เมื่อพระยามัจจุราชมาทวงชีวิตข้าพเจ้า

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย tjs, 14 มิถุนายน 2013.

 1. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  2,920
  ค่าพลัง:
  +18,494
  ในวาระมาฆะบูชา ที่จะเวียนมาถึงใน วันที่1 มีนาคม พศ 2561นี้

  ขออธิบายธรรม ว่าด้วยแก่นแท้หรือหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า อันมีเหมือนกันคือเริ่มต้นจาก

  1 อริยะสัจสี่ คือความสัจจริงสี่ประการของกงล้อแห่งทุกข์และการดับสิ้นแห่งทุกข์

  2 อริยะมรรค คือ กงล้อแห่งนิโรธ คือวิธีปฏฺิบัติเพื่อดับสมุทัย อันนำไปสู่ที่สุดคือการดับทุกข์ ที่ทุกข์ดับสนิทไม่เหลือเชื้อ

  3 ไตรสิกขา คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หมายถึงการจำแนก เครื่องที่ทำให้เข้าถึงปัญญา กล่าวคือ ปริยัติให้สติปัญญาอย่างหนึ่ง ปฏิบัติก็ให้สติปัญญาอย่างหนึ่ง ปฏิเวธก็ให้สติปัญญาอย่างหนึ่ง สูงสุดแห่งสติปัญญาในธรรมคือละปล่อยวางรู้ วางปัญญาที่มีทั้งหมดย่อมเข้าถึงความหลุดพ้นทุกข์อันบริสุทธิื

  4 ศีล สมาธิ ปัญญา คือ เครื่องสลัดซึ่งกรรมชั่ว มีที่ไปคือชำระจิตสู่ความหลุดพ้นทุกข์อันบริสุทธิื

  5 ทาน ศีล ภาวนา คือ เครื่องชำระจิตจากอกุศลจิต ยกจิตให้สูงด้วยวิปัสสนา มีที่สุดคือจิตที่ขาวรอบบริสุทธิื

  6 สามัญญลักษณ์ คือ ความรู้แจ้งใน อนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา คือมะอะอุ หัวใจของพระศาสดาและพระอรหันต์ มีที่สุดคือพระนิพพาน คือความหลุดพ้นทุกข์

  7 สังโยชน์ คือเครื่องสลัดออก ยังให้เกิดความรู้แจ้งในสัจจะความจริง ของกายใจ อันเป็นเครื่องที่ยืนยันหรือแสดงให้รู้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิต ที่มีความก้าวหน้าในทางธรรมมากน้อยเพียงใด

  8 การทำความดี ละเว้นความชั่ว ชำระจิตให้ขาวสะอาดบริสุุทธิ์ คือ เครื่องหล่อหลอมจิต อย่างสั้นย่อ กระชับ อันเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในความดี เบื้องต้น ท่ามกลาง และบั้นปลายคือชำระจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์ ถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานหลุดพ้นทุกข์

  และอื่นๆอีกมากมายคือใบไม้ในป่าใหญ่ แม้เพียงหนึ่งกำมือ แต่ก็คือสิ่งเดียวกัน นั้นคือ พระพุทธองค์ทรงสอนหมู่สัตว์ให้ เข้าใจ รู้แจ้งในกงล้อวัฏฏะแห่งทุกข์ และทรงสอนนานาวิธีเพื่อการดับทุกข์

  ดังนั้น ไม่ว่าจะยุคสมัยใด หลังพุทธกาล ทราวดี ล้านนา
  สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ หรืออนาคตกาล แก่นแท้แห่งพระอนุตระธรรมจึงมีประมาณนี้เท่านั้นเอง แต่มีรายละเอียดและปลีกย่อยมากมาย ขอให้เราทุกท่านไม่ประมาทในธรรม เดินทางสายกลาง เพื่อการดับทุกข์ นำสุขมาสู่กายใจ สู่ชีวิตของตนสืบไป เพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ยิ่งๆขึ้นไปครับ สาธุ
  NjpUs24nCQKx5e1D7RqZbxJuAFgCvQ1U4nw7bDcgaXj.jpg
   
 2. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  2,920
  ค่าพลัง:
  +18,494
  พระพุทธองค์คือผู้เป็นเลิศด้วยสติปัญญาอันเป็นเลิศสูงสุดที่ผู้ใดอื่นก็มิอาจเทียบเท่าพระพุทธองค์

  พระญาณบารมีที่ทรงสั่งสมและเผยแผ่เป็นธรรมทาน ให้เราได้ศึกษาปฏิบัติเพื่อความเข้าถึง นั้น
  ควรอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาเรียนรู้ นำไปปฏิบัติ เพื่อความรู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตน

  1.โคตระภูญาณ ญาณเพื่อความก้าวพ้นปุถุชน คือยกจิตสู่พระโสดาบัน อริยะบุคคล ที่จะไม่ถอยกลับลงไปอีก

  2สังขารุปเบกขาญาณ ญาณข้อนี้ถ้าแปลตามพระไตรปิฏกหมายความเพียงแค่การชำระจิตให้สะอาดเป็นกลาง แต่พระอริยะผู้มีสติปัญญามาก ย่อมอาศัยวิปัสสนาญาณเป็นเครื่องชำระจึงให้ผลที่จิตได้ชำระอาสวะอย่างหยาบและปานกลางลงได้่ย่อม ยกจิตของตนสู่วิปัสสนาญาณที่ทำลายสิ้นในกายหยาบ และนามธรรมอย่างหยาบและปานกลาง ยกจิตสู่ความเป็นพระสกิทาคามี และพระอนาคามี อริยะบุคคล ได้ และจะไม่ถอยต่ำลง

  3 อาสวักขยญาณ ญาณเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส ยกจิตสู่อริยะบุคคลเป็นอรหันตจิต หลุดพ้นทุกข์

  ในอาสวักขยญาณ หรือญาณแห่งพระอรหันต์ มีจำแนกอีกหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนก
  แต่ที่สุดแล้วคือรวมกันเป็นสิ่งเดียวคือความว่างเปล่าหมดสิ้นในอัตตา ทำลายรูปนามอาสวกิเลสได้หมดสิ้นไม่หลงเหลือเชื้อใดๆอีก ต่อไป

  ดังนั้นจึงควรใช้เวลาที่เรามีชีวิตเหลืออยู่ฝึกฝนอบรมความรู้ค่อยๆทำไปตามกำลัง ตามความสามารถ ของตน

  อย่าปล่อยให้โลกียะสภาวะพัดพาเราไปจนจมไปกับมัน หากรู้ดีว่ากำลังใจยังไม่ดีไม่มั่นคงพอ พระพุทธองค์ท่านให้กำแพงแก้วไว้แล้ว คือการรักษาศีล จะศีล5,8,10,227ก้ตามกำลัง ค่อยๆพัตนาตนต่อไป ถ้าหากชีวิตเรานี้ไม่มีกรอบที่ดีงาม มันก็ยากเหลือเกินที่จะก้าวข้ามไปสู่ความดีอย่างอริยะบุคคลท่านเข้าถึง แล้วชีวิตเราในชาตินี้จะมีค่าอะไร แล้วชาติหน้าก็จะไปหวังอะไร มีที่ไปคือทุกขคติเท่านั้น ฉนั้นจึงไม่ควรประมาทครับ สาธุ
   
 3. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  633
  ค่าพลัง:
  +1,905
  ขออนุญาตเจ้าของกระทู้บอกบุญ ประชาสัมพันธ์งานบุญครับ

  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ และสมาชิกที่ติดตามกระทู้ทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างวิหารแก้ว 2 ชั้น และสร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ปิดทอง ประดับเพชร ยอดพระเกศทองคำ ณ วัดนาเดื่อ บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

  โดยร่วมทำบุญ กองบุญละ 20 บาท
  1 ท่าน จะทำกี่กองบุญก็ได้
  โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 021 - 8 - 78604 - 9
  ชื่อบัญชี พระพลัฏฐ์ ฐิตกรณีโย(หลวงพ่ออึ่ง) เจ้าอาวาสวัดนาเดื่อ
  เบอร์มือถือ 090-9635669

  โดยให้ส่งหลักฐานการทำบุญ และส่งรายชื่อมาที่ Facebook ด.ญ. ปุณยนุช ขจรนิธิพร เล้ง

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014474581651&fref=hovercard&hc_location=chat

  ท่านที่ส่งรายชื่อมาแล้ว ทางทีมงาน ด.ญ. ปุณยนุช ขจรนิธิพร เล้ง จะนำรายชื่อของท่านไปพิมพ์ลงในสมุดปกสีทอง ด้วยกระดาษสีทอง ซึ่งสมุดบุญปกสีทองนี้ จะนำไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ หน้าตัก 10 เมตร และทุกครั้งที่วัดมีพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ ทางวัดนาเดื่อจะนำ สมุดบุญ ที่มีชื่อ - นามสกุล ของท่านมาเข้าในพิธีด้วยทุกครั้ง

  บุญที่สร้างสมเด็จองค์ปฐมนั้น ในบัญชีบุญบาปในโลกทิพย์ หรือโลกวิญญาณนั้น เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกบัญชีหนึ่งแยกต่างหาก ซึ่งก็คือ บัญชีสมุดสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม และเขาจะบันทึกรายชื่อผู้ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม ไว้ในบัญชีสมุดสีทอง

  เหตุก็เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก หรือพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ที่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ให้ความเคารพ และการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนั้น พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ย่อมมาร่วมอนุโมทนา

  หรือในคราวใด ที่มีการอันเชิญพระพุทธเจ้าองค์ปฐมให้เสด็จ พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ย่อมเสด็จตามมา และพระพุทธเจ้าองค์ปฐมย่อมเป็นประธานทุกครั้ง

  การสร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ปิดทอง ประดับเพชร ยอดพระเกศทองคำ นี้ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ยังไม่เคยมีที่ใดทำมาก่อน ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก และทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก

  ขอรบกวนเจ้าของกระทู้และผู้ติดตามกระทู้ทุกท่าน ช่วยแชร์กระจายข่าวงานบุญนี้ต่อไปยังสาธุชนพุทธบริษัททั้ง 4 ให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน

  สาธุ ขออนุโมทนา

  ผู้เขียนโพสนี้โดย Sirius Galaxy

  หรือ Facebook คิดดี พูดดี ทำดี ปรารถนาพุทธภูมิ
   
 4. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  633
  ค่าพลัง:
  +1,905
  ขออนุญาตเจ้าของกระทู้บอกบุญ ประชาสัมพันธ์งานบุญครับ

  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ และสมาชิกที่ติดตามกระทู้ทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างวิหารแก้ว 2 ชั้น และสร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ปิดทอง ประดับเพชร ยอดพระเกศทองคำ ณ วัดนาเดื่อ บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

  โดยร่วมทำบุญ กองบุญละ 20 บาท
  1 ท่าน จะทำกี่กองบุญก็ได้
  หรือ 1 ท่าน จะส่งรายชื่อมากี่คนก็ได้ ตามจำนวนบุญ
  ส่งรายชื่อญาติพี่น้อง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูก หลาน เหลน โหลน สัตว์เลี้ยง เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เทพ เทวดา อินทร์ พรหม มาร ยักษ์ นาค ครุฑ สัตว์นรก เปรต อสูรกาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลาย

  โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 021 - 8 - 78604 – 9
  ชื่อบัญชี พระพลัฏฐ์ ฐิตกรณีโย(หลวงพ่ออึ่ง) เจ้าอาวาสวัดนาเดื่อ
  เบอร์มือถือ 090-9635669

  โดยให้ส่งหลักฐานการทำบุญ และส่งรายชื่อมาที่ Facebook ด.ญ. ปุณยนุช ขจรนิธิพร เล้ง

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014474581651&fref=hovercard&hc_location=chat

  ท่านที่ส่งรายชื่อมาแล้ว ทางทีมงาน ด.ญ. ปุณยนุช ขจรนิธิพร เล้ง จะนำรายชื่อของท่านไปพิมพ์ลงในสมุดปกสีทอง ด้วยกระดาษสีทอง ซึ่งสมุดบุญปกสีทองนี้ จะนำไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ หน้าตัก 10 เมตร และทุกครั้งที่วัดมีพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ ทางวัดนาเดื่อจะนำ สมุดบุญปกสีทอง ที่มีชื่อ - นามสกุล ของท่านมาเข้าในพิธีด้วยทุกครั้ง

  บุญที่สร้างสมเด็จองค์ปฐมนั้น ในบัญชีบุญบาปในโลกทิพย์ หรือโลกวิญญาณนั้น เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกบัญชีหนึ่งแยกต่างหาก ซึ่งก็คือ บัญชีสมุดสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม และเขาจะบันทึกรายชื่อผู้ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม ไว้ในบัญชีสมุดสีทอง

  เหตุก็เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก หรือพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ที่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ให้ความเคารพ และการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนั้น พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ย่อมมาร่วมอนุโมทนา

  หรือในคราวใด ที่มีการอันเชิญพระพุทธเจ้าองค์ปฐมให้เสด็จ พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ย่อมเสด็จตามมา และพระพุทธเจ้าองค์ปฐมย่อมเป็นประธานทุกครั้ง

  การสร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ปิดทอง ประดับเพชร ยอดพระเกศทองคำ นี้ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ยังไม่เคยมีที่ใดทำมาก่อน ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก และทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก

  วัดนาเดื่อ และบ้านนาเดื่อ นี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ)

  คือ หลวงพ่อหนุน เกิดที่บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และเคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนาเดื่อ แห่งนี้ และหลวงพ่อหนุนเคยเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อฤษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤษีฯ อีกองค์หนึ่งที่มีคุณวิเศษ

  ปัจจุบันวัดนาเดื่อ มี พระพลัฏฐ์ ฐิตกรณีโย (หลวงพ่ออึ่ง) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อหนุน สุวิชโย

  ขอรบกวนเจ้าของกระทู้และผู้ติดตามกระทู้ทุกท่าน ช่วยแชร์กระจายข่าวงานบุญนี้ต่อไปยังสาธุชนพุทธบริษัททั้ง 4 ให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน

  สาธุ ขออนุโมทนา

  ผู้เขียนโพสนี้โดย Sirius Galaxy
  หรือ Facebook คิดดี พูดดี ทำดี ปรารถนาพุทธภูมิ
  ชื่อนามสกุลจริง นายศุภชัย รังสิยานนท์
   
 5. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  2,920
  ค่าพลัง:
  +18,494
  ขออนุโมทนาครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...