เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "สร้างปัญญา..แทน..ตัณหา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ชนะชีวิต..อิทธิบาท๔" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "อยากให้..พ้นทุกข์" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Sep 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "เล่าเรื่อง..ท่านพุทธทาส" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  เล่าเรื่อง "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ # ๑" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  เล่าเรื่อง " หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ # ๒" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Apr 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "รู้ก่อน..เจริญภาวนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สมาธิแบบพุทธ # ๑" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "มีศรัทธา ปัญญาเกิด" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on May 15, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ @ สมเด็จพระพุุทธโฆษาจารย์

  "รู้ทัน..ความอยาก" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "กินใช้..ด้วย.ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Jun 29, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "หาความเข้าใจ..วัตถุมงคล" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on May 27, 2018


   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

  พุทธธรรม Buddhadham
  Published on Dec 7, 2016
  สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปนาเป็น
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
  ....ไม่สำคัญว่าเป็นอะไร แต่สำคัญว่าจะทำอะไร...
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "ท่านท้าวมหาพรหม" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ท่านท้าวมหาพรหม" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ภัย..พุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)Live !

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
  Published on Apr 30, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มิถุนายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)Live!

  "รู้จัก..นิพพาน" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan

  Published on Mar 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "พระไม่ปฎิบัติ=หมอผี" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "บูชา..อย่างไร..ดี" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Jun 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "ตักเตือนหรือซ้ำเติม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ทำไมเมืองพุทธ..ไม่สงบ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Jul 13, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ตอบโจทย์ : "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก (20 พ.ค. 59)

  ThaiPBS
  Published on May 20, 2016
  ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์ ผู้แปลหนังสือพุทธธรรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... สิ่งที่ได้รับจากการแปลหนังสือพุทธธรรมของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ชีวิตของชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นบวช
  หลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท และท่าน ป.อ.ปยุตฺโต
  ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "ประเสริฐด้วยการฝึก" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ @ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  punjanin

  Published on Jul 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "รู้แจ้ง..สันโดษ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ตัณหา ฉันทะ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เจริญ.. เสื่อม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Aug 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "วินัย..ชาวพุทธ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ธรรมะ..ธรรมชาติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ทำ..ใจ..รู้" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "มรรค ๘" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 16, 2018


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "ฝึก..สมาธิ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สติ ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 27, 2018
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "โพธิญาณ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ปัญญา..แตกฉาน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Oct 30, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 พฤศจิกายน 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "ฝึก.อยู่.ธรรมชาติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 3, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "คันพบ..ธรรมะ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 14, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "รู้..อริยสัจ ๔" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Nov 17, 2018
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  "แก้ไข..ชีวิต" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ดู..ขันธ์๕" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Nov 19, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...