เจ้าคณะภาค7ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดบางหลวง

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,762
  ค่าพลัง:
  +6,598
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.24 น.


  เจ้าคณะภาค7ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  หมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดบางหลวง


  0b8b0e0b8a0e0b8b2e0b8847e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b895e0b8a3e0b8a7.jpg

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี มีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ

  8b0e0b8a0e0b8b2e0b8847e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b895e0b8a3e0b8a7-1.jpg

  ตำบลบางหลวงอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลบางหลวงมีพื้นที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีศาสนาสถานที่สำคัญคือ วัดบางหลวง การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชาวชุมชนบ้านคลองบางหลวง ตำบลบางหลวง ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2557 พร้อมกันกับทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกับคณะสงฆ์ในอำเภอตำบล ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมตามวิถีพุทธต่างๆ หลายกิจกรรม เช่น การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันยกช่อฟ้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านคลองบางหลวง เป็นชุมชนที่มีความเป็นวิถีรามัญเพราะชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจากเชื้อสายรามัญดังนั้นการดำเนินวิถีชุมชนจึงเป็นแบบชาวพุทธรามัญ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแบบรามัญมีอัตลักษณ์การแต่งกายที่เด่นชัด เช่น การแต่งกายสไบมอญ การรำมอญ รวมถึงอาหารมอญ

  8b0e0b8a0e0b8b2e0b8847e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b895e0b8a3e0b8a7-2.jpg

  8b0e0b8a0e0b8b2e0b8847e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b895e0b8a3e0b8a7-3.jpg

  การดำเนินโครงการตามหลักศีล 5 ในชุมชนได้แก่ 1.การส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาในวันสำคัญของชาติ กิจกรรมตำรวจบ้านออกตรวจตราในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายในด้านต่าง ๆ 2.การส่งเสริมการออมให้ชุมชนผ่านกลุ่มออมทรัพย์ 3.ชุมชนได้ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เยาวชนหญิงในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ป้องกันโรคร้ายจากการติดเชื้อในลักษณะต่าง ๆ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางหลวง 4.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ลดการขัดแย้งทะเลาะวิวาท 5.กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องสารเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนในชุมชน รวมถึงได้รับการฟังบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการรักษาศีล 5 ประโยชน์ของการรักษาศีล 5 และการอานิสงส์ของศีล 5 ที่จะเกิดแก่ผู้นำไปปฏิบัติ

  8b0e0b8a0e0b8b2e0b8847e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b895e0b8a3e0b8a7-4.jpg

  จากการที่ชุมชนมีการส่งเสริมและนำหลักศีล 5 และร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มาบูรณาการปรับใช้ร่วมกันทำให้เกิดความสงบสุขของชุมชนมากขึ้น เกิดความสามัคคีในชุมชนความร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือภาระงานในชุมชนเป็นอย่างดี การก่อเหตุร้ายในชุมชนรถน้อยลงตามลำดับ จะเห็นได้ชัดถึงความร่วมมือกันเช่นการจัดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะความร่วมมือร่วมแรงใจกันของชุมชนทำให้การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนบ้านคลองบางหลวงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/region/156720
   

แชร์หน้านี้

Loading...