เตือนภัยธรรมชาติใกล้ตัว2019

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย อาผิง, 21 กรกฎาคม 2019.

 1. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499
 2. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499
  ฝากดูข่าว และหาวิธีป้องกันภัยไว้ด้วยนะคะ จะได้อพยพเคลื่อนย้ายทันคะ
   
 3. sbkdk

  sbkdk สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2020
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +16
  โสดาบัน
  โสดาบัน คือ อริยบุคคล บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ ๓ ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล บุคคลใดละสังโยชน์ ๓ ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นโสดาบัน มีอันไม่ไปเกิดในอบายเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า
  อริยบุคคลระดับโสดาบันยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 จำพวกคือ เอกพีชี โกลังโกละ และสัตตักขัตุปรมะ
  (๒) เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ ๓ นี้ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
  อนุสัย ๒ นี้ คือ ทิฐิอนุสัย วิจิกิจฉาอนุสัย ย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค
  (๓) โสตาปัตติยังคะ (องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา) คือ
  - สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ
  - สัทธรรมสวนะ คือ ฟังคำสั่งสอนของท่าน
  - โยนิโสมนสิการ คือ กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ
  - ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
  โสดาบัน คือ ผู้ซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘
  (๔) องค์แห่งพระโสดาบัน ๔ อย่าง
  ๑. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ฯ
  ๒. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ฯ
  ๓. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบ คือ คู่บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรรับของบูชา เป็นผู้ควรรับของต้อนรับ เป็นผู้ควรรับของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นบุญเขตของชาวโลก ไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่า
  ๔. ประกอบด้วยศีล ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิ ไม่ลูบคลำแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิ
  (๕) ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ เรากล่าวผู้นี้ว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า
  - อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - วิญญาณ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - สัมผัส คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - เวทนา คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - สัญญา คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - เจตนา คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - ตัณหา คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหาโผฏธัพพตัณหา ธรรมตัณหา ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - ธาตุ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุไม่เที่ยงไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  - ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา
  (๖) เพราะเหตุที่พระอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง นี้เรียกว่า พระอริยสาวกผู้โสดาบัน มีอันไม่ตก ต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า
   
 4. sbkdk

  sbkdk สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2020
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +16
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน


   
 5. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  โฟมยักษ์!! ใช้เป็นเรือ ขนย้ายของใช้ เวลาเกิดน้ำท่วม ได้ครับ


  9 ต.ค. 2017
   
 6. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499
 7. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499
  ภัยในรอบนี้จะมาแบบปุปปับ ไม่ทันได้ตั้งตัว เตรียมการอะไร แต่ได้เตือนก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้พี่น้องเตรียมตัวกันเสียแต่เนิ่นๆ อย่าได้ตื่นตระหนก ขอให้มีสติกันให้ดี ละขออย่าห่วงทรัพย์สิน เพราะชีวิตสำคัญกว่ามากนัก
   
 8. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  เจ้ารู้ไหม เป็ดที่เจ้าเลี้ยงไว้ มันยังตกใจเลย !!!

  Angry-Ducks1.jpg
  การเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเพื่อการผจญภัย

  (บรรยายโดย อ.ปริญญา ตันสกุล)


  บุตรรักแห่งบิดาทั้งหลาย สิ่งแรกที่ลูกจะต้องเตรียมเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือ เตรียมปัจจัย(ที่จะใช้ในการดำรงชีวิต) ให้พร้อมทั้งเพื่อตนเองและสมาชิกในครัวเรือนของเจ้า

  สิ่งแรกก็คือ อาหาร คิดเองว่าจะเอาอะไร สิ่งที่สองคือ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่มสำคัญมาก เพราะในช่วงเวลาในการชำระโลก อากาศจะหนาวเย็นมาก เพราะโลกจะคว่ำหัวลง ลูกเข้าใจไหม โลกจะคว่ำหัวตีลังกา และโลกนี้จะมีแต่ความมืดนั้น จะเกิดขึ้นจากหลายอย่าง
  1. เมฆมืด 2. ส่วนโค้งของโลกบังดวงอาทิตย์ไว้ 3. เกิดจากนิวเคลียร์บอมส์ มันมีเป็นดอกเห็ดห่อหุ้มโลกของเจ้าไว้ ทำให้มองอะไรไม่เห็น

  เครื่องใช้ไม้สอย อะไรก็ได้ อย่างสุภาพสตรีมีของส่วนตัวหลายอย่าง ไม่ใช่เครื่องสำอางนะลูก ใช่ไหม ผู้หญิงต้องใช้ ผู้ชายไม่เท่าไหรหรอก มันแก้ผ้าเดินยังได้เลย(ใช่ไหม) เพราะตอนเกิดมามีไหมเสื้อผ้าอาภรณ์ ผู้ชายมีไหม ไม่มี ผู้หญิงทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะระหว่างชำระโลกนั้น คนชั่วยังเหลืออยู่ไหมล่ะ ก็เหลืออยู่ซิ ไปเที่ยวเปลือยๆ เดี๋ยวมันปล้ำเอาแล้วก็ยิ่งซวย 2 ต่อเลย มันต้องระวังนะ

  ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนี้ต้องคิดแล้ว ใครที่เคย ในโลกของเจ้านี่ บิดาเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่าขบขัน อีกอย่างหนึ่งเวลาซื้อที่ดินของพวกเจ้า ที่ดินระหว่างชายน้ำ ชายทะเล กับที่อยู่ในที่ธรรมดาๆ ในป่าลึกๆ เจ้าว่าที่ไหนแพงกว่ากัน (ชายน้ำ ชายทะเล) เจ้ารู้ไหม พวกที่ได้แผ่นดินที่อยู่ชายน้ำ ชายทะเล ไอ้พวกนี้คือพวกที่ถูกกำหนดมาให้มันไปอยู่ตรงนั้น มันตายง่ายกว่าไหมละลูก อย่าคิดนะว่าตอนแรกที่ผ่านมาโชคดี ที่กูไม่ได้ซื้อไว้ใช่ไหมละลูก

  คนที่อยู่ริมน้ำ อยู่ในที่ราบลุ่ม นั่นคือผู้ที่ถูกกำหนดให้มาเกิดที่ตรงนั้น เพื่อรอคอยการชำระความ ถูกกำหนดมา อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าบุญส่ง เขาเรียกอะไรส่งล่ะลูก กรรมส่งมา นั่นคือสิ่งสำคัญ

  ที่อยู่อาศัยนั้นหมายความว่าถ้าบ้านเจ้าไปอยู่แถวน้ำ อยู่ที่ราบลุ่ม หรือที่อะไร เจ้าควรจะต้องหาที่เหมาะสมกว่านั้นแล้ว เจ้าต้องคิดแล้วใช่ไหม ว่าจะทำอย่างไร ไม่ใช่พอบอกให้รู้แล้วยังเสือกว่าไม่เป็นไรหรอก ไม่ถึงที่ตายกูยังไงกูก็ไม่ตาย ไม่ตายแต่มึงทรมานไหมล่ะ ลำบากไหมล่ะ อยากลำบากหรือ อย่างนั้นเขาเรียกอวดอุตรินะ ต้องพูดให้ครบ ไม่งั้นพวกเจ้าหาว่าพ่อไม่สอนอีก

  ต่อไป ยารักษาโรค ยารักษาโรคก็คือยาสามัญประจำบ้าน และยาประจำตัวเฉพาะโรคของเจ้า จะต้องมีไว้เพราะถึงเวลาบัดนั้นขัดสนแล้ว เจ้าจะไปหาที่ไหน หมอกล้ามารักษาเจ้าไหม และเจ้ากล้าออกไปหาหมอไหม(ไม่) อัตตาหิ อัตโนนาโถ ท่องเอาไว้เลย ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่ต้องพึ่งใคร ผัวของเรา เมียของเราอย่าไปคิดพึ่งมัน ถึงตอนนั้นมันก็สติจะแตกอยู่แล้ว มันก็ช่วยเราไม่ได้หรอก มันจะช่วยตัวมันเองยังไม่ได้เลย

  และสิ่งหนึ่งที่บิดาจะกล่าวให้เจ้าเตรียมไว้ ก็คือ ด่างทับทิม และ คาลาไมน์ ของกล้วยๆ ง่ายๆ ด่างทับทิมเอาไว้ล้างเท้า เอาไว้ล้างผักหญ้าที่เจ้าจะเอามาทำเป็นอาหาร เพื่อให้มันปลอดจากสารพิษและเชื้อโรคเจ้าสัตว์ตัวน้อยของบิดา คาลาไมน์นั้นสำหรับทาแก้โรคผิวหนัง เป็นเม็ด ผด ผื่นคัน ไปรักษายาอะไรมันก็ไม่หายหรอกลูก เอาคาลาไมน์ทาทีเดียวหายเลย แต่นั่นหมายความว่าเจ้าจะต้องมีรหัสกรรมในเครื่องยนต์แห่งกรรมของเจ้าต้องไม่เกิน 30%คาลาไมน์กับด่างทับทิม ที่บิดาแนะนำเจ้าถึงจะศักดิ์สิทธิ์

  ต่อไปยานพาหนะ เอารถยนต์ดีไหมลูก รถเบนซ์เลย โรลส์รอยด์เลยดีไหมลูก เอาอะไรดียานพาหนะ เรือ ชูขีพ นี่ก็เป็นยานพาหนะใช่ไหม เวลาอยู่ในน้ำลอยตัวแล้วเอามือป๋อมแป๋มๆ มันเป็นยานพาหนะพาเจ้าไปได้หรือเปล่า จักรยานได้ไหมลูก (ได้) จักรยานก็ได้ ปั่นในน้ำไงลูก

  เครื่องช่วยชีวิต เช่น ถ้าคนใกล้ตัวเราเป็นโรคหืดหอบ อะไรต่างๆ เหล่านี้ เขาสำนึกบุญแล้ว มันยังมีโอกาสรอด ตอนนั้นมันตกใจ หายใจไม่ทัน มีอ๊อกซิเจนกระป๋องให้มันบ้างไหม ยกตัวอย่างเครื่องช่วยชีวิต เครื่องผายปอด หรือเครื่องกู้ภัยเช่น กาละมังใหญ่ๆ เชือกเส้นยาวๆ เพื่อนเดือดร้อนนะ มีจิตสำนึกช่วยตัวเองได้แล้ว ช่วยเพื่อนบ้าง เหวี่ยงเชือกไปให้มัน ถ้ามันมีบุญเราเหวี่ยงมันจะตรงหัวมันพอดี ถ้ามันไม่มีบุญไปพาดก้านคอมันพอดี พี่ๆ น้องๆ เจ้ากรรมนายเวรจะเอาเหวี่ยงไปให้พันเอง และก็จะช่วยมัน ซึ่งเครื่องช่วยชีวิตและเครื่องกู้ภัยเหล่านี้ปรกติในบ้านเจ้ามีไหมล่ะ (ไม่มี) บิดาถึงย้ำให้เจ้าหาไว้ใกล้ตัว

  เครื่องให้แสงสว่าง ช่วงวิกฤตนั้นไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับมืด เหมือนอย่างที่อีสานที่เจ้าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เห็นไหม ต้องใช้อะไรลูก เทียนไข จุดดีๆ นะลูก ไม่งั้นเผาบ้านตัวเองอีก อย่างนี้เขาเรียกว่าซวยกลางน้ำ คนอื่นเขาซวยกลางแดด พวกเจ้าจะซวยทางน้ำระวังให้ดี เทียนไขแต่ถ้าไม่งั้นก็ใช้อะไร ตะเกียงน้ำมันใช่ไหม ตะเกียงน้ำมันที่มีฝาแก้วครอบและมีน้ำมันก๊าดใส่ไว้ มันเปลืองไหมล่ะนั่น จุดทั้งคืนยังเปลืองไม่ถึงลิตรเลย ให้แสงสว่างได้ไหม (ได้) ไฟฉายได้ไหมลูก (ได้) เอาไว้ส่องดูหน้าเจ้ากรรมนายเวร

  แล้วในช่วงระยะต้นๆ ใหม่ๆ ที่ชำระโลก สังคมยังปั่นป่วน เศรษฐกิจเริ่มพังพาบ แบงค์ทำงานไม่ได้ ปัจจัยยังสำคัญอยู่ไหม (สำคัญ) อย่าอวดรวยนะลูกเดี๋ยวผู้ร้ายยังอยู่นะ แต่ต้องมีเก็บไว้เพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนใช่ไหม มีบ้างไม่มีเลยคงแย่

  เมื่อเตรียมไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วในสิ่งเหล่านี้ ขอให้พวกเจ้าทุกคน บอกสมาชิกทุกคนในครัวเรือนให้รู้ว่าเก็บอะไรไว้ที่ไหน เข้าใจหรือเปล่า ไม่ใช่กูแอบเก็บไว้กูคนเดียว คนในบ้านไม่มีใครรู้ พอถึงเวลากูละจะซวย เพราะเฮ้ยมึงเอาไฟฉายให้กูหน่อย แล้วมึงไม่บอกกูว่าอยู่ไหน มันเสือกกัดกันก่อนตาย ไม่ใช่ตัดก่อนตายนะลูก กัดกันก่อนตาย หรือกัดกันจนตาย ต้องบอกเขาว่าอะไรอยู่ตรงไหน และแค่นั้นยังไม่พอ บอกรู้แล้วว่าไฟฉายอยู่ตรงนี้ แต่ ๆ ๆ ที่เปิดมันอยู่ไหน เสือกไม่สอนเขาอีก ใช่ไหมไปซื้ออย่างดีมา สวิทซ์มันพิเศษพิศดารใช่ไหม

  เหมือนห้องน้ำ บางคนเข้าห้องน้ำที่นี่ ที่หลังเวทีเข้าห้องน้ำ มันบอกอะไรว่ะก๊อกบ้าที่นี่ไม่มี หัวก๊อกไม่มีสวิทซ์เลย มันใช้อย่างไงนี่ จะให้กูเอาปากอมหรือดูดออกหรือไง ไม่สอนมันนี่ใช่ไหม ไม่เขียนป้ายสอนไว้ ถ้าคนไม่มีปัญญาญาณซวยไหมล่ะ ใช้น้ำได้ไหม(ไม่ได้) คนไม่มีปัญญาญาณกับคนไม่ซุกซน รับรองใช้น้ำที่นี่ไม่ได้ ห้องน้ำนั่นนะ เพราะมันมีแต่หัวก๊อก ตัววาล์วไม่มีใช่ไหม ยอมรับไหมว่าเจ้าตอนแรกเข้าไปก็งงเหมือนกัน เหมือนกับไปพักโรงแรมต่างจังหวัด ถามบ๋อยว่าผ้าห่มอยู่ไหน เสือกนอนทับผ้าห่มอยู่ มันบอกผ้าห่มอยู่ไหน นี่ทีเรื่องโง่ๆ ล่ะฉลาดนัก ทีเรื่องฉลาดแล้วโง่จริงๆ ต้องเปลี่ยนใหม่นะลูก

  เตรียมอย่างที่สอง เตรียมสุขภาพร่างกายไว้ให้พร้อม ไม่ใช่ตอนนี้รู้ว่าใกล้ชำระโลกแล้วยังเสือกทำตัวเจ็บป่วย ปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วยนี่ร่างกายอ่อนแอไหมล่ะลูก (อ่อนแอ) ถ้าร่างกายอ่อนแอ อะไรจะอ่อนแอตามไปด้วย จิตใจของเจ้าจะอ่อนแอตามไปด้วยเมื่อใดเมื่อเจ้าป่วย เมื่อนั้นเจ้าจะติดต่อกับจักรวาลไม่ได้ทันทีเลย เพราะพลังอำนาจไม่เพียงพอ เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นทำร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไว้

  พ่อคงไม่ต้องสอนเจ้าหรอก ทำยังไงให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะแต่ละคนบางทีก็อ้วนลงพุงเหมือนเครื่องยนต์แต่กรรมนี้ และสิ่งที่จะต้องทำก็คือ กินแต่น้อยและถ่ายแต่น้อย เจ้าว่าจริงไหม อย่าดันเห็นแก่กินอยู่ กินเยอะถ่ายเยอะ ตอนนั้นไม่มีที่จะถ่าย กินแต่น้อยเพื่อให้อยู่ท้องนาน ๆ ไม่ใช่กินทางปากออกทางโน้นเลย แล้วเก็บปฎิกูลของตัวเองไหวไหมล่ะลูก ไหวไหม (ไม่ไหว) นี่ดีนะพวกเจ้าจะตกใจจนสุดขีดเวลาตกใจขี้ไปอยู่ไหนล่ะลูก บางส่วนมันไปอยู่สมอง เลยช่วยเจ้าส่วนหนึ่ง ทำให้ท้องผูก ธาตุปั่นป่วน กินเข้าไปไม่รู้ออกทางไหน ไม่มีที่จะให้ออก มันหายไปอยู่บนนี้หมดแล้ว

  ประการที่สาม คอยสังเกตสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า คือเจ้าจะต้องฝึกตัวเองให้หูไว ตาไว ก่อนที่ภัยจะถึงตัว เช่นขณะนี้เจ้าว่ามันใกล้ตัวเจ้ามาหรือยัง (ใกล้แล้ว) น้ำเหนือ กำลังมาใช่ไหม ตอนนี้ปากน้ำโพกำลังเดือดร้อน ศรีอยุธยาของเจ้า เขาเรียกกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม จะเดือดร้อน เดือดร้อนแล้วอีกไม่นานก็ถึงเจ้า ถึงคิว

  ทีนี้ถึงคิวที่เจ้าจะอัศจรรย์ก็คือ ไม่ใช่น้ำเหนือมาอย่างเดียวนะลูก น้ำเหนือจริงๆ(น้ำฝน) เหนือลงมาด้วย เหนือนี่เหนือจริงไหมลูก เหนือนั้นนะไหลมาแบบเหนือๆ ไหลมาแบบปลอมๆ แต่เหนือนี่หนักหน่อยนะลูก แล้วพอมันลงมาเยอะๆ แล้วมันจะไปไหนล่ะลูก ไปไหนได้ไหม (ไม่ได้) น้ำไปไหนไม่ได้ ก็ไม่ต่างจากเจ้าออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกัน

  หูไวตาไว เห็นแล้วมันกำลังมาใกล้ตัว แต่ประมาท พ่อกำลังบอกว่าอย่าประมาท เห็นรู้แต่ประมาท คำว่าประมาทแปลว่า ฮึคงไม่มั้ง คงไม่หรอกน่ะ ท่วมแล้วเดี๋ยวเดียวก็ลดละน่ะ หลับเผลอไปนอนบนเตียง ตอนนี้เหลือแค่คืบเดียว ฮึ เดี๋ยวมันคงลดน่ะ หลับไป พอตื่นอีกที เตียงกูก็ลอยหาย ตัวกูก็หาย

  เจ้ารู้ไหมเป็ดที่เจ้าเลี้ยงไว้ มันยังตกใจเลย เคยไหมน้ำมาเร็วขนาดเป็ดตกใจ เคยไหม เคยรู้ เคยเห็นไหม แต่ต่อไปนี้แหละจะได้เห็น เป็ดชอบเล่นน้ำใช่ไหมลูก แต่มันมาเร็วขนาดที่เป็ดหลับๆ อยู่ ป้าปๆ ๆ ๆ ตกใจ เป็ดตกใจ พอลืมตา เฮ้ยที่นี่มันที่ไหน เป็ดจำไม่ได้ว่านี่กูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง แล้วบ้านกูที่กูนอนอยู่มันอยู่ตรงไหน อย่าว่าแต่พวกเจ้าเลย เป็ดยังตกใจ นี่คือสิ่งที่เจ้าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้

  (คัดลอกบางส่วนมาจากเทปคำบรรยาย จิตจักรวาลอ่านโลก ครั้งที่ 76 โดย อ.ปริญญา ตันสกุล ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2545 )

  ที่มา http://scratchpad.wikia.com
   
 9. sbkdk

  sbkdk สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2020
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +16
  ภัยยุคนี้น่ากลัวจริงๆครับ :eek::(
   
 10. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499


  ขอบคุณท่านเกษมที่support กระทู้คะ มีอะไรupdate ชี้แนะ แจ้งได้เลยคะ
   
 11. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  เตือนกันมานานมากแล้ว เรื่องภูเขาไฟใต้ทะเล อาจจะถึงเวลาของมันแล้วก็เป็นได้ครับ

  large_paragraph__11_719.jpg

  ภูเขาไฟใต้ทะเลใกล้จะระเบิด โดยคุณน้ำใส

  พระราชพิพัฒนาทร หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


  ตอน เที่ยงวันนี้(24/09/2005) ผมไปทำบุญที่วัดปทุมฯ วันนี้โชคดีได้เจอหลวงพ่อถาวร ท่านอยู่พอดี ได้เรียนถามเรื่องเหตุเภทภัยที่ระยะนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถี่เหลือเกิน ท่านเมตตาฝากคำเตือนมา ผมจะเล่าให้ฟังดังนี้

  ตอน ที่เรียนถามหลวงพ่อถาวร เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆในช่วงนี้ หลวงพ่อท่านบอกว่า "น้ำ" ยังไม่น่ากลัว "ไฟ" ต่างหากที่น่ากลัวกว่า ที่ว่าไฟนั้นคือ ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด ท่านบอกว่าตอนนี้ภูเขาไฟทั่วโลกกำลังอยู่ในระยะอุ้มท้อง ท่านให้สังเกตว่าเมื่อตอนภูเขาไฟระเบิดใกล้จะคลอด ให้สังเกตดูตามสถานที่ๆ มีบ่อน้ำพุร้อนนั่นแหละ มันจะปะทุขึ้นมาอย่างผิดปกติ

  http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?

  "สมิทธ"เตือนพื้นที่จังหวัดชายทะเลริมฝั่งอ่าวไทย มีโอกาสเกิดสึนามิ


  อิน โฟเควสท์ (17 พ.ค. 49)--ประธานคณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เผยนักวิชาการญี่ปุ่นคาดการณ์จังหวัดชายทะเลริมฝั่งอ่าวไทยอาจมีโอกาสได้รับ ผลกระทบจากคลื่นสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร เนื่องจากครบรอบวัฏจักรตามธรรมชาติของเหตุแผ่นดินไหว ในบริเวณหมู่เกาะของประเทศฟิลิปปินส์

  "เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดที่บริเวณหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อประมาณ 80-90 ปี ซึ่งขณะนี้ครบรอบวัฏจักร

  ซึ่ง อาจจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิในอ่าวไทยได้ และเมื่อ 30 ปีก่อนก็เคยเกิดคลื่นสูงขึ้นในอ่าวไทยมาแล้ว" นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานคณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า กล่าว

  ทั้ง นี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ประเทศฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงประมาณ 15 เมตร ประเทศเวียดนามจะได้รับผลกระทบจากคลื่นสูง 8 เมตร ส่วนประเทศไทยได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางบริเวณชายฝั่ง และน้ำทะเลหนุนเข้าสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆ จนเกิดภาวะน้ำท่วมเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

  "ไม่ ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนก เพียงแต่ให้รับฟังการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเพื่อความไม่ประมาท เพราะแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้" นายสมิทธ กล่าว

  ที่มา http://www.parliament.go.th/news/new....php?prid=6196

  'ดร.กัญจีรา กาญจนเกตุ' กับ 'คำทำนายคลื่นยักษ์ในอ่าวไทย'

  “การ ทำนาย ทุกครั้งก็ไม่ได้พูดส่งเดช แต่มีหลักความเป็นไปได้ ส่วนใหญ่จะมองจะวิเคราะห์เป็นรายปี ถามว่าเคยพลาดไหม ตรงนี้แหละที่แปลก อย่างเหตุการณ์พายุนาร์กีสที่พม่า แผ่นดินไหวที่จีน ก็เคยเตือนไว้ตอนปี 2548-2549 ว่ามันจะเกิด มันก็เกิดขึ้นในปี 2551 จริง ๆ”

  ปลาย ปี 2550 เตือนย้ำเรื่องพม่า จีน และต่อที่อินโดนีเซีย เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และกระทบถึง ศรีลังกากับอินเดีย ต่อเนื่องมาที่ลาว ซึ่งถ้าลาวแผ่นดินไหวไทยก็ต้องเจอ แต่ไม่รู้ว่าวงจรนี้จะเกิดเมื่อใด ?

  สำหรับคำทำนายที่เกี่ยวกับไทย ดร.กัญจีรา บอกว่า“สัญญาณอันตรายจะเกิดขึ้นด้วยคลื่นความถี่ ภาพภัยพิบัติล่าสุดที่เห็นคือ ภูเขาไฟในอินโดนีเซียปะทุและระเบิด เกิดคลื่นยักษ์ในอ่าวไทย ไม่ใช่สึนามิ แต่จะเป็นคลื่นที่ระลอกแล้วระลอกเล่า ถาโถมเข้ามาพร้อมกับพายุที่มีความรุนแรงกว่าปกติ คนที่อยู่แถวริมทะเลจะได้รับผลกระทบ อาทิ เพชรบุรี สมุทรปราการ”

  ดร.กัญ จีรา อธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า จากภาพที่เห็นตั้งสมมุติฐานว่าบริเวณอ่าวไทย เลียบชายฝั่งเป็นดินใหม่ที่มีโคลน เมื่อมีการขยับตัวของแผ่นดินเกาะสุมาตราก็จะมี ลักษณะเหมือนโดมิโน เมื่อตรงนี้ขยับตรงโน้นก็ขยับต่อทีละนิดไปเรื่อย ๆ ในอ่าวไทยมีหลุมใหญ่จากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ สูบน้ำมันมานาน 20-30 ปี ของเหลวถูกสูบขึ้นมา ความสมดุลของโลกก็สูญเสียไป ฉะนั้นแผ่นดินต้องเลื่อนลงไปทดแทน พื้นทรายทรุดตัวลงช้า ๆ สิ่งที่เข้าไปแทนที่คือ ทราย ฟองอากาศ พื้นดินจะขยับไปเรื่อย ๆ ซึ่งต้องมีผลกระทบ

  ที่มา http://www.watthummuangna.com/board/...ad.php?p=96245

  คำทำนายของ นาย เดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช (อ.คนเมืองบัว)

  ภัยที่น่าสะพรึงกลัวใหม่ๆ ได้แก่

  ๑. ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำ ในรอยแตกเดิม ที่มีความเหลื่อมล้ำของพื้นดินถึง ๔๐ เมตร ปากหลุมกว้าง ๑ กิโลเมตร ยาวเป็นพันเมตร ภูเขาไฟใหม่นี้อาจจะระเบิดต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงดับ ทรัพยากรทางน้ำจะเสียหายมาก อิสลามกับคริสต์อาจจะตายเพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านคน

  ๒. จะเกิดภัยสงครามมากขึ้นทั่วโลกแน่นอน ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่หลวงพ่อราชพรหมยานได้บอกไว้แล้ว ขอบเขตเท่านั้น คริสต์และอิสลามจะตายอย่างละครึ่ง ที่เหลือกลัวความตาย รอดได้ด้วยพุทธานุภาพหรือบุคคลที่เคยประกอบบุญกุศลเนื่องด้วยพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ที่หลงเหลืออยู่ จะได้แนวทาง แห่งมโนมยิทธิ สายวัดท่าซุงเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ

  ลูก หลานของหลวงพ่อที่ได้มโนฯ จะช่วยกันเผยแพร่งานพระศาสนาอย่างยิ่งยวดไม่มีวันหยุดไม่เหน็ดไม่เหนื่อย พระพุทธศาสนา จึงจะรุ่งเรืองถึงขีดสุด ส่วนสายปฏิบัติธรรมอื่นๆ นั้นก็ได้ช่วยกันบ้างพอสมควร แต่เนื่องด้วยว่าหลักคำสอนแต่ละสำนักนั้น ได้ให้ข้อธรรมที่วกวนขาดประเด็นสำคัญในการปฏิบัติ สิ่งใดอธิบายได้ให้เข้าใจง่าย ๆ ก็อธิบายให้วกวนยากเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทันการต่อการตัดสินใจเฉพาะหน้า จึงเป็นเหตุให้ท่านเหล่านั้น ปรับสภาพไม่ค่อยทันแก่เหตุการณ์นั่นเอง

  จากคุณ คนเมืองบัว เมื่อวันที่ 11/5/2548 0:51:37

  http://www.konmeungbua.com/webboard/...n.asp?GID=4540
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2020
 12. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  คริสต์และอิสลาม จะตายอย่างละครึ่ง
  (จีนร่วมมือกับฝ่ายอิสลาม ทำสงครามกับฝ่ายคริสต์)

  22 มิ.ย. 2020​
   
 13. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,152
  ค่าพลัง:
  +1,461
 14. sbkdk

  sbkdk สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2020
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +16
  อยากฟังข่าวจากท่านผู้รู้ครับ ท่านอาผิง
   
 15. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,152
  ค่าพลัง:
  +1,461
 16. อาผิง

  อาผิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +499


  น้ำคะน้ำมาแน่คะ เตรียมตัวด่วนเลย เช็คแก้มลิง เตรียมระบายน้ำในเขื่อนดีๆคะ
   
 17. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  จดหมายถึงพี่กรุง นังน้ำ นังทราย  อ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ ให้กับพี่กรุง(เทพ) อย่างไรดีนะครับ....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2020 at 09:54
 18. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  เมื่อมักมากในกาม น้ำจะท่วมท้น!!

  4480138240_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=PmRyvL166IkAX-k4Q-O&_nc_ht=scontent.fbkk25-1.jpg

  korn95 สมาชิก

  เมื่อคืน 19/4/59 ฝันว่า plannet 9 ใกล้เข้า มองเห็นได้ชัด จนสามารถถ่ายรูปได้ มองเห็นด้วยตาเปล่า มีหลายคนเห็น สีสวยสดงดงามมาก ใหญ่กว่าดวงจันทร์ น่าจะอีกไม่นาน คงมีผลกับ เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก น้ำขึ้น น้ำลง แผ่นดินใหว ทุกสิ่งทุกอย่างคงเปลี่ยน ตามวิถีกรรมของมนุษย์ ต่อไปคงเป็นบทลงโทษ

  เพื่อให้หลาบจำ เหมือนรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ด้วยความรัก หาไม่ด้วยความเกลียดชัง เพื่ออนาคตเขาจะได้ดีขึ้น ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ขอให้ทุกท่านรีบเร่งปฏิบัติธรรมกันเถิด อย่ามัวเมาในกิเลสตัณหาเลย เพราะสิ่งนี้ทำลายเรามาหลายภพหลายชาติแล้ว ปล่อยวาง ถืออุเบกขาให้มาก ทุกสิ่งไม่แน่นอนครับ


  มีครั้งก่อนฝันเกี่ยวกับการซุ่มยิงกัน ( คือครั้งโจมตีโรงพยาบาลที่ภาคใต้ไม่นานมานี้ ) และฝันเห็นมนุษย์ มักมากในกาม ( เมื่อมักมากในกาม น้ำจะท่วมท้น รอแค่เวลา )

  ทุกวันนี้ ชายกลายเป็นหญิง หญิงกลายเป็นชาย จนแยกไม่ออก ผิดวิสัยของมนุษย์และเทพทั้งหลาย ผิดวิสัยธรรมชาติ ติดในความสวยงาม เป็นแค่ความฝันความโปรดใช้วิจารณญาณ ฟังหูใว้หูครับ อย่าได้ยึดติด

  ที่มา https://palungjit.org/threads/ความฝัน-เทพสังหรณ์-สัญญานเตือนจากเบื้องบน.79471/page-176
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2020 at 18:10
 19. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  รู้สู้ flood ep.5 : ใจเย็นยามอพยพ

  1 พ.ย. 2011

  "อพยพอย่างไร ให้ปลอดภัยและมีสติ" Animation ตัวที่ 5 จากทีม รู้ สู้! Flood รวบรวมวิธีการ และข้อควรทำต่างๆ ในการอพยพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวออกจากบ้าน การเดินทาง ไปจนถึงการเข้า 'Check-in' ที่ศูนย์อพยพอย่างปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเป็นผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
   
 20. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,152
  ค่าพลัง:
  +1,461
  อพยพไปไหนเหรอโยม..

  จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือโยม..
   
 21. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,152
  ค่าพลัง:
  +1,461
  อพยพจิตใจข้ามฝั่ง ดีกว่ามั๊ยโยม

  ข้ามไปฝั่งพ้นเกิดพ้นตาย นั่นละโยม..
   
 22. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  ปล่อยวาง เรื่องท่านเล่า ชยสาโรภิกขุ


  12 ก.ย. 2017
   
 23. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +76,436
  น้ำท่วมครั้งใหญ่ครับหลวงพี่ !!!

  [​IMG]
  คำทำนายของโหรโสรัจจะ นวลอยู่ เรื่องน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย

  กรกฏาคม 2563

  ราวปลายเดือนน้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสาน ลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพฯ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง บุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนัก อาจมีการสูญเสียบุคคลสำคัญ, ผู้นำของสหรัฐฯ อาจถูกลอบทำร้าย สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาน่าเป็นห่วง เกิดกลียุค, จีนและเวียดนามจะโดนไต้ฝุ่นสองระลอกใหญ่ บ้านเรือนพินาศย่อยยับ

  กลางเดือนโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิปโยค จะเกิดสงครามครั้งใหญ่ ตะวันออกกลางกำลังหมิ่นเหม่ต่อสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว การทูตไร้ผล การสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบ


  สิงหาคม 2563

  ต้นเดือนดีเปรสชันผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรง น้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพฯ เขื่อนทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลาย เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายหนักยิ่งกว่าครั้งใด มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน กรุงเทพฯ ต้องจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลายาวนาน การจราจรเป็นอัมพาต

  เกิดพายุไต้ฝุ่นที่ภาคใต้ จากหัวหิน ชุมพร นครศรีธรรมราช เสียหายยับเยินทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุก ปากพนัง เกิดคลื่นยักษ์กวาดบ้านเรือนผู้คนตายจำนวนมากมาย เป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของไทย หนักกว่าครั้งก่อนหลายเท่า พายุครั้งนี้เสียหายหลายพันล้านบาท


  กันยายน 2563

  เกิดคลื่นสึนามิยักษ์ พัดถล่มชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทยอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิตนับแสนคน ดีเปรสชันผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรง น้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพฯ เขื่อนทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลาย เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายหนักยิ่งกว่าครั้งใด มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน

  ปลายเดือนพายุโซนร้อนผ่านตอนใต้อย่างรุนแรง ชาวใต้ต้องอพยพด่วน ชายทะเลฝั่งตะวันออกถูกพายุกวาดลงทะเลไปเป็นจำนวนมาก


  ตุลาคม 2563

  แถบชายฝั่งทะเลอันดามันถูกคลื่นยักษ์สึนามิ พุ่งเข้าถล่มครั้งใหญ่ กวาดผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บ้านเรือนลงทะเลจำนวนมาก และยังต้องระวังกับวาตภัย ทำให้เกิดความเสียหายแก่เรือกสวนไร่นามหาศาล เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศอีกครั้ง กรุงเทพฯ จะจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลานาน เป็นที่น่าทุกขเวทนายิ่งนัก

  ปลายเดือนเกิดไต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้ ที่ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี ผลเสียหายมาก เป็นมหาวาตภัย เรือประมงจมร่วม 100 ลำ ลูกเรือสูญหายไปเป็นพัน

  น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นและมหาสมุทรสูงขึ้น เกิดสภาวะน้ำท่วมใหญ่ บางส่วนของโลกถูกน้ำท่วมใหญ่จมหายลงไปในทะเล

  ฝุ่นละอองเป็นพิษจะเข้ามาทำลายล้างชีวิตมนุษย์ ทำให้สูญเสียชีวิตมนุษย์มากมาย เป็นที่สยดสยองต่อวงการแพทย์


  พฤศจิกายน 2563

  ต้นเดือนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทย จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ถาโถมเข้าไปกวาดทุกสิ่งทุกอย่างรายรอบชายหาดลงสู่ทะเล

  ปลายเดือนพายุโซนร้อนผ่านตอนใต้อย่างรุนแรง ชาวใต้ต้องอพยพด่วน พายุร้ายทำให้ ถนน สะพาน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิ้น

  มีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ได้มีการพบเชื้อโรคใหม่ที่แพร่เข้ามายังไทย คือ ไวรัส หากเกิดแก่ใครเข้าแล้วจะประสบชะตากรรมอันร้ายแรงมาก ด้วยเจ้าไวรัสชนิดนี้จะทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์ให้ตายภายใน 24 ชม. เป็นที่ตื่นตระหนกกันมาก เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในชิลี มีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมหาศาล

  น้ำท่วมกรุงเทพฯ และยังคงท่วมอยู่เต็มถนนทุกหนทุกแห่ง และเกิดน้ำท่วมใหญ่ทางภาคเหนือของไทยอีกระลอกที่เชียงใหม่ ลำพูน จมอยู่ในน้ำรวมทั้งกว๊านพะเยา พื้นที่โดยรอบเจิ่งไปด้วยน้ำ ทางรถไฟขาดหลายแห่ง บ้านเรือนถูกกระแสน้ำทลายหลายพันหลังคาเรือน ไร่นาเสียหายหนัก


  ธันวาคม 2563

  เดือนนี้ประเทศไทยจะหนาวจัดในรอบ 100 ปี เกิดปรากฏการณ์ “หิมะตก” และถือว่าเป็นอาถรรพณ์ลางร้าย เป็นข่าวดังไปทั่วโลก ทางใต้มีการอพยพผู้คนให้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

  เดือนนี้จะต้องผจญกับความทุกข์ยาก ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีก โจรผู้ร้ายชุกชุมกำเริบเสิบสาน เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ เพลี้ยแมลงจะทำความสูญเสียแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นจำนวนมาก ความแห้งแล้งกันดารจะเข้ามามีบทบาทแทนที่ ประชาชนจะอดอยากล้มตาย

  วงการศาสนาทั่วโลกจะรับผลกระทบกระเทือน และอาจมีการผ่าตัดครั้งใหญ่เกิดขึ้น ประมุขสำคัญทางศาสนาจะพบกับจุดอันตราย

  ช่วงปลายเดือนโลกจะเข้าสู่ยุคเข็ญ และตะวันออกกลางเริ่มเปิดฉากแข็งกร้าวขึ้น อาวุธปรมาณู อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมีร้ายแรง อาวุธมหาประลัย นำมาใช้กัน ทำให้เกิดจุดวิกฤตการณ์ของโลกที่เขม็งเกลียวที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

  และเมื่อนั้น ปีสุดหฤโหดจะสำแดงฤทธิ์ อาณาบริเวณที่จะเกิดจุดฆาตคือ สหรัฐฯ อังกฤษ อิสราเอล กลุ่มประเทศปาเลสไตน์ ซีเรีย อียิปต์ อิหร่าน ปากีสถาน รัสเซีย และจีน ส่วนสหรัฐฯ แน่นอนล่ะ ฐานทัพนอกประเทศจะถูกทำลายสิ้นไม่มีเหลือ ส่วนประเทศไทยเราจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ด้วย สงครามยืดเยื้อไปถึงปีหน้า จนอาจจะกลายเป็นสงครามล้างโลกได้


  บทสรุป

  สุดท้าย นอสตราดามุสเมืองไทยนำทิ้งท้ายด้วยว่า การพยากรณ์ “ดวงเมือง” ปี 2563 นี้ แม้จะมีคำทำนายที่ค่อนข้างจะร้ายแรง แต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่า เราอย่าหลงเชื่อจนงมงาย เพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์ การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเน ซึ่งอาจจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้

  'สำคัญกว่านั้น คุณต้องยึดถือผลกรรมในภพชาติปัจจุบัน ยึดมั่นในผลของการกระทำกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อรู้ว่าคุณจะมีทุกข์เกิดขึ้น ก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดี ละเว้นการกระทำชั่วเสีย อีกทั้งขอให้ยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างแท้จริง ซึ่งจะอำนวยผลดีให้ แต่ถ้าหากคุณเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะกอบโกยความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่น ก็ขอให้พึงสังวรได้เลยว่า คุณจะต้องประสบกับความหายนะที่ไม่อาจแก้ไขหรือช่วยเหลือได้เลย ตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้ อีกนานไหม' และผมจะยินดีมากหากคำทำนายทั้งหมดที่ร้ายๆ นี้จะไม่แม่นยำ - เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทยกล่าวสรุป


  ที่มา https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/1729715
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2020 at 16:26

แชร์หน้านี้

Loading...