เสียงธรรม เสียงธรรมจากดงยางโดยท่านพระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 1 มิถุนายน 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  LpJarunAnungkano.jpg
  เสียงธรรมจากดงยางโดยท่านพระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

  เสียงธรรมจากดงยาง โดยท่านพระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

  เสียงธรรมจากดงยาง --- Rerun เทปเสียง 9 ก.ค. 2561 โดยท่านพระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  เสียงธรรมจากดงยาง Liveสด วันที่ 2 ส ค 2561 โดยท่านพระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  สุขอยู่ที่ใจ I_aOM_
  Published on Jun 7, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง
  วัดศรีมงคล บ้านคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง
  อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160
  โทรศัพท์ 081-474-1152, 089-949-1883

  พระอธิการสุดชา สุคนฺโธ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล

  พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ
  ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง

  พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ ท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

  อุทยานธรรมดงยาง มีพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนโดยได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประมาณ ๒๐ ไร่ ดำเนินการจัดตั้งมาประมาณ ๑๓ ปี มีพระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ เป็นประธานสงฆ์ และมีคณะสงฆ์วัดศรีมงคลและชาวบ้านคลีกลิ้ง ช่วยกันก่อตั้งขึ้น ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาสาธารณะสมบัติ ทั้งสิ่งปลูกสร้างและสาธารณวัตถุไว้มากมาย เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความ สะดวกให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนญาติธรรม ที่ได้เข้ามาใช้สอยร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม ณ สถานที่นี้ แต่ก็มิได้ทำลายสภาพของธรรมชาติแต่อย่างใด เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อกันระหว่างป่ากับคน พระภิกษุที่เข้ามาพำนักในสถานที่นี้ก็จะช่วยกันในการรักษาสภาพของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี จนได้มีคำพูดติดปากว่า “อารามรักนก พุทธสาวกรักธรรม”

  paragraphparagraph_2_156.jpg

  อุทยานธรรมดงยาง เป็นส่วนหนึ่งของวัดศรีมงคล ได้รับการตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอศิลาลด และจังหวัดศรีสะเกษ มีการดำเนินงานด้านการเผยแผ่ตลอดจนการอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี การเข้าอยู่ปริวาสกรรม การจาริธุดงค์และการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสังคมในหลายๆ ด้าน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่สามารถหลอมรวมบุคคลหลากหลาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกพระทั้งภาคปฏิบัติและการเผยแผ่ ตลอดจนนักเทศน์ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในศาสนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  การจัดงานปริวาสกรรม ทางวัดอุทยานธรรมดงยางมีการจัดงานปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ มิถุนายน ของทุกปี จึงขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าร่วมจาริกธุดงค์ร่วมกัน ในช่วงหลังสอบนักธรรม เพื่อขัดเกลาตนเอง เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกสืบไป

  paragraphparagraph_207.jpg

  ปริวาสคืออะไร..? การอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่า อยู่กรรม เป็นชื่อวุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสำหรับออกจากครุอาบัติ) อย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ จะต้องประพฤติเป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจำนวนวันที่ปิดอาบัติ ก่อนที่จะประพฤติมานัตอันเป็นขั้นตอนปกติของการออกจากอาบัติต่อไป ระหว่างอยู่ปริวาส ต้องประพฤติวัตรต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตน และประจานตัว เป็นต้น

  ปริวาส มี ๓ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส และสุทธันตปริวาส; มีปริวาสอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักบวชนอกศาสนา จะต้องประพฤติก่อนที่จะบวชในพระธรรมวินัย เรียกว่า ติตถิยปริวาส ซึ่งท่านจัดเป็น อปฏิจฉันนปริวาส

  วุฏฐานวิธี เป็นวิธีการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส จะต้องประพฤติตาม การต้องอาบัตินั้นจะต้องอยู่ปริวาสจนครบราตรีที่ล่วงที่ปกปิด เรียกพระผู้อยู่ปริวาสว่า พระปริวาสิกะ ต้องอยู่ในความดูแล ของพระปกตตาจารย์ ๑ รูป ขึ้นไป และต้องปฏิบัติตามวัตรของปริวาสอย่างเค่งครัด

  มานัต คืออยู่ประพฤติ ๖ ราตรี และประพฤติวัตรของพระมานัตตะจาริกะ ต้องอยู่ในความดูแล ของพระปกตตาจารย์ ๔ รูป ขึ้นไป เมื่อครบกำหนดจึงควรแก่การอัพภาณ

  paragraphparagraph_1_161.jpg

  งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คืองานสำคัญที่เกิดขึ้นมิได้หยุด โดยพระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ มีความมุ่งมั่นในการสรรสร้างให้สังคม มีคนดีและสามารถที่จะยังตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลก ต่อสังคม จึงมีการอบรมคุณธรรมอยู่เป็นประจำทั้งเยาวชน ข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน องค์กร หรือประชาชนโดยทั่วไปก็ได้เข้ามาสู่การอบรมบ่มเพาะพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่มีคุณค่า คือเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในตัวของตนเอง โดยการสร้างมาตราฐานให้กับตนเองโดยหลักศีลธรรมอันดีงามที่เราต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้สังคมที่กำลังเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมมุ่งเน้นทางวัตถุ

  งานด้านการเผยแผ่ของสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง อาทิเช่น โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม, โครงการคุณธรรมนำไทย, ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม, ธรรมะหน้าพรรษา, วิทยุชมชนคนรักดี, โครงการบ้านคุณธรรม, งานการแสดงธรรมแก่สาธุชนญาติโยม, การบรรยายธรรมในสถานศึกษา ฯลฯ

  paragraphparagraph_3_140.jpg

  โครงการจาริกธุดงค์ โดยมีพระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ และคณะสงฆได้ร่วมมือในการนำพาพระภิกษุ สามเณร ญาติธรรมได้ออกแสวงหาทางอันเป็นการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพ ในการดำเนินชีวิต การเจริญสมณธรรม ตลอดจนเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามของพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นต้องการในการฝึกฝนตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างความเป็นพระให้เกิดมีในจิตใจของ “พระใหม่” พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเผยแผ่ธรรมะไปในสถานที่ที่จาริกผ่านไป จากเหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก อันเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ได้ทั้งฝึกและฝนตนเองอย่างเต็มที่

  paragraphparagraph_4_997.jpg

  การเดินทางมาอุทยานธรรมดงยาง

  จากกรุงเทพฯ เดินทางมาได้ ๒ เส้นทาง
  - กรุงเทพฯ-ราษีไศล นั่งรถเมล์เครื่องหรือรถเหมามาก็ได้ ระยะทางประมาณ ๒๒ กม.
  - กรุงเทพฯ-พนมไพร นั่งรถเมล์เครื่องหรือรถเหมามาก็ได้ ระยะทางประมาณ ๑๘ กม.
  หรือต่างจังหวัดก็เข้ามาทางเดียวกันนี้ (ที่นี้ยังไม่มีสนามบิน แต่ไปลงที่อุบลฯ ได้)

  แต่ทุกคนที่มาบอกปากต่อปากว่า ถ้าไม่รักกันจริงไม่มาแน่ เพราะการเดินทางค่อนข้างลำบากสักหน่อย ต้องมีความอุสาหะ ทางเข้าก็เป็นทุ่งนาทั้งสองข้างทาง อีกทั้งยังห่างตัวเมืองพอสมควร แต่ที่น่าแปลกใจคือใครที่มาแล้วก็ต้องมาอีกเป็นประจำ และผู้คนที่เข้ามาก็มากันตลอดไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมประจำปี ก็จะมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และญาติธรรมมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายพันคน
  __235.jpg
  พระอธิการสุดชา สุคนฺโธ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล

  __107.jpg
  พระอาจารย์สมภพ-พระอาจารย์จรัญ


  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  ขอบคุณที่มา : - http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1605
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  เว็บไซต์สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง :- http://www.phradongyang.com/
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  บุญที่สมควรทำ / พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

  03 นิวรณ์ 5 / พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

  ฝนฝนผู้หญิงดินดิน นานาสาระธรรม
  Published on May 4, 2016

  พระจรัญ อนังคโณ หน้าที่ของนักบวช

  TheZito2012
  Published on May 17, 2012
  พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ ประธานสงฆ์ อุทยานธรรมดงยาง สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ https://www.facebook.com/thaizito.tha...


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  003) ละครชีวิต (พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ)

  การพัฒนาจิต ตอนที่ ๑/๒ พระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  การพัฒนาจิต ตอนที่ ๒/๒ พระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  ฝนฝนผู้หญิงดินดิน นานาสาระธรรม

  Published on May 6, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  013 สิ่งที่ทำได้ยาก / พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ

  015) บารมีเพื่อชีวิต / พระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  021】ปัจจัยแห่งความทุกข์/ พระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  ฝนฝน ผู้หญิงดินดิน
  Published on Nov 3, 2017

  ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ
  สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีะเกษ


   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  Live...สดจากอุทยานธรรมดงยาง 29 ส.ค.61 โดยท่านพระอาจารย์จรั อนงฺคโณ

  สุขอยู่ที่ใจ I_aOM_

  Published on Aug 29, 2018
  อ.จรัญ อนังคโณ การรู้จักคุณค่าของพ่อแม่ครูอาจารย์

  TheZito2012
  Published on Dec 3, 2014

   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ

  Wat pabanruea
  Published on Jun 10, 2015

  อ.จรัญ อนังคโณ จงเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส

  TheZito2012
  Published on Dec 22, 2014พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ

  ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง
  บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มิถุนายน 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  039】อริยทรัพย์จากพ่อแม่ / พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ

  008 ให้ด้วยธรรมนำสุขใจ / พระอาจารย์ จรั อนังคโณ

  ฝนฝน ผู้หญิงดินดิน

  Published on Nov 10, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ เมตตาแสดงธรรม ๒๖ ม.ค.๒๕๖๒ - งานปริวาสกรรม วัดใต้ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jan 26, 2019
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  วิสาขบูชาพุทธบารมี ปีุ62 โดยท่านพระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ

  แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน Thai PBS บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์จรัน อนังคโณ

  สุขอยู่ที่ใจ I_aOM_

  Published on Jul 17, 2018
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 60 ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  ธรรมโอวาท พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ

  noi178 somporn kingparn
  Published on Feb 7, 2018

  สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดง และ วัดดงก้าวกัลยาราม ในโครงการจาริกธรรมยาตรา ครั้งที่ 5/61 จาก วัดไตรสิกขาฯ สู่ พระธาตุเชิงชุม ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2561   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มิถุนายน 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มิถุนายน 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ - แสดงธรรมเช้าวันที่ ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๒ - งานปริวาสกรรม อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jun 16, 2019
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ - แสดงธรรมค่ำวันที่ ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๒ - งานปริวาสกรรม อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ - แสดงธรรมเช้าวันที่ ๑๙ มิ.ย ๒๕๖๒ - งานปริวาสกรรม

  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ - เช้าวันที่ ๒๒ มิ.ย ๒๕๖๒

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jun 21, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มิถุนายน 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรม เช้าวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ งานปริวาสกรรม วัดทุ่งไผ่ล้อม จ.ร้อยเอ็ด

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jul 7, 2019
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมคืนวันอาสาฬหบูชา ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  พระอาจารย์ จรั อนังคโณ แสดงธรรมค่ำคืนวันเข้าพรรษา ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jul 17, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมค่ำวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ
  แสดงธรรมค่ำวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมค่ำวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jul 21, 2019
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมค่ำวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ - วัดบ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมเช้าวันที่ ๒ ม.ค. ๖๒ - อ.แม่ระมาด จ.ตาก - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Jul 22, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 สิงหาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,639
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรม ณ.วัดศรีโกธาราราม ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ.

  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรมค่ำวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ - อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

  พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ แสดงธรรม ค่ำวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ วัดบ้านเพียนาม อ.เมือง จังหวัดศรีษะเกษ

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Aug 18, 2019
  สรุปทัวร์บุญ ๑๔-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
  ธรรมสัญจร ทอดเทียน ๑๘ วัด พระสงฆ์+ญาติธรรม ที่ร่วมในขบวนบุญ ประมาณ ๕๘๕ รูป/ท่าน ...
  ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายต้นเทียน ทั้งหมด ๑๘ วัด ระยะเวลา ๔ วัน ๓คืน
  ยอดเงินทำบุญ ทั้งสิ้น ๑,๔๖๙,๓๖๔ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...