เรื่องราว

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย รสมน, 20 กรกฎาคม 2011.

 1. รสมน

  รสมน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,452
  ค่าพลัง:
  +2,047
  เมื่อหย่าขาดจากกันแล้ว และก็เป็นอันตกลงและรู้กันด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่าเลิกกัน
  แล้ว ก็เป็นอันเลิกกันแล้วครับ เมื่อเลิกกันแล้ว เมื่อผู้หญิงจะมีใหม่ก็ไม่ผิดศีลข้อกาเม
  สุมิจฉาจาร เพราะ สามีไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราแล้วเพราะเลิกกันไปแล้ว แต่การอยู่
  ด้วยกันเพื่อลูก ไม่ได้หมายความว่า สามีจะเป็นเจ้าของเรา หรือเป็นสามีเราอีกเพราะ
  ตกลงเลิกกันไปแล้ว ส่วนตัวผู้ชายที่เป็นสามีเก่า ยังอยากอยู่ด้วย นั่นเป็นส่วนของ
  ความคิดและการกระทำของฝ่ายผู้ชาย แต่ไม่มีผลกับการเป็นสามีและภรรยาอีก
  เพราะตกลงเลิกกันไปแล้ว และไม่ได้ตกลงที่จะเป็นสามีและภรรยากันอีกครั้งครับ
  ดังนั้นการมีใหม่ผู้หญิงจึงไม่ผิดศีลข้อ 3 แต่ถ้ายังตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันอีกแม้จะ
  หย่าไปแล้ว การมีใหม่และไปอยู่ร่วมกันกับคนใหม่ก็ถือว่าผิดศีลข้อ 3ได้ เพราะเท่ากับว่า
  ตกลงปลงใจที่จะเป็นสามีและภรรยากันอีก แต่ถ้ากรณีที่ไม่ตกลงปลงใจกลับมาคบเป็น
  สามีและภรรยาอีกแล้ว แม้จะอยู่ด้วยกันและไม่มีอะไรกัน การมีใหม่ไม่ผิดศีลข้อ 3 ครับ
  ควรพิจาณาใคร่ครวญให้ดีในผลดีและผลเสียของการมีใหม่ แม้จะไม่ผิดศีลข้อ 3 เพราะ
  ต้องนึกถึงลูกก่อนเป็นสำคัญ ว่ามีผลกระทบกับลูกหรือไม่ ดังนั้นต้องพิจารณาใคร่ครวญ
  ก่อนอย่างรอบคอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับ และข้อดี ข้อเสียอย่างรอบคอบ
  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 142
  กัลยาณมิตตตาทิวรรคที่ ๘
  ว่าด้วยความมีมิตรดีเป็นเหตุให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นต้น
  [๗๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่าง
  หนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
  ที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
  เมื่อบุคคลมีมิตรดี กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
  ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป.
  ธรรม 4 ประการ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นเป็นไปเพื่อความ
  เป็นผู้มีปัญญา เป็นเครื่องชำแรกกิเลส
  ธรรม 4 ประการ คือ
  การคบสัตบุรุษ
  การฟังธรรม
  การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย
  การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
  เรื่อง มิตรที่ดีย่อมแนะนำให้เจริญกุศล เว้นบาป
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 216
  ข้อความบางตอนจาก สสปัณฑิตจริยา
  ว่าด้วยจริยาวัตรของสสบัณฑิต
  อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นกระต่าย
  เที่ยวอยู่ในป่า มีหญ้า ใบไม้ ผักและผลไม้
  เป็นภักษา เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น ใน
  กาลนั้น ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูกนาคและเราเป็น
  สหายอยู่ร่วมกัน มาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า
  เราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและ
  อกุศลธรรมว่า ท่านทั้งหลาย จงเว้นบาปกรรม
  เสีย จงตั้งอยู่ในกรรมอันงาม เราเห็นพระจันทร์

  เต็มดวงในวันอุโบสถ จึงบอกแก่สหายเหล่า
  นั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ท่านทั้งหลายจง
  ตระเตรียมทานทั้งหลาย เพื่อให้แก่ทักขิไณย.
  บุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขิไณยบุคคลแล้ว จง
  รักษาอุโบสถ สหายเหล่านั้นรับคำของเราว่า
  สาธุ แล้วได้ตระเตรียมทานต่างๆ ตามสติกำลัง
  แล้วแสวงหาทักขิไณยบุคคล

  เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
  รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับน้องคนหนึ่งและเพื่อนๆของน้องที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ให้ยานพาหนะเป็นทาน ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่น ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด
  และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย

  ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
  สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
  ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา
  ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ
  และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...