เตือนภัยธรรมชาติใกล้ตัว2019

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย อาผิง, 21 กรกฎาคม 2019.

 1. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
 2. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  "หวย"

  ห = หายนะ

  ว = วอดวาย

  ย = ยับเยิน
   
 3. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  เตือนภัยใกล้ตัว เศรษฐกิจรั่วอุดไม่อยู่..

  การเมืองก็เริ่มปะทุ ร้อนระอุไปทั่วทุกมุมเมือง..
   
 4. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488


  จากลิง มาช้าง จากช้างต่อไปจะเป็นอะไร..
   
 5. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
 6. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +454
  การที่บางวันแดดจัด บางวันฝนตกหนัก จะทำให้เชื้อโรคและสถานการณ์ปกติโดยเร็ว ขอให้ทุกๆคนมองเป็นเรื่องดีนะคะ
   
 7. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  แทรกซึมไปทุกวงการ..
   
 8. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +454
  ช่วงที่อยู่บ้านกันก็สวดมนต์ฆ่าเชื้อไวรัสกันได้นะคะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน
  ระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร)
  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
  สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
  ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
  ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
  นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
  อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
  ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
  นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
  สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
  จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
  เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
  เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ ฯ
  เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
  นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
  เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
  ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
  จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
  ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
  โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
  คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
  กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
  นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
  ตยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
  สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
  สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
  จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
  ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
  กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
  อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
  อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
  คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
  ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
  นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
  อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
  วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
  เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
  นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ยานีนะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
  พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ยานีนะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
  ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ยานีนะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
  สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  จุลชัยยะมงคลคาถา

  นะโม เม พุทธะเตชะสา ระตะนัตตะยะ ธัมมิกา
  เต สัพพะสิทธิ ปะสิทธิ เทวา นารายะณะ ปะระเมศ๎วะรา
  สิทธิ พ๎รัห๎มา จะ อินทา จะ จะตุโลกาภิรักขะกา
  สะมุททา ภูตะคังคา จะ สัพพะชะยะ ปะสิทธิ ภะวันตุ เต
  ชัยยะ ชัยยะ ธะระณิธะระณี อุทะธิอุทะธิ นะทินะที

  ชะยะ ชะยะ คะคะณันตะระนิสะยะ นิละยะ เสยยะเสละ สุเมรุราชะ พะนะระชี

  ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี นาเคนทะนาคี ปิสาจะ ภูตะกาลี

  ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุตทา ฆานะมุขะชา

  ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะศาต๎รา ชะยะ ชะยะ จัมปาทิ นาคะกุระคัณฐะกัง

  ชัยยะ ชัยยะ คะชะคะณะ ตุรังคะ สุกะระ ภุชังคะ สีหะ พ๎ยัคฆะทีปา

  ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะยาต๎รา ชินะ เสนาริปู ปุณะสุตทิระตี

  ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธะระณีตะเล สะทา สุชัยยา

  ชัยยะ ชัยยะ ธะระณี สานติง สะทา ชัยยะ ชัยยะ มังกะราละยา ภะวัคเค

  ชัยยะ ชัยยะ วะรุณะยักเข ชัยยะ ชัยยะ รักขะเสสุ ระภุชะเตชา

  ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎เมนทะคะณา ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชะ ชะยัง

  ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกกะพุทธา สาวะกัง

  ชัยยะ ชัยยะ มะเหสสุโร หะโรหะรินทะ เทวา ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎มาสุรักโข

  ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ อินโท จะ

  เวนเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิ จะ อัคคิวาโย จะ

  ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก อัฏฐาระสะ มะหาเทวา

  สิทธิตาปะสะ อาทะโย อิสิ โน สาวะกา สัพพา ชะยะราโม ภะวันตุ เต

  ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
  เอเตนะ ชะยะเตเชนะ ชะยะ โสตถี ภะวันตุ เต
  เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน
  ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
  อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชะยะ ตะทา สัพพะคะณา มะเหสิโน

  คาถายันต์เกราะเพชร (หลวงพ่อปาน)

  •อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

  •ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

  •ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

  •โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

  •ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

  •คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

  •วา โธ โน อะ มะ มะ วา

  •อะ วิ สุ นุต สา นุส ติ

  เสร็จแล้วแผ่ในตนเอง คนในครอบครัว เทวดาที่รักษาประเทศชาติบ้านเมือง
   
 9. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488


  อย่าเครียดมากนัก..

  พักเรื่องโควิด มา ฟัง เลียนเสียง นายก..
   
 10. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +454
  อย่างที่แจ้งคะ. ช่วงนี้กำลังเมืองยังแข็งแรงอยู่นะคะ เราต้องมีความศรัทธาในเทวดาประจำเมือง การติดเชื้อไวรัสดูยอดขึ้นอย่างมากมาย แต่หายเร็ว เสียชีวิตน้อย ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันคะ ใครที่อยู่ที่บ้าน คุณดูแลตัวเอง ถ้ารู้สึกเจ็บคอ ไอ มีไข้ให้รีบไปตรวจซะ นอกนั้น สิ่งที่จะช่วยคุณได้ คือ การ สวดมนต์
  ขอแนะนำ พ่อเมืองแม่เมืองแต่ละจังหวัดนะคะ การเสริมกำลังเมืองเป็นสิ่งสำคัญ การบวงสรวงศาลหลักเมือง ควรที่จะทำนะคะ และให้ดีคือ ทำน้ำมนต์แจกจ่าย ให้ประชาชน ดื่มอาบ นี่เป็นประเพณีโบราณที่ทำกันมาทุกครั้งที่เกิดเหตุเภทภัยห่าลงเมือง การสวดมนต์จะเป็นการเสริมกำลังใจแก่ประชาชน ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป สถานการณ์จะสงบโดยเร็วอย่างอัศจรรย์ ต่างประเทศจะเข้ามาพึ่งพาเรา หลังจากนี้เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูกลับมาอีกสักระยะหนึ่ง ให้ทุกคนมีกำลังใจเข็มแข็งกันนะคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มีนาคม 2020
 11. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  จะทำได้ยังไง ล่ะท่านเอ๋ย ประเพณีบุญเดือน4 ถูกผู้ว่าสั่งยกเลิกทั้งหมด..

  ไม่ให้มีการจัดงานอะไร ถ้าเป็นสวดมนต์ด้วยตนเองอยู่บ้าน อันนั้นน่ะได้ แต่ถ้ารวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ หมดสิทธิ์..
   
 12. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

  ปลงธรรมสังเวช นั้นแหละ ดี..

  "มรณานุสติ" นั้นแหละ ดี ที่สุด..
   
 13. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  FB_IMG_1548995882481.jpg

  วันนี้วันพระ..
   
 14. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +454
  ช่วงตลอด 7วันนี้ ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4และเหล่าผู้ดูพุทธภูมิแห่งนี้ ท่านจะออกมาช่วยผู้คน ตามคำขอและแรงศรัทธาของผู้ทรงศีล ผู้ซึ่งได้อารธนาบารมีคุณพระรัตนตรัยมาปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติ และขจัดปัดเป่าความอัปมงคล อสูรกายที่กำลังเกาะกินผู้คนอยู่ในขณะนี้
  สถานที่บางแห่ง จะแดดจัดแล้งจัดตลอด 7วัน 7คืน สถานที่บางจังหวัด จะมีลมพัดอย่างรุนแรง ตลอดวันตลอดคืน และบางสถานที่จะเกิดฝนผิดฤดู ลงมาติดต่อกัน 3วัน3คืน
  และจะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ จนสังเกตได้ ท่านต้องการให้จบเร็วที่สุด แต่การเสริมกำลัง อย่างที่บอกคะ อยู่บ้าน สวดมนต์แผ่ให้เทวดาประเมือง เหตุการณ์จะจบเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้ ท่านต้องการให้จบที่เมษายนนี้ ถ้าหลุดเข้าหน้าฝนแล้ว หายนะจะมาเยือนแน่คะ
   
 15. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  เขตที่เราอาศัยอยู่ ขอเป็นฝน ก่อน นะ..

  จะได้มีน้ำไว้ใช้ด้วย..
   
 16. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +454
  พึ่งจะโพสไปเองคะ ตามนี้นะคะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  ฟ้ากำลังร้องพอดีเลย..
   
 18. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  "ผู้ใดเจริญเมตตาเป็นนิตย์ ไปที่ใดย่อมมีแต่คนเมตตาช่วยเหลือยามมีภัยก็แคล้วคลาดปลอดภัย เหตุเพราะ...ไม่คิดสร้างเวรพยาบาทกับใครนั่นเอง ศัตรูหมู่มารจึงอโหสิกรรมให้ก็ด้วยอำนาจแห่งการเจริญเมตตาโดยแท้"


  - สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
   
 19. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
 20. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  3,390
  ค่าพลัง:
  +488
  มา แล้ว มา แล้ว..
   

แชร์หน้านี้

Loading...