เคล็ดลับในการสวดและการใช้พระคาถาชินบัญชร

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 24 ตุลาคม 2010.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,534
  ในปัจจุบันการสวดพระคาถาชินบัญชร (การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา) พุทธคุณ ๙ ประการ มีดังนี้เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโรค ได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชา เจริญรุ่งเรือง  <CENTER>คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์
  (โต พรหมรังสี)</CENTER>


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>

  พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า  <CENTER>ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ</CENTER>  <CENTER>เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร
  พระคาถาชินบัญชร

  ๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

  ๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

  ๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

  ๔. หะทะเย เม อนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.

  ๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

  ๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.

  ๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

  ๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

  ๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

  ๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.

  ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเล ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.

  ๑๒. ชินานานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

  ๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

  ๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

  ๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.</CENTER>

  เคล็ดลับการสวดการใช้พระคาถาชินบัญชร (โดยมากนิยมสวดทั้งหมด 15 คาถา) จึงขอแนะนำ ดังนี้

  ๑.อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว ให้ใช้พระคาถาที่ ๓

  คาถาที่ ๓
  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
  หรือให้ใช้พระคาถานำ (๔ วรรคแรกของพระคาถาชินบัญชร) เป็น คาถาบูชาพระสมเด็จดังนี้
  ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา

  ๒. สำหรับ ศิลปิน นักพูด นักแสดง ให้ใช้พระคาถาที่ ๗ ดังนี้

  คาถาที่ ๗
  กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

  ๓. สำหรับเสกน้ำล้างหน้า หรือ เสกแป้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

  คาถาที่ ๘
  ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

  ๔. แคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๙ ดังนี้

  คาถาที่ ๙
  เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

  ๕.การคงกระพัน ป้องกันการถูกทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐ ดังนี้

  คาถาที่ ๑๐
  ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

  ๖.ป้องกันโรคการเจ็บป่วย ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๓ ดังนี้

  คาถาที่ ๑๓
  อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร

  ๗.อาราธนาให้พระคุ้มครองเพื่อความปลอดภัย ขณะไปในที่ต่างๆ ติดต่อการงาน ฯลฯ ให้ใช้ พระคาถาที่ ๑๔ ดังนี้

  คาถาที่ ๑๔
  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

  ๘.ภาวนาให้เล่าเรียนสำเร็จให้ใช้พระคาถาที่ ๕ ดังนี้

  คาถาที่ ๕
  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

  ๙. ภาวนาให้สง่าราศี เมื่อต้องออกงาน ไปร่วมพิธีการต่างๆ หรือปรากฏตัวในที่สาธารณะให้ใช้พระคาถาที่ ๖ ดังนี้

  คาถาที่ ๖
  เกสัณโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

  ๑๐.ป้องกันภูติผีปีศาจต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐-๑๑ ดังนี้

  คาถาที่ ๑๐-๑๑
  ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
  ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

  ๑๑.สำหรับทำน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

  คาถาที่ ๘
  ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

  ท่านใดมีประสบการณ์ดีๆที่ได้สวด "พระคาถาชินบัญชร" ?

  ความศักดิ์สิทธิ์ของการสวดพระคาถาชินบัญชร เกิดประสบการณ์ดีๆประสพการณ์แปลกๆผมอ่านเจอในกระทู้ต่างๆๆเลยขออนุญาติมาเล่าสู่กันฟัง


  • ส่วนครอบครัวผมเองได้ในเรื่องครอบครัวมีความสุขพี่น้องรักกัน มีโชคมาเรื่อยๆๆๆ(โชคไม่จำเป็นที่ถูกหวยนะครับ) และปลอดภัยทุกครั้งในการขับรถยนต์
  • เมื่อ 10 ปีที่แล้ว สมัยนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่ ผมไม่สบายปวดหลังแถวๆเอวมาก เมื่อไปหาหมอพบว่าเป็นนิ่ว ในไตข้างขวา เนื่องจากว่าต้องใช้เงินในการยิงแสงเข้าไปสลายนิ่ว ซึ่งต้องใช้เงินในการยิงต่อครั้ง ประมาณ 30000 บาท ช่วงนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงาน เข้าทำงานก็ช่วง15 วัน ได้เงินเดือนแค่ 8000 บาท ก็จ่ายเงินค่ายาทั้งหมด (ยังไม่ได้ยิงแสง) ในใจอยากจะบอกทางบ้าน (บ้านผมอยู่ภูเก็ต) แต่ก็ไม่บอกเก็บเอาไว้ในใจ แต่ก็ขอเงินใช้จ่ายในเดือนนั้น ผมไม่รู้ทำไง จึงลองอธิษฐานว่า ขอสิ่งศักดิ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ช่วยลูกด้วย ช่วยให้ลูกหายจากอาการเจ็บ และให้หายจากโรคนี้ด้วยเถิด ถ้าหากหายลูกจะสวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ หลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ (จำไม่ได้ว่ากี่วัน) ผมก็หายจริงๆ ไม่ปวดเอวอีกเลย และก็ไม่ไปหาหมอด้วย ผมจึงแน่ใจว่า สิ่งศักดิ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ต้องช่วยผมแน่นอน ผมจึงทำตามที่อธิษฐาน คือ สวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ ซึ่งผมก็บอกว่า ขอสวดคืนนึง 5-10 จบต่อคืน จนครบ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็สวดอยู่ครับ ....เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ
  • ผมเคยสวดพระคาถาชินบัญชร แล้วอธิษฐานเสี่ยงทายโดยใช้หยดเทียนแบบทำน้ำมนต์ คือบ้างสิ่งที่เราจะทำไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดี ก็อธิษฐานว่าต่อไปข้างหน้า หรือว่าต่อไปอนาคตชีวิตของลูกจะดีหรือไม่อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ท่องพร้อมทั้งหยดเทียนให้มือนิ่งๆอยู่กับที่ ผลปรากฎว่าเทียนหยดออกมาเป็นตัวหนังสือคำว่า "ดี" หลังจากนั้นชีวิตของผมก็ดีขึ้นจริงจากที่เมื่อก่อนเป็นพนักงานตามโรงงานก็มาสอบรับราชการได้ ผมเชื่อมั่นและศรัทธาองค์หลวงพ่อโตมาก เคยรอดพ้นจากการถูกไฟซ็อตก้เพราะการสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำนี่แหละครับ
  <!-- End main-->


  www.bloggang.com
   
 2. Apiwut

  Apiwut Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +92
  ขออนุญาต และ ร่วมอนุโมทนา คัดลอกข้อความดีๆ อันเป็นสิริมงคลนี้มาเก็บไว้นะครับ
   
 3. thol

  thol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  259
  ค่าพลัง:
  +836
  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคนครับ
  ตัวผมเองนั้นยังไม่เคยสวดเลย
  ผมจะพยายามสวดเหมือนกันครับ
  แม่ผมไม่สบายถ้าปาฏิหารย์มีจริง
  ผมอยากให้แม่ผมกลับมาเดินได้เป็นปกติครับ
  ผมรักพ่อกับแม่ครับ
   
 4. D_pat

  D_pat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 เมษายน 2010
  โพสต์:
  170
  ค่าพลัง:
  +498
  อนุโมทนาค่ะ
  พระคาถาดีมากๆๆค่ะ ทำให้เรามีสมาธิ และหยุดความฟุ้งซ่านได้ค่ะ เรียกสติคืนมาได้ดีค่ะ
   
 5. numtalsod

  numtalsod เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +172
  สวดในใจได้ไหมคะ นึกได้เมื่อไรก็สวด หรือว่าต้องนั่งประนมมือสวดจริงๆไปเลย
   
 6. ทัสชา 567

  ทัสชา 567 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  341
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ดิฉันเป็นนิ่วที่กรวยไต(นิ่วโทน)และได้ผ่าตัดแล้วซึ่งช่วงที่ฟื้นจากผ่าตัดเห็นภาพลางๆของกบสี่ตัวมาหัวเราะเยาะที่สามารถแก้แค้นได้มีช่วงหนึ่งได้ทำกบเป็นอาหารเพราะเหตุจำเป็นที่ย่าสั่งเราเป็นสะใภ้ต้องทำค่ะ และขณะนี้ดิฉันต้องตรวจโดยอุลตร้าซาวทุกปีเพราะหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นได้อีกและดื่มนำ้วันละสองลิตร ให้ได้ทุกวัน เพราะเหลือไตเดียวค่ะ และดิฉันได้บริจาคอวัยวะที่เหลือให้สภากาชาดไปแล้วและบริจาคเลือดทุกปี และทุกวันนี้จึงสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีอยู่วันหนึ่งได้วันพฤหัส ได้สวดคาถาชินบัญชร วันแรกพอช่วงเอนกายนอนได้ภาวนานอนหนอจนหลับไปรู้สึกไม่ได้ฝันที่ได้เห็นกายทิพย์ออกจากร่างในท่านอนหงาย ลอยผ่านก้อนเมฆเหมือนขณะนั่งเครื่องบิน และลอยกลับมาสวมร่างเหมือนเดิม รู้สึกตัวตื่นเช้าพอดีแปลกใจเหมือนไม่ได้ฝัน แต่ก็สุขใจที่สวดคาถานี้แล้วเกิดปาฎิหารย์ครั้งแรกในชีวิต อิ่มบุญมากในวันนั้น
   
 7. pagorn

  pagorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  768
  ค่าพลัง:
  +2,843
  อนุโมทนาทั้งหมดทั้งมวลกับท่านเจ้าของกระทู้ค่ะ และ อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้สวดพระคาถาชินบัญชร สาธุ.

  ชิน ปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขันตุสัพพะธา
   
 8. Kanyanat

  Kanyanat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +111
  ช่วยเราดวยค่ะ เราสวดไม่เป็น

  แบบยังติดๆขัดอยู่เลยค่ะ
   
 9. AVARTAR

  AVARTAR Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +58
  :cool: ขออนุโมทนา สาธุด้วยครับ

  ขอน้อมนำไปสวดและปฏิบัติตามด้วยครับ
   
 10. ทิพย์พิมล

  ทิพย์พิมล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +1,503
  ก่อนหน้านี้เคยสวดคาถาของท่านเหมือนกันค่ะ แต่ก่อนสวดก็ขอขมาท่านก่อนเพราะยังไม่ค่อยชำนาญอาจจะสวดผิดสวดถูก ตามเรื่องตามราวของคนหัดสวดใหม่
  มีอยู่คืนนึ่งฝันเห็นท่าน ฝันว่ากำลังใส่บาตรกับท่าน ดีใจมากเลยดี ครั้งแรกที่ฝันเห็นท่าน
   
 11. peerayuth

  peerayuth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  627
  ค่าพลัง:
  +1,000
  ของผมก็เคยสวดมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เห็นผลอะไร ตอนนี้ก็สวดบ้างเป็นครั้งคราวหลังจากสวดพาหุง และเอาเวลาไปนั่งภาวนาแทน
   
 12. สมญาพร

  สมญาพร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +46
  ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ
  ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ ถ้าคิดดี ทำดี พูดดี ก็ประเสริฐแล้วครับ
   
 13. namotussa

  namotussa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  341
  ค่าพลัง:
  +1,469
  กราบ อนุโมทนา สาธุครับ
  การสวดมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคาถาชินบัญชร เป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระอรหันต์พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ โดยขอให้พระองค์มาอยู่เคียงข้างในจิตใจของพวกเรา เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี โดยทั่วไปแล้วเมื่อสวดพระคาถาพาหุงมหากาฯแล้วจะสวดพระคาถาชินบัญชรต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยพระคุณขององค์สมเด็จสัมสัมพุทธเจ้าและรวมถึงพระอริยะอรหันต์สาวกในคราวเดียวกัน
   
 14. Red-X

  Red-X เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  370
  ค่าพลัง:
  +1,217
  อนุโมทนา สาธุคะ ดิฉันเคยเป็นอาการที่เรียกว่า "ผีอำ" บ่อย ๆ ตอนนอนหลับ ขยับปากสวดมนต์ก็ไม่ได้ ก็เลยนึกพระคาถาชินบัญชรในใจ ไม่เกิน ชะยาสะนากะตา พุทธา อาการผีอำก็หายไปเลยคะ
   
 15. tomlucky

  tomlucky เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +166
  ผมสวดเป็นบางครั้งครับ ถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีมากๆเลย ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้สวดครับ สาธุ
   
 16. Kanyanat

  Kanyanat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +111
  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

  ข้าพเจ้าจะพยายามสวดทุกวันเลย

  วันนี้เริ่มเป็นวันแรกจร้า
   
 17. marine24

  marine24 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  2,224
  ค่าพลัง:
  +15,629
  ตอนฝึกสมาธิครั้งแรก ผมสวดคาถาชินบัญชรทุกครั้ง ปรากฏว่าจิตเป็นสมาธิได้ดีเข้าสู่ระดับฌาญ 4 ได้
   
 18. รุ่งพิโลก

  รุ่งพิโลก Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +26
  รุ่ง

  :cool:อนุโมทธนา
   
 19. Korn GDC

  Korn GDC Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +45
  เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ

  มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนบวช ไปช่วยแม่ชีเก็บมะขาม ปรากฏว่าไม้สอยไปโดนรังต่อ มันวิ่ง

  กรูเข้ามาที่ข้าพเจ้า ด้ายความที่กลัวและตกใจรวมกัน ก็นึกถึงพระคาถานี้ในใจ ฝูง

  ต่อมันก็บินไป บินมาอยู่รอบๆตัว แต่มันก็ไม่ได้ทำอะไร.... รอดอย่างหวุดหวิดครับ

  นับแต่นั้นมาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในพระคาถานี้เป็นที่สุดครับ

  อีกครั้งหนึ่งตอนทำงาน ในที่แคบและเปียก ปรากฏว่าบริเวณนั้นมีไฟช็อตอยู่ แต่ก็

  รอดมาได้อย่างปลอดภัย ... ข้าพเจ้าท่องพระคาถานี้ก่อนมาทำงานทุกวันครับ
   
 20. sarinthon

  sarinthon สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +10
  อนุโมทนาสาธุด้วยคนนะคะ
  สวดอยู่เหมือนกันค๋ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...