เรื่องราว

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย รสมน, 10 เมษายน 2011.

 1. รสมน

  รสมน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,452
  ค่าพลัง:
  +2,047
  ปฏิ = ปจฺจ ( อาศัย ) + อิ ธาตุ = อย ( ในความเป็นไป ) ปจฺจย

  ธรรมชาติเป็นที่อาศัยเป็นไป ,เหตุ หมายถึง ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลหรืออุปการะ

  ให้ผลธรรมเกิดขึ้น เมื่อธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด คือเกิดขึ้นจากเหตุ เหตุนั้น

  เองเป็นที่อาศัยของธรรมทั้งหลาย เมื่อเหตุดับธรรมทั้งหลายก็ดับด้วย ( เฉพาะสังขาร

  ธรรมเท่านั้น นิพพานเป็นวิสังขารธรรม ไม่มีเหตุเป็นแดนเกิด ไม่อาศัยปัจจัย จึงไม่เกิด

  ไม่ดับ )
  อนันตรปัจจัย และ สมนันตรปัจจัย ต่างก็แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรม คือ

  จิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้น

  โดยไม่มีระหว่างคั่น และไม่มีระหว่างคั่นด้วยดี(เป็นลำดับด้วยดี) แสดงให้ให้เห็นว่า

  ทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย เป็นสังสารวัฏฏ์ จนกว่าจุติจิตของ

  พระอรหันต์จะเกิด จึงจะเป็นการสิ้นสุดของสังสารวัฏฏ์

  ทั้งปัจจัย และผลที่เกิดจากปัจจัย ของสองปัจจัยนี้ เหมือนกัน พยัญชนะต่างกัน

  แต่อรรถเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระธรรมทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง

  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่พอจะแนะนำได้(เวไนยสัตว์) ตามสมควรแก่อัธยาศัยของ

  แต่ะลคน ซึ่งมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันตามการสะสม ครับ
  ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า

  เจริญเมตตาไม่มีประมาณ

  สังโยชน์ของผู้เห็นความสี้นแห่งอุปธินั้น

  ย่อมเบาบาง
  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต

  ปัณณาสก์

  เมตตาวรรคที่ ๑

  ๑. เมตตสูตร

  ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้

  สังโยชน์ของผู้นั้น ผู้เห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสย่อมเบาบาง


  หากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียว

  เจริญเมตตาจิตอยู่ เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น ย่อมเป็นกุศล

  เขามีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐ กระทำบุญมาก


  พระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับฤาษี ชนะแผ่นดินอันประกอบ

  บูชายัญเหล่านี้ คือ

  สัสสเมธ ความทรงพระราชาในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร

  ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาใน การเกลี้ยกล่อมประชาชน

  สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องน้ำใจประชาชน

  วาชเปยยะ มีพระวาจาเป็นที่ดูดดื่มน้ำใจคน

  ซึ่งมีผลคือทำให้นครไม่ต้องมีลิ่มกลอน


  มหายัญเหล่านั้นทั้งหมดยังไม่เทียบเท่าส่วนที่ ๑๖ แห่งเมตตาจิต

  ที่บุคคลเจริญดีแล้ว ดุจกลุ่มดวงดาวทั้งหมดไม่เทียบเท่าแสงจันทร์


  ฉะนั้น ผู้ใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ไม่ฆ่า (สัตว์)เอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

  ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใคร ๆ.
  ปปาตสูตร

  (ว่าด้วยเหว คือ ความเกิดเป็นต้น)  [๑๗๒๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏกรุงราชคฤห์

  ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  มาเถิด เราจักเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักกลางวัน ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระ-

  ดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

  ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก เสด็จเข้าไปยังยอดเขา

  กั้นเขตแดน ภิกษุรูปหนึ่งได้เห็นเหวใหญ่บนยอดเขากั้นเขตแดน ครั้นแล้ว ได้ทูลถาม

  พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหวนี้ใหญ่ เหวนี้ใหญ่เเท้ ๆ เหวอื่น

  ที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้ มีอยู่หรือ พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

  เหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้ มีอยู่.

  ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหวอื่นที่ใหญ่กว่าและ

  น่ากลัวกว่าเหวนเป็นไฉน.

  [๑๗๒๙] พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์

  เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ... นี้ทุกขนิโรธคามินี-

  ปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไป

  เพื่อความเกิด.. . เพื่อความแก่.. . เพื่อความตาย .. . เพื่อความโศก ความ

  ร่ำไร ความทุกข์ ความโทมนัสและความคับแค้นใจ ยินดีแล้ว ย่อมปรุงแต่ง

  สังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดบ้าง ... และความคับแค้นใจบ้าง ครั้นปรุง

  แต่งแล้ว ย่อมตกลงสู่เหวคือความเกิดบ้าง... และความคับแค้นใจบ้าง เรากล่าว

  ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ ความตาย ความเศร้า

  โศก ความร่ำไร ความทุกข์ ความโทมนัสความคับแค้นใจ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์

  [๑๗๓๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อม

  รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์

  เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด..และความคับแค้นใจ

  ไม่ยินดีแล้ว ย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด... และความ

  คับแค้นใจ ครั้นไม่ปรุงแต่งแล้ว ย่อมไม่ตกลงสู่เหวคือความเกิดบ้าง... และความคับ-

  แค้นใจบ้าง เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมพ้นจากความเกิด

  ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก ความร่ำไร ความทุกข์ ความโทมนัส ความคับ

  แค้นใจ ย่อมพ้นจากทุกข์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย

  พึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้

  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

  จบ ปปาตสูตรที่ ๒
  "ถ้าจะอุปมา.. ภพภูมิข้างหน้าเป็นอบายภูมิ พระธรรมและกุศลทั้งหลายในชาติ

  นี้ เปรียบเหมือนเชือกที่ทุกท่านกำลังจับอยู่ที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปสู่อบายภูมิ

  แต่ถ้า กำลังในการจับเชือกนั้นอ่อนลงจนกระทั่งปล่อยมือจากพระธรรม นั่นเป็นการแน่

  นอนที่จะไม่มีทางรู้แจ้งอริยสัจจธรรม และอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีโอกาสที่จะทำ

  ให้ตกไปสู่อบายภูมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตกไปสู่เหวของอวิชชา ซึ่งยากแสนยากที่จะ

  ขึ้นมาได้ เพราะเป็นเหวลึก”

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 202

  ข้อความตอนหนึ่งจาก...

  เรื่องชาวนา

  "บุคคลกระทำกรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนใน

  ภายหลัง เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ร้องไห้เสวย

  ผลของกรรมใดอยู่ กรรมนั้น อันบุคคลกระทำแล้ว

  ไม่ดีเลย."
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 211

  ข้อความตอนหนึ่งจาก...

  เรื่องสุมนมาลาการ

  "บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนใน

  ภายหลัง เป็นผู้เอิบอิ่ม มีใจดี ย่อมเสวยผลของ

  กรรมใดอยู่ กรรมนั้นแล อันบุคคลทำแล้ว

  เป็นกรรมดี."
  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 438

  ๑. ปฐมวัชชีสูตร

  ว่าด้วยการตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจ ๔

  [๑๖๙๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โกฏิคาม ใน

  แคว้นวัชชี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัส

  ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ ๔ เรา

  ด้วย เธอทั้งหลายด้วย จึงแล่นไป ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฎนี้ตลอดกาลนาน

  อย่างนี้ อริยสัจ ๔ เป็นไฉน คือ เพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่ได้แทงตลอดทุกข-

  อริยสัจ ๑ ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

  อริยสัจ ๑ เราด้วย เธอทั้งหลายด้วย จึงแล่นไป ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้

  ตลอดกาลนานอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ เราด้วย เธอทั้ง

  หลายด้วย ตรัสรู้แล้ว แทงตลอดแล้ว ทุกขสมุทยอริยสัจ . . . ทุกขนิโรธ-

  อริยสัจ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เราด้วย เธอทั้งหลายด้วย ตรัสรู้

  แล้ว แทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพขาดสูญแล้ว ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว

  บัดนี้ ภพใหม่ไม่มี พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณ

  ภาษิตนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

  [๑๖๙๙ ] เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง

  เรา และเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาติ

  นั้น ๆ ตลอดกาลนาน อริยสัจ ๔ เหล่านี้

  เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้ว ตัณหาที่จะ

  นำไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้ว มูลแห่งทุกข์

  ตัดขาดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี.

  จบปฐมวัชชีสูตรที่ ๑  ขอเชิญร่วมงานบุญเททองหล่อพระประธาน “หลวงพ่อทันใจ มิ่งมงคล”
  พระพิฆคเณศวร ท้าวมหาพรหม
  ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง
  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  โทรศัพท์ 038-293399ล,038293400


  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างอุโบสถ
  วัดหนองหูลิง
  สถานที่ตั้ง : ม.9 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
  พื้นที่ : ประมาณ 9 ไร่ กว่า
  ก่อตั้ง : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 (เป็นสำนักสงฆ์)
  จำนวนพระสงฆ์ : 4 รูป (ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2554)
  สิ่งก่อสร้างภายในวัด : กุฏิสงฆ์, ศาลาเอกประสงค์, เมธุ, หอระฆัง
  เจ้าอาวาส : พระอธิการทองดี ถิรวิริโย (เจ้าอาวาส)
  เบอร์ติดต่อ : 082-4021448


  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ศาลาธรรมสังเวช และพระเมรุ ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่แม่บอน
  พระอาจารย์นิมิตร นิมิตรโต
  สำนักสงฆ์บ้านใหม่แม่บอน
  หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
  หมายเลขโทรศัพท์พระอาจารย์ โทร 082-7702868  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและถวาย
  ตุงลอยฟ้า ยาว 69 วา
  กับครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
  ณ.วัดแสงแก้วโพธิญาณ
  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


  ในงานไหว้ครูบูรพาจารย์ บวงสรวงเทวดา


  และ  ทอดผ้าป่าสบทบทุนปิดทององค์ครูบาศรีวิชัย หน้าตัก 9 เมตร

  วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554
  ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพบปล่อยตุงลอยฟ้านี้
  1. ถวายครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตหรือติดต่อ
  2. นายพงศ์ศักดิ์-คุณนงเยาว์ อรรคอุดม ผู้ดำเนินการ โทร 089-814-6959
  ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสังฆทานโอสถ999
  -ธนาคารไทยพาณิชย์
  บัญชี :วัดสังฆทาน บัญชีออมทรัพย์
  สาขาย่อย วิภาวดีรังสิต
  163-213-0510

  -ธนาคารไทยพาณิชย์
  บัญชี :วัดสังฆทาน บัญชีออมทรัพย์
  สาขารัตนาธิเบศน์
  348-202-1060
  ขอเชิญเที่ยวงานและไหว้พระประจำปี ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม 11-17เมษายน 2554
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  พระปราโมทย์ สีตจิตฺโต (น้อยไม้ ) โทร 084-7027-105  ด้วย วัดแหลมเจ้าสัว ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังขาดอุโบสถสำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย ทางวัดและคณะกรรมการจึงดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๗ ล้านบาท แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในก่อสร้างอุโบสถ จึงต้องอาศัยญาติโยมหลายๆ ท่านร่วมมือร่วมใจให้งานพระศาสนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  ในการนี้ ทางวัดจึงบอกบุญมายังญาติโยมผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคมหาทาน เป็นเจ้าภาพบริจาคจตุปัจจัย หรือจัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้แล้วเสร็จไว้ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

  ฉะนั้น หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์ด้วยดี และขออนุโมทนาในมหาทานบริจาคล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  สมทบทุนบริจาคได้ที่

  ธนาคารกรุงไทย สาขาปราณบุรี
  ชื่อบัญชีวัดแหลมเจ้าสัว
  บัญชีเลขที่ 716-0-10135-9

  และ

  ธนาคารกรุงไทย สาขาปราณบุรี
  ชือบัญชี พระปลัดรติพงษ์ ธมฺมกาโม
  บัญชีเลขที่ 716-0-10135-7

  ใบอนุโมทนาบัตรสามารถใช้ลดหล่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

  หรือร่วมบริจาคได้โดยตรงที่วัดครับ

  ขอเจริญพร

  (พระปลัดรติพงษ์ ธมฺมกาโม)
  เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาน้อย
  เจ้าอาวาสวัดแหลมเจ้าสัว

  งานกิจการวัด โทร. ๐๘๕-๑๓๓๔๖๔๕
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

  ยกฉัตรมฆณฑปเจดีย์และทำบุญวันบูรพาจารย์
  พร้อมได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูชั้นโท (วิ)
  พระครูโอภาสธรรมญาณ (สมพร กนตวณโณ)
  วัดป่าสตึกพัฒนา (ธ) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2554

  เพื่อแสดงมุทิตาจิตจึงมีการบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม จำศีล
  เป็นเวลา 3 วัน เพื่อประโยชน์และเพื่อความเป็นมงคลแก่ลูกหลานและครอบครัว
  จึงขอเชิญร่วมพิธีโดยทั่วกัน

  ขออำนาจพระรัตนตรัยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มครอง
  ส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญ ได้ดวงตาเห็นธรรม
  คิดหวังสิ่งใด ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการเทอญฯ

  กำหนดการ

  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554
  07.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์
  09.00 น. - บวชชีพราหมณ์
  - เจี๊ยบถวายหนังสือธรรมะที่เพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนพร้อมรับวัตถุมงคลกลับมาสู่ท่าน
  - พักผ่อนตามอัธยาศัย
  15.00 น. - ทำความสะอาดบริเวณวัด
  18.00 น. - ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนาอบรมจิตภาวนา

  วันพุธที่ 20 เมษายน 2554
  04.00 น. - ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนา
  07.00 น. - ถวายภัตราหารเช้าพระสงฆ์
  - คณะชีพราหมณ์ พร้อมญาติโยมรับประทานอาหาร
  - พักผ่อนตามอัธยาศัย
  15.00 น. - ทำความสะอาดบริเวณวัด
  18.00 น. - ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนาอบรมจิตภาวนา

  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554
  04.00 น. - ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนา
  07.00 น. - พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรรอบศาลา คณะชีพราหมณ์ พร้อมญาติโยมรับประทานอาหาร
  10.00 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  10.39 น. - พิธียกฉัตรและอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพรประดิษฐานทั้งสี่ทิศ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี
  ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดป่าโนนสว่าง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  วันที่22-23 เมษายน 2554  ขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมทำบุญและเสริมดวงต่อชะตามหาชีวิตและรับวัตถุมงคลกับพระอาจารย์ประสิทธิ์ชัย
  อตุลธรรมโม รายได้จากการทำบุญทั้งหมดจะนำไปเป็นค่าก่อสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริโย ประชาสามัคคี
  ตามวัตถุประสงค์ของ พระสุทธิญาณเถระ(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

  จึงบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญทั้งหลายว่าถ้าท่านทำบุญดังนี้ท่านจะได้วัถุมงคลตามนี้


  *ทำบุญ 2,000 บาท รับพระกริ่งฐิตวิริโย นะโมพุทธายะ 1 องค์

  *ทำบุญ 500 บาท รับพระกริ่งบูรพา ชินบัญชร 1 องค์

  *ทำบุญ 500 บาท รับพระร่วงกันภัย 1 องค์

  ติดต่อได้ที่พระอาจารย์ประสิทธิ์ชัย อตุลธรรมโม 081-5201464 , 082-2598591 หรือ ครุบาเกอ 089-9967823

  (พระมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
  ด่วน...ร่วมซื้อดินถวายวัดป่า
  เพื่อถมที่รอบเมรุเเละถนนเเนวกำเเพงสร้างใหม่
  เเละที่สำคัญที่สุดถือได้ว่าบุญเป็นบุญชำระหนี้สงฆ์อีกด้วย
  จำนวน 450 คันรถ ราคารถละ 220 บาท (พร้อมไถแปร)

  โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทร. 086-0152130
  ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง
  เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ.วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศภาคม พ.ศ.2554
  เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพรหมและอัญเชิญเทวดา
  เวลา 08.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตต์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  เวลา 09.09 น. ประธานในพิธีนำทองที่ลงอักขระโดยพระมหาเถระลงในเตาหลอม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  เวลา 10.00 น.ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาบุญและให้พร
  เวลา 10.30 น.เสร็จพิธี
  เวลา 11.00 น.ถวายภัตตราหารเพล
  ประธานฝ่ายสงฆ์
  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
  พระครูสมุห์ทวีวัฒน์ อินทวัณโณ เจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่
  สวาธุเจ้าเดชรังสี วัดสันมะเกี๋ยง
  ประธานฝ่ายฆราวาส
  พลอากาศโท อารยะ-คุณนายสุภาวรรณ งามประมวล , รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรารมย์ , ผศ.อารย์ นวลอินทร์
  เจ้าภาพ
  พลอากาศตรีนายแพทย์ทรงยศ คุณวรนุช กิจสุขจิต พร้อมครอบครัว
  ประธานดำเนินงาน
  คุณอนุชา คู่อรุณยสุนทร และ คุณสุรพงษ์ ฐิตะภาส พร้อมคณะ

  สามารถส่งแผ่นทองเหลือง หรือ ปัจจัยร่วมหล่อพระ มาร่วมกันได้ที่ สายกลุ่มบัวผลิหน่อ
  คุณวุฒิชัย ศรีสุข 93 ม.7 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

  ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554
  หากมีเวลาและโอกาสเดินทางไปร่วมหล่อพระด้วยกันนะครับ
  ท่านใดส่งมาแล้ว โพสต์แจ้งด้วยนะครับ ถ้าได้รับแล้วจะมาแจ้งให้ทราบ  ขอเรียนทุกท่านร่วมงานเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมอัครสาวกซ้ายขวา
  ณ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญ (ซอยเดียวกับวัดศรีษะทอง) เพื่อเป็นพระประธานในโบสถ์วัดบ้านเกศกาสร
  ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

  รายละเอียดดูได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคับ

  ผู้ประสงค์ร่วมบุญ สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 401 818387 0 นายพูลเกียรติ์ ธนัชทัศน์
  ผู้ที่ร่วมบุญ....ขอให้ช่วยโพสชื่อนามสกุลให้ด้วย จะนำไปเขียนลงแผ่นทองเหลืองที่จะหล่อ ในวันงานให้
  จะได้อานิสงค์คลอบคลุม ถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมงาน เพราะงานนี้ตั้งใจมากๆ ที่อยากให้ทุกคนได้บุญกันถ้วนหน้า เพราะอานิสงค์ในการ
  สร้างสมเด็จองค์ปฐม มากมายเหลือคณนับ อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วย

  รายละเอียดทุกอย่างสามารถสอบถามได้ที่ 081 8208577 (เป๋า)  ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ในยุโรป และมีญาติอยู่ที่ยุโรป กรุณาประชาสัมพันธ์ต่อเป็นธรรมทานด้วย
  การอบรมธรรมะ พาตัวใจกลับบ้าน หรือสติปัฎฐานสี่

  ประเทศเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-17.00 น.
  จัดโดยชมรมรักษ์ไทย ติดต่อ คุณหนู 50127676 และคุณเล็ก 50995626

  ประเทศนอร์เวย์ กรุงออสโลว์ วันที่ 9-10 เมษายน 2554
  ติดต่อ อ.ทัศนา 99853286 และคุณเงินตรา 47460597

  ประเทศเยอรมนี 21-22 พฤษภาคม 2554 (ภาคภาษาเยอรมันและไทย)
  ติดต่อคุณพิกุล 07404-7899 และคุณดานีลเล 0741-41216

  สำหรับผู้ที่สนใจ รวบรวมสมาชิกในยุโรปได้ประมาณสิบคน
  อยากเชิญอาจารย์ไปสอนติดต่อทางเว็บ
  ศุภวรรณ กรีน | Supawan Green :  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมงานปฏิบัติธรรม
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
  ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรมเจดีย์ ชั้นที่ ๑
  วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ (งานวันบูรพาจารย์)

  ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  กราบพระสรีระสังขารพระวิสุทธิญาณเถระ (พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย)
  ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และสรงน้ำพระเถรานุเถระ

  ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  พระญาณวิลาศ (บุญ) เจ้าอาวาส โทร. 081-8618736

  หรือคุณบุญเรือน โทร. 039-495243

  *วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เชิญรับวัตถุมงคลจาก
  พระอาจารย์ประสิทธิ์ชัย อตุลธรรมโม (รองเจ้าอาวาส)  หลวงปู่เณรคำ ปัญญาพโล วัดป่าสามัคคี หมู่8 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

  วันที่ 9 เมษายน 2554 หลวงปู่เณรคำ ปัญญาพโล เป็นประธานยกช่อฟ้าอุโบสถ
  วัดสว่างเรืองแสง ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
  ร่วมบวชชี-พราหมณ์ พุทธาภิเษก และฟังหลวงปู่เณรคำ แสดงพระธรรมเทศนา

  *ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานวันครบรอบ หลวงปู่เณรคำ ปัญญาพโล
  พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธเจ้าองค์ดำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน แบบพิมพ์ในมหาวิทยาลัยนาลันทะ ประเทศอินเดีย
  พร้อมพิธียกช่อฟ้ามหาวิหาร ฉลองซุ้มประตูโขง และทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 19,999 กอง กองละ 999- บาท
  เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์คำแก้ว สมปราถนา มหารัตนมุณี ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23-วันพุธที่ 27 เมษายน 2554
  โดยมีพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และพลตรีเดชา เหมกระศรี
  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีบวชชี-พราหมณ์ พุทธาภิเษก และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระสุรพล ฐิตปุญโญ 086-2233091


  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เที่ยวงานประจำปี ๒๕๕๔
  ร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ เที่ยวงานสงกรานต์
  ณ. วัดใหม่คูมอญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
  วันที่ 15-16 เมษายน 2554
  มีมหรสพชมฟรี และร่วมลุ้นรางวัลไหทองพาโชค
  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ดังนี้
  ** ร่วมเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า หน้าบัญ สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่คูมอญ โทร. 089-7441259
  ** ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยจัดเป็นกอง หรือสาย โดย ตั้งประธาน / รองประธาน / กรรมการ
  และแจ้งรายชื่อมาทาง E-MAIL : INFO@WATMAIKUMON.COM หรือ โทร.089-7441259
  ** ร่วมบุญโดยการช่วยนำซองผ้าป่าไปช่วยแจก เพื่อเป็นการสร้างบุญร่วมกัน สามารถแจ้งชื่อที่อยู่ มาได้ที่ e-mail : info@watmaikumon.com
  หรือโทร 089-7441259  เคยมีวัดไหนมั้ยที่เอาโอ่งมาทำหอระฆังอยากให้ดูรูปจัง สวยมากที่สำคัญเจ้าอาวาสและลูกศิษย์ช่วยกันสร้างเอง ด้วยโองกว่า6000ใบ ตอนนี้ท่านมีโครงการสร้างศาลาหลังใหม่ คิดว่าน่าจะแปลกและไม่เหมือนใครเพราะท่านมีไอเดียยิ่งกว่าคนจบสถาปัตซะอีก ถ้าใครอยากชมไปดูได้ที่ วัดตะครองโคกไร่ ตงงัวบา อ.วาปี จ.มหาสารคาม หรือติดต่อไปที่ ท่านอาจารย์ วสันต์ เตชะวะโร โทร 089-5715220 หรือไปดูที่facebookของ จิรา อุ่นศิริ ก็ได้จะลงไว้ให้ดู แล้วท่านจะตะลึงว่าทำได้งัย
  ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างวิหารพระบรมศักยมุนี

  หล่อพระพระมหาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐม, สมเด็จพระพุทธทีปังกร, สมเด็จพระพุทธเวสสภู

  ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพ ร่วมบุญ ได้ที่

  • สำนักสงฆ์หาดเชียงราย บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

  • หลวงปู่ภูพิงค์ จนฺทสีโล ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์หาดเชียงราย โทร. ๐๘๕-๔๔๒๕๑๑๐ , ๐๘๓-๓๓๐๙๐๑๗

  วันพฤหัสที่ 5 พฤษภาคม 2554
  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ทอดผ้าป่าสามัคคี
  ถวายหลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ ณ สำนักสงฆ์ม่อน
  หรือติดต่อ หลวงพี่พบ สังวโร โทร 086-183-2456


  ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ
  องค์กร : มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย
  ที่อยู่ : 1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร. : 02-662-401201- 923-4042, 01-831-3143 01-831-3143
  พี่นิด จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพระประธาน พระทันใจ เพื่อถวายแก่วัดประสาท เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพ ผู้ใดสนใจ ร่วมหล่อพระประธาน ติดต่อขอรับแผ่นทองได้กับคุณนิด ที่เบอร์ 085 904 8595  ขอเชิญร่วมบุญในโครงการยกองค์พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ)

  ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อระดมทุนใช้ในงานยกพระพุทธรูป สร้างฐานองค์พระใหม่และสร้างอาคารเพื่อคลุมองค์พระพุทธรูป

  พระพุทธรูปปางไสยาสน์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  ใต้ฐานขององค์พระพุทธรูปมีทางน้ำรอด แต่ฐานขององค์พระพุทธรูปไม่มีการทรุด
  02-890-0117


  ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อ.กุสุมาลย์
  จ.สกลนคร ต้องการทุนทรัพย์เพื่อสร้างบุษบกฐานความกว้าง 1-1.5 ฟุต
  เพื่อบรรจุเจดีย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนนิกชนทั่วไป

  ซึ่งจะมีพิธีการเฉลิมฉลองแห่รอบอำเภอในวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
  จากนั้นจะนำกลับมาประดิษฐานไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อไป

  สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่
  พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปปัญโญ
  081-974-8500, 081-974-4116  เนื่องด้วยวัดป่าน้ำคำพัฒนา 174หมู่9 บ้านน้ำคำน้อย
  ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
  จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
  พร้อมได้รับประทานชื่อ "พระธาตุเจดีย์วารีรัตนสุวรรณ"
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์
  ในการก่อสร้างพระเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  เพื่อเป็นที่สักการะเคารพบูชาแก่สาธุชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
  ของพุทธศาสนิกชนตลอดไป

  จึงขอเรียนเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสร้างพระเจดีย์วารีรัตนสุวรรณ
  ที่ วัดป่าน้ำคำพัฒนา หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
  ชื่อบัญชี วัดป่าน้ำคำพัฒนา เลขที่ 414-0-25031-3 สาขาสุวรรณภูมิ

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  พระอธิการนิติพล อริยวํโส โทร.08-7216-8450 , 08-4519-9853  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
  ในการจัดสร้างภาพยนตร์การ์ตูน
  "พุทธกิจ ๔๕ พรรษา"
  ตามกำลังศรัทธา
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย 081 796 6739, 085 041 5776
  โทรศัพท์/โทรสาร 053 818 451  เนื่องจากศูนย์พระพุทธเมตตา มหาสติปัฏฐาน
  (ศูนย์ปฏิบัติธรรมเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ ยุบหนอ-พองหนอ)
  ได้ดำเนินการอบรมปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆ จำนวนมากกว่า 6 จังหวัด
  ตามจุดต่างๆ ในการอบรมปฏิบัติธรรม ภาวนา ตลอดปี

  ......ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสวดมนต์ที่ใช้ในการทำกิจวัตรของ นักปฏิบัติธรรม เวลาสวดมนต์ไหว้พระ เช้า-เย็น เเละสำหรับเเจกผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมหลังจบโครงการทุกครั้ง ด้วยเหตุที่ต้องใช้จำนวนมากทุกๆปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  จึงทำให้หนังสือสวดมนต์เเปล ทำวัตรเช้า-เย็นขาดเเคลน )

  .....ด้วยเหตุนี้จึงจึงเปิดโอกาสเเละเชิญชวนนักปฏิบัติธรรม เเละผู้มีบุญทุกท่าน ได้มีโอกาสในการมีส่วนในบุญครั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นเเก่ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เเละสาธุชนทั่วไป
  จึงขอเชิญท่านสาธุชน นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมกันพิมพ์หนังสือสวดมนต์เเปล..เพื่อให้ทันใช้ก่อน วันมาฆบูชา 18/03/2554

  ------รายชื่อผู้มีบุญทุกท่านจะจาลึกเป็นนุสสติ ให้อนุโมทนาบุญด้านหลังหนังสือทุกเล่ม--------


  ........สร้างปัญญาทางธรรม ในเเก่ตนเองเเละครอบครัวด้วยการ สร้างหนังสือสวดมนต์เเปล ให้นักปฏิบัติธรรมได้ใช้ทำกิจวัตร สวดมนต์เช้น-เย็น เเละเเจกผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรม

  <พิมพ์ ครั้งนี้ จำนวน 10,000 เล่ม ร่วมพิมพ์ เล่มล่ะ 20 บาท เหลืออีก 8,000 เล่มเท่านั้น พิมพ์ปีละ 1 ครั้ง> จำนวนจำกัด ..

  รายละเอียดหนังสือ>>>>>หนังสือสวดมนต์เเปล...จำนวน 80 หน้า ขนาดเท่า A 4 กระดาษ เป็น สีถนอมสายตา
  ที่สำคัญทุกหน้าได้ใช้งานหมด ...เน้น สวดมนต์เป็นยาทา....วิปัสสนาเป็นยากิน..(ตามเเบบพระธรรมสิงหบุราจารย์..วัดอัมพวัน)


  สนใจติดต่อ ศูนย์ประสานงาน ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ 082-2205051 / 02-9211979 เวลา 09.30-16.30 น.

  สามารถสอบถามหมายเลขบัญชีได้ ที่พระอาจารย์ โดยตรง หรือสามารถโอนเงินทำบุญร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ผ่านธนาคาร ได้ดังนี้.

  ธนาคาร..กรุงไทย
  สาขา.....บางบัวทอง
  ชื่อบัญชี..พระบุญสูง ขุนทอง
  หมายเลขบัญชี 121-0-29011-1
  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ กับหลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต วัดโนนทรายทอง บ้านนาเยีย
  ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยโอนปัจจัยร่วมทำบุญ
  เข้าบัญชี เจดีย์อัคคจิตโต ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำนาจเจริญ เลขบัญชี 520-2-36094-7
  ติดต่อสอบถาม 0-8520-05929
  ข้อมูลเพิ่มเติม หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต วัดโนนทรายทอ&#3  ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณะฟื้นฟู พุทธอุทยานธารน้ำไหล จ.เชียงราย

  ติดต่อสอบถาม
  คุณศุขเชภฐ ชอบอยู่สบาย
  โทร. 089-5581645,  ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
  มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา
  วั ด บุ ร ณ ศิ ริ ม า ต ย า ร า ม

  • ขอเชิญศึกษาธรรม เสริมสร้างปัญญาบารมี :

  o วันจันทร์ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - จิตตยมก โดย พระสมชาย อธิปัญญโญ
  o วันจันทร์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - อนุสัยยมก โดย พระสมชาย อธิปัญญโญ
  o วันอังคาร ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - สัจจยมก โดย อ.สุภาภรณ์ โรจน์พลากร
  o วันพฤหัสบดี ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. – คัมภีร์ปุคคลบัญญัติ โดย อ.ปราโมช น้อยวัฒน์
  o วันพฤหัสบดี ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.- ไขปัญญาวิปัสสนา โดย อ.ปราโมช น้อยวัฒน์
  o วันเสาร์ ๑๐.๐๐-๐๒.๐๐ น. - พระอภิธรรม ปริเฉทที่ ๑ โดย อ.สุนีย์ พิรัตโยธิน
  o วันอาทิตย์ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. - มหาสติปัฏฐานสูตร โดย อ.สำรวม สุทธิสาคร

  • สนใจสมัครเป็นสมาชิก :

  เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน แล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่าง

  • บริจาค :

  o โปรดโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยอาคารไทยศรี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๐๘๔๔๓๗-๕

  o แล้วส่งสลิปใบนำฝากพร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาทางโทรสาร ๐๒-๘๖๐-๗๐๐๒
  หรือส่งมาที่ ตู้ ปณ. ๙๐ ปณ. สำเหร่ กทม. ๑๐๖๐๐
  หรือส่งทาง ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่าย น.ส สาคร ปริยวาทกุล ปณ.สำเหร่ กทม.๑๐๖๐๐
  แล้วใส่ซองจดหมาย ส่งมาที่ ตู้ ปณ. สำเหร่ กทม. ๑๐๖๐๐

  • ติดต่อสอบถามได้ที่ :

  o คุณคงแก้ว แกล้วกล้า (๐๒- ๔๓๕-๒๔๕๓)
  o อ.สำรวม สุทธิสาคร (๐๘๑-๕๕๐-๖๗๖๕)
  o คุณสาคร ปริยวาทกุล (๐๘๗-๕๐๙-๗๕๔๔)

  • ที่อยู่ :

  o มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม
  ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๐๘  เอาบุญมาฝากได้ถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน รักษาศีล
  เจริญภาวนา สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน อนุโมทนากับผู้ใส่บาตรตามถนนหนทาง ให้อาหารสัตว์เป็นทาน
  ปิดทองพระประธาน กราบสังขารอดีตเจ้าอาวาส อนุโมทนากับผู้ให้อาหารสัตว์ สักการะพระธาตุที่ วัดแจ้ง
  จ.ปราจีนบุรี ได้รักษาอาการป่วยของคนไข้ฟรีโดยไม่คิดเงิน อนุโมทนากับน้องคนหนึ่งและเพื่อนของน้องที่รักษาศีล
  ให้ยานพาหนะให้ที่อยู่อาศัย และประพฤติตัวอยู่ในศีล ธรรม และศึกษาการรักษาโรค อนุโมทนากับผู้ให้อาหารเป็นทาน
  อนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม และอยู่ในศีลธรรมมาโดยตลอด และเมื่อวานนี้
  ได้ทำบุญที่วัดแจ้ง และไปสักการะหลวงพ่อเชียงแสน ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ ทำบุญให้อาหารสัตว์ ทำบุญบริจาคทองคำเปลวแท้เพื่อหล่อพระที่วัดบางคาง
  จ.ปราจีนบุรี อนุโมทนากับผู้บอกทาง และผู้ที่เป็นสะพานบุญ และวันนี้และเมื่อวานนี้ได้สร้างพระ
  สร้างเจดีย์สร้างธรรมจักร ผสมกับทองคำเปลวและนำมาปั้นด้วยมือพร้อมกับนำดอกไม้มาถวายพระรัตนตรัย
  วันนี้ได้ช่วยเหลืองานต่างๆ และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย
  ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน รักษาศีล
  เจริญภาวนา สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน อนุโมทนากับผู้ใส่บาตรตามถนนหนทาง ให้อาหารสัตว์เป็นทาน
  ปิดทองพระประธาน กราบสังขารอดีตเจ้าอาวาส ให้อาหารสัตว์ สักการะพระธาตุที่ วัดแจ้ง
  จ.ปราจีนบุรี รักษาอาการป่วยของคนไข้ฟรีโดยไม่คิดเงิน สักการะหลวงพ่อเชียงแสน ทำบุญค่าน้ำไฟ ทำบุญค่าอาหารสัตว์ ทำบุญบริจาคทองคำเปลวแท้เพื่อหล่อพระที่วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรผสมกับทองคำเปลวและนำมาปั้นด้วยมือพร้อมกับนำดอกไม้มาถวายพระรัตนตรัย ช่วยเหลืองานต่างๆ และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมสร้างบุญด้วยกันนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...