เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ๗๕๑.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๓
  ๗๕๒.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔
  ๗๕๓.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๑
  ๗๕๔.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๒
  ๗๕๕.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๓
  ๗๕๖.ทำบุญใช้หนี้ ๑
  ๗๕๗.ทำบุญใช้หนี้ ๒
  ๗๕๘.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๑
  ๗๕๙.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๒
  ๗๖๐.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๓
  ๗๖๑.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๑
  ๗๖๒.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๒
  ๗๖๓.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๓
  ๗๖๔.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๑
  ๗๖๕.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๒
  ๗๖๖.เทวทูต ๑
  ๗๖๗.เทวทูต ๒
  ๗๖๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๑
  ๗๖๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๒
  ๗๗๐.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๓
  ๗๗๑.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๔
  ๗๗๒.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๕
  ๗๗๓.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๖
  ๗๗๔.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๑
  ๗๗๕.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๒
  ๗๗๖.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๓
  ๗๗๗.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๔
  ๗๗๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๕
  ๗๗๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๖
  ๗๘๐.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๑
  ๗๘๑.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๒
  ๗๘๒.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๑
  ๗๘๓.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๒
  ๗๘๔.ปั้นดินให้เป็นดาว ๑
  ๗๘๕.ปั้นดินให้เป็นดาว ๒
  ๗๘๖.ปั้นดินให้เป็นดาว ๓
  ๗๘๗.ปั้นดินให้เป็นดาว ๔
  ๗๘๘.ความงามของผู้มีศีล ๑
  ๗๘๙.ความงามของผู้มีศีล ๒
  ๗๙๐.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๑
  ๗๙๑.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๒
  ๗๙๒.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๓
  ๗๙๓.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๔
  ๗๙๔.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๑
  ๗๙๕.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๒
  ๗๙๖.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๑
  ๗๙๗.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๒
  ๗๙๘.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๓
  ๗๙๙.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๔
  ๘๐๐.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๕
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ๘๐๑.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๖
  ๘๐๒.พระอุรังคธาต ๑
  ๘๐๓.พระอุรังคธาต ๒
  ๘๐๔.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๑
  ๘๐๕.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒
  ๘๐๖.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๓
  ๘๐๗.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๔
  ๘๐๘.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๕
  ๘๐๙.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๖
  ๘๑๐.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
  ๘๑๑.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
  ๘๑๒.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๑
  ๘๑๓.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๒
  ๘๑๔.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๓
  ๘๑๕.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๔
  ๘๑๖.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๑
  ๘๑๗.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๒
  ๘๑๘.ตามรักษาสัจจะ ๑
  ๘๑๙.ตามรักษาสัจจะ ๒
  ๘๒๐.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๑
  ๘๒๑.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๒
  ๘๒๒.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๓
  ๘๒๓.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๔
  ๘๒๔.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๑
  ๘๒๕.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๒
  ๘๒๖.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๓
  ๘๒๗.ให้พรแด่ นักศึกษา ๑
  ๘๒๘.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
  ๘๒๙.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
  ๘๓๐.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
  ๘๓๑.กองทุนแห่งชีวิต ๑
  ๘๓๒.กองทุนแห่งชีวิต ๒
  ๘๓๓.กองทุนแห่งชีวิต ๓
  ๘๓๔.กองทุนแห่งชีวิต ๔
  ๘๓๕.กำไรแห่งชีวิต ๑
  ๘๓๖.กำไรแห่งชีวิต ๒
  ๘๓๗.กำไรแห่งชีวิต ๓
  ๘๓๘.กำไรแห่งชีวิต ๔
  ๘๓๙.กำไรแห่งชีวิต ๕
  ๘๔๐.กำไรแห่งชีวิต ๕-๑
  ๘๔๑.วันสำคัญของโลก ๑
  ๘๔๒.วันสำคัญของโลก ๒
  ๘๔๓.วันสำคัญของโลก ๓
  ๘๔๔.วันสำคัญของโลก ๔
  ๘๔๕.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๑
  ๘๔๖.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๒
  ๘๔๗.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๓
  ๘๔๘.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๔
  ๘๔๙.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๑
  ๘๕๐.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๒
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ๘๕๑.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๓
  ๘๕๒.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๑
  ๘๕๓.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๒
  ๘๕๔.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๑
  ๘๕๕.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๒
  ๘๕๖.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๑
  ๘๕๗.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๒
  ๘๕๘.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๑
  ๘๕๙.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๒
  ๘๖๐.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๑
  ๘๖๑.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๒
  ๘๖๒.วันบูรพาจารย์ ๑
  ๘๖๓.วันบูรพาจารย์ ๒
  ๘๖๔.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๑
  ๘๖๕.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๒
  ๘๖๖.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๑
  ๘๖๗.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๒
  ๘๖๘.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๓
  ๘๖๙.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๔
  ๘๗๐.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๑
  ๘๗๑.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๒
  ๘๗๒.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๓
  ๘๗๓.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๔
  ๘๗๔.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๑
  ๘๗๕.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๒
  ๘๗๖.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๓
  ๘๗๗.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๔
  ๘๗๘.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๑
  ๘๗๙.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๒
  ๘๘๐.ประทีปส่องฤาษี ๑
  ๘๘๑.ประทีปส่องฤาษี ๒
  ๘๘๒.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๑
  ๘๘๓.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๒
  ๘๘๔.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๓
  ๘๘๕.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๔
  ๘๘๖.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๕
  ๘๘๗.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๑
  ๘๘๘.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๒
  ๘๘๙.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๑
  ๘๙๐.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๒
  ๘๙๑.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๓
  ๘๙๒.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๑
  ๘๙๓.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๒
  ๘๙๔.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๓
  ๘๙๕.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๔
  ๘๙๖.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๑
  ๘๙๗.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๒
  ๘๙๘.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๓
  ๘๙๙.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๔
  ๙๐๐.งานนัดพบผู้ใผ่ธรรม วันที่ ๕-๑๒-๑
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 1/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 2/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Mar 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  มงคลชีวิต @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Mar 20, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  อสุภะกรรมฐานสายโหด โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญใช้หนี้ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ลูกอีสาน ตํานานพุทธ

  Published on Dec 16, 2016
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ทานของคนฉลาด 5 ข้อ / พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การสังสมบารมี @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Dec 9, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  วงจรชีวิต #พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ยุคพุทธกาล 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ยุคพุทธกาล 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Dec 15, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  นารีพิฆาต @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความตายซ่อนอยู่ในกาย @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Aug 30, 2017

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  วิบากแห่งกรรม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เหตุใดทำดี ไม่ได้ดี #พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทรัพย์ฝากไว้ในบุญ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Nov 9, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ทานเกื้อกูลแก่มนุษย์และเทวดา 1/2 /พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทานเกื้อกูลแก่มนุษย์และเทวดา 2/2 /พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Nov 9, 2016

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ธรรมสังเวช 1 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมสังเวช 2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 8, 2016


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ทำบุญอุทิศให้คนเป็น 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญอุทิศให้คนเป็น 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การทำบุญที่แท้จริง @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญใช้หนี้ ปี 38 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Feb 23, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ชาติหน้ามีจริงหรือ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เรื่องราวในชาติหน้า @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Mar 12, 2016
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ยาใจ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เสริมเสน่ห์เสริมมงคล @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การแผ่เมตตาเป็นวิหารธรรม/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Aug 19, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ตกนรก @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  บุญถวายศาลา อ.สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Mar 17, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มิถุนายน 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540

  สมาธิภาวนาเพื้ออะไร/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความสุขในสมาธิ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การเพ่งให้เกิดปัญญา./พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  krisada phasuk
  Published on Jul 2, 2012
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  วิศวกรรมห่าก้อม โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ..(พระยาธรรมิกราช)

  namo 125
  Published on Dec 23, 2015
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  อ.สมภพ บ้านโคกเลาะ ตอน ภูเพ็ก ปี36

  อ.สมภพ ทำบุญ พ่อใหญ่ดี-นายโกตุหะลิก

  TheZito2012

  Published on Oct 18, 2012
   

แชร์หน้านี้

Loading...