เสียงธรรม เหตุ 7 ประการ เพื่ออรหัตตผล / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 14 สิงหาคม 2020.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  buddha-03.jpg
  สุญญตา อนัตตา พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  นโม พุทฺธสฺส
  Apr 20, 2020

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า... แตกฉานทั้งภาษาเขมร, ไทย, บาลี, รู้ภาษาอังกฤษ, และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา, และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้) เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง, ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์...บรรลุมรรคผลนิพพาน. ท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโกได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้มากมาย พระอาจารย์ได้ทำกิจที่พระสงฆ์ควรกระทำกัน...ซึ่งนั้นก็คือ "คันถธุระ" ท่านได้เล่าเรียนคัมภีร์และตำราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "พระพุทธพจน์" ในพระไตรปิฎกทั้งหมดตามความสามารถแห่งสติปัญญาของท่าน, ได้ท่องบ่น, ทรงจำ และได้นำมาสั่งสอนทั้งพระ, สามเณร, แม่ชี อุบาสก, อุบาสิกา ให้ได้เรียนรู้กันฯ เพื่อรักษาพระพุทธพจน์ "พุทธวจน" ไว้ ร่วมถึงการเผยแพร่พระพุทธพจน์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดทั้งการจัดทำและการรักษา ตำรา-คัมภีร์ พิเศษสุดคือ "เสียงบันทึกพระธรรมเทศนา" ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางปฎิบัติ เพื่อมรรคผลนิพพาน...ฯลฯ ปัจจุบันไม่มีใครทราบชัดว่าท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโกอยู่ที่ใหน? แห่งใด?...เมื่อ 8-9 ปี ที่ผ่านมา ทราบว่าท่านพระอาจารย์ปลีกวิเวกเพื่อทำกิจอันสำคัญ...นั้นก็คือ "วิปัสสนาธุระ" (ขอให้ท่านพระอาจารย์จงสำเร็จในกิจที่ตั้งความปรารถนาไว้เทอญ) ขอร่วมอนุโมทนาในกิจทั้งสองประการนี้ด้วยครับฯ
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาสาฬหบูชา ๔๖ ทุกขอริยสัจ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ใครผัสสะ ใครมายึด มีสิ่งอืนมายึดขันธ์ ล้วนเป็นมิจฉาทิฐิในหมวด๖๒ตามพระไตรปิฏก

  วิญญาณเวียนว่ายตายเกิด เป็นความเห็นผิด #มหาตัณหาสังขยสูตร พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่1/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  นโม พุทฺธสฺส
  Jun 4, 2020
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ความเป็นเราไม่มี แม้ในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  วงจรการเกิดขันธ์อันเป็นทุกข์และอรรถของธัมมที่ควรเจริญ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณาอารมณ์ปัจจุบันโดยขณะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สุตมยญาณ ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว (16 หัวข้อ) พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  กำหนดปัจจัย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูป (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อนุตตริยะ (สิ่งที่ยอดเยี่ยม ๖ อย่าง) พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เจริญวิปัสสนาอสัมโมหสัมปชัญญะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  รีบสั่งสมกุศลเสียในภพนี้เพราะภัยในภพหน้า (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  หมู่สัตว์คือนักโทษในวัฏฏะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  มองชีวิตด้วยปัญญา (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  กรรมและการส่งผลของกรรม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ปัจจัยทำให้นำเกิด ๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รู้เพียงรูปเพียงนามพอต่อการพ้นทุกข์หรือไม่ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ปิยรูป สาตรูป (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ขันธ์ห้าคือภัยในสังสารวัฎ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ควรรีบเจริญกุศลเมื่อยังสมัยมีคำสอนอันหาได้ยากยื่ง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  คุณของพระรัตนตรัย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T
  พระพุทธคุณ ๘ ประการ คุณของพระพุทธเจ้า มหาโควินทสูตร ๑๙ พระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก

  นโม พุทฺธสฺส
  May 4, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2020
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ตัณหาเป็นความหิวในวัฏฏะยังให้เกิดมหาภูต (พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก)

  การเกิดในภพนั้นย่อมเป็นทุกข์ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย(พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  กาย เวทนา จิต ธัมม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณาขันธ์ 5 โดยอาการ 40 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณารูปโดยอาการ ๗ ตอน๑/๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สังขารุเปกขาญาณ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สังขารุเปกขาญาณเป็นปัจจัยจำแนกพระอริยบุคคล ๗ จำพวก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อิริยาบถบรรพ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  เข้าใจเรื่องรูปนามเพื่อการปฎิบัติ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  บทสรุปเหตุปัจจัยแห่งการเกิดรูปนาม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  รัตนะนาถะ (R T)
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สิ่งที่หาได้โดยยากในโลก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  สัมปชัญญบรรพ ๓ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สัมปชัญญบรรพ ๔ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๕ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๖ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๗ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  รัตนะนาถะ (R T)
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สัมปชัญญบรรพ ๘ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๙ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑๐ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  สัมปชัญญบรรพ ๑๒/๑๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้ เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์

  เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
  เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
  หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  เข้าใจสติปัฏฐานเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้อง / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)
  ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส สัลเลขสูตร/ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  การถึงสรณคมน์ พระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก


  นโม พุทฺธสฺส
  Jun 9, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 สิงหาคม 2020
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ปัจจเวกขณญาณ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อภิญเญยธรรม ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ธัมม ๓๐ในทวาร ๖ สิ่งควรนำมากำหนดรู้ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  จิตที่ตั้งอยุ่ในกุศลธรรม ย่อมบรรเทาต่อทุกขเวทนา

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  ความบริบูรณ์ของอนุปัสสนา๗ ย่อมแล่นสู่อริมรรค (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาให้เข้าใจ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อุรคสูตร การกำจัดกองทุกข์ ด้วยอริยมรรค สู่ความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก


  จอมปลวก กลางคืนพ่นควัน กลางวันพ่นไฟ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก


  นโม พุทฺธสฺส
  Apr 28, 2020

   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน1/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน2/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน3/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน4/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2020
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  พระนิพพาน , การอวดอุตริมนุสธรรม /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ควรทำจิตต่อกลุ่มผู้ศึกษาธัมมแม้ต่างทิฏฐิกัน อย่างไร / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  วัตถุกาม กิเลสกาม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาขันธ์ห้าเพื่อทำปริญญา / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2020
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  31,166
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,741
  รู้ความจริง ทำให้ออกจากทุกข์ (พระธรรมตามพระไตรปิฏก) - พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  วิสุทธิมรรค - สมาธิ [พระธรรมตามพระไตรปิฏก] พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ตอนที่46

  วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร - พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  autkajorn weeranon
  Jun 26, 2016
  การบวชในพุทธศาสนา มิใช่บวชแค่เครื่องแบบ แต่ต้องบวชใจด้วย การละการทำบาปอกุศล ให้สมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยศีล ในพระสูตร โปตลิยคฤหัสถ์บดีสูตร พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึง คุณธรรมของสมณะไว้ 8อย่างด้วยกัน ด้วยการตัดขาด เว้นการฆ่า,เว้นการขโมย,เว้นจากมุสา,เว้นยุยงให้แตกแยก,ไม่โลบด้วยความกำหนัด,ไม่โกรธจากคำนินทา,ไม่คับแค้นใจ,ไม่ดูหมิ่น ทั้งหมดเป็นศีลสังวรในสมณะ เป็นพื้นเพื่อคุณธรรมชั้นสูงต่อไป

  วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับย่อ - พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก https://youtu.be/hPMc2-aN_eA
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 สิงหาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...