สมาธิ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สติ ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 27, 2018
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "โพธิญาณ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ปัญญา..แตกฉาน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 30, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 พฤศจิกายน 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "ฝึก.อยู่.ธรรมชาติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 3, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "คันพบ..ธรรมะ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 14, 2018
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  "รู้..อริยสัจ ๔" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 17, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...