เสียงธรรม เพลงประกอบแผ่เมตตา..ไพเราะมาก..

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย paang, 2 กรกฎาคม 2005.

 1. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,311
  เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully. Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellPadding=0><TBODY><TR><TD>
  The Chant of Metta Text
  อะหัง อะเวโร โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
  Aham avero homi

  May I be free from enmity and danger

  อัพยาปัชโฌ โหมิ --
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjho homi

  May I be free from mental suffering

  อะนีโฆ โหมิ --
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha homi
  May I be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ --
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharami
  May I take care of myself happily

  มะมะ มาตาปิตุ --
  และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
  Mama matapitu

  May my parents


  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ--
  ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร
  acariya ca natimitta ca

  teacher relatives and friends


  สพรหมะ จาริโน จะ --
  ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
  sabrahma - carino ca

  fellow Dhamma farers


  อะเวโร โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and danger


  อัพยาปัชฌา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering


  อะนีฆา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering


  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  may they take care of themselves happily


  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน --
  ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
  Imasmim arame sabbe yogino

  May all meditators in this compound


  อะเวรา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and danger


  อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering


  อะนีโฆ โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering


  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  May they take care of themselves happily


  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ --
  ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
  Imasmim arame sabbe bhikkhu

  May all monks in this compound


  สามเณรา จะ --
  และ สามเณร
  samanera ca

  novice monks


  อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ --
  และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
  upasaka - upasikaya ca

  laymen and laywomen disciples


  อะเวรา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and danger


  อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  May they take care of themselves happily

  อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --
  ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่
  ( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)
  Amhakam catupaccaya - dayaka

  May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

  อะเวรา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and danger

  อัพพยา ปัชฌา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering

  อนีฆา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  May they take care of themselves happily

  อัมหากัง อารักขา เทวาตา --
  ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
  Amhakam arakkha devata

  May our guardian devas

  อิมัสมิง วิหาเร --
  ในวิหารนี้
  Ismasmim vihare

  in this monastery

  อิมัสมิง อาวาเส --
  ในที่อยู่อาศัย
  Ismasmim avase

  in this dwelling

  อิมัสมิง อาราเม --
  ในอารามแห่งนี้
  Ismasmim arame

  in this compound

  อารักขา เทวาตา --
  ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
  arakkha devata

  May the guardian devas

  อะเวรา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and danger

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ --
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
  ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  may they take care of themselves happily

  สัพเพ สัตตา --
  ขอสัตว์ทั้งหลาย
  Sabbe satta

  May all beings

  สัพเพ ปาณา --
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
  sabbe pana

  all breathing things

  สัพเพ ภูตา --
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
  sabbe bhutta

  all creatures

  สัพเพ ปุกกะลา --
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
  sabbe puggala

  all individuals (all beings)

  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
  sabbe attabhava - pariyapanna

  all personalities (all beings with mind and body)

  สัพเพ อิตถีโย --
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย
  sabbe itthoyo

  may all females

  สัพเพ ปุริสา --
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
  sabbe purisa

  all males

  สัพเพ อริยา --
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe ariya

  all noble ones (saints)

  สัพเพ อนริยา --
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe anariya

  all worldlings (those yet to attain sainthood)

  สัพเพ เทวา --
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
  sabbe deva

  all devas (deities)

  สัพเพ มนุสสา --
  ขอมนุษย์ทั้งหาย
  sabbe manussa

  all humans

  สัพเพ วินิปาติกา --
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
  sabbe vinipatika

  all those in the four woeful planes

  อะเวรา โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and dangers

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu
  may they take care of themselves happily

  ทุกขา มุจจันตุ --
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
  Dukkha muccantu

  May all being be free from suffering

  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu

  May whatever they have gained not be lost

  กัมมัสสะกา --
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
  Kammassaka

  All beings are owners of their own Kamma

  ปุรถิมายะ ทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันออก
  Purathimaya disaya

  in the eastern direction

  ปัจฉิมายะ ทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันตก
  pacchimaya disaya

  in the western direction

  อุตตระ ทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศเหนือ
  uttara disaya

  in the northern direction

  ทักขิณายะ ทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศใต้
  dakkhinaya disaya

  in the southern direction

  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
  purathimaya anudisaya

  in the southeast direction

  ปัจฉิมายะอนุทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  pacchimaya anudisaya

  in the northwest direction

  อุตตระ อนุทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  uttara anudisaya

  in the northeast direction

  ทักขิณายะ อนุทิสายะ --
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
  dakkhinaya anudisaya

  in the southwest direction

  เหตถิมายะ ทิสายะ --
  ณ ทิศเบื้องล่าง
  hetthimaya disaya

  in the direction below

  อุปาริมายะ ทิสายะ --
  ณ ทิศเบื้องบน
  uparimaya disaya

  in the direction above

  สัพเพ สัตตา --
  ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
  Sabbe satta

  May all beings

  สัพเพ ปาณา --
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
  sabbe pana

  all breathing things

  สัพเพ ภูตา --
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
  sabbe bhutta

  all creatures

  สัพเพ ปุกกะลา --
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
  sabbe puggala

  all individuals (all beings)

  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
  sabbe attabhava - pariyapanna

  all personalities (all beings with mind and body)

  สัพเพ อิตถีโย --
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย
  sabbe itthoyo

  may all females

  สัพเพ ปุริสา --
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
  sabbe purisa

  all males

  สัพเพ อริยา --
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe ariya

  all noble ones (saints)

  สัพเพ อนริยา --
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe anariya

  (those yet to attain sainthood)

  สัพเพ เทวา --
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
  sabbe deva

  all devas (deities)

  สัพเพ มนุสสา --
  ขอมนุษย์ทั้งหลาย
  sabbe manussa

  all humans

  สัพเพ วินิปาติกา --
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
  sabbe vinipatika

  all those in the 4 woeful planes

  อะเวรา โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
  avera hontu

  be free from enmity and dangers

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
  abyapajjha hontu

  be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ --
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
  anigha hontu

  be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
  ขอท่านจงมีความสุข
  sukhi - attanam pariharantu

  may they take care of themselves happily

  ทุกขา มุจจันตุ --
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
  Dukkha muccantu

  May all beings be free from suffering

  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu

  May whatever they have gained not be lost

  กัมมัสสะกา --
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
  Kammassaka

  All beings are owners of their own kamma

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
  Uddham yava bhavagga ca

  As far as the highest plane of existence

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
  adho yava aviccito

  to as far down as the lowest plane

  สมันตะ จักกะวาเลสุ --
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
  samanta cakkavalesu

  in the entire universe

  เย สัตตา ปถวิจาระ --
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
  ye satta pathavicara

  whatever beings that move on earth

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
  abyapajjha nivera ca

  may they are free of mental suffering and enmity

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
  และความทุกข์ทางกาย
  nidukkha ca nupaddava

  and from physical suffering and danger

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
  Uddham yava bhavagga ca

  As far as the highest plane of existence

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
  adho yava aviccito

  to as far down as the lowest plane

  สมันตะ จักกะวาเลสุ --
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
  samanta cakkavalesu

  in the entire universe

  เย สัตตา ปถวิจาระ --
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
  ye satta udakecara

  whatever beings that move on water

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
  abyapajjha nivera ca

  may they are free of mental suffering and enmity

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
  และความทุกข์ทางกาย
  nidukkha ca nupaddava

  and from physical suffering and danger

  เย สัตตา อุทักเขจารา --
  ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
  Uddham yava bhavagga ca

  As far as the highest plane of existence

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
  adho yava aviccito

  to as far down as the lowest plane

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
  และความทุกข์ทางกาย
  samanta cakkavalesu

  in the entire universe

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
  ye satta akasecara

  whatever beings that move in air

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
  abyapajjha nivera ca

  may they are free of mental suffering and enmity

  สมันตะ จักกะวาเลสุ --
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
  nidukkha ca nupaddava

  and from physical suffering and danger.

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. satapat

  satapat สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  หาซื้อเทปแผ่เมตตาได้ที่ไหน

  ใครทราบบ้างคะว่าบทแผ่เมตตานี้ของวัดไหน หาซื้อได้ที่ไหนคะช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
   
 3. BillyTK

  BillyTK สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
  Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness
  towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully.
  Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it
  with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.

  The Chant of Metta Text

  อะหัง อะเวโร โหมิ Aham avero homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร May I be free from enmity and danger

  อัพยาปัชโฌ โหมิ -- abyapajjho homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ May I be free from mental suffering

  อะนีโฆ โหมิ -- anigha homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย May I be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ -- sukhi - attanam pariharami
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข May I take care of myself happily

  มะมะ มาตาปิตุ -- Mama matapitu
  และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า May my parents

  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ-- acariya ca natimitta ca
  ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร teachers relatives and friends

  สพรหมะ จาริโน จะ -- sabrahma - carino ca
  ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง fellow Dhamma farers

  อะเวโร โหนตุ -- avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and danger

  อัพยาปัชฌา โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -- Imasmim arame sabbe yogino
  ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้ May all meditators in this compound

  อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

  อัพยาปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีโฆ โหนตุ -- anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- Imasmim arame sabbe bhikkhu
  ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ May all monks in this compound

  สามเณรา จะ -- samanera ca
  และ สามเณร novice monks

  อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ -- upasaka - upasikaya ca
  และทั้งอุบาสก อุบาสิกา laymen and laywomen disciples

  อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

  อัพยาปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

  อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ -- Amhakam catupaccaya - dayaka
  ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
  ( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

  อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

  อัพพยา ปัชฌา โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

  อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- Amhakam arakkha devata
  ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า May our guardian devas

  อิมัสมิง วิหาเร -- Ismasmim vihare
  ในวิหารนี้ in this monastery

  อิมัสมิง อาวาเส -- Ismasmim avase
  ในที่อยู่อาศัย in this dwelling

  อิมัสมิง อาราเม -- Ismasmim arame
  ในอารามแห่งนี้ in this compound

  อารักขา เทวาตา -- arakkha devata
  ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ May the guardian devas

  อะเวรา โหนตุ - avera hontu -
  ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข may they take care of themselves happily

  สัพเพ สัตตา -- Sabbe satta
  ขอสัตว์ทั้งหลาย May all beings

  สัพเพ ปาณา -- sabbe pana
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง all breathing things

  สัพเพ ภูตา -- sabbe bhutta
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง all creatures

  สัพเพ ปุกกะลา -- sabbe puggala
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) all individuals (all beings)

  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- sabbe attabhava - pariyapanna
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ all personalities (all beings with mind and body)

  สัพเพ อิตถีโย -- sabbe itthoyo
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย may all females

  สัพเพ ปุริสา -- sabbe purisa
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย all males

  สัพเพ อริยา -- sabbe ariya
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย all noble ones (saints)

  สัพเพ อนริยา -- sabbe anariya
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย all worldlings (those yet to attain sainthood)

  สัพเพ เทวา -- sabbe deva
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย all devas (deities)

  สัพเพ มนุสสา -- sabbe manussa
  ขอมนุษย์ทั้งหาย all humans

  สัพเพ วินิปาติกา -- sabbe vinipatika
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 all those in the four woeful planes

  อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and dangers

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

  ทุกขา มุจจันตุ -- Dukkha muccantu
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ May all beings be free from suffering

  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ -- Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี May whatever they have gained not be lost

  กัมมัสสะกา -- Kammassaka
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น All beings are owners of their own Kamma

  ปุรถิมายะ ทิสายะ -- Purathimaya disaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออก in the eastern direction

  ปัจฉิมายะ ทิสายะ -- pacchimaya disaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตก in the western direction

  อุตตระ ทิสายะ -- uttara disaya
  ณ เบื้องทิศเหนือ in the northern direction

  ทักขิณายะ ทิสายะ - dakkhinaya disaya-
  ณ เบื้องทิศใต้ in the southern direction

  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ -- purathimaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ in the southeast direction

  ปัจฉิมายะอนุทิสายะ -- pacchimaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ in the northwest direction

  อุตตระ อนุทิสายะ -- uttara anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ in the northeast direction

  ทักขิณายะ อนุทิสายะ -- dakkhinaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้ in the southwest direction

  เหตถิมายะ ทิสายะ -- hetthimaya disaya
  ณ ทิศเบื้องล่าง in the direction below

  อุปาริมายะ ทิสายะ -- uparimaya disaya
  ณ ทิศเบื้องบน in the direction above

  สัพเพ สัตตา -- Sabbe satta
  ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น May all beings

  สัพเพ ปาณา -- sabbe pana
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง all breathing things

  สัพเพ ภูตา -- sabbe bhutta
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง all creatures

  สัพเพ ปุกกะลา -- sabbe puggala
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) all individuals (all beings)

  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- sabbe attabhava - pariyapanna
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ all personalities (all beings with mind and body)

  สัพเพ อิตถีโย -- sabbe itthoyo
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย may all females

  สัพเพ ปุริสา -- sabbe purisa
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย all males

  สัพเพ อริยา -- sabbe ariya
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย all noble ones (saints)

  สัพเพ อนริยา -- sabbe anariya
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย all worldlings (those yet to attain sainthood)

  สัพเพ เทวา -- sabbe deva
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย all devas (deities)

  สัพเพ มนุสสา -- sabbe manussa
  ขอมนุษย์ทั้งหลาย all humans

  สัพเพ วินิปาติกา -- sabbe vinipatika
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 all those in the 4 woeful planes

  อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and dangers

  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

  อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

  ทุกขา มุจจันตุ -- Dukkha muccantu
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ May all beings be free from suffering

  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ -- Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี May whatever they have gained not be lost

  กัมมัสสะกา -- Kammassaka
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น All beings are owners of their own kamma

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- Uddham yava bhavagga ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป As far as the highest plane of existence

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- adho yava aviccito
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง to as far down as the lowest plane

  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- samanta cakkavalesu
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล in the entire universe

  เย สัตตา ปถวิจาระ -- ye satta pathavicara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี whatever beings that move on earth

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ may they be free of mental suffering and enmity

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย and from physical suffering and danger

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- Uddham yava bhavagga ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป As far as the highest plane of existence

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- adho yava aviccito
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง to as far down as the lowest plane

  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- samanta cakkavalesu
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล in the entire universe

  เย สัตตา ปถวิจาระ -- ye satta udakecara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี whatever beings that move on water

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ may they are free fromf mental suffering and enmity

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย and from physical suffering and danger

  เย สัตตา อุทักเขจารา -- Uddham yava bhavagga ca
  ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ As far as the highest plane of existence

  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - adho yava aviccito -
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ to as far down as the lowest plane

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- samanta cakkavalesu
  และความทุกข์ทางกาย in the entire universe

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ye satta akasecara
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป whatever beings that move in air

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- abyapajjha nivera ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง may they be free of mental suffering and enmity

  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.

  Attached Filesฟัง Original Sound......wma (8.71 MB, 1701 views)
  ฟัง เพลงประกอบแผ่เมตตา...wma (1.02 MB, 1654 views)
  ฟัง ภาษาอังกฤษ.wma (4.36 MB, 769 views)

  http://www.palungjit.org/buddhism/audio/forumdisplay.php?f=21

  http://www.palungjit.org/buddhism/audio/showthread.php?t=201

  เรียบเรียงให้ใหม่นะคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2005
 4. BillyTK

  BillyTK สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
  Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness
  towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully.
  Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it
  with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.
  The Chant of Metta Text
  อะหัง อะเวโร โหมิ .............................Aham avero homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร........... May I be free from enmity and danger
  อัพยาปัชโฌ โหมิ .............................abyapajjho homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ...... May I be free from mental suffering
  อะนีโฆ โหมิ -- .................................anigha homi
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย....May I be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ - ......................sukhi - attanam pariharami
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข .................. May I take care of myself happily
  มะมะ มาตาปิตุ - ...............................Mama matapitu
  และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า.............May my parents
  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ- .................acariya ca natimitta ca
  ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร ...............teachers relatives and friends
  สพรหมะ จาริโน จะ - .........................sabrahma - carino ca
  ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง .......................fellow Dhamma farers
  อะเวโร โหนตุ - ................................avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร........................be free from enmity and danger
  อัพยาปัชฌา โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
  อะนีฆา โหนตุ - ................................anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย ..........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ......................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข ..........................may they take care of themselves happily
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -..............Imasmim arame sabbe yogino
  ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้............May all meditators in this compound
  อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
  อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
  อะนีโฆ โหนตุ -- ...............................anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- ..............Imasmim arame sabbe bhikkhu
  ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ .....................May all monks in this compound
  สามเณรา จะ -- ...............................samanera ca
  และ สามเณร .................................novice monks
  อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจ .......................upasaka - upasikaya ca
  และทั้งอุบาสก อุบาสิกา ......................laymen and laywomen disciples
  อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร ........................be free from enmity and danger
  อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
  อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
  อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --..............Amhakam catupaccaya - dayaka
  ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ ...May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
  ( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

  อะเวรา โหนตุ -- ..............................avera hontu
  ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
  อัพพยา ปัชฌา โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
  อนีฆา โหนตุ -- ................................anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- ....................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
  อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- ................Amhakam arakkha devata
  ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า ......................May our guardian devas
  อิมัสมิง วิหาเร -- ..............................Ismasmim vihare
  ในวิหารนี้ .......................................in this monastery
  อิมัสมิง อาวาเส - ..............................Ismasmim avase
  ในที่อยู่อาศัย ...................................in this dwelling
  อิมัสมิง อาราเม -- .............................Ismasmim arame
  ในอารามแห่งนี้ .................................in this compound
  อารักขา เทวาตา - .............................arakkha devata
  ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ ...............May the guardian devas
  อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu -
  ขอท่านจงปราศจากเวร ........................be free from enmity and danger
  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ ............be free from mental suffering
  อะนีฆา โหนตุ -- ..............................anigha hontu
  ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข ...................may they take care of themselves happily
  สัพเพ สัตตา -- .................................Sabbe satta
  ขอสัตว์ทั้งหลาย ................................May all beings
  สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
  สัพเพ ภูตา - ...................................sabbe bhutta
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง .............................all creatures
  สัพเพ ปุกกะลา -- ............................................. sabbe puggala
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)...all individuals (all beings)
  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- .................sabbe attabhava - pariyapanna
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ .........................all personalities (all beings with mind and body)
  สัพเพ อิตถีโย -- ...............................sabbe itthoyo
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย ...........................may all females
  สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ...........................all males
  สัพเพ อริยา - ..................................sabbe ariya
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
  สัพเพ อนริยา - ..............................................sabbe anariya
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย......all worldlings (those yet to attain sainthood)
  สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
  สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
  ขอมนุษย์ทั้งหาย ...............................all humans
  สัพเพ วินิปาติกา -- ............................sabbe vinipatika
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4................all those in the four woeful planes
  อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร.......................be free from enmity and dangers
  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ............be free from mental suffering
  อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข ...........................may they take care of themselves happily
  ทุกขา มุจจันตุ -- ...............................Dukkha muccantu
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --......Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี...............May whatever they have gained not be lost
  กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น...................All beings are owners of their own Kamma
  ปุรถิมายะ ทิสายะ -- ..........................Purathimaya disaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออก ........................in the eastern direction
  ปัจฉิมายะ ทิสายะ -- .........................pacchimaya disaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตก .........................in the western direction
  อุตตระ ทิสายะ - ..............................uttara disaya
  ณ เบื้องทิศเหนือ .............................in the northern direction
  ทักขิณายะ ทิสายะ - .........................dakkhinaya disaya-
  ณ เบื้องทิศใต้ .................................in the southern direction
  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ -- .......................purathimaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ ...............in the southeast direction
  ปัจฉิมายะอนุทิสายะ -- .......................pacchimaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ...............in the northwest direction
  อุตตระ อนุทิสายะ -- ..........................uttara anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.............in the northeast direction
  ทักขิณายะ อนุทิสายะ -- .....................dakkhinaya anudisaya
  ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้..................in the southwest direction
  เหตถิมายะ ทิสายะ - ..........................hetthimaya disaya
  ณ ทิศเบื้องล่าง ................................in the direction below
  อุปาริมายะ ทิสายะ - ..........................uparimaya disaya
  ณ ทิศเบื้องบน .................................in the direction above
  สัพเพ สัตตา -- ................................Sabbe satta
  ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น .....................May all beings
  สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
  ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
  สัพเพ ภูตา -- .................................sabbe bhutta
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ............................all creatures
  สัพเพ ปุกกะลา -- ............................................. sabbe puggala
  ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา).. all individuals (all beings)
  สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา - ..................sabbe attabhava - pariyapanna
  ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ .........................all personalities (all beings with mind and body)
  สัพเพ อิตถีโย - ...............................sabbe itthoyo
  ขอปวงสตรีทั้งหลาย ..........................may all females
  สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
  ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ..........................all males
  สัพเพ อริยา ...................................sabbe ariya
  ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
  สัพเพ อนริยา -- .........................................sabbe anariya
  ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย...all worldlings (those yet to attain sainthood)
  สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
  ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
  สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
  ขอมนุษย์ทั้งหลาย .............................all humans
  สัพเพ วินิปาติกา - ............................sabbe vinipatika
  ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 ..............all those in the 4 woeful planes
  อะเวรา โหนตุ - ...............................avera hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร ......................be free from enmity and dangers
  อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ ..........be free from mental suffering
  อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
  ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
  ขอท่านจงมีความสุข .........................may they take care of themselves happily
  ทุกขา มุจจันตุ - ................................Dukkha muccantu
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
  ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --......Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี ..............May whatever they have gained not be lost
  กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น...................All beings are owners of their kamma
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --....................Uddham yava bhavagga ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต --..........................adho yava aviccito
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- .......................samanta cakkavalesu
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
  เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................whatever beings that move on earth
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- .....................abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they be free of mental suffering and enmity
  นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- ......................nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย .......................may they be free from physical suffering and danger
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ - ....................Uddham yava bhavagga ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................adho yava aviccito
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
  สมันตะ จักกะวาเลสุ - .........................samanta cakkavalesu
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
  เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta udakecara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี ...............whatever beings that move on water
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they are free fromf mental suffering and enmity
  นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย ......................and from physical suffering and danger
  เย สัตตา อุทักเขจารา -- ......................Uddham yava bhavagga ca
  ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ ..................As far as the highest plane of existence
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................adho yava aviccito -
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................to as far down as the lowest plane
  นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................samanta cakkavalesu
  และความทุกข์ทางกาย .......................in the entire universe
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ..................ye satta akasecara
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป.......whatever beings that move in air
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................abyapajjha nivera ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง........may they be free of mental suffering and enmity
  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.
  Attached Filesฟัง Original Sound......wma (8.71 MB, 1701 views)
  ฟัง เพลงประกอบแผ่เมตตา...wma (1.02 MB, 1654 views)
  ฟัง ภาษาอังกฤษ.wma (4.36 MB, 769 views)

  เรียบเรียงให้อ่านตรงกับ เสียงเพลงใหม่ ให้อ่าน ซ้ายไทยและขวาอังกฤษ..
  http://www.palungjit.org/buddhism/audio/forumdisplay.php?f=21
  http://www.palungjit.org/buddhism/audio/showthread.php?t=201
   
 5. scb_pom

  scb_pom สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มกราคม 2007
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +20
  สาธุ...พี่แป้งขยันหาของดีๆ มาโพสอีกเรื่อยๆ น่ะคับ
   
 6. nadth

  nadth Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2007
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +85
  ขอบคุณมากครับ
   
 7. มณู

  มณู เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  210
  ค่าพลัง:
  +783
  ขอบคุณมากมาก สำหรับสิ่งดีดี
   
 8. Tagachiz

  Tagachiz Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2007
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +57
  อนุโมทนาครับ
   
 9. นิดนภา

  นิดนภา สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +7
  ไม่ทราบว่าสามารถ download ไว้ฟังได้ไหมค่ะ และทำอย่างไรค่ะ

  อนุโมทนาค่ะ ฟังแล้วรู้สึกจิตใจสงบและเป็นสุขมากค่ะ
   
 10. ว.อริยะ

  ว.อริยะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2007
  โพสต์:
  274
  ค่าพลัง:
  +346
  อนุโมทนาสาธุครับ
   
 11. ศุฤษ

  ศุฤษ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +26
  5103-5103-ต้องขอโทษทุกคนที่ติดจ่อขอซีดีทุกท่านผมย้ายบ้านกระท ันหันครับ 0863387853

  [b-wai] [b-wai] [b-wai] [b-wai] (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love)
   
 12. tuchan

  tuchan สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +2
  ใครอยากได้ก็บอกมาเลยคับ

  ผมลงโปรแกรม IDM(internet download manager) พอกดที่ชื่อเพลงมันจัดการดาวน์โหลดให้เลยคับ
  ถ้ายังไง..ผมส่งให้ทางเมล์มั้ยคับ
  หรือใครอยากได้ก็บอกมาเลยคับ..ขออนุโมทนาคับ
   
 13. constros

  constros เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +252
  เพราะมากคับ ฟังแล้วทำให้ใจสงบมาก
  อนุโมทนาด้วยคับ สาธุ
   
 14. TuBeTuB

  TuBeTuB สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2007
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +2
  เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................wh atever beings that move on earth
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- .....................abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they be free of mental suffering and enmity
  นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- ......................nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย .......................may they be free from physical suffering and danger
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ - ....................Uddham yava bhavagga ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................adho yava aviccito
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
  สมันตะ จักกะวาเลสุ - .........................samanta cakkavalesu
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
  เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta udakecara
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี ...............whatever beings that move on water
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................abyapajjha nivera ca
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they are free fromf mental suffering and enmity
  นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................nidukkha ca nupaddava
  และความทุกข์ทางกาย ......................and from physical suffering and danger
  เย สัตตา อุทักเขจารา -- ......................Uddham yava bhavagga ca
  ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ ..................As far as the highest plane of existence
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................adho yava aviccito -
  ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................to as far down as the lowest plane

  นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................samanta cakkavalesu
  และความทุกข์ทางกาย .......................in the entire universe

  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ..................ye satta akasecara
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป.......whatever beings that move in air

  อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................abyapajjha nivera ca
  และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง........may they be free of mental suffering and enmity

  สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.  ขอช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ (ตรงที่ทำสีไว้) เข้าใจว่าไม่น่าถูกต้อง แต่ผมเองก็ไม่ทราบว่าจริงๆ เป็นอย่างไรเหมือนกัน
   
 15. หนุ่มริมโขง

  หนุ่มริมโขง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +14
  อนุโมธนาครับ
   
 16. kritsada_li

  kritsada_li เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2008
  โพสต์:
  451
  ค่าพลัง:
  +349
  ขอบคุณครับ ขออนุโมทนา
   
 17. pim_

  pim_ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  (b-love2u) อนุโมทนาค่ะ
   
 18. VikingsX

  VikingsX ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  700
  ค่าพลัง:
  +4,668
  ห็นด้วย กับคุณ TuBeTub
  ผม ก็ว่าแปลมา ทะแม่ง ๆๆ นะครับ
  เมื่อเทียบกับ ที่ผมมีครับ
  แต่ผมว่า ของผม น่าจะตรงนะครับเพราะ
  ได้มาจาก ธรรมศาลา การแปลจากภาษาบาลี
  น่าจะตรงนะครับ....

  บทเพลงแผ่เมตตา - เพลงเจริญอัปปมัญญา เวปธรรมไทย www.dhammathai.org <!-- Main -->[SIZE=-1]Aham avero homi
  อะหัง อะเวโร โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

  abyapajjho homi
  อัพยาปัชโฌ โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigho homi
  อะนีโฆ โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharami
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Mama matapitu
  มะมะ มาตาปิตุ
  ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า

  acariya ca natimitta ca
  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
  ครูอาจารย์ และญาติมิตร

  sabrahma - carino ca
  สะพราหมะจาริโน จะ
  ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Imasmim arame sabbe yogino
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
  ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ ) ทั้งปวงในเขตนี้

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Imasmim arame sabbe bhikkhu
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
  ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้

  samanera ca
  สามะเณรา จะ
  และสามเณร

  upasaka - upasikaya ca
  อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ
  ทั้งอุบาสก และ อุบาสิกา

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Amhakam catupaccaya - dayaka
  อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
  ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Amhakam arakkha devata
  อัมหากัง อารักขา เทวาตา
  ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย

  Ismasmim vihare
  อิมัสมิง วิหาเร
  ในวิหารแห่งนี้

  Ismasmim vihare
  อิมัสมิง อาวาเส
  ในอาวาสแห่งนี้

  Ismasmim arame
  อิมัสมิง อาราเม
  ในอารามแห่งนี้

  arakkha devata
  อารักขา เทวาตา
  ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Sabbe satta
  สัพเพ สัตตา
  ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe pana
  สัพเพ ปาณา
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

  sabbe bhutta
  สัพเพ ภูตา
  ขอภูติทั้งหลาย

  sabbe puggala
  สัพเพ ปุคคะลา
  ขอบุคคลทั้งหลาย

  sabbe attabhava - pariyapanna
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
  ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย

  sabba itthoyo
  สัพพา อิตถีโย
  ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe purisa
  สัพเพ ปุริสา
  ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe ariya
  สัพเพ อริยา
  ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe anariya
  สัพเพ อนริยา
  ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe deva
  สัพเพ เทวา
  ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe manussa
  สัพเพ มนุสสา
  ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง

  sabbe vinipatika
  สัพเพ วินิปาติกา
  ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  จงปราศจากเวร

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
  ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Dukkha muccantu
  ทุกขา มุจจันตุ
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
  จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา

  Kammassaka
  กัมมัสสะกา
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

  Purathimaya disaya
  ปุรถิมายะ ทิสายะ
  ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )

  pacchimaya disaya
  ปัจฉิมายะ ทิสายะ
  ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )

  uttara disaya
  อุตตรายะ ทิสายะ
  ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )

  dakkhinaya disaya
  ทักขิณายะ ทิสายะ
  ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )

  purathimaya anudisaya
  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
  ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )

  pacchimaya anudisaya
  ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
  ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )

  uttara anudisaya
  อุตตระ อนุทิสายะ
  ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )

  dakkhinaya anudisaya
  ทักขิณายะ อนุทิสายะ
  ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )

  hetthimaya disaya
  เหฎฐิมายะ ทิสายะ
  ในทิศเบื้องล่าง

  uparimaya disaya
  อุปาริมายะ ทิสายะ
  ในทิศเบื้องบน

  Sabbe satta
  สัพเพ สัตตา
  ขอสัตว์ทั้งหลาย

  sabbe pana
  สัพเพ ปาณา
  ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

  sabbe bhutta
  สัพเพ ภูตา
  ขอภูติทั้งหลาย

  sabbe puggala
  สัพเพ ปุคคะลา
  ขอบุคคลทั้งหลาย

  sabbe attabhava - pariyapanna
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
  ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย

  sabbe itthiyo
  สัพพา อิตถีโย
  ขอสตรีทั้งหลาย

  sabbe purisa
  สัพเพ ปุริสา
  ขอบุรุษทั้งหลาย

  sabbe ariya
  สัพเพ อริยา
  ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย

  sabbe anariya
  สัพเพ อนริยา
  ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย

  sabbe deva
  สัพเพ เทวา
  ขอเทวา ทั้งหลาย

  sabbe manussa
  สัพเพ มนุสสา
  ขอมนุษย์ทั้งหลาย

  sabbe vinipatika
  สัพเพ วินิปาติกา
  ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย

  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ
  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ
  อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ
  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
  จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

  Dukkha muccantu
  ทุกขา มุจจันตุ
  ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
  จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา

  Kammassaka
  กัมมัสสะกา
  ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
  และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ

  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต
  และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก

  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเลสุ
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

  ye satta pathavicara
  เย สัตตา ปถวิจารา
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
  ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา
  ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย

  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
  ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ

  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต
  และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก

  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเลสุ
  สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

  ye satta udakecara
  เย สัตตา อุทักเขจารา
  ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ

  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
  ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา
  ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย

  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
  ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา

  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจิโต
  ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป

  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเฬสุ
  ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล

  ye satta pathavicara
  เย สัตตา ปฐวีจารา
  ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
  ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา
  ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ


  แห่งที่มา
  http://209.85.175.104/search?q=cach...mitable.php+แผ่เมตตา&hl=th&ct=clnk&cd=4&gl=th


  [/SIZE]
   
 19. hom

  hom Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +71
  ข้าพขอโมทธาบุญจงสำเร็จแก่ท่านทั้งท่าน เช่นกัน
   
 20. max25161007

  max25161007 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  103
  ค่าพลัง:
  +27
  ขอบคุณมากครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...