เชิญร่วมบุญกับทางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย LP_TON, 15 กันยายน 2017.

 1. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
 2. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  พิธีทำสามีจิกรรม (ภาพชุดที่ ๑)
  คณะสงฆ์วัดต่างๆ ร่วมกันทำสามีจิกรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
  -------------------------------------------------
  การทำสามีจิกรรม
  เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่า สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น โดยนิยมมีดังนี้

  ๑) ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรที่ร่วมอยู่วัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกัน เรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุด ถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด ไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคีในวัด

  สำหรับที่จะทำกันในวันเข้าพรรษา บางแห่งทำหลังจากเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วก่อนออกจากโรงอุโบสถ แม้ทำลำดับหลังท่านก็ไม่ห้าม สำหรับวัดที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาไม่มากนักควรทำร่วมกันทั้งวัดให้เสร็จภายในโรงอุโบสถในวันเข้าพรรษานี้ ทำเรียงตามลำดับอาวุโสจากพระสังฆเถระลงมาจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย ถ้ามีจำนวนมาก จะแบ่งทำร่วมกันเฉพาะต่อท่านผู้มีพรรษาพ้นสิบซึ่งเป็นพระเถระท่านนั้นก่อนในโรงอุโบสถ นอกนั้นแยกกับไปทำตามกุฏิโดยอัธยาศัยก็ได้การทำร่วมกันในโรงอุโบสถเป็นการแสดงหน้าที่ผู้ใหญ่ผู้น้อย และแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบที่จะพึงปฏิบัติ ดังนี้

  ก) ผู้รับขมาโทษ นั่งพับเพียบหันหน้ามาทางผู้ขอขมา เมื่อผู้ขอขมากราบเริ่มประณมมือรับ

  ข) ผู้ขอขมาโทษคุกเข่ากราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง เฉพาะรูปที่เป็นพระสังฆเถระและเจ้าอาวาส

  ค) กราบแล้ว ยกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแต่อกน้อมกายลงเล็กน้อย กล่าวคำขอขมาตามแบบของวัดนั้นพร้อมกัน (ตามแบบที่ ๑ หรือที่ ๒ ซึ่งมีอยู่ข้างหน้า)

  ฆ) เมื่อผู้รับขมากล่าวคำอภัยโทษตามแบบแล้วผู้ขอทั้งหมดรับคำให้อภัยตามแบบพร้อมกันด้วยอาการยกพานเครื่องสักการะขึ้นในท่าจบนิดหน่อย (เฉพาะที่ทำต่อพระสังฆเถระหรือเจ้าอาวาส วางพานเครื่องสักการะลงตรงหน้าแล้วกราบอีก ๓ ครั้ง ในบางแห่งท่านปฏิบัติกันอย่างนี้)

  ง) เสร็จจากรูปหนึ่งแล้วทำกับอีกรูปหนึ่ง โดยวิธีดังกล่าว ต่อเนื่องกันไปจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธีสามีจิกรรมในโรงอุโบสถวันนี้

  ๒) ในระยะเข้าพรรษา เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดโดยทั่วถึงกัน

  ๓) ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้ท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัด และต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป เป็นการลาจากกันทั้ง ๒ กรณีนี้ เป็นการทำสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ

  นอกจากนี้ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทำต่อท่านที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านผู้นั้นได้รับอิสริยศักดิ์ หรือได้รับยกย่องในฐานันดรศักดิ์เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้ปรากฏเพราะความมุ่งหมายและเหตุผลของการทำสามีจิกรรมมีดังกล่าว การกระทำจึงเกิดพิธีขึ้นโดยนิยมเป็นแบบ ๆ ดังต่อไปนี้

  ๑. สามีจิกรรมแบบขอขมาโทษนอกโรงอุโบสถหรือนอกวัด

  ก) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ใส่พาน หรือภาชนะที่สมควร ธูปเทียนที่นิยมกัน ใช้ธูปเทียนที่มัดรวมกันเป็นแพผูกโบว์วางบนพาน ดอกไม้จัดใส่กระทงขนาดพอเหมาะกับธูปเทียนแพ วางกระทงดอกไม้ลงบนแพธูปเทียนนั่นหรือจะเป็นเล่มนั้น หรือเป็นดอก ๆ ก็ได้ สุดแต่จะจัดได้อย่างไร

  ข) ครองผ้าเรียบร้อยตามนิยมของวัดที่สังกัด ถ้าเป็นภิกษุพาดสังฆาฏิด้วย

  ค) ถือพานดอกไม้ธูปเทียน ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่ตนจะขอขมา คุกเข่าลงตรงหน้า ระยะห่างกันประมาณศอกเศษ วางพานทางซ้ายมือของตน กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อกกล่าวคำขอขมาตามแบบนิยม

  ฆ) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว พึงรับคำตามแบบนิยมต่อนี้ ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย พึงสงบใจรับพรจากท่านจนจบ และรับคำด้วยคำว่า สาธุ ภนฺเต ถ้าไม่มีพรให้ต่อ หรือให้พรและรับพรเสร็จแล้ว พึงน้อมพานสักการะนั้นเข้าไปประเคน และกราบอีก ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธีขอขมา

  ๒. สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ

  ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวกับแบบขอขมา แต่ในกรณีนี้อาจเพิ่มเติมของใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ควรแก่สมณบริโภคด้วยก็ได้

  ข) การทำในแบบนี้ ไม่นิยมว่าผู้ที่ตนทำจะต้องแก่อาวุโสกว่าตนเหมือนในแบบขอขมา แม้ผู้นี้อ่อนอาวุโสกว่า ก็ทำได้

  ค) ครองผ้าเรียบร้อยดังกล่าวในเรื่องขอขมา ถือเครื่องสักการะเข้าไปหาท่านที่ตนจะทำแล้วประเคนทันที ท่าตนอ่อนอาวุโสกว่าพึงกราบ ๓ ครั้ง ถ้าแก่กว่า ไม่ต้องกราบ เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประณมมือ ให้เมื่อผู้อ่อนกว่ากราบ เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี

  ข้อมูลอ้างอิงประกอบบทความ : หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒

  66772088_1545644462236734_6659673875682426880_o.jpg 66787435_1545642662236914_8621003539310706688_o.jpg 66787435_1545642842236896_3359372614039502848_o.jpg 66798176_1545643812236799_1240977035778588672_o.jpg 66824458_1545643248903522_4216070696687632384_o.jpg 66832672_1545644542236726_908859691658903552_o.jpg 66838581_1545645882236592_3862995114754310144_o.jpg 66858655_1545643145570199_863648215906385920_o.jpg 66876759_1545645542236626_739951804866887680_o.jpg 66879371_1545645052236675_3624058795518328832_o.jpg 66881052_1545646065569907_1093250656380125184_o.jpg 66956744_1545642675570246_8681000319720620032_o.jpg 67014452_1545646145569899_4176487771281555456_o.jpg 67059921_1545642812236899_7268476822646423552_o.jpg 67062596_1545644972236683_8055285041380458496_o.jpg 67070375_1545645065570007_7766917071656452096_o.jpg 67076474_1545645708903276_1912156617416114176_o.jpg 67081240_1545643198903527_879706299762212864_o.jpg 67101534_1545643855570128_1291843604775436288_o.jpg 67101758_1545644642236716_4107553142453829632_o.jpg 67101759_1545644815570032_4597797850833747968_o.jpg 67122343_1545645238903323_8288261449248145408_o.jpg 67135034_1545644135570100_8052234858686054400_o.jpg 67140413_1545645455569968_831093639407992832_o.jpg 67145029_1545644292236751_7158707895331192832_o.jpg 67147556_1545643022236878_5190029207652007936_o.jpg 67161352_1545645265569987_6834552991081562112_o.jpg 67167146_1545643418903505_2914639019805507584_o.jpg 67169497_1545644358903411_3487571559554482176_o.jpg 67203296_1545643075570206_3111306044735750144_o.jpg 67205874_1545644735570040_10990615152033792_o.jpg 67238115_1545645175569996_8911244089005965312_o.jpg 67268902_1545643288903518_1287637182525210624_o.jpg 67280430_1545643942236786_6257189724415328256_o.jpg 67280438_1545645685569945_3422998946757214208_o.jpg 67292699_1545644568903390_3167882686853283840_o.jpg 67299724_1545643545570159_5026845520128114688_o.jpg 67300810_1545644778903369_1788448408101453824_o.jpg 67346631_1545644062236774_1408852884879048704_o.jpg 67371074_1545643452236835_4698538228611809280_o.jpg 67382623_1545643918903455_996472007975501824_o.jpg 67403268_1545644935570020_501405606100336640_o.jpg 67408315_1545643352236845_6845193205621719040_o.jpg 67409240_1545643742236806_357588883891814400_o.jpg 67438544_1545645778903269_5410964889453723648_o.jpg 67444796_1545643718903475_7389359033674629120_o.jpg 67447225_1545644215570092_8480630169692798976_o.jpg 67538372_1545646048903242_3014741586350178304_o.jpg 67542702_1545644332236747_6746610911470944256_o.jpg 67558308_1545645405569973_7312373248132382720_o.jpg 67562012_1545643595570154_1289805153167212544_o.jpg 67610102_1545645802236600_6369524697121423360_o.jpg 67664013_1545642928903554_1667290713575915520_o.jpg 67696103_1545643648903482_8696046981727911936_o.jpg 67738416_1545644015570112_3072879732547649536_o.jpg
   
 3. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  พิธีทำสามีจิกรรม (ภาพชุดที่ ๒)
  คณะสงฆ์วัดต่างๆ ร่วมกันทำสามีจิกรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
  -------------------------------------------------
  การทำสามีจิกรรม
  เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่า สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น โดยนิยมมีดังนี้

  ๑) ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรที่ร่วมอยู่วัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกัน เรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุด ถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด ไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคีในวัด

  สำหรับที่จะทำกันในวันเข้าพรรษา บางแห่งทำหลังจากเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วก่อนออกจากโรงอุโบสถ แม้ทำลำดับหลังท่านก็ไม่ห้าม สำหรับวัดที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาไม่มากนักควรทำร่วมกันทั้งวัดให้เสร็จภายในโรงอุโบสถในวันเข้าพรรษานี้ ทำเรียงตามลำดับอาวุโสจากพระสังฆเถระลงมาจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย ถ้ามีจำนวนมาก จะแบ่งทำร่วมกันเฉพาะต่อท่านผู้มีพรรษาพ้นสิบซึ่งเป็นพระเถระท่านนั้นก่อนในโรงอุโบสถ นอกนั้นแยกกับไปทำตามกุฏิโดยอัธยาศัยก็ได้การทำร่วมกันในโรงอุโบสถเป็นการแสดงหน้าที่ผู้ใหญ่ผู้น้อย และแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบที่จะพึงปฏิบัติ ดังนี้

  ก) ผู้รับขมาโทษ นั่งพับเพียบหันหน้ามาทางผู้ขอขมา เมื่อผู้ขอขมากราบเริ่มประณมมือรับ

  ข) ผู้ขอขมาโทษคุกเข่ากราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง เฉพาะรูปที่เป็นพระสังฆเถระและเจ้าอาวาส

  ค) กราบแล้ว ยกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแต่อกน้อมกายลงเล็กน้อย กล่าวคำขอขมาตามแบบของวัดนั้นพร้อมกัน (ตามแบบที่ ๑ หรือที่ ๒ ซึ่งมีอยู่ข้างหน้า)

  ฆ) เมื่อผู้รับขมากล่าวคำอภัยโทษตามแบบแล้วผู้ขอทั้งหมดรับคำให้อภัยตามแบบพร้อมกันด้วยอาการยกพานเครื่องสักการะขึ้นในท่าจบนิดหน่อย (เฉพาะที่ทำต่อพระสังฆเถระหรือเจ้าอาวาส วางพานเครื่องสักการะลงตรงหน้าแล้วกราบอีก ๓ ครั้ง ในบางแห่งท่านปฏิบัติกันอย่างนี้)

  ง) เสร็จจากรูปหนึ่งแล้วทำกับอีกรูปหนึ่ง โดยวิธีดังกล่าว ต่อเนื่องกันไปจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธีสามีจิกรรมในโรงอุโบสถวันนี้

  ๒) ในระยะเข้าพรรษา เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดโดยทั่วถึงกัน

  ๓) ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้ท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัด และต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป เป็นการลาจากกันทั้ง ๒ กรณีนี้ เป็นการทำสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ

  นอกจากนี้ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทำต่อท่านที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านผู้นั้นได้รับอิสริยศักดิ์ หรือได้รับยกย่องในฐานันดรศักดิ์เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้ปรากฏเพราะความมุ่งหมายและเหตุผลของการทำสามีจิกรรมมีดังกล่าว การกระทำจึงเกิดพิธีขึ้นโดยนิยมเป็นแบบ ๆ ดังต่อไปนี้

  ๑. สามีจิกรรมแบบขอขมาโทษนอกโรงอุโบสถหรือนอกวัด

  ก) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ใส่พาน หรือภาชนะที่สมควร ธูปเทียนที่นิยมกัน ใช้ธูปเทียนที่มัดรวมกันเป็นแพผูกโบว์วางบนพาน ดอกไม้จัดใส่กระทงขนาดพอเหมาะกับธูปเทียนแพ วางกระทงดอกไม้ลงบนแพธูปเทียนนั่นหรือจะเป็นเล่มนั้น หรือเป็นดอก ๆ ก็ได้ สุดแต่จะจัดได้อย่างไร

  ข) ครองผ้าเรียบร้อยตามนิยมของวัดที่สังกัด ถ้าเป็นภิกษุพาดสังฆาฏิด้วย

  ค) ถือพานดอกไม้ธูปเทียน ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่ตนจะขอขมา คุกเข่าลงตรงหน้า ระยะห่างกันประมาณศอกเศษ วางพานทางซ้ายมือของตน กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อกกล่าวคำขอขมาตามแบบนิยม

  ฆ) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว พึงรับคำตามแบบนิยมต่อนี้ ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย พึงสงบใจรับพรจากท่านจนจบ และรับคำด้วยคำว่า สาธุ ภนฺเต ถ้าไม่มีพรให้ต่อ หรือให้พรและรับพรเสร็จแล้ว พึงน้อมพานสักการะนั้นเข้าไปประเคน และกราบอีก ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธีขอขมา

  ๒. สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ

  ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวกับแบบขอขมา แต่ในกรณีนี้อาจเพิ่มเติมของใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ควรแก่สมณบริโภคด้วยก็ได้

  ข) การทำในแบบนี้ ไม่นิยมว่าผู้ที่ตนทำจะต้องแก่อาวุโสกว่าตนเหมือนในแบบขอขมา แม้ผู้นี้อ่อนอาวุโสกว่า ก็ทำได้

  ค) ครองผ้าเรียบร้อยดังกล่าวในเรื่องขอขมา ถือเครื่องสักการะเข้าไปหาท่านที่ตนจะทำแล้วประเคนทันที ท่าตนอ่อนอาวุโสกว่าพึงกราบ ๓ ครั้ง ถ้าแก่กว่า ไม่ต้องกราบ เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประณมมือ ให้เมื่อผู้อ่อนกว่ากราบ เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี

  ข้อมูลอ้างอิงประกอบบทความ : หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒

  64248235_1545659328901914_7317659949146832896_o.jpg 64976714_1545654182235762_3895909055461326848_o.jpg 66798882_1545653652235815_8248428750018969600_o.jpg 66819995_1545656252235555_4577837978168066048_o.jpg 66835259_1545658008902046_2677531690917691392_o.jpg 66839148_1545658238902023_4838910515897958400_o.jpg 66839822_1545656818902165_8920243467125260288_o.jpg 66846557_1545654732235707_1294174573721288704_o.jpg 66850591_1545655882235592_7408594942357929984_o.jpg 66853083_1545654922235688_1163576790187245568_o.jpg 66856116_1545655912235589_5529174990873690112_o.jpg 66856621_1545655478902299_1388233077603434496_o.jpg 66857918_1545654042235776_3151281259569741824_o.jpg 66886747_1545655795568934_7218534178424356864_o.jpg 66890392_1545657585568755_4647366893030604800_o.jpg 66898114_1545654262235754_6114043055759687680_o.jpg 66925869_1545654648902382_9064744807120764928_o.jpg 66937393_1545655678902279_3086588245954265088_o.jpg 66945399_1545653248902522_5444511865390497792_o.jpg 67008396_1545657748902072_2597222111789449216_o.jpg 67060118_1545657825568731_1402743401274671104_o.jpg 67061466_1545658082235372_4191700889041371136_o.jpg 67080417_1545658465568667_4801081380257660928_o.jpg 67089146_1545658498901997_256199918807416832_o.jpg 67101167_1545657438902103_3378949684860026880_o.jpg 67114794_1545655152235665_3002556046871887872_o.jpg 67115134_1545658818901965_880292987999879168_o.jpg 67121553_1545653262235854_1632761697661878272_o.jpg 67122028_1545654188902428_7901417829411323904_o.jpg 67125108_1545658298902017_3965376307478396928_o.jpg 67151755_1545658972235283_5134862040657035264_o.jpg 67156122_1545656425568871_7484976902742999040_o.jpg 67159548_1545654475569066_7259032640534085632_o.jpg 67160669_1545656168902230_6621070915784409088_o.jpg 67166130_1545655425568971_5096328169602940928_o.jpg 67168203_1545657918902055_8675851616005390336_o.jpg 67195225_1545655728902274_535182861003653120_o.jpg 67199333_1545654072235773_8492219404501647360_o.jpg 67200991_1545655028902344_704961629724344320_o.jpg 67205874_1545656555568858_719739005872111616_o.jpg 67209844_1545657362235444_1763380041204367360_o.jpg 67212316_1545653302235850_5860265648831070208_o.jpg 67225970_1545653622235818_4392553290882088960_o.jpg 67231456_1545653235569190_3124206945376927744_o.jpg 67233432_1545653702235810_4164482513055514624_o.jpg 67235472_1545656062235574_8679783813183700992_o.jpg 67274263_1545655438902303_4652905987798204416_o.jpg 67313948_1545656115568902_6346461581735362560_o.jpg 67340716_1545655115569002_5267885484280905728_o.jpg 67345294_1545657025568811_7050914962209767424_o.jpg 67346004_1545658775568636_5317295243320623104_o.jpg 67354479_1545655575568956_397235198720212992_o.jpg 67359264_1545654682235712_5544101153278525440_o.jpg 67374716_1545659168901930_7861021235335921664_o.jpg 67392059_1545658365568677_2774911445765193728_o.jpg 67402304_1545657172235463_4440126448891592704_o.jpg 67402434_1545654948902352_8415344965986549760_o.jpg 67402579_1545655948902252_9186564257322369024_o.jpg 67403073_1545655198902327_1643521505566392320_o.jpg 67403481_1545656315568882_122160672468369408_o.jpg 67405129_1545654222235758_7871359337581510656_o.jpg 67450030_1545658155568698_3187312186892484608_o.jpg 67456353_1545655318902315_5694031976181268480_o.jpg 67478500_1545656962235484_8428641660748955648_o.jpg 67485417_1545654388902408_2869837344062570496_o.jpg 67492589_1545659248901922_3851085535514722304_o.jpg 67505857_1545657575568756_671044311642537984_o.jpg 67528537_1545654408902406_6623766802331598848_o.jpg 67539474_1545657225568791_3309087768298127360_o.jpg 67546520_1545656665568847_5891880825787514880_o.jpg 67558654_1545658685568645_1683746739036618752_o.jpg 67572395_1545653465569167_2012016574143135744_o.jpg 67586015_1545659065568607_7419132429870301184_o.jpg 67587888_1545654615569052_3604734492113108992_o.jpg 67595622_1545656735568840_428332411210694656_o.jpg 67614033_1545658605568653_2336102436793483264_o.jpg 67639903_1545653488902498_6091451119760834560_o.jpg
   
 4. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  พิธีทำสามีจิกรรม (ภาพชุดที่ ๓)
  คณะสงฆ์วัดต่างๆ ร่วมกันทำสามีจิกรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
  -------------------------------------------------
  การทำสามีจิกรรม
  เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่า สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น โดยนิยมมีดังนี้

  ๑) ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรที่ร่วมอยู่วัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกัน เรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุด ถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด ไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคีในวัด

  สำหรับที่จะทำกันในวันเข้าพรรษา บางแห่งทำหลังจากเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วก่อนออกจากโรงอุโบสถ แม้ทำลำดับหลังท่านก็ไม่ห้าม สำหรับวัดที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาไม่มากนักควรทำร่วมกันทั้งวัดให้เสร็จภายในโรงอุโบสถในวันเข้าพรรษานี้ ทำเรียงตามลำดับอาวุโสจากพระสังฆเถระลงมาจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย ถ้ามีจำนวนมาก จะแบ่งทำร่วมกันเฉพาะต่อท่านผู้มีพรรษาพ้นสิบซึ่งเป็นพระเถระท่านนั้นก่อนในโรงอุโบสถ นอกนั้นแยกกับไปทำตามกุฏิโดยอัธยาศัยก็ได้การทำร่วมกันในโรงอุโบสถเป็นการแสดงหน้าที่ผู้ใหญ่ผู้น้อย และแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบที่จะพึงปฏิบัติ ดังนี้

  ก) ผู้รับขมาโทษ นั่งพับเพียบหันหน้ามาทางผู้ขอขมา เมื่อผู้ขอขมากราบเริ่มประณมมือรับ

  ข) ผู้ขอขมาโทษคุกเข่ากราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง เฉพาะรูปที่เป็นพระสังฆเถระและเจ้าอาวาส

  ค) กราบแล้ว ยกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแต่อกน้อมกายลงเล็กน้อย กล่าวคำขอขมาตามแบบของวัดนั้นพร้อมกัน (ตามแบบที่ ๑ หรือที่ ๒ ซึ่งมีอยู่ข้างหน้า)

  ฆ) เมื่อผู้รับขมากล่าวคำอภัยโทษตามแบบแล้วผู้ขอทั้งหมดรับคำให้อภัยตามแบบพร้อมกันด้วยอาการยกพานเครื่องสักการะขึ้นในท่าจบนิดหน่อย (เฉพาะที่ทำต่อพระสังฆเถระหรือเจ้าอาวาส วางพานเครื่องสักการะลงตรงหน้าแล้วกราบอีก ๓ ครั้ง ในบางแห่งท่านปฏิบัติกันอย่างนี้)

  ง) เสร็จจากรูปหนึ่งแล้วทำกับอีกรูปหนึ่ง โดยวิธีดังกล่าว ต่อเนื่องกันไปจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธีสามีจิกรรมในโรงอุโบสถวันนี้

  ๒) ในระยะเข้าพรรษา เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดโดยทั่วถึงกัน

  ๓) ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้ท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัด และต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป เป็นการลาจากกันทั้ง ๒ กรณีนี้ เป็นการทำสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ

  นอกจากนี้ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทำต่อท่านที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านผู้นั้นได้รับอิสริยศักดิ์ หรือได้รับยกย่องในฐานันดรศักดิ์เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้ปรากฏเพราะความมุ่งหมายและเหตุผลของการทำสามีจิกรรมมีดังกล่าว การกระทำจึงเกิดพิธีขึ้นโดยนิยมเป็นแบบ ๆ ดังต่อไปนี้

  ๑. สามีจิกรรมแบบขอขมาโทษนอกโรงอุโบสถหรือนอกวัด

  ก) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ใส่พาน หรือภาชนะที่สมควร ธูปเทียนที่นิยมกัน ใช้ธูปเทียนที่มัดรวมกันเป็นแพผูกโบว์วางบนพาน ดอกไม้จัดใส่กระทงขนาดพอเหมาะกับธูปเทียนแพ วางกระทงดอกไม้ลงบนแพธูปเทียนนั่นหรือจะเป็นเล่มนั้น หรือเป็นดอก ๆ ก็ได้ สุดแต่จะจัดได้อย่างไร

  ข) ครองผ้าเรียบร้อยตามนิยมของวัดที่สังกัด ถ้าเป็นภิกษุพาดสังฆาฏิด้วย

  ค) ถือพานดอกไม้ธูปเทียน ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่ตนจะขอขมา คุกเข่าลงตรงหน้า ระยะห่างกันประมาณศอกเศษ วางพานทางซ้ายมือของตน กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อกกล่าวคำขอขมาตามแบบนิยม

  ฆ) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว พึงรับคำตามแบบนิยมต่อนี้ ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย พึงสงบใจรับพรจากท่านจนจบ และรับคำด้วยคำว่า สาธุ ภนฺเต ถ้าไม่มีพรให้ต่อ หรือให้พรและรับพรเสร็จแล้ว พึงน้อมพานสักการะนั้นเข้าไปประเคน และกราบอีก ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธีขอขมา

  ๒. สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ

  ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวกับแบบขอขมา แต่ในกรณีนี้อาจเพิ่มเติมของใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ควรแก่สมณบริโภคด้วยก็ได้

  ข) การทำในแบบนี้ ไม่นิยมว่าผู้ที่ตนทำจะต้องแก่อาวุโสกว่าตนเหมือนในแบบขอขมา แม้ผู้นี้อ่อนอาวุโสกว่า ก็ทำได้

  ค) ครองผ้าเรียบร้อยดังกล่าวในเรื่องขอขมา ถือเครื่องสักการะเข้าไปหาท่านที่ตนจะทำแล้วประเคนทันที ท่าตนอ่อนอาวุโสกว่าพึงกราบ ๓ ครั้ง ถ้าแก่กว่า ไม่ต้องกราบ เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประณมมือ ให้เมื่อผู้อ่อนกว่ากราบ เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี

  ข้อมูลอ้างอิงประกอบบทความ : หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒

  66788791_1546337685500745_4235070815961350144_o.jpg 66812431_1546335522167628_1005023433890725888_o.jpg 66815909_1546334745501039_2378394576030269440_o.jpg 66830970_1546335562167624_8759544787549290496_o.jpg 66862676_1546335152167665_4356315230171561984_o.jpg 66864920_1546339652167215_2155514347785289728_o.jpg 66872911_1546336818834165_1859912270155350016_o.jpg 66886747_1546336578834189_4173963760735617024_o.jpg 66909111_1546334585501055_3405699806331404288_o.jpg 66910250_1546334095501104_4971975234157543424_o.jpg 66921908_1546336548834192_3820603933571678208_o.jpg 66987293_1546339678833879_2140246378998136832_o.jpg 66998682_1546335118834335_3526824829040721920_o.jpg 67000026_1546338845500629_315662375220936704_o.jpg 67025168_1546339335500580_5295304761656999936_o.jpg 67037564_1546338272167353_2772012080847388672_o.jpg 67068299_1546334882167692_8391797296685121536_o.jpg 67075959_1546338535500660_2881706271436701696_o.jpg 67079968_1546335978834249_152013452544573440_o.jpg 67082982_1546337358834111_4332457081979273216_o.jpg 67085687_1546335738834273_5344509646461730816_o.jpg 67087244_1546334555501058_4711390235345289216_o.jpg 67088623_1546335302167650_7469399571756482560_o.jpg 67089074_1546337638834083_6341542212093870080_o.jpg 67093413_1546337088834138_3358954782441078784_o.jpg 67094554_1546339108833936_7036854746816184320_o.jpg 67096381_1546338192167361_4049638347440652288_o.jpg 67101854_1546336135500900_436985374447763456_o.jpg 67102801_1546335452167635_1620752591145140224_o.jpg 67112413_1546336782167502_6068322557663117312_o.jpg 67119207_1546335808834266_3918209088302874624_o.jpg 67144815_1546338338834013_6500570681967640576_o.jpg 67145827_1546334842167696_2822480734009163776_o.jpg 67151255_1546336875500826_7468071237156077568_o.jpg 67152548_1546339288833918_3031833395819708416_o.jpg 67167053_1546336308834216_7787362142482595840_o.jpg 67178063_1546339205500593_1557457971636600832_o.jpg 67178791_1546338322167348_6505640766306516992_o.jpg 67181569_1546339015500612_8696467102543904768_o.jpg 67183456_1546334718834375_5824841776480911360_o.jpg 67184458_1546338875500626_9070365626526072832_o.jpg 67191995_1546337825500731_8219293951035703296_o.jpg 67208103_1546336082167572_9173534584971722752_o.jpg 67209405_1546335348834312_6660468341552971776_o.jpg 67218667_1546334425501071_7509859894556622848_o.jpg 67223841_1546334142167766_271306306629926912_o.jpg 67233429_1546337608834086_3655527694478606336_o.jpg 67243799_1546334628834384_455143521217675264_o.jpg 67249459_1546334135501100_1959752066305884160_o.jpg 67256749_1546335582167622_8564188672537133056_o.jpg 67262469_1546335865500927_3912856515375005696_o.jpg 67276830_1546334995501014_643737201632346112_o.jpg 67285922_1546337802167400_4018501277653663744_o.jpg 67289776_1546335662167614_246426875344191488_o.jpg 67296648_1546339512167229_2409367006835900416_o.jpg 67312754_1546335398834307_6101590137387352064_o.jpg 67315927_1546335935500920_875821927044743168_o.jpg 67323809_1546337348834112_8294362720875053056_o.jpg 67332607_1546339772167203_2272157739624955904_o.jpg 67339246_1546338092167371_457267988135936_o.jpg 67339335_1546337992167381_1657740488721039360_o.jpg 67361832_1546334115501102_8976363627233673216_o.jpg 67373874_1546338512167329_844306127041593344_o.jpg 67398343_1546339905500523_4447888850659835904_o.jpg 67401832_1546340225500491_6156461960956215296_o.jpg 67405000_1546334972167683_4446436610547908608_o.jpg 67405617_1546336232167557_1948716646055018496_o.jpg 67412566_1546334815501032_9147234606137737216_o.jpg 67413257_1546337875500726_8197322822494715904_o.jpg 67416272_1546338755500638_503795179874942976_o.jpg 67430485_1546335228834324_5947648128562757632_o.jpg 67471237_1546337065500807_5913695772137750528_o.jpg 67478187_1546338642167316_5598488925443194880_o.jpg 67484306_1546337482167432_8430736775860715520_o.jpg 67498882_1546338118834035_3695151881635495936_o.jpg 67542001_1546335055501008_135735273089662976_o.jpg 67572402_1546339415500572_6475306949893160960_o.jpg 67584241_1546334448834402_1539294645136130048_o.jpg 67593375_1546336332167547_8416572583603863552_o.jpg 67633227_1546337488834098_1957096913228529664_o.jpg 67641553_1546336245500889_2005031247922855936_o.jpg 67644042_1546335278834319_9213442459013480448_o.jpg 67763764_1546339978833849_8769047707634368512_o.jpg 67823630_1546340082167172_7479876405740699648_o.jpg
   
 5. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร การนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี ภาพ:ข่าว / กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  66720359_2079178102387480_5602288365182386176_o.jpg 67479463_2079177885720835_7250464039044644864_o.jpg 67539480_2079179719053985_705398642646712320_o.jpg 67578035_2079177239054233_3749049512132345856_o.jpg 67641289_2079179139054043_8346446316099862528_o.jpg 67646729_2079177369054220_4289616999404797952_o.jpg 67648709_2079179639053993_968025099544297472_o.jpg 67650059_2079178082387482_1795444291351347200_o.jpg 67653660_2079177739054183_2807783742469308416_o.jpg 67660794_2079179932387297_5533607246799306752_o.jpg 67661926_2079179775720646_4024520545469988864_o.jpg 67672089_2079179395720684_6991583094276882432_o.jpg 67689554_2079179875720636_4992440302351417344_o.jpg 67691732_2079179039054053_817020637896769536_o.jpg 67708296_2079177582387532_6363955232640073728_o.jpg 67709393_2079177892387501_7853173372308422656_o.jpg 67711655_2079177705720853_6505755914379722752_o.jpg 67723108_2079178925720731_4669355914405347328_o.jpg 67729851_2079178709054086_223406297314230272_o.jpg 67738409_2079178652387425_5445048925281058816_o.jpg 67743133_2079179952387295_5056848843103010816_o.jpg 67750875_2079177722387518_7193265073345789952_o.jpg 67751577_2079177325720891_5517332503318233088_o.jpg 67757654_2079177465720877_3547330102423453696_o.jpg 67764658_2079180199053937_5947594059219468288_o.jpg 67765919_2079178772387413_7986022504684584960_o.jpg 67766353_2079177595720864_6332268832240959488_o.jpg 67767210_2079178245720799_9134407355595751424_o.jpg 67768483_2079178305720793_6657114040814272512_o.jpg 67781287_2079178749054082_4050716646224953344_o.jpg 67795198_2079177455720878_7017101702595608576_o.jpg 67800786_2079175459054411_6690255941205491712_o.jpg 67815308_2079178512387439_7549981168343449600_o.jpg 67818135_2079178839054073_288032090396557312_o.jpg 67822370_2079175435721080_7606958290391531520_o.jpg 67823331_2079178049054152_941911719859453952_o.jpg 67824372_2079180032387287_1355505817649938432_o.jpg 67824935_2079179475720676_136507460964843520_o.jpg 67830301_2079179425720681_5031764404438302720_o.jpg 67835405_2079178222387468_4422565367000334336_o.jpg 67842321_2079179115720712_5888187149617987584_o.jpg 67842989_2079179222387368_1262864446817042432_o.jpg 67878100_2079179292387361_7250193636493623296_o.jpg 67879761_2079179752387315_5067047723983699968_o.jpg 67891409_2079179362387354_6025203349459042304_o.jpg 67892907_2079178139054143_1109289653401288704_o.jpg 67925146_2079177439054213_816790200016437248_o.jpg 67948958_2079180282387262_2071457315202007040_o.jpg 67951726_2079177245720899_5711396065102528512_o.jpg 67963928_2079179679053989_2891453188613865472_o.jpg 67963933_2079177975720826_7283161818342621184_o.jpg 67974057_2079178952387395_5129665134523842560_o.jpg 67980706_2079179059054051_3320135467860492288_o.jpg 68241211_2079179522387338_8634689890686074880_o.jpg 68243000_2079179159054041_3509276563331874816_o.jpg 68269176_2079175415721082_3773948545648820224_o.jpg 68286053_2079179322387358_516538605540212736_o.jpg 68292360_2079179542387336_8696163426881241088_o.jpg 68318836_2079177355720888_8828973638263767040_o.jpg 68376368_2079175512387739_7002348446984175616_o.jpg 68391057_2079178999054057_6030947215382413312_o.jpg 68404111_2079179852387305_2366134523164360704_o.jpg 68405542_2079177215720902_522311303579041792_o.jpg 68418270_2079178355720788_5945351558009978880_o.jpg 68424032_2079180062387284_333326806910238720_o.jpg 68510103_2079178625720761_1409260112203218944_o.jpg 68520953_2079178569054100_1258484258779955200_o.jpg 68534612_2079180212387269_4817301319956037632_o.jpg 68534622_2079179609053996_943281079987470336_o.jpg 68535487_2079179829053974_8741048502299131904_o.jpg 68540411_2079178882387402_6423168482166177792_o.jpg 68550121_2079178012387489_7118404205693370368_o.jpg 68569921_2079178175720806_3268619349484634112_o.jpg 68617811_2079180159053941_7918743736073322496_o.jpg 68673321_2079180002387290_2594585839388327936_o.jpg 68751118_2079177602387530_5615249459790217216_o.jpg 68775263_2079178422387448_8024606588201336832_o.jpg 68942259_2079180075720616_8236624234269376512_o.jpg 69065270_2079177862387504_1826439652987371520_o.jpg
   
 6. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ❖ ม ห า อุ บ า ส ก ผู้ ถ ว า ย ที่ ดิ น ๖ ๑ ไ ร่ ❖
  #ท่านดำรงค์ พงษ์นิทรัพย์ ผู้ถวายที่ดิน
  #พนมสารคาม_ที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำองค์ใหญ่
  #มาตุภูมิเจ้าประคุณสมเด็จฯ

  ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประทานเมตตาอนุญาตให้ กระผม นายมินท์ อดุลย์รัฐธาดา #เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ขนาดเท่าองค์จริง หน้าตัก ๖ ศอก ๕ นิ้ว เป็นแบบศิลปะสมัยสุโขทัย เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยาราม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) องค์นี้ ให้เป็นไปด้วยดี เห็นควรให้มีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในโครงการจัดสร้างนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ขอเรียนเชิญท่านดำรงค์ พงษ์นิทรัพย์ นายกเทศมนตรีท่าด่าน #มหาอุบาสกผู้ถวายที่ดิน ๖๑ ไร่ #เป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) วัดไตรมิตรวิทยาราม

  ด้วยอานุภาพบารมีอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร บารมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) แลบารมีแห่งทวยเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง จงประทานพรซึ่งความสำเร็จในโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาองค์นี้ให้สำเร็จในเร็ววันด้วยเทอญ.

  #บุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาดีแล้ว
  #เป็นมหากุศลที่ข้าพเจ้าจักได้สร้างสืบต่อไป
  เกล้าฯ มหามินท์ อดุลย์รัฐธาดา ป.ธ.๙
  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  ณ วัดวีระโชติธรรมาราม
  _oc=AQnHMXeqKzlsncBcQBwsqThCqE4dpt9FQqslYYa1GYTXjfrfq7jAGSkg-yrzYBk8Foo&_nc_ht=scontent.fbkk21-1.jpg
   
 7. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันอาทิตย์ 22 กันยายน 2562
  ขอเชิญญาติโยมทุกท่านฟังเทศน์มหาชาติ
  ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีน)

  #อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
  ๑. เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว
  จะได้เกิดทันพบพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตย
  ๒. เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
  ๓. เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก
  ๔. เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตย
  จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์
  ๕. ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์
  จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล

  กำหนดการ
  เทศน์มหาชาติ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
  เวลา 06.00 น. เทศน์คาถาพัน
  เวลา 09.00 น. เทศน์กัณฑ์ทศพร
  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  เวลา 12.00 น. เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
  เวลา 16.00 น. เทศน์กัณฑ์อริยสัจ 4
  เวลา 17.00 น. เสร็จพิธี

  #ขอเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่
  #ฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

  พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์(สมประสงค์)
  ฝ่ายจัดงานเทศน์มหาชาติ 095-516-9559
  Untitled-1.jpg
   
 8. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  #ขอเชิญร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันจันทร์

  โครงการ : ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กรรมฐาน

  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  โดยมี พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ

  ณ อาคารพระมหามณฑป ชั้นที่ ๑

  ทุกวันจันทร์ เวลา : ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.

  วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

  https://www.facebook.com/wilailak.chooboonlert/media_set?set=a.2765758503491240&type=3
   

แชร์หน้านี้

Loading...