เร่งตรวจต้นฉบับ-จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฯ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Catt Bewer, 3 ธันวาคม 2006.

 1. Catt Bewer

  Catt Bewer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,768
  ค่าพลัง:
  +16,671
  นางจุฬารัตน์ บุณยากร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และเห็นชอบให้นำพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสังคายนา ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นฉบับในการตรวจ และให้นำฉบับอื่นๆ มาเทียบเคียงโดยให้ทำเชิงอรรถในส่วนที่แตกต่างไว้ ส่วนฉบับภาษาไทยให้นำเอาฉบับที่ พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามและคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมจัดทำไว้แล้วเป็นต้นฉบับมาตรวจสอบกับพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสังคายนา พุทธศักราช 2530 เพื่อตรวจสอบศัพท์คำแปล และจัดทำหัวข้อให้ตรงและสอดคล้องกัน

  ทั้งนี้ ให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำต้นฉบับโดยมีประธานแต่ละกองงาน ประกอบด้วย พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา เป็นประธานกองงานพระวินัยปิฎก พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ เป็นประธานกองงานพระสุตตันตปิฎก และ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็นประธานกองงานพระอภิธรรมปิฎก โดยประธานแต่ละกองงานได้เสนอรายนามคณะทำงานให้ประธานกรรมการแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งได้แต่งตั้งฝ่ายเลขานุการให้เป็นผู้ประสานงานกับกองงานต่างๆ กำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานกลาง และให้ฝ่ายเลขานุการเบิกงบประมาณจากกองทุนพระไตรปิฎกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจต้นฉบับและประสานงานเป็นเงิน 4,706,573 บาท โดยแยกถวายกองงานพระวินัยปิฎก จำนวน 933,571 บาท กองงานพระสุตตันตปิฎก จำนวน 1,648,765 บาท กองงานพระอภิธรรมปิฎก จำนวน 1,235,737 บาท และกองงานเลขานุการ จำนวน 888,500 บาท ตลอดถึงให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเสนอมหาเถรสมาคมทราบเป็นระยะๆ


  http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03bud01031249&day=2006/12/03
   

แชร์หน้านี้

Loading...