เรื่องของศีล

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย BlueNude, 2 ตุลาคม 2005.

 1. BlueNude

  BlueNude เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  139
  ค่าพลัง:
  +871
  ย่อ มาให้อ่านครัฟ เพราะเห็นว่าดี
  จาก http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

  ศีล ๕ ข้อ คือ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

  ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป<o:p></o:p>

  ๒. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้<o:p></o:p>

  ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม<o:p></o:p>

  ๔. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ<o:p></o:p>

  ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย <o:p></o:p>

  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  องค์ของศีล <o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  ศีลข้อ ๑ มีองค์ ๕ คือ<o:p></o:p>

  ๑. <SUP>*</SUP>ปาโณ สัตว์มีชีวิต<o:p></o:p>

  ๒. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต<o:p></o:p>

  ๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า<o:p></o:p>

  ๔. อุปกฺกโม เพียรเพื่อจะฆ่า<o:p></o:p>

  ๕. เตน มรณํ สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น<o:p></o:p>

  ------------------------------------------------------<o:p></o:p>

  <SUP>*</SUP> อรรถกถาบางแห่งใช้ว่า ปรปาโณ คือสัตว์อื่นที่มีชีวิต มิได้หมายถึงตัวเอง เพราะฉะนั้น<o:p></o:p>

  การฆ่าตัวเองจึงไม่ล่วงกรรมบถ เพราะไม่ครบองค์ของศีลข้อนี้<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  ศีลข้อ ๒ มีองค์ ๕ คือ<o:p></o:p>

  ๑. ปรปริคฺคหิตํ ของมีเจ้าของหวงแหน<o:p></o:p>

  ๒. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา รู้ว่ามีเจ้าของหวงแหน<o:p></o:p>

  ๓. เถยฺยจิตฺตํ จิตคิดจะลัก ( ทั้งโดยคิดลักเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นลักแทน )<o:p></o:p>

  ๔. อุปกฺกโม เพียรเพื่อจะลัก<o:p></o:p>

  ๕. เตน หรณํ นำของมาด้วยความเพียรนั้น<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>  ศีลข้อ ๓ มีองค์ ๔ คือ<o:p></o:p></PRE>

  ๑. อคมนียวตฺถุ วัตถุที่ไม่ควรถึง (คือชาย หรือหญิงที่มีเจ้าของ หรือมีผู้คุ้มครองดูแลรักษา)<o:p></o:p></PRE>

  ๒. ตสฺมึ เสวนจิตตํ จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น<o:p></o:p></PRE>

  ๓. เสวนปฺปโยโค พยายามที่จะเสพ<o:p></o:p></PRE>

  ๔. มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติ อธิวาสนํ ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน

  <o:p></o:p>
  </PRE>

  ศีลข้อ ๔ มีองค์ ๔ คือ<o:p></o:p></PRE>

  ๑. อตถํ วตฺถุ เรื่องไม่จริง<o:p></o:p></PRE>

  ๒. วิสํวาทนจิตฺตํ จิตคิดจะพูดให้ผิด<o:p></o:p></PRE>

  ๓. ตชฺโช วายาโม พยายามพูดออกไป<o:p></o:p></PRE>

  ๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น<o:p></o:p></PRE>

  <o:p> </o:p></PRE>

  ศีลข้อ ๕ มีองค์ ๔ คือ<o:p></o:p></PRE>

  ๑. มทนียํ ของทำให้เมามีสุราเป็นต้น<o:p></o:p></PRE>

  ๒. ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ จิตใคร่จะดื่ม<o:p></o:p></PRE>

  ๓. ตชฺโช วายาโม พยายามดื่ม<o:p></o:p></PRE>

  ๔. ปีตปฺปเวสนํ ดื่มให้ไหลล่วงลำคอเข้าไป<o:p></o:p></PRE>

  <o:p> </o:p></PRE>

  ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ เมื่อผู้ใดล่วงเข้า ถือว่าล่วงกรรมบถมีโทษมาก จัดเป็นเวร คือก่อให้<o:p></o:p></PRE>

  เกิดผลร้ายทั้งในปัจจุบัน และอนาคต<o:p></o:p></PRE>

  <o:p> </o:p></PRE>

  เพราะฉะนั้นจึงควรเว้นสิ่งที่มีเวรมีโทษเสีย<o:p></o:p></PRE>

  <o:p> </o:p></PRE>

  เพราะเหตุที่ ศีล มีความหมายว่า ปกติ คือปกติของกาย วาจา ใจ ศีลจึงมี <SUP>*</SUP> ๓ อย่าง<o:p></o:p></PRE>

  คือ กุศลศีล อกุศลศีล และอัพยากตศีล<o:p></o:p></PRE>
  <SUP>*</SUP>ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ข้อ ๘๙<o:p></o:p>


  <o:p> </o:p></PRE>

  ปกติของกาย วาจา ใจ ที่เป็นกุศล มีกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า กุศลศีล<o:p></o:p></PRE>

  ปกติของกาย วาจา ใจ ที่เป็นอกุศล มีอกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า อกุศลศีล<o:p></o:p></PRE>

  ปกติของกาย วาจา ใจ ที่มิใช่กุศล และอกุศล มิได้มีกุศลจิต หรืออกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด <o:p></o:p></PRE>

  หากมีอัพยากตจิต คือ กิริยาจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า อัพยากตศีล

  <o:p></o:p>
  </PRE>

  ปาปชน มีอกุศลศีลเป็นส่วนมาก มีกุศลศีลเป็นส่วนน้อย<o:p></o:p></PRE>

  กัลยาณชน มีกุศลศีลเป็นส่วนมาก มีอกุศลศีลเป็นส่วนน้อย<o:p></o:p></PRE>

  พระอริยบุคคลที่ยังเป็นเสกขบุคคล ๓ จำพวก คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระ<o:p></o:p></PRE>

  อนาคามี มีกุศลศีลเพียงอย่างเดียว เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์แล้ว<o:p></o:p></PRE>

  พระอริยบุคคลที่เป็นอเสกขบุคคล คือพระอรหันต์มีอัพยากตศีลเพียงอย่างเดียว

  <o:p></o:p>
  </PRE>

  ใน กิมัตถิยสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ข้อ ๑ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า <o:p></o:p></PRE>

  ทรงแสดงอานิสงส์ของศีลที่เป็นกุศล คือ กุศลศีล ที่มีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน แก่ท่านพระอานนท์ไว้ ๑๐ <o:p></o:p></PRE>

  ประการ คือ<o:p></o:p></PRE>

  ๑. ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสาร คือความไม่เดือดร้อนใจเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๒. ความไม่เดือดร้อนใจมีความปราโมทย์เป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๓. ความปราโมทย์มีปีติเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๔. ปีติมีปัสสัทธิ คือความสงบใจเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๕. ปัสสัทธิ มีสุข คือความสุขใจเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๖. สุขมีสมาธิเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๗. สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะ คือความเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๘. ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะ คือความหน่ายความคลายเป็นผล เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๙. นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะ คือความเห็นด้วยญาณเป็นเครื่องหลุดพ้นเป็นผล <o:p></o:p></PRE>

  เป็นอานิสงส์<o:p></o:p></PRE>

  ๑๐. ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหันต์โดยลำดับ ด้วยประการฉะนี้<o:p></o:p></PRE>

  <o:p> </o:p></PRE>

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า <o:p></o:p></PRE>

  ผู้มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ<o:p></o:p></PRE>

  ๑. ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ ( ดังที่พระท่านแสดง<o:p></o:p></PRE>

  อานิสงส์ของศีลในเวลาให้ศีลว่า สีเลน โภคสมปทา )<o:p></o:p></PRE>

  ๒. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีล ย่อมฟุ้งขจรไปไกล<o:p></o:p></PRE>

  ๓. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน<o:p></o:p></PRE>

  ๔. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำกาละ ( คือไม่หลงในเวลาตาย )<o:p></o:p></PRE>

  ๕. ผู้มีศีล ตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ( สีเลน สุคตึ ยนฺติ )<o:p></o:p></PRE><o:p> </o:p>
   

แชร์หน้านี้

Loading...