เทวดาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้จริงหรือ?

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย มหาวัฎร, 6 กรกฎาคม 2012.

 1. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  ถอดความมาถาม:" พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงมงคล ๓๘ ดังนี้แล้วได้ตรัสว่าบุคคลใดกระทำมงคลทั้งหลายดัง
  กล่าวแล้ว บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง คือไม่พ่ายแพ้ข้าศึก ๔ อย่างคือ ขันธมาร ๑ กิเลสมาร ๑
  อภิสังขารมาร ๑ และเทวปุตตมาร ๑ แม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะพ้นจากข้าศึกทั้ง ๔ ได้ ต้องเป็นพระอรหันต์
  เมื่อไม่พ่ายแพ้ก็ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง คือถึงความสวัสดีในทุกอิริยาบถและทุกสถานที่ ความเดือด
  ร้อนอันเกิดจากการคบคนพาลเป็นต้นย่อมไม่มี
  ในเวลาจบพระธรรมเทศนา คือมงคลสูตรนี้ มีเทวดาที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงแสนโกฏิ ที่เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี
  และพระอนาคามีนั้นมาก"
  อ้างอิงจาก การเผยแพร่ มงคลสูตร ๓๘ ประการของ
  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" background="" align=center><TBODY><TR><TD align=right vspace="0" hspace="0"><BIG>สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)</BIG>
  ประณีต ก้องสมุทร
  รวบรวมและเรียบเรียง
  ขอขอบคุณ คุณชลธิชา โพธิอามาตย์
  [ ผู้ตรวจทาน ]
  <TR><TD vspace="0" hspace="0">จัดทำเมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2545</TD></TR><TR><TD align=right vspace="0" hspace="0"></TD></TR></TBODY></TABLE>

  คำถาม:จากผู้เยาว์ ปัญญาธรรม ยังไม่รู้ยิ่งเห็นจริง ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงอยู่
  เหล่าเทวดาสามารถสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้จริงหรือ? และจักนิพพานบนสวรรค์เมื่อทำกาละ ? หรือมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วค่อยรื้อฟื้นสำเร็จ ?หรือว่าอรรถาธิบายแปลผิดไปอีกแล้ว?
  หากเป็นอย่างนี้ ก็ขัดกับการเสวยทิพย์ในพระสูตรอื่นๆอีกมากมายเป็นแน่
  ที่ทรงตรัสถึงการเสวยทิพยสมบัติอื่นๆล้วนเป็นทุกข์
  หากเป็นการเข้าใจผิดแบบนี้ ฉไนนจึงไปบัญญัติใหม่ขึ้นมาแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
  เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ต่อไปก็คงไม่มีรูปสมณะ ทุกๆคนคงไปทำบุญหวังเป็นเทวดากันหมด แล้วค่อยไปเป็นพระอรหันต์บนวิมาน หากว่าเทวดานั้นๆได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานได้จริง เหล่าเทพเทวดา พรหม ที่เสวยทิพยสมบัติ นาค คนธรรพ์ ฯลฯ อันละเอียดปานนั้น ก็ไม่ต้องลงมาจุติ ในโลกมนุษย์ หรือว่าคงสถานะพิเศษ เป็นผู้มีบุญสำเร็จได้อย่างนั้น ?
  พระสงฆ์อริยสงฆ์ที่จักทำการบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อความ สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ จะคงไว้ทำไม สำคัญที่แม้ท้าวมหาพรหม ต่างๆพระอินทร์
  เทพยดายังต้องขอน้อมตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา หรือว่า บุญของเทพชั้นสูงเหล่านี้ ไม่สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ แล้วที่เทพเทวดาบรรลุ
  เป็นพระอรหันต์ได้นี่ จักมีได้อย่างไร ?
  เราอยากขอความเห็นต่างๆจากท่านผู้มีภูมิรู้ทั้งหลาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
  วานตอบโดยสามารถไตร่ตรองได้เห็นทั่วกัน
  ผู้เยาว์ มีเจตนาถาม เพื่อความรู้แจ้ง และคลายความสงสัยแก่ตนและพุทธบริษัทผุ้ใครรู้ ใคร่สงสัยทั้งหลายต่อไป จักได้ไม่หลงผิด เข้าใจผิด และปฏิบัติตนผิดๆ และประมาทในกาล สาธุฯ

   
 2. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:18]: ผู้เยาว์ ปัญญาธรรม ยังไม่รู้ยิ่งเห็นจริง ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงอยู่
  เหล่าเทวดาสามารถสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้จริงรึ และจักนิพพานบนสวรรค์หรือ หรือ อรรถาธิบายแปลผิดไปอีกแล้ว
  หากเป้นอย่างนี้ ก็ขัดกับการเสวยทิพย์ในพระสูตรอื่นๆอีกมากมายเป็นแน่
  ที่ทรงตรัสถึงการเสวยทิพยสมบัติอื่นๆล้วนเป็นทุกข์
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:22]: หากเป็นการเข้าใจผิดแบบนี้ ฉไนนจึงไปบัญญัติใหม่ขึ้นมาแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
  เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ต่อไปก็คงไม่มีรูปสมณะ ทุกๆคนคงไปทำบุญหวังเป็นเทวดากันหมด
  พระสงฆ์อริยสงฆ์ที่จักสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ จะคงไว้ทำไม แม้ท้าวมหาพรหม ต่างๆพระอินทร์
  เทพยดายังต้องขอน้อมตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา แล้วที่เทพเทวดาบรรลุ
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:22]: เป็นพระอรหันต์ได้นี่ จักมีได้อย่างไร ?
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:25]: เราอยากขอความเห็นต่างๆจากผู้มีภูมิรู้ทั้งหลาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:25]: วานตอบโดยสามารถไตร่ตรองได้เห็นทั่วกัน
  Guest9993 [Jul 6, 20:54]: เทวดาบรรลุอรหันต์ได้ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 20:55]: ส่วนเทวดาที่ไม่มีสัมมาทิฐิก็มี
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:55]: ปัญหานี้ ข้าพเจ้าได้ตั้กระทู้ถามไปแล้ว ที่ ภพภูมิ สวรรค์นรกครับ กำลังรอคำตอบ
  ตรวจทานจากท่านบัณฑิตทั้งหลายอยู่
  Guest9993 [Jul 6, 20:55]: เทวดาเหล่านั้นก็ต้องลงมาเกิดต่อ
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:57]: ขอให้เป็นเช่นนั้นฯครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:57]: คือมันขัดมากเลย ไล่ไปจนถึง อดีตพระพุทะเจ้าทั้งหลายอีก ทรงแสดงธรรมให้เทพเทวดาก็มาก
  Guest9993 [Jul 6, 20:58]: แล้วมีคนตอบหรือยังครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:58]: ก็คงอีกหลายวันครับ กว่าจะตื่นๆกัน
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:58]: คิดว่าน่าจะมีความเห็นแตกต่างกันมากแน่ๆ
  มหาวัฎร [Jul 6, 20:59]: หาไม่อย่างนั้นแล้ว คงหวังแค่ทำบุญไปเสวยสุขบนสวรรค์แล้วรอพระศรีอาร์ย
  มาแสดงพระธรรมเทศนากันหมด พระสงฆ์คงหายไปไม่มีเหลือ
  Guest9993 [Jul 6, 21:00]: แล้วจะหายไปไหนล่ะครับ ?
  Guest9993 [Jul 6, 21:00]: แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:01]: คือ มันสามารถแยกเป็นสองสถานะหรือมากกว่านั้นได้จริงหรือ สำหรับผู้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
  Guest9993 [Jul 6, 21:01]: แยกยังไงครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:01]: หากเป้นอย่างนั้น ใครก็คงสำเร็จได้จริงหรือเปล่า?
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:01]: ไม่ต้องมาเป็นพระสงฆ์ก็สำเร็จได้
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:01]: ไม่ต้องเป็นบรรพชิตก็สำเร็จได้
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:02]: หรือว่าเทวดาเหล่านั้นมีบุญมาก
  Guest9993 [Jul 6, 21:02]: คนธรรมดาก็สำเร็จโสดาบันไปสิครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:02]: เทวดาเหล่านั้นว่างครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:03]: อยู่บนสวรรค์ไม่มีทุกข์ ไม่ต้องทำมาหากิน
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:03]: หากเป็นอย่างนั้น บรรดา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดุสิตพิมาน
  จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกธาตุนี้เพื่อการใด
  Guest9993 [Jul 6, 21:03]: เพื่อช่วยคนที่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไงครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:03]: ภาวนาอยู่ข้างบนแล้วค่อยลงมาโปรดก็ได้จริงไหม?ครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:04]: เพราะทรงขึ้นๆลงๆไปมาอยู่แล้ว
  Guest9993 [Jul 6, 21:04]: ลงมาโลกเพื่อบำเพ็ญบารมี
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:04]: อืม
  Guest9993 [Jul 6, 21:04]: พระพุทธเจ้าพอบรรลุ ก็ขึ้นๆลงๆโลกกับสวรรค์นี่ครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:05]: หากเป็นอย่างนั้น ฐานะสงฆืในยุคนี้ หรือเทวดาในยุคนี้ จักสำเร็จได้ไหม?
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:05]: หรือต้องรอฟังพระธรรมเทศนาก่อน
  Guest9993 [Jul 6, 21:05]: สำเร็จอะไรครับ อรหันต์ก็ต้องได้อยู่แล้วครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:06]: พระธรรมเทศนาก็อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้ว
  Guest9993 [Jul 6, 21:06]: อ่านเองก็เหมือนฟังนั่นแหละครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:06]: เทวดาที่เสวยทิพย์อันละเอียดกว่าเรา ในยุคนี้ก็ย่อมมีฝ่ายที่สัมมา
  สำเร็จได้ในยุคนี้เหมือนกันใช่ไหม?ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:06]: ใช่ครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:07]: ที่นี้มีปัญหาต่ออีก
  Guest9993 [Jul 6, 21:07]: ว่า ...
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:08]: อืมตอบในตัวถามในตัว ขึ้นอยู่กับว่า ท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีบุญเก่าพอหรือไม่
  และเป็นบัวเหล่าใดใช่ไหม?ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:08]: มีบุญพออยู่บนสวรรค์
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:08]: เพราะการทำสังคายนาพระไตรปิฏกแปดครั้งต่อมา การรจนาไม่ได้ทำจากพระอรหันต์
  Guest9993 [Jul 6, 21:09]: ส่วนมีปัญญาแค่ไหน ก็แล้วแต่คนแล้วล่ะครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:09]: แม้ผู้ทรงคุณวุฒิในแผ่นดินทั้งหลายยังไม่สามารถยืนยันว่า ถูกทั้งหมด
  Guest9993 [Jul 6, 21:09]: ถูกทั้งหมดแล้วครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:09]: แล้วผุ้ศึกษาจะไปถูกหรือครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:10]: รวมทั้ง ศีล เสขิยวัตรด้วยใช่ไหม?
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:10]: ทำไมถึงแยกแตกออกจากกันอย่างนั้นล่ะครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:10]: หรือสามารถสำเร็จได้ตามจริตตนเอง
  Guest9993 [Jul 6, 21:10]: เสขิยวัตรผมไม่รู้นะครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:11]: อย่างเช่นพระธรรมวินัย
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:11]: ขัดกันในการปฏิบัติ
  Guest9993 [Jul 6, 21:12]: ลองยกตัวอย่างที่คุณรู้มาหน่อยครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:12]: แบ่งแยกแตกนิกายขึ้นมากมายในพุทธบริษัท
  Guest9993 [Jul 6, 21:12]: เราอยู่ไทย ก็ต้องศึกษาแบบไทยครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:13]: แล้วกล่าวว่าศาสนา นิกาย ลัทธิตนมาจากพุทธ ทำอย่างไรก้ได้
  สามารถสำเร็จหมดหากมีจุดมุ่งหมายในมรรคผลนิพพานเดียวกัน อันนี้จริงไหม?ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:13]: ผมไม่เชื่อนิกายมหายานเท่าไหร่ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:13]: เพราะมันอ่านแล้ววุ่นวายมาก
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:13]: เดี๋ยวนี้มีนิกายอื่นอีก มีครอบครัวก็สำเร็จได้
  Guest9993 [Jul 6, 21:14]: คนธรรมดาก็ได้ครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:14]: เหล่านี้ล้วนเป็นพลวปัจจัยทั้งนั้น แต่มันจะไม่พลาดลงกลางคลองหรือ
  ไม่ใช่ทางสายกลางโดยมรรคแปด
  Guest9993 [Jul 6, 21:14]: พระมีศีลข้อกาเมฯ จะทำได้ยังไงล่ะครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:15]: เมื่อคนธรรมดาสำเร็จได้
  Guest9993 [Jul 6, 21:15]: ทางสายกลางไม่ได้แปลว่าทำสิ่งที่ผิดได้บางครั้งนะครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:15]: ต่อไป สถานะพระสงฆ์ก็เพียงแค่เป้นสมมุติสงฆ์เพียงแค่ สืบทอดพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:15]: ข้อปราชิก ทำครั้งเดียว จบความเป็นพระทันที
  Guest9993 [Jul 6, 21:16]: ไม่ได้มาบอกกันว่า ทำได้บ้าง, ไม่ได้บ้างก็ได้
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:16]: เป็นอจินไตยจริงๆ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:17]: ปัญญาข้าพเจ้านี้จำกัดนัก
  Guest9993 [Jul 6, 21:17]: คุณกำลังคิดเข้าข้างตัวเองเรื่องทางสายกลาง
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:17]: คือ เห็นใจผุ้ปฏิบัติตามทั้งหลายครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:18]: หย่อนไปหย่อนมา เมื่อไหร่จะสำเร็จครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:18]: ต่อไปเมื่อเข้าใจว่า ตนสามารถสำเร็จได้ โดยไม่ต้องบวชพระ คนที่รักความสบาย ไม่ปราถนาสละโลก
  ก็สำเร็จได้
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:20]: ศีลที่พระมี กับปุถุชนคนธรรมดา เหล่าเทวดา จักมีไว้เพื่อสิ่งใด
  เมื่อสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกัน จะไปถือไว้ให้ยากแก่การปฏิบัติเพื่ออะไร
  Guest9993 [Jul 6, 21:20]: เดินหน้า 1 ก้าว หยุด 1 ก้าว เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถอยอีกสักก้าว แล้วคิดว่าจะก้าวหน้าไหมครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:20]: กลางแบบไม่ไปไหนเลยล่ะ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:21]: นั่นคือปัญหาของผู้เดินแล้ว แต่ทางที่จะเลือกเดินนี่สิ ปัญหาของผุ้ปฏิบัติเลยนะครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:21]: ศีลทำให้ไปได้เร็วสิครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:21]: หากไม่มีศีล จิตจะฟุ้งซ่านครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:22]: ฉนั้น พระสงฆ์ที่มีศีล ย่อมสำเร็จได้เร็วกว่า เทวดา และมนุษย์ถูกต้องไหม?ครับ
  Guest9993 [Jul 6, 21:22]: คิดอยากทำร้ายผู้อื่น คิดอยากได้ของผู้อื่น คิดอยากมีกาม คิดอยากโกหก คิดอยากินของมึนเมา
  Guest9993 [Jul 6, 21:22]: พระที่มีศีลจะสำเร็จได้เร็วกว่าคนธรรมดาครับ
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:23]:
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:23]: เป็นการสนทนาปัญหาธรรมที่ดีเหลือเกิน
  Guest9993 [Jul 6, 21:23]: ส่วนเทวดาก็สำเร็จได้สบายกว่าพระสงฆ์ เพราะสบายกว่า ถือศีลได้สบายมาก
  Guest9993 [Jul 6, 21:24]: แต่พระสงฆ์จะสำเร็จได้ไวกว่า เพราะเวลาบนโลกน้อยกว่า
  มหาวัฎร [Jul 6, 21:24]:
   
 3. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มีผู้ใดมีความเห็นอื่นไหม?ครับ ในกระทู้คำถามนี้ ไม่ได้หวังประสงค์ให้ต่างฝ่ายต่างยึดทรรศนคติตน แล้วมาขัดแย้งกันนะครับ แต่อยากให้ ไตร่ตรองเห็นตามจริง อ้างอิงกันได้ เพื่อประโยช์นสุขของพุทธบริษัททั้งหลายครับ อนุโมทนาบุญ
   
 4. ปุณบพิธ

  ปุณบพิธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มกราคม 2012
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,159
  ผมก็คิดว่าท่าน Guest9993 ตอบได้ครบถ้วนแล้วนี่ครับ

  คนธรรมดาที่ไม่ใช่พระ สำเร็จได้ไหม - ได้แน่นอน
  และ อย่าลืมว่า อุปาทานนั้น ตัวนึง คือ "สีลัพพตุปาทาน"
   
 5. thammakarn

  thammakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2011
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +376
  อยากรู้ต้องลองทำดู 5 5 5
   
 6. saekue20

  saekue20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +757
  ลองอ่าน มิลินทปัญหาดูแล้วจะเข้าใจ คร้าบ
   
 7. sawok B

  sawok B เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +230
  คนที่จะบรรลุธรรมในสวรรค์คิอ คนที่เป็นโสดาบันครับ สามารถบรรลุอรหันต์ผลในภพสวรรค์นั้นได้เลยครับ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้หมดแล้วครับ ลองไปศึกษาพุทธวจนดูครับจะมีเรื่่องที่เรายังไม่รู้อีกมากมายรอเราอยู่ครับ ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองครับ
   
 8. gentboy

  gentboy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 เมษายน 2011
  โพสต์:
  225
  ค่าพลัง:
  +239
  เทวดาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้จริงหรือ?

  ผมว่า เทวดาก็มีกายคล้ายๆกับมนุษย์นี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่า บนสวรรค์ก็ไม่มีทุกข์มากเหมือนในโลกมนุษย์ เป็นภพภูมิที่อยู่แล้วสบาย มีเวลาที่ยาวนาน ฉะนั้นการพิจารณา กำหนดรู้สติเพื่อให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสิ่งต่าง จะไม่เห็นชัดเท่ามนุษย์ ทำให้เทวดาอาจย่อหย่อนการปฏิบัติได้เพราะอยากได้อะไรก็เนรมิตเอา โดยใช้กำลังแห่งบุญที่สั่งสมมา แต่บนโลกมนุษย์เราจะเนรมิตสิ่งต่างๆอย่างใจนึกเลยไม่ได้ ด้วยความที่เทวดาก็มีกายมีผัสสะ รับรู้เสพกามคุณที่ตนเองปรารถนาได้ ก็การมีกายนี้แหละ แสดงให้เห็นว่าเทวดาก็สามารถ ทำสมาธิเข้าฌานได้ พิจารณาความไม่เที่ยงของกายได้ เจริญสติได้ เพราะเมื่ออายุขัยที่อยู่บนสวรรค์หมด กายของความเป็นเทวดานี้ก็ต้องหมดไป อาจจะไปเกิดในโลกมนุษย์ หรือไปใช้กรรมในภพภูมิที่ต่ำกว่านั้น
  _______________________________________________

  ที่ผมอธิบายมาพอเข้าใจไหมครับ ถูกผิดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย
   
 9. jate2029

  jate2029 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2008
  โพสต์:
  395
  ค่าพลัง:
  +732
  เทวดา ก็สามารถ เลือน ภพภูมิ ตนเองได้ครับ หากเทวดา องค์นั้น ๆ หมั่น
  บำเพ็ญเพียร ภาวนาอย่างจริงจัง และได้เข้ารับฟัง ธรรมเทศนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในทุกครั้งที่มี โอกาส และพิจารณาตาม พุทธองค์สอน
  แต่การพิจารณา ขันธ์ 5 นั้น เหล่าเทวดา ก็จะใช้ การพิจารณา ขันธ์ 5 จาก เหล่ามนุษย์นี่เอง ครับ และพิจารณา ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึง นิพพานได้ ครับ
   
 10. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  เจริญใจจริงๆ^_^ เจริญใจจริงๆ
  ขออนุโมทนาบุญฯ
   
 11. cleaner

  cleaner เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +394
 12. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มือไม่พาย ยังเอาเท้าราน้ำ ฯ เราผิดท่านประหารเราชอบ เราไม่ผิดท่านมาล้าง บาปนั้นคืนสนอง
   

แชร์หน้านี้

Loading...